Tiểu luận cuối khóa: Phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ, công nhân công ty xí nghiệp,... trong hoạt động kinh doanh hiện nay

25 4 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 14:51

Tiểu luận cuối khóa: Phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ, công nhân công ty xí nghiệp,... trong hoạt động kinh doanh hiện nay được nghiên cứu nhằm phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn vai trò của đội ngũ cán bộ, công nhân Công ty/ xí nghiệp,... trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đề xuất phương hướng, giải pháp để phát huy vai trò của đội ngũ đó phục vụ cho nhiệm vụ đơn vị hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết. A. MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Để  phát triển kinh tế ­ xã hội của một đất nước trong thời đại ngày nay,  nguồn lực con người là yếu tố  quan trọng nhất và là yếu tố  chủ  đạo quyết định   các nguồn lực khác. Nguồn lực con người được phát huy khơng chỉ  là động lực  trực tiếp mà còn là mục tiêu của sự  nghiệp đổi mới   nước ta. Đảng ta đã xác  định: "Lấy việc phát huy nguồn lực con người làm yếu tố  cơ  bản cho sự  phát  triển nhanh và bền vững". Vấn đề đặt ra là làm thế nào để con người có được vai  trò và bằng cách nào để phát huy được vai trò của nhân tố con người cho mục tiêu  phát triển Cũng như  các doanh nghiệp,  Cơng ty/ xí nghiệp    đang tích cực  trong hoạt động kinh doanh để đem lại lợi nhuận cao nhất, nâng cao đời sống cán  bộ, cơng nhân.  Nghị quyết cơng ty    Cơng ty/ xí nghiệp là một đơn vị  thành viên của cơng ty   Với đặc  thù cơng việc, hạch tốn kinh doanh tương đối độc lập Thực tế nguồn lực con  người   Cơng ty/ xí nghiệp vẫn chưa được phát huy và sử  dụng có hiệu   để đem lại lợi ích tối  ưu cho đơn vị  . Vì vậy, để  nghiên cứu vạch ra những     sở   khoa   học   cho   việc   phát   huy   nguồn   lực     người     Công   ty/   xí   nghiệp là vấn đề  cấp thiết có ý nghĩa thực tiễn, lý luận quan trọng. Đó  chính là lý do tơi chọn đề tài “Phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ, cơng nhân Cơng   ty/ xí nghiệp trong hoạt động kinh doanh hiện nay” làm đề  tài tiểu luận  cuối khố cho chương trình trung cấp chính trị ­ hành chính 2. Tình hình nghiên cứu đề tài Nội   dung     đề   tài           công   ty       Cơng   ty/   xí  nghiệp  chưa có cá nhân nào nghiên cứu, mà có chỉ  viết   dạng tham luận   hoặc báo cáo quản lý nhân lực ở giới hạn hẹp qua các cuộc họp 3. Mục tiêu và nhiệm vụ của tiểu luận * Mục tiêu:  Phân tích cơ  sở  lý luận và thực tiễn  vai trò của đội ngũ cán bộ, cơng  nhân Cơng ty/ xí nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đề xuất phương  hướng, giải pháp để phát huy vai trò của đội ngũ đó phục vụ cho nhiệm vụ đơn vị  hiện nay * Nhiệm vụ : Phân tích khái niệm, đặc điểm, vai trò và tính tất yếu của  đội ngũ cán bộ,  cơng nhân Cơng ty/ xí nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh Phân tích thực trạng và tìm ra các hạn chế  trong việc phát huy  vai trò của  đội ngũ cán bộ, cơng nhân trong hoạt động sản xuất kinh doanh,. Đề  xuất một số  phương hướng, giải pháp nhằm phát huy   vai trò đội ngũ cán bộ, cơng nhân của  Cơng ty/ xí nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh, hiện nay 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu  ­ Vai trò của đội ngũ cán bộ, cơng nhân Cơng ty/ xí nghiệp  trong hoạt  động sản xuất kinh doanh.  Cơ sở lý luận: Dựa trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác ­ Lênin, tư tưởng  Hồ Chí Minh và hệ thống các quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà  nước cùng với những chủ  trương chính sách của tỉnh Quảng Ninh về   vai trò của  đội ngũ cán bộ, cơng nhân hiện nay.  5. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu: Tiểu luận dựa trên cơ sở  phương pháp luận của  chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử thơng qua các phương   pháp: phân tích ­ tổng hợp, quy nạp ­ diễn dịch, lịch sử ­ logic, khảo sát, thống kê ­  tập hợp các số liệu sẵn có để chứng minh cho các vấn đề nghiên cứu đặt ra 6. Ý nghĩa và kết cấu của tiểu luận  Tiểu luận gồm  2 chương, B. NéI DUNG Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VIỆC PHÁT HUY VAI TRỊ CỦA ĐỘI NGŨ CÁN BỘ,  CƠNG NHÂN CƠNG TY/ XÍ NGHIỆP  TRONG HOẠT ĐỘNG SẢN  XUẤT KINH DOANH 1.1. Giai cấp cơng nhân 1.1.1. Quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về giai cấp cơng nhân Bắt nguồn từ quan điểm của C.Mac và Ph.Anghel thì giai cấp cơng nhân là người  trực tiếp hay gián tiếp sử dụng những cơng cụ lao động , tư liệu sản xuất, là giai cấp  trực tiếp làm gia của cải vật chất phục vụ cho nhu cầu của xã hội. Song giai cấp cơng  nhân lại là một người khơng có trong tay cơng cụ  lao động, tư  liệu sản xuất, họ  là   những người vơ sản chỉ có sức lực và trí tuệ  để  tồn tại được họ  cần phải tìm đến  những nhà tư bản có cơng cụ lao động, có tư liệu sản xuất làm th và bán sức lao động  của mình cho họ. Ngược lại với giai cấp cơng nhân thì giai cấp tư sản lại dùng mọi   cách, mọi hình thức để bóc lột sức lao động của giai cấp cơng nhân nhằm chiếm đoạt  giá trị thặng dư của giai cấp cơng nhân Sự kế thừa và phát triển quan điểm về giai cấp cơng nhân sau này được Lênin   làm rõ, khẳng định và chỉ ra rằng: Với sự thắng lợi của giai cấp vơ sản, giai cấp cơng  nhân khơng còn là người làm th, khơng còn ở vào địa vị là người bị bóc lột nữa mà giai  cấp cơng nhân đứng ở một vị thế khác. Vị thế của giai cấp cầm quyền, trở thành giai   cấp thống trị về chính trị lãnh đạo xã hội, là một giai cấp chủ đạo trong nền kinh tế  quốc dân. Tồn bộ tư liệu sản xuất trong xã hội đều được quốc hữu hóa, giai cấp cơng   nhân trở thành giai cấp làm chủ tư liệu sản xuất Từ  những quan điểm của những nhà kinh điển Macxit chủ  nghĩa Mac – lenin  khẳng định bản chất và nhiệm vụ của giai cấp cơng nhân:  Chủ  nghĩa Mac – Lênin ln khẳng định bản chất của giai cấp cơng nhân,  chỉ có giai cấp cơng nhân mới là giai cấp triệt để  cách mạng nhất, khơng phải vì   nó là giai cấp nghèo nhất  trước hết vì lợi ích của nó đối lập với giai cấp tư sản,   nó đại diện cho phương thức sản xuất cách mạng. Các nhà kinh điển maxit cũng    ra rằng kẻ  thù chính của giai cấp vơ sản là tồn bộ  giai cấp tư  sản quốc tế,   chứ khơng phải chỉ dừng lại ở một vài nhà tư bản cá biệt. Vì vậy giai cấp vơ sản   sẽ khơng thể hồn thành sứ mệnh lịch sử của mình là giải phóng tồn xã hội thốt   khỏi ách áp bức bóc lột tư bản, xây dựng chế độ  xã hội cộng sản chủ nghĩa nếu   như nó khơng được trang bị và vũ trang bằng một tư tưởng, lý luận cách mạng là   chủ nghĩa Mac – Lênin ­ Theo Lênin thì giai cấp cơng nhân muốn hồn thành sứ  mệnh lịch sử  của   mình thì giai cấp cơng nhân cần phải giác ngộ những tư tưởng lý cách mạng, phải  tiến hành cuộc đấu tranh tư tưởng, giải phóng cơng nhân khỏi hệ tư tưởng tư sản   và các tư tưởng khơng vơ sản, đưa lý luận Macxit vào phong trào cơng nhân trên  tồn thế giới làm cho giai cấp vơ sản  ”tự nó” (tự phát) thành giai cấp ”cho nó” (tự  giác) ­ Nhiệm vụ của giai cấp cơng nhân là đấu tranh giành chính quyền, tự giải  phóng giai cấp mình. Nhiệm vụ chủ yếu và cơ bản của giai cấp cơng nhân là thủ  tiêu bộ máy nhà nước cũ, thiết lập nền chun chính mới và sử dụng nền chun  chính đó để  xây dựng xã hội mới tốt đẹp hơn phục vụ  lợi ích của giai cấp cơng   nhân. Do vậy để  giành được quyền lực nhà nước là nhiệm vụ  được đặt ra một   cách trực tiếp, giai cấp cơng nhân cần phải làm một cuộc cách mạng nhằm thay  đổi hình thái kinh tế xã hội từ chế độ xã hội CNTB sang xã hội XHCN, cuộc cách   mạng này chỉ có giai cấp cơng nhân trên tồn thế giới mới làm được Theo CMac nói: Bất cứ một cuộc cách mạng xã hội nào cũng đều có những   tính chất chính trị rõ rệt vì nó trực tiếp đụng trạm tới các vấn đề quyền lực chính   trị, trực tiếp tun chiến với chế độ, thể chế cũ. Mặt khác bất cứ một cuộc cách  mạng chính trị nào cũng có tính chất xã hội vì nó đặt các vấn đề cải tạo xã hội cũ,   xây dựng lên các quan hệ xã hội mới trên mỗi bước tiến của cách mạng. Ví như  cuộc cách mạng vơ sản giành quyền lực vào tay giai cấp vơ sản, thiết lập lên  quyền lực vơ sản, xây dựng lên các quan hệ xã hội mới trước hết là quan hệ  về  sở hữu TLSX, xóa bỏ sở hữu TBCN, xác lập quan hệ sở hữu XHCN” 1.1.2. Quan niệm của Hồ Chí Minh về giai cấp cơng nhân Việt Nam Đất nước ta đã trải qua nhiều cuộc đấu tranh dựng nước và giữ nước trong  lịch sử, người dân Việt Nam đã trải qua nhiều lầm than cùng cực, song ý trí kiên  cường khơng khuất phục trước mọi thế lực, mọi áp bức,  ở mọi thời điểm đều   phát  huy. Đó  là những  đặc trưng, bản chất của người  dân Việt Nam.  Dưới sự  áp bức bóc lột của chủ  nghĩa thực dân và phong kiến, cũng như  theo   phong trào đấu tranh rộng rãi của giai cấp cơng nhân tiến bộ  trên tồn thế  giới  thì giai cấp cơng nhân   nước ta cũng ra đời ngay từ  đầu thế  kỷ  thứ  XIX, trở  thành chủ  thể  của lịch sử  và cũng từng bước hoàn thành sứ  mệnh lịch sử  của   Hồ  Chí Minh là người giác ngộ  được những vai trò quan trọng của giai cấp  cơng nhân và cũng là một trong những người cơng nhân đầu tiên của nước ta Trong những năm tháng hoạt động   nước ngồi, chủ  tịch Hồ  Chí Minh   ln quan tâm sát sao đến các phong trào cơng nhân trong nước. Người nói: ”Đảng  ta khơng những chỉ  tăng cường cơng tác tun truyền trong cơng nhân mỏ  và các   nghành kinh tế  quan trọng khác, mà còn chú ý đến những cơng nhân đang thất  nghiệp, thợ thủ cơng ở thành thị và cơng nhân nơng thơn” Tại hội nghị trung  ương VIII (tháng 5 năm 1941) Bác khẳng định: Lấy vận   động cơng nhân làm cơng việc đầu tiên trong cơng việc tổ  chức quần chúng của  Đảng  làm sao cho phong trào thợ thuyền trở nên một lực lượng tiên phong trong   cuộc cách mạng giải phóng Đơng Dương. Với chủ  trương đó hội nghị  đã thống   nhất thành lập Mặt Trận Việt Minh, trong đó Hội cơng nhân cứu cuốc là lòng cốt   Hội cơng nhân cứu cuốc ra đời đã khẳng định sự  đánh giá nhất qn, chính xác  nhất qn vị trí giai cấp cơng nhân của Hồ Chí Minh. Qua đây yếu tố thống nhất   dân tộc của giai cấp vơ sản được phát huy một cách triệt để, nó đã nơi kéo được    dân tộc và trở  thành ngọn cờ  duy nhất lãnh đạo dân tộc. Điều đó được minh   chứng qua thắng lợi của cách mạng tháng tám (1945). Thắng lợi này được đáng   dấu bằng bước nhảy vọt bằng chính nội lực của giai cấp cơng nhân Việt Nam,   kết thục chế độc thuộc địa kéo dài gần 80 năm ở nước ta, mở đầu cho sự sụp đổ  của hệ thống thuộc địa, sự tan dã của chế độ thực dân Sau thắng lợi vẻ vang của cuộc cách mạng tháng tám, trong cơng cuộc xây  dựng và bảo vệ  chính quyền còn non trẻ  mới giành được hỏi tồn dân tộc phải   đóng góp sức lực và trí tuệ  của mình để  giành lấy thắng lợi cuối cùng về  mình   Cùng với ý nghĩa của to lớn của giai cấp cơng nhân trên tồn thế giới Chủ tịch Hồ  Chí Minh đã ký Sắc lệnh cho cơng nhân và người lao động cả  nước được nghỉ  ngày Quốc tế  lao động nhưng vẫn được hưởng lương. Đây chính là sự  khẳng  định quyền bình đẳng tự do dân chủ bằng pháp luật của Người. Từ chỗ xác định  quyền lợ và nghĩa vụ  của giai cấp cơng nhân, người kêu gọi mỗi cơng nhân đều   phải trở thành một chiến sĩ đấu tranh trên mặt trận của mình, phải đồn kết, hăng  hái thi đua, tích cực sản xuất ra nhiều của cải vật chất để vừa phục vụ cho kháng  chiến, vừa kiến quốc, góp sức cùng cả  nước đánh bại thực dân pháp và đế  quốc  Mỹ, lật nhào ngụy qn ngụy quyền, tạo tiền đề  vững chắc cho thời kỳ q độ  nên chủ nghĩa xã hội của nước ta Trong các hệ  thống tư  tưởng Hồ  Chí Minh thì tư  tưởng về  giai cấp cơng  nhân trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc là một quan điểm nhất qn,  đánh giá đúng với bản chất của cách mạng và năng lực lãnh đạo cả giai cấp cơng  nhân Việt Nam. Tùy theo từng thời kỳ lich sử, Người đã phát triển nhận thức của   mình về  vai trò, vị  trí của giai cấp cơng nhân một cách đúng đắn, phù hợp với  nhiệm vụ cách mạng chung của cả nước Ngày nay, trong cơng cuộc xây dựng và đổi mới đất nước theo định hướng   XHCN ở nước ta thì những người cơng nhân lao động, dù bằng hình thức chân tay  hay trí não họ chỉ chiếm khoảng 12% dân số cả nước nhưng họ vẫn giữ một vị trí   rất quan trọng. Thơng qua đội tiên phong là Đảng Cộng sản Việt Nam mà giai cấp   cơng nhân là liên minh tập hợp, đồn kết và lãnh đạo tất cả những tầng lớp nhân  dân lao động tiến hành cơng cuộc đổi mới, từng bước đưa nước ta thốt khỏi tình   trạng kém phát triển cơ  bản trở  thành một nước cơng nghiệp vào năm 2020. Đó  cũng là thành quả  và là những món q ý nghĩa báo cơng với Bác mn vàn kính  u của chúng ta 1.1.3. Quan niệm của Đảng và Nhà nước ta về giai cấp cơng nhân  Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày 03 tháng 02 năm 1932, sự ra đời của  Đảng cộng sản là một tất yếu và cần thiết cho cách mạng Việt Nam. Bởi để cách   mạng thành cơng cần phải có một giai cấp lãnh đạo cho các phong trào đấu tranh   giành độc lập giải phóng dân tộc. Giai cấp cơng nhân là một sự  chọn đúng đắn  cho vai trò lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng của giai cấp cơng nhân, đồng thời là  Đảng của dân tộc Việt Nam. Ngay từ khi ra đời đến nay Đảng là người đại diện   xứng đáng cho lợi ích của giai cấp cơng nhân, nhân dân lao động và cả  dân tộc   Việt Nam. Tại đại hội lần thứ  II của Đảng ( tháng 2 năm 1951) Hồ  Chí Minh  nhấn mạnh” Trong giai đoạn này, quyền lợi của giai cấp cơng nhân, nhân dân lao   động và của cả dân tộc là một. Chính vì Đảng lao động Việt Nam là của giai cấp   cơng nhân, nhân dân lao động nên nó là Đảng của dân tộc Việt Nam” Cùng nhất qn với quan điểm này, khi miền Bắc nước ta tiến hành cuộc  cách mạng XHCN vào năm 1961, Người lại nhấn mạnh ”Đảng là của giai cấp,  đồng thời cũng là Đảng của tồn dân tộc khơng thiên tư, thiên vị”. Vận dụng  những ngun tắc về  Đảng kiểu mới của V.I.Lenin vào hồn cảnh cụ  thể  của  nước ta, Hồ chủ tich u cầu Đảng phải tập hợp được trong hàng ngũ của mình  những người trong giai cấp cơng nhân, nơng dân nghèo, binh lính, miễn là những   người đó tin theo chủ nghĩa Cộng sản chương trình Đảng và Quốc tế  Cộng sản,   hăng hái đấu tranh và giám hy sinh phục tùng mệnh lệnh của đảng và đóng kinh   phí, chịu phấn đấu trong một bộ phận của Đảng Khi nói đến Đảng của giai cấp cơng nhân, đồng thời là Đảng của dân tộc thì   điều đó cũng khơng có nghĩa là ”Đảng tồn dân”, khơng mang bản chất giai cấp   Ngay sau khi thành lập Đảng, Hồ  Chí Minh đã xác định rõ bản chất giai cấp cơng  nhân của Đảng. Bản chất cơng nhân của Đảng được khơng những đươc thể hiện ở  số  lượng đảng viên xuất thân từ giai cấp cơng nhân, mà điều cơ  bản là ở  chỗ  lập  trường của giai cấp cơng nhân và nền tảng tư tưởng của Đảng chính là chủ  nghĩa   Mac – Lênin Theo nghị  quyết Đại hội VII của Đảng cũng đã chỉ  rõ ”Khẳng định bản  chất giai cấp cơng nhân của Đảng”. Khơng thể tách rời Đảng và giai cấp với các   tầng lớp nhân dân lao động khác, với tồn thể  dân tộc. Ngay từ  khi thành lập   Đảng đã mang trong mình tính thống nhất giữa yếu tố giai cấp và yếu tố dân tộc.  Chính những lợi ích của giai cấp cơng nhân đòi hỏi trước hết phải giải phóng dân   tộc. Đảng tìm thấy sức mạnh khơng chỉ ở giai cấp cơng nhân mà còn ở   các tầng  lớp nhân dân lao động và ở cả dân tộc Trong quan điểm của Chủ  tịch Hồ  Chí Mình thì người cho rằng giai cấp  cơng nhân là giai cấp lãnh đạo cách mạng và với tư cách đó thì giai cấp cơng nhân  bao giờ cũng là đội tiên phong của cách mạng Việt Nam. Khi nói đến Đảng Cộng  Sản thì Đảng bao giờ  cũng là đội tiên phong dũng cảm và là bộ  tham mưu sáng  suốt của giai cấp vơ sản, của nhân dân lao động và của dân tộc. Đảng mang bản  chất của giai cấp cơng nhân được xây dựng theo quan điểm Đảng kiểu mới của   V.I.Lênin Khi gắn Đảng với bản chất là giai cấp cơng nhân, Hồ  Chí Minh bao giờ  cũng gắn Đảng với vai trò lãnh đạo cách mạng, với vị trí của đội tiên phong trong  sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người của giai   cấp cơng nhân Khẳng định của chủ  nghĩa Mac – Lênin là nền tảng tư  tưởng, là kim chỉ  nam cho mọi hoạt động của Đảng, Hồ Chí Minh chỉ rõ Đảng muốn vững thì phải   có chủ  nghĩa làm cốt, trong Đảng ai cũng hiểu, ai cũng phải theo chủ  nghĩa  ấy.  Đảng mà khơng có chủ nghĩa cũng như người khơng có trí khơn, tàu khơng có bàn   nam. Bây giờ  học thuyết nhiều nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn  nhất, cách mạng nhất là chủ nghĩa Lênin” Lấy chủ  nghĩa Mac – Lênin làm cốt điều đó cũng khơng có nghĩa là vận  dụng một cách máy móc, rập khn từng câu, từng chữ cảu C.Mac, Ph.Ăngghel và  V.I.Lênin mà phải lắm lấy cái bản chất khoa học, cách mạng và sáng tạo của chủ  nghĩa Mac. Đồng thời phải biết phân tích cụ  thể  tình hình cụ  của thực tiễn cách  mạng Việt Nam để hoạch định đường nối, chính sách đúng đắn.    Từ  thực tiễn cho thấy, trong 80 năm tồn tại và phát triển của mình, Đảng  Cộng sản Việ t Nam là ngươ i duy nh ất lãnh đạ o cách mạng Vi ệt Nam và cách  mạng Vi ệt  Nam  80 năm  qua ln cầ n có  sự  lãnh  đạ o củ a mộ t Đả ng cách   mạng chân chính c ủa giai c ấp cơng nhân, tồn tâm tồn ý phụ c vụ  nhân dân  để  đưa cách m ạng giải phóng dân tộ c đế n thắ ng lợi và cách mạ ng XHCN  đến thành cơng 1.2.Vai trò và u cầu đối với  đội ngũ cán bộ, cơng nhân Cơng ty/ xí  nghiệp trong hoạt động kinh doanh  1.2.1  Vai trò của đội ngũ cán bộ,  cơng nhân  Cơng ty/ xí nghiệp   trong hoạt động sản xuất kinh doanh Sự phát triển kinh tế – xã hội phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhiều điều kiện   nhưng chủ  yếu nhất vẫn là phụ  thuộc vào yếu tố  con người. Nếu so sánh các   nguồn lực với nhau thì nguồn nhân lực có  ưu thế  hơn cả. Do vậy, hơn bất cứ  nguồn lực nào khác, nguồn nhân lực ln chiếm vị trí Cơng ty/ xí nghiệp và  đóng vai trò quan trọng hàng đầu trong phát triển kinh tế  – xã hội của đất nước,  nhất là giai đoạn đẩy mạnh cơng nghiệp hố, hiện đại hố và hội nhập kinh tế  quốc tế Việc khai thác và sử  dụng có hiệu quả  nguồn nhân lực là vấn đề  hết sức  quan trọng, nguồn nhân lực cần phát huy tính đa dạng, phong phuc về  truyền  thống văn hố Phương Đơng như: hiếu học, trọng nhân tài, trọng tri thức, khoa   học…Tuy nhiên cho đến nay, những tiềm năng quan trọng này vẫn chưa được chú  ý khai thác đầy đủ, đúng mức và có thể  sử  dụng chưa hiệu quả  về  nguồn nhân  lực Ngày nay, khi thế  giới bước vào nền kinh tế  tri thức thì vấn đề  nhân tài   đang thực sự là vấn đề  cấp thiết, vì nhân tài là hạt nhân của nền kinh tế tri thức   Tuy rằng, nhân tài thời nào cũng q trọng nhưng ngày nay lại càng quan trọng   hơn. Muốn đi tắt, đón đầu trong phát triển thì phải có nguồn nhân lực tiên tiến,   khơng thể  lãng qn nhân tài và khơng thể  lãng phí nguồn nhân lực. Do vậy, các   quốc gia cần phải chủ  động quy hoạch, tạo nguồn, đào tạo và bồi dưỡng để  nguồn nhân lực phát huy đạt hiệu quả cao nhất Có thể nói nhân lực là yếu tố đầu vào quan trọng trong mọi hoạt động sản  xuất và cung cấp dịch vụ. Một tổ chức dù có nguồn tài chính dồi dào, máy móc kỹ  thuật hiện đại đến đâu cũng sẽ  trở  lên vơ nghĩa nếu khơng có nhân lực, quản trị  nhân sự khơng hiệu quả.  Có  nhiều ngun nhân dẫn  đến sự  bất cập giữa  nhu cầu thực  tiễn về  nguồn nhân lực tại Cơng ty/ xí nghiệp với khả  năng đáp  ứng nhu cầu về  nguồn nhân lực, song có thể nói ngun nhân mấu chốt là do thực trạng tại Cơng  ty/ xí nghiệp là vai trò của nguồn nhân lực chưa được nhận thức đúng đắn,  do vậy các Cơng ty/ xí nghiệp  vẫn chưa có kế  sách và sự  đầu tư  thỏa   đáng cho việc quản lý nguồn nhân lực này về bề lâu, bề dài. Hầu hết các Cơng ty/  xí nghiệp mới chỉ có khả năng đảm bảo nhân lực cho ngắn hạn mà chưa có  giải pháp đảm bảo nhân lực cho dài hạn. Kết quả là do khơng đạt được mục tiêu  phát triển do khơng đảm bảo được nhu cầu nhân lực Từ     có   thể   thấy,   lời   giải   cho     toán   nhân   lực       Cơng   ty/   xí  nghiệp khơng chỉ  là việc nâng cao hiệu quả  cơng tác quản lý nguồn nhân  lực trong ngắn hạn mà còn đòi hỏi các  Cơng ty/ xí nghiệp   cần có những  giải pháp và chính sách nhân lực có hiệu quả  nhằm chủ  động về  nhân lực trong  dài hạn. Có như  vậy Cơng ty/ xí nghiệp mới hồn thành tốt nhiệm vụ  sản   xuất của Cơng ty/ xí nghiệp  hiện nay cũng như  trong nhiều năm tiếp  theo 1.2.2   Yêu   cầu   đối   với   đội   ngũ   cán   bộ,  cơng   nhân  Cơng   ty/   xí   nghiệp  trong hoạt động kinh doanh hiện nay  (Phần này viết dài ra nhé) ­ Một là, Phải có sức khoẻ – nền tảng cho mọi hoạt động. Sức khoẻ là u   cầu đầu tiên đối với người lao động của mọi thời đại ­ Hai là, Đội ngũ  cán bộ, cơng nhân của Cơng ty/ xí nghiệp  phải  thường xun bồi dưỡng chuẩn hố về  chun mơn nghiệp vụ  để  phát huy tốt  nhất khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân. Vì đặc thù ngành viễn thơng  ­ Ba là, Đội ngũ  cán bộ, cơng nhân của Cơng ty/ xí nghiệp  phải có  tình u nghề, tâm huyết với nghề           ­ Bốn là đội ngũ  cán bộ, cơng nhân của Cơng ty/ xí nghiệp  phải  cú tâm hồn phong phú để giải toả những nặng nhọc của cơng việc             Năm là phải ln thể hiện vai trò tiên phong của giai cấp cơng nhân,   trung thành với lý tưởng cộng sản Chương 2 THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CƠNG NHÂN  CƠNG TY/ Xí nghiệp ….TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HIỆN  NAY 2.1. Đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của Cơng ty/ xí nghiệp Đặc điểm: Cơng ty/ xí nghiệp  trực thuộc cơng ty   có nhiệm vụ: 2.2   Thực   trạng  đội   ngũ   cán   bộ,   công   nhân    Cơng   ty/   xí  nghiệp 2.2.1. Số lượng, cơ cấu, chất lượng đội ngũ cán bộ, cơng nhân  Về số lượng:  Cơ cấu ngành, lĩnh vực được đào tạo:  ­ CNCNV có trình độ Đại học:  ­ CBCNV có trình độ cao đẳng:  ­ CBCNV có trình độ trung học:  ­Cơng nhân kỹ thuật là: ­ CBCNV có trình độ ngoại ngữ :  ­ CBCNV đã học xong lý luận chính trị 4 người  ­Với cơ  cấu ngành, lĩnh vực được đào tạo như  vậy có  ảnh hưởng hoạt  động SX, KD của Cơng ty/ xí nghiệp  hiện nay và trong tương lai cụ thể  là: + Số lượng CBCNV là lao động kỹ thuật là  người trên tổng số  người  trong khi đó CBCNV có trình độ  trung học trở  lên là  . người nếu khơng có  chiến lược phát triển về đào tạo lại, đào tạo bổ sung thì trong tương lai Cơng ty/  xí nghiệp  có thể  phát triển bền vững mà có khả  năng khơng theo kịp sự  phát triển chung của nền kinh tế Cơ cấu theo độ tuổi, giới tính Về tuổi đời của CBCNV trong Cơng ty/ xí nghiệp : ­ CBCNV có tuổi đời dưới 30 tuổi:  ­ CBCNV có tuổi đời từ 30 tuổi đến 45 tuổi:  ­ CBCNV có tuổi đời từ 46 tuổi đến 55 tuổi:  ­ CBCNV có tuổi đời từ 56 tuổi trở lên:  Về  tuổi đời CBCNV có độ  tuổi dưới 30 Cơng ty/ xí nghiệp  có  người chiếm  .Ở độ  tuổi này thường có sức khoẻ, tinh nhạy có thể  đáp ứng  được mọi u cầu cơng việc xong cũng do sức trẻ chưa có kinh nghiệm hoặc kinh   nghiệm còn thiếu cũng gặp khơng ít những kho khăn trong HĐSXKD của Trung   tâm Về giới tính: ­ Giới tính nam  ­ Giới tính nữ:  Lao động nữ  của Cơng ty/ xí nghiệp  có   người trong đó CBCNV   Như vậy do nhu cầu xã hội Cơng ty/ xí nghiệp  cũng còn gặp nhiều khó  khăn trong việc sử dụng, bố trí , quản lý nhân lực 2.2.2. Thực trạng về  việc sử  dụng   cán bộ, cơng nhân của Cơng ty/ xí   nghiệp Căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ của doanh nghiệp và từng bộ phận trong doanh  nghiệp, phương án phát triển của doanh nghiệp trong tương lai, năng lực tài chính  của doanh nghiệp. Khả  năng nhân lực hiện tại chủ  yếu được xác định dựa vào  việc thống kê, đánh giá lại nguồn nhân lực hiện có, loại trừ  những biến động có  thể dự kiến trước, như cho đi đào tạo, thun chuyển, hưu trí,…Qua nghiên cứu   hiện trạng nguồn nhân lực phải đánh giá được các yếu tố số lượng, cơ cấu, trình  độ, kỹ năng của đội ngũ lao động hiện tại của doanh nghiệp từ đó có thể  khẳng   định được: ­ Cơng ty/ xí nghiệp  đang sử dụng, bố trí cán bộ cơng nhân viên  theo đúng ngành ngề, chun mơn được đào tạo hoặc đào tạo lại ­ Về chế độ lương thưởng trong Cơng ty/ xí nghiệp  được chi trả như  sau: + Đối với cán bộ  quản lý, cán bộ  kỹ  thuật, nghiệp vụ: được trả  theo vị  trí  cơng tác +   Đối   với   cơng   nhân   trực   tiếp   được:   Hiện       tồn   Cơng   ty/   xí  nghiệp  từ   Đảng uỷ, Ban lãnh đạo Cơng ty/ xí nghiệp , Cơng đồn  Cơng   ty/   xí   nghiệp   cho   đến   tận   người   lao   động     Cơng   ty/   xí   nghiệp  đều xác định tiền lương là do khách hàng chi trả  từ  đó Cơng ty/ xí  nghiệp  đã xác định nguồn lương và chi trả  tiền lương cho người lao động  theo lương khốn sản phẩm 2.2.3. Thực trạng cơng tác quản lý nhân lực và vận dụng cơ cơ chế, chính   sách của Cơng ty/ xí nghiệp  với đội ngũ cơng nhân, lao động ­ Nguồn nhân lực của Cơng ty/ xí nghiệp  được quản lý tốt, cán bộ  quản lý từ ban giám đốc đế  người quản lý trực tiếp đều ln quan tâm đến cơng  nhân. Do đó, đội ngũ cán bộ, cơng nhân viên của Cơng ty/ xí nghiệp  ln  có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng, an tâm, tin  tưởng vào sự nghiệp đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo. Có tinh thần đồn  kết và trách nhiệm cao trong q trình thực hiện nhiệm vụ được giao. Đặc biệt là  đội ngũ cán bộ, lãnh đạo, quản lý chủ  chốt của Cơng ty/ xí nghiệp  ln   giữ vững phẩm chất cách mạng, có lối sống lành mạnh, giản dị và tâm huyết với  cơng việc thực sự  là Cơng ty/ xí nghiệp đồn kết quy tụ  sức mạnh trí tuệ  của tập thể  phấn đấu vì mục tiêu chung.         ­ Cơng ty/ xí nghiệp  có chính sách khuyến khích các cá nhân tích cực   học tập, bồi dưỡng để  nâng cao trình độ  chun mơn, nghiệp vụ, tay nghề  tiếp  thu những kỹ thuật, cơng nghệ mới, hiện đại trong sản xuất.                 ­ Các phong trào thi đua thường xun được phát động trong Cơng ty/ xí  nghiệp . Hoạt động văn hố tinh thần, giáo dục truyền thống được quan  tâm đúng mức nên đã tạo được lớp cán bộ, cơng nhân viên khơng chỉ  năng động  sáng tạo và tinh thần trách nhiệm cao trong cơng việc mà còn giàu lòng nhân ái,có  tinh thần “tương thân, tương ái, uống nước, nhớ nguồn” tâm hồn trong sáng, tích  cực tham gia các hoạt động văn hố, thể thao rèn luyện thân thể để phát triển tồn  diện 2.3. Một số vấn đề đặt ra và ngun nhân 2.3.1. Một số vấn đề đặt ra  Lực lượng lao động của Cơng ty/ xí nghiệp   có một số dây chuyền   sản xuất còn chưa phù hợp, một số dây chuyền sản xuất còn phải sử dụng những   CBCNV là nữ hay CBCNV có tuổi đời trên 46 tuổi hoặc có vấn đề  về  sức khoẻ  (cụ thể là Cơng ty/ xí nghiệp  có các dây chuyền lắp ráp đèn mỏ, giá nạp,  mũ lò có thể sắp xếp bố trí được khoảng 70 CBCNV) .  Về  số  lượng của đội ngũ CBCNV hiện có của Cơng ty/ xí nghiệp   hiện nay chưa phù hợp. Là vì Cơng ty/ xí nghiệp  đang thiếu nhân lực  thường xun phải bố trí làm thêm giờ Chất lượng đội ngũ so u cầu hiện nay chưa hợp lý hay hợp lý Với trình độ kiến thức đã được trang bị, ngành nghề đã được đào tạo hoặc  đào tạo lại của tồn bộ CBCNV hiện có của Cơng ty/ xí nghiệp  hiện nay  là chưa hợp lý là vì: Nhu cầu sản xuất của Cơng ty/ xí nghiệp  thiếu lao động  có trình  độ  chun mơn cao trong khi  đó lao động phổ  thơng hiện có của Cơng ty/ xí  nghiệp  lại thừa Nhu cầu về cán bộ makettinh còn chưa có trong khi đó CBCNV có trình độ  trung học kinh tế, kỹ thuật hiện tại là 56 người 2.3.2.Ngun nhân Khách quan: Do cơ chế, chính sách, sự quan tâm đãi ngộ, việc sử dụng nhân   tài còn yếu, còn thiếu. Sự phát triển kinh tế, phát triển nhân lực khơng đồng bộ;  địa bàn hoạt động, lĩnh vực sản xuất  cũng là một trong những ngun nhân khơng   thu hút được nhân tài  Chủ   quan:   Không     riêng   Công   ty/   xí   nghiệp   mà     doanh  nghiệp hiện nay sau khi b ước vào giai đoạn kinh tế phát triển hội nhập quốc tế  đều thiếu cán bộ  có trình độ  quản lý, trình độ  tay nghề, trình độ  lý luận  mới   bắt đầu quan tâm đến vấn đề  nhân lực, quản lý, sử  dụng nhân lực  đặc biệt  là Cán bộ quản lý nhiều lĩnh vực hoạt động còn thiếu và phải kiêm nhiệm 2.4. Phương hướng phát huy vai trò  cán bộ, cơng nhân của Cơng ty/ xí  nghiệp ­ Dự báo hoạt động kinh doanh của đơn vị trong thời gian tới T TT Doanh thu Ngành sản xuất 2011 2012 2013 2014 2015 ­ Mục tiêu, phương hướng xây dựng đội ngũ cán bộ , cơng nhân của trung tâm Trong chiến lược phát triển của các Cơng ty/ xí nghiệp  giai đoạn  2010 ­ 2015, mục tiêu chung mà các Cơng ty/ xí nghiệp  hướng đến là xây  dựng Cơng ty/ xí nghiệp  trở  thành các Cơng ty/ xí nghiệp  lớn  mạnh đa ngành, khơng ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm. Có thể  thấy mục  tiêu cuối cùng các Cơng ty/ xí nghiệp  hướng đến là đảm bảo về mặt chất  lượng dịch vụ  đáp ứng được nhu cầu của xã hội. Để đạt được mục tiêu này, các   Cơng ty/ xí nghiệp  cần có sự  phối hợp các nguồn lực: tài chính, con  người, cơng nghệ…lại với nhau. Lực lượng nào thực hiện việc phối hợp và sử  dụng các nguồn lực này? Câu trả  lời là cán bộ, cơng nhân, nhân viên Cơng ty/ xí  nghiệp . Cán bộ  lãnh đạo Cơng ty/ xí nghiệp  xây dựng và quyết   định các chính sách, biện pháp hoạt động để hiện thực hóa hướng chiến lược phát   triển đó. Đội ngũ cơng nhân viên là những chủ  thể  trực tiếp tiến hành các hoạt   động   triển   khai   kế   hoạch   chiến   lược   Như     nhân   lực     Công   ty/   xí  nghiệp   đóng vai trò là chủ  thể  thực hiện chiến lược phát triển của các   Cơng ty/ xí nghiệp  trên cơ  sở phối hợp sử dụng nguồn lực con người và  các nguồn lực khác.   Từ  đó phải xây dựng được đội ngũ những người lao động có kỷ  luật, có  trình độ  khoa học cao, có phẩm chất đạo đức tốt đáp  ứng u cầu cơng nghiệp  hố, hiện đại hố đất nước 2.5. Giải pháp phát huy vai trò đội ngũ, cán bộ, cơng nhân của Cơng ty/ xí   nghiệp 2.5.1. Nâng cao nhận thức và hành động của các chủ thể lãnh đạo quản   lý trong việc phát huy vai trò đội ngũ cán bộ, cơng nhân của Trung tâm Đối với các cấp ủy Đảng: Trong mỗi bước thành cơng, một phần cơ bản và quan trọng phụ  thuộc và  việc phát huy vai trò của các tổ  chức Đảng trong Cơng ty/ xí nghiệp   Những chi bộ  Đảng trong Cơng ty/ xí nghiệp  phải thường xun hướng   dẫn, tun truyền tới những đảng viên trong chi bộ mình những tư tưởng, đường  nối, ý kiến chỉ đạo của Đảng bộ Cơng ty/ xí nghiệp . Nhằm phát huy sức  mạnh tập thể  người lao động trong từng bộ  phận, từng tổ  sản xuất của đơn vị,   đồng thời thường xun tích lũy kinh nghiệm sống và kinh nghiệm làm việc sao   cho năng suất lao động đạt hiệu quả cao nhất Tiếp tục làm gì và làm như thế nào để xây dựng, nâng cao chất lượng của   tổ chức Đảng trong bộ phận chi bộ mình, giúp cho tổ chức Đảng tại chi bộ thật   mạnh mẽ, đồng thời làm cho Đảng ủy Cơng ty/ xí nghiệp  bền vững Tổ  chức Đảng trong Cơng ty/ xí nghiệp  cần phải phát huy được  những truyền thống là đơn vị  có tổ  chức Đảng trong sạch, vững mạnh, phát huy  tính cần cù chịu thương chịu khó, ham làm, ham học hỏi, khơng sợ ngại, sợ khó va  tinh thần đồn kết của đảng viên trong Cơng ty/ xí nghiệp  và của người   lao động. Đây là yếu tố quan trọng hàng đầu cho lớn mạnh của Đảng bộ  và cho  sự phát triển bền vững của Cơng ty/ xí nghiệp Chi bộ  Cơng ty/ xí nghiệp  cần khơng ngừng tăng cường cơng tác  dân vận, giữ  vững mối quan hệ  đồn kết giữa cán bộ  đảng viên với người lao  động trong Cơng ty/ xí nghiệp , đồng thời có sự  phối hợp chặt chẽ  với   chính quyền và các tổ chức quần chúng  làm tốt cơng tác tun truyền, vận động   và khắc phục những khó khăn vướng mắc trong quan hệ  xã hội và trong cơng   việc Chi bộ  Cơng ty/ xí nghiệp  cần chú trọng đào tạo đảng viên trong   Cơng ty/ xí nghiệp , đồng thời quan tâm mở rộng kết nạp nhiều đảng viên   mới, đặc biệt là những đảng viên còn trẻ tuổi. Bởi sự hăng hái nhiệt tình của tuổi   trẻ và kinh nghiệm của những đảng viên đi trước sẽ góp phần làm lớn mạnh cho   Đảng bộ và cho sự phát triển của Cơng ty/ xí nghiệp Qua thực tiễn cho thấy  để  tổ  chức Đảng hoạt  động có hiệu quả, tăng  cường   vai   trò   lãnh   đạo     cấp   ủy   vào     phát   triển     Cơng   ty/   xí  nghiệp , cần tập trung thực hiện  một số giải pháp cụ thể sau: ­   Chú   trọng   nâng   cao   chất   lượng   cơng   tác     trị   tư   tưởng,   đổi     phương pháp nghiên cứu học tập nghị  quyết cho cán bộ, đảng viên phù hợp với  từng đối tượng đảng viên và hoạt động sản xuất kinh doanh chung của Cơng ty/  xí nghiệp ­ Cần phải xây dựng quy chế hoạt động và mối quan hệ làm việc giữa cấp   chi bộ Cơng ty/ xí nghiệp  với các chi bộ đảng cơ sở   phải thật cụ thể rõ  ràng, rễ hiểu. Đảm bảo sự tham gia lãnh đạo của Đảng và nâng cao trách nhiệm   của người đứng đầu với tổ chức Đảng ­ Thực hiện thống nhất thể thức hóa ban lãnh đạo như  Giám đốc là Đảng   viên đồng thời là bí thư chi bộ Cơng ty/ xí nghiệp . Bê cạnh đó chi bộ cần  lựa chọn, giới thiệu những cán bộ, đảng viên có phẩm chất, năng lực đủ  điều  kiện để tham gia vào ban lãnh đạo của Cơng ty/ xí nghiệp ­ Chi bộ  Cơng ty/ xí nghiệp  tập trung lãnh đạo và tạo mọi điều  kiện thuận lợi cho Cơng đồn và Đồn thanh niên hoạt động theo đúng điều lệ  hoạt động của tổ chức. Triển khai thực hiện tốt quy chế tập chung dẩn chủ  ở cở  sở  đảng trong Cơng ty/ xí nghiệp , cùng với giám sát bảo vệ  quyền lợi   hợp pháp, chính đáng cho người lao động Đối với Ban giám đốc Cơng ty/ xí nghiệp   Trong một Doanh nghiệp thì cán bộ, cơng nhân viên là một bộ  phận chính,  nó quyết định đến sự  phát triển và hội nhập của doanh nghiệp. Vậy để  phát huy  tối đa nguồn nhân lực ban giám đốc Cơng ty/ xí nghiệp  cần có có những  giải pháp: ­ Theo quy mơ, lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của Cơng ty/ xí  nghiệp   thì ban giám đốc nên kế hoạch kinh doanh, đồng thời hoạch định  kế  hoạch làm việc cụ  thể  cho q trình quản lý và hoạt động kinh doanh, phân  công   nhiệm   vụ   rõ   ràng   tới       phận,     đơn   vị     Công   ty/   xí  nghiệp . Thơng qua đó tới các bộ  phận chức năng, các đơn vị  trong Cơng   ty/ xí nghiệp  sẽ  phân cơng từng nhiệm vụ  cụ  thể  theo chức năng và  nghiệp vụ của mỗi cán bộ, cơng nhân viên trong Cơng ty/ xí nghiệp ­ Để  kích thích tinh thần làm việc của cán bộ  cơng nhân viên, nhằm nâng  cao năng xuất lao động và hiệu quả  làm việc của người lao động ban giám đốc  nên có những hình thức khen thưởng kịp thời, động viên người lao động hăng say  làm việc ­ Thường xun ra kế hoạch khen thưởng người lao động trong Cơng ty/ xí  nghiệp  vào những thời điểm như  tháng, q, năm, ngay khi người lao   động hoặc đơn vị sản xuất hồn thiện kế hoạch hay một nhiệm vụ cụ thể mà ban  lãnh đạo Cơng ty/ xí nghiệp  giao cho ­ Trong q trình lao động với mỗi cán bộ, cơng nhân viên cần phải có tinh  thần học hỏi, sáng tạo trong sản xuất. Với những lao động thường xun sáng  tạo, có sáng kiến trong lao động cần được tun dương trước tồn thể người lao   động trong Cơng ty/ xí nghiệp . Bằng hình thức như vậy tạo nên tư tưởng   tự học hỏi cho mỗi người lao động 2.5.2. Đổi mới cơng tác đào tạo, đào tạo lại Đối   với   cơng   tác   đào   tạo   phát   triển   cho   tương   lai,   Công   ty/   xí  nghiệp  cần phải chủ  động trong việc lập kế  hoạch. Để  thực hiện cơng  tác này, Cơng ty/ xí nghiệp  cần căn cứ  vào chiến lược của mình, dự  báo  phát triển của ngành để có quy hoạch đào tạo cho phù hợp.  ­ Tổ chức lớp đào tạo, tập huấn về nghiệp vụ thường xun cho từng cán    chun mơn và cơng nhân trực tiếp lao động theo đúng với chức năng, nhiệm  vụ của từng người lao động ­ Theo định kỳ tổ chức cho người lao động trong Cơng ty/ xí nghiệp   đến những đơn vị bạn tìm hiểu và học hỏi những kinh nghiệm quản lý, sản xuất,   kinh doanh, từ đó áp dụng vào các hoạt động kinh doanh, dịch vụ của Cơng ty/ xí  nghiệp  được tốt hơn và hiệu quả hơn 2.5.3.Tăng cường cơng tác quản lý nhân lực Quản lý nhân lực là cụng việc  hết sức khó khăn phức tạp, nó vừa là  một   khoa học vừa là một nghệ thuật. Tính  chất xã hội của q trình lao động đòi hỏi  hoạt động quản lý phải gắn liền với các vấn đề mang tính chất xã hội, phải bảo   đảm điều kiện về cuộc sống vật chất cũng như tinh thần cho khơng chỉ bản thân  người lao động mà còn cho các thành viên trong gia đình anh ta, đảm bảo các mối  quan hệ xã hội giữa người lao động với người sử dụng sức lao động và mối quan   hệ giữa những người lao động với nhau Xuất phát từ  vai trò quan trọng của quản lý nhân lực thì cơng tác quản lý  người lao động trong Cơng ty/ xí nghiệp  là yếu tố tiên quyết đến sự phát   triển của Cơng ty/ xí nghiệp . Do vậy cần phải đổi mới cơng tác quản lý  nhân lực tại Cơng ty/ xí nghiệp như sau: ­ Thực hiện ban hành những quy chế, quy định quản lý nội bộ  trong Cơng   ty/ xí nghiệp  về  quản lý nhân lực trong Cơng ty/ xí nghiệp . Với   mỗi quy chế nêu nên những quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động trong Cơng  ty/ xí nghiệp ­ Cán bộ  chức năng phải thường xun thơng báo, hướng dẫn cũng như  nhắc nhở  người lao động trong Cơng ty/ xí nghiệp  thực hiện đúng với   những quy định và quy chế quản lý nhân lực đó ban hành ­ Để  cơng tác quản lý nhân lực tại Cơng ty/ xí nghiệp  được tốt  hơn, bộ phận quản lý nhân lực Cơng ty phải thường xun phối hợp chặt chẽ với   các bộ phận khen thưởng đối với cá nhân thực hiện tốt những quy định và kỷ luật   những cá nhân khơng thực hiện tốt nội quy, quy chế đó được ban hành 2.5.4.Đổi mới cơng tác cán bộ trong Cơng ty/ xí nghiệp Cơng tác quy hoạch phải được tiến hành từ cấp quản trị thấp nhất đến cấp  cao nhất và phải được thực hiện hàng năm, quan tâm đến việc đánh giá, phát hiện  năng lực và triển vọng cán bộ từ cấp cơ sở. Đối với đội ngũ cán bộ quản lý trong  diện quy hoạch, cần phải có chương trình đào tạo cụ  thể, có chế  độ  sách hạch  nghiêm túc trước khi đề  bạt  phải lựa chọn được những cán bộ  thực sự  có đủ  phẩm chất và năng lực quản lý để đưa vào nguồn kế cận, dự bị. Để có được kết   này, trong q trình thực hiện quy hoạch, cần từng bước thử  thách, giao  nhiệm vụ từ đơn giản đến phức tạp cho đối tượng cán bộ, cơng nhân viên trong   diện quy hoạch nhằm rèn luyện tạo cơ hội cọ sát với thực tiễn cơng tác quản lý   cho cán bộ. Có như vậy mới đánh giá chính xác năng lực của cán bộ. Quy hoạch  cán bộ phải thực hiện theo hướng “mở” và “động”, trong đó cần chú ý tới hướng  “động” của quy hoạch. Quy hoạch động là quy hoạch một chức danh cho nhiều  người và một người cho nhiều chức danh, có nghĩa là khơng phải đưa cán bộ vào   danh sách quy hoạch là xong mà Ban giám đốc Cơng ty/ xí nghiệp  cùng   với bộ phận phụ trách cơng tác nhân lực thường xun theo dõi, đánh giá để điều  chỉnh quy hoạch cho phù hợp với tình hình thực tiễn. Bên cạnh đó, lãnh đạo Cơng  ty/ xí nghiệp  cùng với bộ  phận phụ  trách nhân lực thơng qua kết quả  hoạt động thực tiễn, thơng qua đào tạo, bồi dưỡng, ln chuyển mà nhận xét,  đánh giá, phát hiện cán bộ  có năng lực, từ  đó chủ  động bổ  sung trở  lại cho quy  hoạch. Cần sử  dụng chính sách ln chuyển cán bộ  quản lý để  đào tạo đội ngũ  cán bộ khoa học đa dạng thích ứng sự thay đổi của mơi trường, chú trọng tới đội   ngũ cán bộ trẻ đã được đào tạo cơ bản về chun mơn nghiệp vụ Để nâng cao chất lượng cán bộ  quản lý các cấp trực tiếp sản xuất, việc đề  bạt,  bổ nhiệm cán bộ phải dựa vào tiêu chuẩn cụ thể, chú ý đến kinh nghiệm thực tế  của người được đề bạt. Thực tế cho thấy, những cán bộ đã qua nhiều vị trí cơng  tác   cấp dưới, khi được đề  bạt lên cấp cao hơn thường có khả  năng thích ứng   cao, chính xác hơn khi ra các quyết định quản lý Một số kiến nghị Về  phía Cơng ty/ xí nghiệp , do việc  ứng dụng rộng rãi những tiến   vượt bậc của khoa học cơng nghệ  cũng như  sự  phát triển của các điều kiện  kinh tế  xã hội, tính chất và điều kiện cơng việc đã thay đổi nhiều. Ngành viễn  thơng cần nhanh chóng thiết kế lại tiêu chuẩn cơng việc, chức năng, nhiệm vụ cụ  thể  cho các chức danh thuộc khối gián tiếp cũng như  trực tiếp lao động của các   đơn vị, từ đó quy định định mức tiền lương cho họ.  Các Cơng ty/ xí nghiệp  cần quan tâm đến nâng cao trình độ  người lao  động, có chính sách ưu đãi về  vật chất và điều kiện làm việc đối với những lao  động có trình độ chun mơn, học vị cao như thạc sỹ, đại học. Chú trọng cơng tác   đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho sự  phát triển bền vững của ngành viễn  thơngViệt Nam. Cần phân cấp rộng và sâu hơn đối với cơng tác đào tạo phát   triển, cho phép các Cơng ty/ xí nghiệp  được chủ  động trong việc tạo  nguồn, thu hút lao động trên thị trường, đảm bảo tính hiệu quả trong việc thu hút  và tuyển dụng lao động Để  khuyến khích người lao động, ngành viễn thơng cần gắn thu nhập với   hiệu quả cơng việc, phân phối lương thưởng phải dựa vào kết quả lao động từng  đơn vị  củ  thể, thể hiện   các chỉ  tiêu sản lượng sản phẩm, điều kiện lao động,  hàng lượng tri thức trong sản phẩm. Làm được điều đó sẽ  khuyến khích được  người lao động sẵn sàng làm việc, khuyến khích các đơn vị  nâng cao năng suất,  chất lượng, hiệu quả cơng việc Quản lý nói chung và quản lý nguồn nhân lực nói riêng là một lĩnh vực khó  khăn, phức tạp, đòi hỏi phải ln ln nghiên cứu, tìm tòi và sáng   tạo khơng   ngừng nhằm tìm ra những giải pháp có hiệu quả  nhất trong những điều kiện cụ  thể  của mỗi doanh nghiệp. Chính vì lẽ  đó những giải pháp được đề  nghị    đây   được kiểm nghiệm qua thực tế và qua thực tế các giải pháp này sẽ được bổ sung  hồn thiện./ C. Kết luận Sự phát triển của đất nước cũng như sự thành cơng của mỗi tổ chức khơng   thể thiếu được yếu tố con người. Vì vậy, nguồn nhân lực có vai trò đặc biệt quan  trọng để đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của tổ chức. Nhận thức được điều  đó nên các Cơng ty/ xí nghiệp  đã rất chú trọng và quan tâm đến quản lý  và phát triển nguồn nhân lực, nhằm giữ vững vai trò chủ  đạo cũng như  phát huy  năng lực sáng tạo của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, cơng nhân viên. Thời gian qua, tuy  nhân lực tại các Cơng ty/ xí nghiệp  đã có sự chuyển biến đáng kể và đạt   được một số  thành tựu quan trọng nhưng bên cạnh đó vẫn còn một số  hạn chế  nhất định Để  hồn thiện cơng tác quản lý nguồn nhân lực, thì một nhiệm vụ  quan  trọng đặt ra cho  Cơng ty   nói chung và Cơng ty/ xí nghiệp  nói riêng là  cần có lời giải cho bài tốn nhân lực trong giai đoạn này.    Sự  cần thiết phải  hồn thiện cơng tác quản lý nguồn nhân lực cho chiến lược phát triển của các   Cơng ty/ xí nghiệp  giai đoạn 2011 ­2015 Trên cơ sở lý thuyết được đề cập trong chương 1, coi đây là các căn cứ để  đánh giá khả  năng cũng như  mức độ  hồn thiện nguồn nhân lực các Cơng ty/ xí  nghiệp . Chương 2 đã phân tích, đánh giá được thực trạng cơng tác  quản  lý nguồn nhân lực cho các Cơng ty/ xí nghiệp  bằng cách đánh giá những  thành tựu, những hạn chế  trong vấn đề  nhân lực cũng như  trong cơng tác hồn   thiện   cơng   tác   quản   lý   nguồn   nhân   lực    cơng   ty   nói   chung,   Cơng   ty/   xí  nghiệp   nói riêng; chỉ  ra ngun nhân của những hạn chế  để  đề  ra giải   pháp hữu hiệu nhằm đảm bảo nhân lực cho giai đoạn phát triển mới của các   Cơng ty/ xí nghiệp Trên cơ sở  những tồn tại trong cơng tác quản lý nguồn nhân lực, cùng với   việc xem xét các nhân tố kinh tế, xã hội ảnh hưởng tình hình quản lý nguồn nhân   lực của các Cơng ty/ xí nghiệp  trong thời gian tới, tiểu luận đã đưa ra một  số  giải pháp cụ  thể  cho phép hồn thiện quản lý nguồn nhân lực cho cơng ty    nói chung và Cơng ty/ xí nghiệp  nói riêng. Các giải pháp bao gồm: ­ Giải pháp hồn thiện bộ  máy quản lý nguồn nhân lực trong Cơng ty/ xí  nghiệp ­  Giải pháp về thu hút, tuyển dụng lao động ­  Giải pháp về duy trì, sử dụng lao động            ­  Giải pháp về đào tạo, phát triển nguồn nhân lực Vấn đề nguồn lực con người là vấn đề phức tạp và đòi hỏi sự nỗ lực liên   tục thường xun của các tổ  chức cũng như  của xã hội trong việc xây dựng và   phát triển nguồn lực này. Trong phạm vi nội dung tiểu luận, tác giả đã khái qt  được cả  lý luận và thực tiễn về  nhân lực và vấn đề  đảm bảo nhu cầu nhân lực  cho chiến lược phát triển của cơng ty nói chung và Cơng ty/ xí nghiệp  nói  riêng. Giải pháp được đề xuất là phù hợp với xu thế phát triển và hồn thiện cơng  tác quản lý nguồn nhân lực của các Cơng ty/ xí nghiệp  . Nếu những giải  pháp này được áp dụng sẽ góp phần hồn thiện cơng tác quản lý nguồn nhân lực cho  chiến lược phát triển các Cơng ty/ xí nghiệp   Danh mơc tµi liƯu tham khảo 1.C.MỏcvPh.ngghen(1995),Tontp,Tp2,NxbCTQGHCM,HNi 2.C.MỏcvPh.ngghen(1995),Tontp,Tp4,NxbCTQGHCM,HNi Học viện Chính trị Hành quốc gia (2009),Giáo trình trung cấp trị Môn chủ nghĩa xã hội khoa học,chơng trình trung cấp Lý luận trị hành chính, NXBChính trị Hành quốc gia, Hà Nội 4.HChớMinh(2002),Tontp,Tp2,NxbCTQGHNi 5.HChớMinh(2002),Tontp,Tp9,NxbCTQGHNi Vũ Bá Thể (2005), Phát huy nguồn lực ngời để công nghiệp hóa, đại hóa kinh nghiệm quốc tế thùc tiƠn ViƯt Nam 7. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011 8. Nghị quyết đại hội chi bộ 2010 ­ 2012 ... trong việc phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ, cơng nhân trong hoạt động sản xuất kinh doanh, . Đề  xuất một số  phương hướng, giải pháp nhằm phát huy   vai trò đội ngũ cán bộ, cơng nhân của ... Cơng ty/ xí nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh, hiện nay 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu  ­ Vai trò của đội ngũ cán bộ, cơng nhân Cơng ty/ xí nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh.  ... đội ngũ cán bộ, cơng nhân Cơng ty/ xí nghiệp trong hoạt động kinh doanh 1.2.1 Vai trò của đội ngũ cán bộ,  cơng nhân  Cơng ty/ xí nghiệp   trong hoạt động sản xuất kinh doanh Sự phát triển kinh tế – xã hội phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhiều điều kiện
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận cuối khóa: Phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ, công nhân công ty xí nghiệp,... trong hoạt động kinh doanh hiện nay, Tiểu luận cuối khóa: Phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ, công nhân công ty xí nghiệp,... trong hoạt động kinh doanh hiện nay

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn