Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử của khách hàng tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh đồng khởi (luận văn thạc sĩ kinh tế)

118 3 0
  • Loading ...
1/118 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 14:49

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH HOÀNG THANH THÚY CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ CỦA KHÁCH HÀNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐỒNG KHỞI LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH HOÀNG THANH THÚY CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ CỦA KHÁCH HÀNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐỒNG KHỞI LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 34 02 01 Người hướng dẫn khoa học: PGS TS PHAN DIÊN VỸ TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2019 i TÓM TẮT Nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử Việt Nam ngày tăng thúc đẩy ngân hàng thương mại đầu tư nhiều cho lĩnh vực ngân hàng điện tử nhằm nâng cao vị cạnh tranh mở rộng thị phần Nghiên cứu thực nhằm đánh giá yếu tố ảnh hưởng đến định sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử khách hàng BIDV Đồng Khởi Nghiên cứu thực theo hai bước: nghiên cứu định tính nghiên cứu định lượng Nghiên cứu định tính: Dựa vào sở lý thuyết xây dựng bảng câu hỏi, điều tra thử 10 khách hàng sử dụng dịch vụ NHĐT BIDV chi nhánh Đồng Khởi nhằm xây dựng hoàn chỉnh bảng câu hỏi vấn trước tiến hành nghiên cứu định lượng Nghiên cứu định lượng: Khảo sát ý kiến đánh giá khách hàng yếu tố ảnh hưởng đến định họ sử dụng dịch vụ NHĐT BIDV chi nhánh Đồng Khởi Sau thu thập số liệu xong tiến hành nhập liệu vào phần mềm thống kê xử lý số liệu, thực kiểm định tin cậy thang đo phân tích liệu Cơng cụ phân tích số liệu khảo sát sử dụng phần mềm SPSS 22 Dựa mơ hình nghiên cứu với mẫu 297 khách hàng có sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử có ý định sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử BIDV Đồng Khởi, sau thực việc kiểm định độ tin cậy thang đo thông qua hệ số Cronbach’s Alpha phân tích nhân tố khám phá EFA, kiểm định mơ hình hồi quy, có 07 nhân tố độc lập tác động đến định sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử khách hàng BIDV Đồng Khởi bao gồm: (1) “Hình ảnh ngân hàng”, (2) “Nhận thức hữu ích”, (3) “Nhận thức dễ dàng sử dụng”, (4) “Thái độ”, (5) “Kiểm soát hành vi”, (6) “Chuẩn chủ quan” (7) “Cảm nhận rủi ro” xếp theo thứ tự giảm dần mức độ tác động đến định sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử khách hàng BIDV Đồng Khởi Trên sở kết nghiên cứu, tác giả đề xuất giải pháp nhằm thúc đẩy định sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử khách hàng ii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Các yếu tố ảnh hưởng đến định sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử khách hàng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đồng Khởi” kết nghiên cứu tác giả hướng dẫn khoa học PGS TS Phan Diên Vỹ Luận văn chưa trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trường đại học Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung cơng bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn nguồn đầy đủ luận văn Học viên Hoàng Thanh Thuý iii LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn Quý Thầy Cô khoa Đào tạo sau đại học trường Đại học Ngân hàng TP HCM truyền đạt cho kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn tạo điều kiện thuận lợi suốt q trình học tập trường Tơi xin tỏ lòng trân trọng tới PGS TS Phan Diên Vỹ dành thời gian, tâm huyết để hướng dẫn tơi q trình thực luận văn Một lần xin cảm ơn đến tất bạn bè, đồng nghiệp giúp đỡ thời gian thực luận văn Trân trọng ! iv MỤC LỤC TÓM TẮT i LỜI CAM ĐOAN ii LỜI CẢM ƠN iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC BẢNG viii DANH MỤC HÌNH ix CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu đề tài 1.2.1 Mục tiêu tổng quát 1.2.2 Mục tiêu cụ thể .3 1.3 Câu hỏi nghiên cứu .4 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu .5 1.6 Nội dung nghiên cứu .5 1.7 Đóng góp đề tài .6 1.8 Kết cấu đề tài CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 2.1 Cơ sở lý thuyết dịch vụ ngân hàng điện tử yếu tố ảnh hưởng đến định sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử 2.1.1 Tổng quan dịch vụ ngân hàng điện tử 2.1.2 Tổng quan lý thuyết hành vi khách hàng 12 2.1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến định sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử khách hàng 15 2.2 Tổng kết nghiên cứu trước liên quan 19 v 2.3 Mơ hình đề xuất nghiên cứu 24 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 26 3.1 Thiết kế nghiên cứu 26 3.1.1 Nghiên cứu định tính 26 3.1.2 Nghiên cứu định lượng 27 3.1.3 Quy trình nghiên cứu .27 3.2 Xây dựng thang đo cho nhân tố mơ hình nghiên cứu .29 3.2.1 Thang đo nhận thức hữu ích 29 3.2.2 Thang đo nhận thức dễ dàng sử dụng 30 3.2.3 Thang đo chuẩn chủ quan 31 3.2.4 Thang đo nhận thức kiểm soát hành vi 31 3.2.5 Thang đo thái độ 32 3.2.6 Thang đo cảm nhận rủi ro 33 3.2.7 Thang đo hình ảnh ngân hàng 33 3.2.8 Thang đo định sử dụng 34 3.3 Thu thập xử lý số liệu 35 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 37 4.1 Tổng quan Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam 37 4.2 Khái quát Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đồng Khởi, tỉnh Bến Tre .38 4.2.1 Cơ cấu tổ chức 38 4.2.2 Lĩnh vực hoạt động BIDV Đồng Khởi 39 4.2.3 Dịch vụ ngân hàng điện tử BIDV Đồng Khởi 39 4.3 Thống kê mô tả liệu nghiên cứu 43 4.4 Kết nghiên cứu 45 4.4.1 Kiểm định độ tin cậy thang đo Cronbach’s Alpha 45 4.4.2 Kết phân tích nhân tố khám phá (EFA) 48 4.4.3 Phân tích tương quan .51 vi 4.4.4 Phân tích hồi quy .51 4.4.5 Kiểm định ảnh hưởng biến định tính đến Quyết định sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử khách hàng BIDV Đồng Khởi 57 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH 60 5.1 Kết luận 60 5.2 Hàm ý sách 60 5.2.1 Nâng cao uy tín hình ảnh ngân hàng 60 5.2.2 Tăng cường tính tiện ích sản phẩm dịch vụ ngân hàng điện tử .63 5.2.3 Nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử 64 5.2.4 Tăng cường công tác quảng cáo tiếp thị 66 5.2.5 Nhóm giải pháp hỗ trợ từ Hội sở Ngân hàng nhà nước 67 5.3 Hạn chế đề tài hướng nghiên cứu 72 TÀI LIỆU THAM KHẢO .74 PHỤ LỤC PHỤ LỤC vii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT STT Viết tắt Diễn giải BIDV Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam BIDV Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Đồng Khởi – Chi nhánh Đồng Khởi CNTT Công nghệ thông tin NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại WTO Tổ chức thương mại quốc tế NH Ngân hàng KH Khách hàng NHĐT Ngân hàng điện tử viii DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Lược khảo nghiên cứu trước 21 Bảng 3.1: Thang đo nhận thức hữu ích 29 Bảng 3.2: Thang đo Nhận thức dễ dàng sử dụng 30 Bảng 3.3: Thang đo Chuẩn chủ quan 31 Bảng 3.4: Thang đo Nhận thức kiểm soát hành vi 32 Bảng 3.5 Thang đo Thái độ 32 Bảng 3.6 : Thang đo Cảm nhận rủi ro 33 Bảng 3.7: Thang đo Hình ảnh ngân hàng 34 Bảng 3.8: Thang đo Quyết định sử dụng NHĐT 35 Bảng 4.1: Biểu phí dịch vụ BSMS 41 Bảng 4.2: Hạn mức giao dịch áp dụng cho BIDV Online 41 Bảng 4.3: Hạn mức giao dịch áp dụng cho BIDV smartbanking 43 Bảng 4.4: Thống kê mô tả liệu nghiên cứu 44 Bảng 4.5: Kết kiểm định độ tin cậy thang đo Cronbach’s Alpha lần 45 Bảng 4.6: Tổng hợp kết kiểm định độ tin cậy thang đo Cronbach’s alpha (lần 2) 47 Bảng 4.7: Kiểm định KMO Bartlett's 48 Bảng 4.8: Ma trận xoay nhân tố 49 Bảng 4.9: Tóm tắt kết hồi quy 53 Bảng 4.10: Phân tích phương sai 53 Bảng 4.11: Các thông số thống kê biến 54 Bảng 4.12: Kiểm định giả thuyết 57 Rotated Component Matrix(a) Component PR3 ,753 PR5 ,717 PR2 ,693 PR6 ,686 PR1 PR4 ,675 ,670 PU1 ,778 PU4 ,733 PU2 ,712 PU6 ,704 PU5 ,696 PU3 ,677 ATT4 ATT5 ,823 ATT1 ,747 ATT3 ,714 ATT6 ,641 ,791 PEU1 ,791 PEU3 ,782 PEU2 ,763 ,715 PEU5 PEU4 ,702 IB5 ,789 IB2 ,779 IB1 ,752 IB4 ,739 IB3 ,721 PBC1 ,860 PBC3 PBC2 ,856 ,828 SN1 ,882 SN3 ,852 SN2 ,845 a Rotation converged in iterations Component Transformation Matrix Component 1 -,559 ,291 ,514 ,408 ,370 ,140 ,118 ,361 ,674 -,349 -,049 ,485 ,230 -,054 ,191 -,566 -,169 ,280 ,340 ,534 ,368 ,194 ,070 -,234 ,866 -,240 -,224 -,214 -,095 ,355 -,149 ,029 -,553 ,219 ,699 ,256 -,036 ,105 ,022 ,333 -,706 ,559 ,639 ,088 ,705 ,034 -,194 ,216 -,032 Phân tích nhân tố biến phụ thuộc KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity ,709 Approx Chi-Square df 298,544 Sig ,000 Communalities Initial Extraction UE1 1,000 ,737 UE2 1,000 ,756 UE3 1,000 ,685 Extraction Method: Principal Component Analysis Total Variance Explained Initial Eigenvalues Component Total % of Variance Extraction Sums of Squared Loadings Cumulative % 2,178 72,596 ,462 15,386 87,981 ,361 12,019 100,000 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrix(a) Componen t UE2 ,869 UE1 ,858 ,828 UE3 a components extracted 72,596 Total 2,178 % of Variance Cumulative % 72,596 72,596 PHÂN TÍCH TƯƠNG QUAN Correlations PU PU Pearson Correlation PEU PEU SN PBC ATT PR Pearson Correlation PR IB UE ,002 ,058 ,106 -,135(*) ,221(**) ,361(**) ,047 ,976 ,321 ,068 ,020 ,000 ,000 297 297 297 297 297 297 297 297 ,115(*) ,075 ,114(*) ,252(**) -,279(**) ,187(**) ,409(**) ,199 ,049 ,000 ,000 ,001 ,000 297 297 ,119(*) 297 ,084 297 -,093 297 ,050 297 ,209(**) ,047 N Pearson Correlation 297 ,002 297 ,075 Sig (2-tailed) ,976 ,199 ,041 ,150 ,112 ,391 ,000 N 297 297 297 297 297 297 297 297 Pearson Correlation ,058 ,114(*) ,119(*) ,037 -,070 ,198(**) ,276(**) Sig (2-tailed) ,321 ,049 ,041 ,521 ,227 ,001 ,000 N 297 297 297 297 297 297 297 297 Pearson Correlation ,106 ,252(**) ,084 ,037 -,502(**) ,198(**) ,433(**) Sig (2-tailed) N ,068 ,000 ,150 ,521 ,000 ,001 ,000 Pearson Correlation N UE ATT Sig (2-tailed) Sig (2-tailed) IB PBC ,115(*) Sig (2-tailed) N SN 297 297 297 297 297 297 297 297 -,135(*) -,279(**) -,093 -,070 -,502(**) -,166(**) -,444(**) ,020 ,000 ,112 ,227 ,000 ,004 ,000 297 297 297 297 297 297 297 297 ,221(**) ,187(**) ,050 ,198(**) ,198(**) -,166(**) ,449(**) Sig (2-tailed) ,000 ,001 ,391 ,001 ,001 ,004 N 297 297 297 297 297 297 297 297 ,361(**) ,409(**) ,209(**) ,276(**) ,433(**) -,444(**) ,449(**) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 297 297 297 297 297 297 297 Pearson Correlation Pearson Correlation Sig (2-tailed) N * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) ,000 297 PHÂN TÍCH HỒI QUY Descriptive Statistics Mean Std Deviation N UE 3,2985 ,47131 297 PU 3,1038 ,59194 297 PEU 3,1663 ,56635 297 SN 3,3019 ,62941 297 PBC 3,0730 ,62324 297 ATT 3,1623 ,56274 297 PR IB 2,8951 ,46289 297 2,9980 ,54932 297 Correlations UE Pearson Correlation Sig (1-tailed) PU PEU SN PBC ATT PR IB UE 1,000 ,361 ,409 ,209 ,276 ,433 -,444 ,449 PU ,361 1,000 ,115 ,002 ,058 ,106 -,135 ,221 PEU ,409 ,115 1,000 ,075 ,114 ,252 -,279 ,187 SN ,209 ,002 ,075 1,000 ,119 ,084 -,093 ,050 PBC ,276 ,058 ,114 ,119 1,000 ,037 -,070 ,198 ATT ,433 ,106 ,252 ,084 ,037 1,000 -,502 ,198 PR IB -,444 -,135 -,279 -,093 -,070 -,502 1,000 -,166 ,449 ,221 ,187 ,050 ,198 ,198 -,166 1,000 UE ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 PU ,000 ,024 ,488 ,161 ,034 ,010 ,000 PEU ,000 ,024 ,100 ,025 ,000 ,000 ,001 SN ,000 ,488 ,100 ,020 ,075 ,056 ,195 PBC ,000 ,161 ,025 ,020 ,260 ,114 ,000 N ATT ,000 ,034 ,000 ,075 ,260 PR ,000 ,010 ,000 ,056 ,114 IB ,000 ,000 ,001 ,195 ,000 UE 297 297 297 297 PU 297 297 297 297 PEU 297 297 297 SN 297 297 297 PBC 297 297 ATT PR 297 297 IB 297 ,000 ,000 ,000 ,002 ,000 ,002 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297 Variables Entered/Removed(b) Variables Variables Entered Removed IB, SN, PR, PBC, PU, PEU, ATT(a) a All requested variables entered b Dependent Variable: UE Model Method Enter Model Summary(b) Model R ,720(a) R Square ,519 Adjusted R Square ,507 Std Error of the Estimate ,33087 a Predictors: (Constant), IB, SN, PR, PBC, PU, PEU, ATT b Dependent Variable: UE Durbin-Watson 1,926 ANOVA(b) Model Regression Sum of Squares 34,112 df Mean Square 4,873 ,109 Residual 31,639 289 Total 65,752 296 F Sig 44,513 ,000(a) a Predictors: (Constant), IB, SN, PR, PBC, PU, PEU, ATT b Dependent Variable: UE Coefficients(a) Unstandardized Coefficients Model B Standardized Coefficients Std Error t Beta (Constant) ,938 ,311 PU ,180 ,034 PEU ,171 ,036 SN ,096 PBC ,116 ATT ,162 ,040 PR -,199 ,049 IB ,218 ,037 ,254 a Dependent Variable: UE Collinearity Statistics Sig Tolerance VIF 3,021 ,003 ,226 5,359 ,000 ,938 1,066 ,206 4,727 ,000 ,881 1,135 ,031 ,128 3,100 ,002 ,975 1,025 ,032 ,153 3,639 ,000 ,942 1,061 ,193 4,017 ,000 ,722 1,384 -,195 -4,041 ,000 ,715 1,398 5,817 ,000 ,876 1,142 Collinearity Diagnostics(a) Variance Proportions Model Dimension Eigenvalue Condition Index (Constant) PU PEU SN PBC ATT PR IB 7,807 1,000 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,046 12,981 ,00 ,01 ,06 ,02 ,02 ,12 ,20 ,02 ,036 14,680 ,00 ,37 ,00 ,27 ,20 ,01 ,03 ,02 ,034 15,087 ,00 ,00 ,01 ,29 ,62 ,02 ,01 ,05 ,027 16,890 ,00 ,37 ,30 ,27 ,03 ,02 ,07 ,00 ,024 17,931 ,00 ,18 ,20 ,01 ,08 ,01 ,00 ,73 ,022 18,956 ,00 ,00 ,35 ,08 ,02 ,50 ,02 ,15 ,003 49,957 ,99 ,07 ,09 ,07 ,04 ,32 ,65 ,02 a Dependent Variable: UE Residuals Statistics(a) Minimum Predicted Value Residual Maximum Mean Std Deviation N 2,3744 4,1811 3,2985 ,33948 297 -,71287 1,13735 ,00000 ,32694 297 Std Predicted Value -2,722 2,600 ,000 1,000 297 Std Residual -2,154 3,437 ,000 ,988 297 a Dependent Variable: UE Charts KIÊM ĐỊNH INDEPENDENT SAMPLES TEST THEO GIỚI TÍNH Group Statistics UE Gioi tinh Nam Nu 159 3,3627 ,49096 Std Error Mean ,03894 138 3,2246 ,43780 ,03727 N Mean Std Deviation Independent Samples Test Levene's Test for Equality of Variances t-test for Equality of Means 95% Confidence Interval of the Difference F UE Equal variances assumed Equal variances not assumed 14,112 Sig ,000 t df Sig (2-tailed) Mean Difference Std Error Difference Lower Upper 2,541 295 ,012 ,13805 ,05434 ,03111 ,24498 2,561 294,777 ,011 ,13805 ,05390 ,03197 ,24412 KIỂM ĐỊNH ANOVA ANOVA theo độ tuổi Descriptives UE 95% Confidence Interval for Mean N Mean Std Deviation Std Error Lower Bound Upper Bound Minimum Maximum Duoi 25 tuoi 128 3,2943 ,47070 ,04160 3,2119 3,3766 2,67 4,67 Tu 25 den 35 tuoi 129 3,2196 ,43600 ,03839 3,1437 3,2956 2,67 4,33 Tu 35 den 50 tuoi 29 3,5517 ,49019 ,09103 3,3653 3,7382 3,00 4,33 Tren 50 tuoi Total 11 3,6061 ,53371 ,16092 3,2475 3,9646 3,00 4,33 297 3,2985 ,47131 ,02735 3,2447 3,3524 2,67 4,67 Test of Homogeneity of Variances UE Levene Statistic 2,170 df1 df2 Sig 293 ,092 ANOVA UE Sum of Squares Between Groups df Mean Square 3,705 1,235 Within Groups 62,047 293 ,212 Total 65,752 296 F 5,831 Sig ,001 ANOVA theo trình độ Descriptives UE 95% Confidence Interval for Mean N PTTH va thap hon Mean Std Deviation Std Error Lower Bound Upper Bound Minimum Maximum 39 3,5470 ,48659 ,07792 3,3893 3,7047 3,00 4,33 Trung cap, cao dang 136 3,2377 ,45886 ,03935 3,1599 3,3156 2,67 4,67 Dai hoc va Sau dai hoc 122 3,2869 ,45820 ,04148 3,2048 3,3690 2,67 4,33 Total 297 3,2985 ,47131 ,02735 3,2447 3,3524 2,67 4,67 Test of Homogeneity of Variances UE Levene Statistic 1,239 df1 df2 Sig 294 ,291 ANOVA UE Sum of Squares Between Groups df Mean Square 2,927 1,463 Within Groups 62,825 294 ,214 Total 65,752 296 F 6,849 Sig ,001 ANOVA theo nghề nghiệ p Descriptives UE 95% Confidence Interval for Mean N Mean Std Deviation Std Error Lower Bound Upper Bound Minimum Maximum Cong nhan, lao dong thong 32 3,3437 ,45974 ,08127 3,1780 3,5095 3,00 4,33 Cong chuc, NVVP 90 3,2370 ,46135 ,04863 3,1404 3,3337 2,67 4,33 Sinh vien 70 3,3238 ,49789 ,05951 3,2051 3,4425 2,67 4,67 Quan ly, truong phong 81 3,3004 ,47024 ,05225 3,1964 3,4044 2,67 4,33 14 3,4286 ,46093 ,12319 3,1624 3,6947 3,00 4,00 10 3,3333 ,47140 ,14907 2,9961 3,6706 3,00 4,00 297 3,2985 ,47131 ,02735 3,2447 3,3524 2,67 4,67 Tieu thuong Khac Total Test of Homogeneity of Variances UE Levene Statistic ,569 df1 df2 Sig 291 ,723 ANOVA UE Between Groups Sum of Squares ,700 df Mean Square ,140 Within Groups 65,052 291 ,224 Total 65,752 296 F Sig ,626 ,680 ANOVA theo thời gian Descriptives UE 95% Confidence Interval for Mean N Duoi nam Mean Std Deviation Std Error Lower Bound Upper Bound Minimum Maximum 11 3,6061 ,53371 ,16092 3,2475 3,9646 3,00 4,33 Tu den nam 123 3,2900 ,46939 ,04232 3,2062 3,3738 2,67 4,67 Tu den nam Tren nam 107 3,2305 ,44724 ,04324 3,1448 3,3162 2,67 4,33 56 3,3869 ,48316 ,06456 3,2575 3,5163 2,67 4,33 Total 297 3,2985 ,47131 ,02735 3,2447 3,3524 2,67 4,67 Test of Homogeneity of Variances UE Levene Statistic 1,486 df1 df2 Sig 293 ,218 ANOVA UE Sum of Squares Between Groups df Mean Square 1,981 ,660 Within Groups 63,770 293 ,218 Total 65,752 296 F 3,035 Sig ,030 ANOVA theo thu nhập Descriptives UE UE 95% Confidence Interval for Mean N Duoi trieu Tu den 10 trieu Tu 10 den 15 trieu Tren 15 trieu Total Mean Std Deviation Std Error Min Upper Bound 3,6086 3,2976 50 117 3,4667 3,2165 ,49943 ,44273 ,07063 ,04093 3,00 2,67 4,67 4,33 85 3,2784 ,47098 ,05108 3,1768 3,3800 2,67 4,33 45 297 3,3630 3,2985 ,47045 ,47131 ,07013 ,02735 3,2216 3,2447 3,5043 3,3524 3,00 2,67 4,33 4,67 Test of Homogeneity of Variances UE Levene Statistic 2,212 df1 df2 Sig 293 ,087 ANOVA UE Between Groups Max Lower Bound 3,3247 3,1355 Sum of Squares 2,421 df Mean Square ,807 Within Groups 63,330 293 ,216 Total 65,752 296 F 3,734 Sig ,012 ... sử dụng dịch vụ Từ thực trạng trên, tác giả chọn hướng nghiên cứu Các yếu tố ảnh hưởng đến định sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử khách hàng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh. .. VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH HOÀNG THANH THÚY CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ CỦA KHÁCH HÀNG TẠI NGÂN HÀNG... BIDV Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam BIDV Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Đồng Khởi – Chi nhánh Đồng Khởi CNTT Công nghệ thông tin NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương
- Xem thêm -

Xem thêm: Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử của khách hàng tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh đồng khởi (luận văn thạc sĩ kinh tế) , Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử của khách hàng tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh đồng khởi (luận văn thạc sĩ kinh tế) , CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU, 1 Cơ sở lý thuyết về dịch vụ ngân hàng điện tử và các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử, 2 Tổng kết các nghiên cứu trước liên quan, CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, 1 Thiết kế nghiên cứu, 2 Xây dựng thang đo cho các nhân tố trong mô hình nghiên cứu, 3 Thu thập và xử lý số liệu, CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN, 4 Kết quả nghiên cứu, CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH, 2 Hàm ý chính sách, 3 Hạn chế của đề tài và hướng nghiên cứu tiếp theo, PHẦN III: THÔNG TIN CÁ NHÂN, Thang đo cảm nhận rủi ro

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn