Thành phần hóa học của tinh dầu từ bi biển (Vitex Rotundifolia L.f.) ở Việt Nam

3 2 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 14:57

Bài viết trình bày một số kết quả nghiên cứu về thành phần hóa học của tinh dầu lá và quả của từ bi biển thu tại vùng cát ven biển Cửa Tùng tỉnh Quảng Trị. 28(4): 93-95 12-2006 Tạp chí Sinh học Thành phần hóa häc cđa tinh dÇu Tõ bi biĨn (Vitex rotundifolia L.f.) Việt Nam Trần Huy Thái, Phùng Tuyết Hồng, Đỗ Thị Minh Viện Sinh thái Tài nguyên sinh vật Từ bi biển, đợc gọi bình linh biển, mạn kinh đơn, quan âm biển Vitex rotundifolia L.f (syn Vitex ovata Thunb.; V trifolia L var simplicifolia Cham; V repens Blanco; V trifolia var unifoliata Schauer.) thuéc chi Bình linh Vitex L., họ Cỏ roi ngựa Verbenaceae Lá từ bi biển đợc sử dụng để chữa ngã tổn thơng, lợi tiêu hóa, trị bệnh da; trị bệnh đau đầu, đau mắt quáng gà, đau cơ, đau dây thần kinh, đau răng; rễ đợc sử dụng để chữa bệnh gan [2, 3] Trong từ bi biển có tinh dầu; theo số tài liệu thành phần tinh dầu loài có chứa camphen, pinen, 1.8-cineol, có viterxicarpinturic[2] Tuy vậy, việc nghiên cứu thành phần hóa học tinh dầu nớc ta hầu nh cha đợc đề cập tới Trong báo này, thông báo số kết nghiên cứu thành phần hóa học tinh dầu từ từ bi biển thu vùng cát ven biển Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị I Phơng pháp nghiên cứu Đối tợng nghiên cứu từ bi biển (Vitex rotundifolia L.f) thu vùng cát ven biển Cửa Tùng, thuộc tỉnh Quảng Trị vào tháng 10/2005 Xác định hàm lợng tinh dầu phơng pháp chng cất hồi lu thiết bị Clevenger; định tính định lợng thành phần hóa học tinh dầu phơng pháp sắc ký khí - khối phổ (GC/MS) Tinh dầu đợc làm khan Na2SO4 để tủ lạnh nhiệt độ < 5oC, + thiết bị: GC-MSD: sắc ký khí HP 6890 ghép nèi víi Mass Selective Detector Agilent 5973 Cét HP-5MS cã kích thớc (0,25 àm ì 30 m ì 0,25 mm) HP-1 có kích thớc (0,25 àm ì 30 m ì 0,32 mm) Chơng trình nhiệt độ với điều kiện 60oC (2 phút), tăng nhiệt độ 4o/phút 220oC; sau đó, lại tăng nhiệt độ 20o/phút 260oC KhÝ mang He Tra th− viƯn khèi phỉ: NIST98 II Kết nghiên cứu Mô tả phân bố từ bi biển Từ bi biển bụi nhỏ, mọc bò, mang nhánh cao đến 40 cm Lá có mùi thơm; phiến hình xoan dài 2-5 cm, rộng 1-3 cm; đầu tà hay lõm; gốc tù tròn; gân phụ 3-5 cặp; mặt dới đầy lông trắng; cuống 3-4 mm Chïy hoa ë ngän c¸c nh¸nh, cao cm; hoa màu tím xanh; tràng có nhiều lông ống; nhị thò Quả hạch cứng, màu vàng, dài mm Cây hoa vào tháng 7; mùa hạt chín từ tháng 10-11 Cây mọc rải rác vùng cát ven biển số đảo từ Bắc vào Nam Thành phần hóa học tinh dầu từ bi biển Hàm lợng tinh dầu từ đạt 0,03% theo nguyên liệu khô không khí Tinh dầu chất lỏng màu vàng nhạt, có mùi thơm nhẹ có tỷ trọng nhẹ nớc Bằng phơng pháp sắc ký khối phổ (GC/MS), thu đợc 30 hợp chất tinh dầu từ bi biển thu mẫu Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị Các thành phần tinh dầu từ bi biển là: α-pinen (10,33%), sabinen (12,79%), camphen (15,51%), 1,8 cineol (19,38%) vµ trans-anetol (5,95%) 93 Bảng Thành phần hóa học tinh dầu từ từ bi biển STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Thành phần hãa häc α-thujen α-pinen sabinen β-pinen myrxen α-terpinen benzen, 1-metyl-3-(1-metyletyl)-(CAS) δ-3-caren 1,8 cineol γ-terpinen cis-sabinenhydrat α-terpinen terpinen-4-ol α-terpineol α-thujenen citronellol trans-anetol camphen β-caryophyllen germacrene-D δ-cadinen bicyclo (7.2.0) unden-4-en 4,11 α-cadinol 2-naptalennamin,1,2,4a,5,6,7 2-imino-3-phylen-4-tiozolidino-hydrochilorit 7-metyl-1,2,3,5,8,8a-hexahydro 2-vinyl-1,3-ditianen phenanthren,1,2,3,4,4a,9,10,10a-octahydro-1,1,4 6-(2-formylhydrazino)-N, N-bis (isopronyl)-1,3,5-triazin Hàm lợng tinh dÇu (%) 0,470 10,33 12,79 3,200 0,870 0,360 0,270 1,120 19,38 0,730 0,270 0,240 2,860 2,650 0,180 0,120 5,950 15,51 0,100 0,520 0,190 1,370 0,250 3,180 2,660 1,570 1,210 0,780 1,140 Dới cấu trúc số hợp chất thành phần hóa học tinh dÇu tõ bi biĨn: α-pinen 94 Sabinen 1,8 cineol Camphen III Kết luận - Hàm lợng tinh dầu từ từ bi biển (Vitex rotundifolia L.f.) đạt 0,03% theo nguyên liệu khô không khí - 30 hợp chất tinh dầu đợc xác định; hợp chất tinh dầu là: -pinen (10,33%), sabinen (12,79%), camphen (15,51%), 1,8 cineol (19,38%) vµ trans-anetol (5,95%) Tµi liệu tham khảo Phạm Hoàng Hé, 1991: C©y cá ViƯt Nam, 2: 1042 MontrÐal Vâ Văn Chi, 2000: Từ điển thuốc Việt Nam: 715 Nxb Y học Nguyễn Tiến Bân cs., 2005: Danh lục loài thực vật Việt Nam, 3: 307 Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Đỗ Huy Bích cs., 2003: Cây thuốc động vật làm thuốc Việt Nam, 2: 224-225 Nxb Khoa häc vµ Kü thuËt Hµ Néi Wuzeng-yi and Peter H Raven., 1994: Flora of China, 17: Beijing Chemical composition of the essential oil of Vitex rotundifolia L.f from Vietnam Tran Huy Thai, Phung Tuyet Hong, Do Thi Minh Summary Vitex rotudinfolia L.f (Verbenaceae) distributes at sand bands in many provinces of Vietnam The yield of the essential oil from leaves and fruits of this shrub was 0.03 percent by air-dry material This essential oil was analysed by GC/MS and 30 constituents of this oil were identified The main constituents of this oil were: α-pinene (10.33%), sabinene (12.79%), camphene (15.51%), 1,8 cineol (19.38%) and trans-anethole (5.95%) Ngµy nhËn bµi: 17-5-2006 95 ... D−íi cấu trúc số hợp chất thành phần hóa học tinh dầu từ bi biÓn: α-pinen 94 Sabinen 1,8 cineol Camphen III KÕt luËn - Hàm lợng tinh dầu từ từ bi biển (Vitex rotundifolia L.f.) đạt 0,03% theo nguyên...Bảng Thành phần hóa học tinh dầu từ từ bi biển STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Thành phần hóa học -thujen α-pinen sabinen β-pinen myrxen α-terpinen... Phạm Hoàng Hộ, 1991: Cây cỏ Việt Nam, 2: 1042 Montréal Võ Văn Chi, 2000: Từ điển thuốc Việt Nam: 715 Nxb Y học Nguyễn Tiến Bân cs., 2005: Danh lục loài thực vật Việt Nam, 3: 307 Nxb Nông nghiệp,
- Xem thêm -

Xem thêm: Thành phần hóa học của tinh dầu từ bi biển (Vitex Rotundifolia L.f.) ở Việt Nam, Thành phần hóa học của tinh dầu từ bi biển (Vitex Rotundifolia L.f.) ở Việt Nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn