8 mau bieu xac dinh nang luc can thiet cua vi tri cv

1 2 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 15:01

Mẫu biểu: Xác định Năng lực cần thiết Vị trí Cơng việc Bốn yếu tố để xác định lực cá nhân cần thiết cho vị trí cơng việc là: 1234- Là kết hợp kiến thức, kỹ quan điểm có tác động đáng kể đến cơng việc cá nhân Có liên quan chặt chẽ với kết thực công việc cá nhân Có thể đo lường dựa tiêu chuẩn chấp nhận Có thể hồn thiện qua đào tạo học tập Tên lực Mô tả chi tiết lực Kiểm tra lại theo bốn yếu tố _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
- Xem thêm -

Xem thêm: 8 mau bieu xac dinh nang luc can thiet cua vi tri cv , 8 mau bieu xac dinh nang luc can thiet cua vi tri cv

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn