Doi thoai NQLD

41 2 0
  • Loading ...
1/41 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 14:48

ĐỐI THOẠI, THƯƠNG LƯỢNG, THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ Căn pháp lý: - Chương IV: Bộ luật LĐ năm 2012 (từ Đ63 – Đ89) - Nghị định 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 thực quy chế dân chủ sở nơi làm việc - Nghị định 95/2013/NĐ-CP ngày 22/8/2013 (xử phạt vi phạm hành lĩnh vực LĐ, BHXH, đưa LĐVN làm việc nước theo HĐ) ĐỐI THOẠI, THƯƠNG LƯỢNG, THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ Mục 1: Đối thoại nơi làm việc Mục 2: Thương lượng tập thể Mục 3: Thỏa ước lao động tập thể Mục 4: Thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp Mục 5: Thỏa ước lao động tập thể ngành Mục 1: Đối thoại nơi làm việc Mục đích: - Chia sẻ thơng tin - Tăng cường hiểu biết → Xây dựng QHLĐ 1) Mục 1: Đối thoại nơi làm việc 2) Hình thức đối thoại: - Trao đổi trực tiếp, bảo đảm thực quy chế dân chủ sở - Quy chế dân chủ sở: Những quy định quyền, trách nhiệm NLĐ, NSDLĐ với nội dung NLĐ biết, tham gia ý kiến, định, kiểm tra, giám sát Mục 1: Đối thoại nơi làm việc 2) Hình thức đối thoại: (tt) - Định kỳ: tháng/lần - Hội nghị NLĐ: 12 tháng/lần Nếu thời gian tổ chức đối thoại định kỳ trùng với thời gian tổ chức hội nghị NLĐ khơng phải tổ chức đối thoại định kỳ NSDLĐ có trách nhiệm ban hành Quy chế đối thoại (sau tham khảo ý kiến BCH CĐCS) công khai đến NLĐ Mục 1: Đối thoại nơi làm việc 2.1) Đối thoại định kỳ: 2.1.1 Nội dung đối thoại: Tình hình sản xuất, kinh doanh Việc thực HĐLĐ, TULĐTT, nội quy, quy chế cam kết, thỏa thuận khác nơi làm việc Điều kiện làm việc Yêu cầu NLĐ, tập thể LĐ NSDLĐ Yêu cầu NSDLĐ với NLĐ, tập thể LĐ Nội dung khác mà hai bên quan tâm Mục 1: Đối thoại nơi làm việc 2.1.2) Số lượng, thành phần, tiêu chuẩn thành viên tham gia đối thoại: - Số lượng: bên >= người - Thành phần: + Bên NSDLĐ: NSDLĐ người NSDLĐ ủy quyền, thành viên đại diện cho bên NSDLĐ (do NSDLĐ cử) + Bên tập thể NLĐ: BCH CĐCS (BCH CĐ cấp – nơi chưa có CĐ), thành viên đại diện cho bên tập thể NLĐ (do Hội nghị NLĐ bầu) Mục 1: Đối thoại nơi làm việc 2.1.3 Quy trình đối thoại định kỳ: Đ12 NĐ 60 Tổng hợp ngày ND, gửi ND yêu cầu đối thoại Thống ND, thời gian, địa điểm, thành phần đối thoại ngày NSDLĐ QĐ tổ chức đối thoại Gửi QĐ (Chủ tịch CĐ, thành viên ngày Niêm yết công khai biên đối thoại Kết thúc đối thoại Tiến hành đối thoại Phân công thành viên đối thoại -Từ QĐ đối thoại đến tiến hành đối thoại ngày - Khi thay đổi thời gian, địa điểm phải thơng báo trước ngày - Đối thoại tiến hành có mặt 2/3 thành viên đại diện cho bên Nếu khơng đủ số thành viên phải hỗn, thời gian hỗn khơng q ngày Mục 1: Đối thoại nơi làm việc 2.2) Hội nghị NLĐ: 2.2.1 Tổ chức Hội nghị NLĐ: - DN >= 10 LĐ phải tổ chức Hội nghị NLĐ - Hội nghị NLĐ tổ chức 12 tháng/lần - Hình thức Hội nghị: + Hội nghị toàn thể: DN < 100 LĐ + Hội nghị đại biểu: DN >= 100 LĐ NSDLĐ có trách nhiệm xây dựng quy chế tổ chức Hội nghị NLĐ (sau tham khảo ý kiến BCH CĐCS) cơng khai đến NLĐ, bố trí địa điểm, thời gian, điều kiện vật chất cần thiết khác Mục 1: Đối thoại nơi làm việc 2.2) Hội nghị NLĐ: 2.2.2 Thành phần tham gia Hội nghị NLĐ: a) Hội nghị tồn thể: tồn thể NLĐ Trường hợp khơng thể rời vị trí sx, bên thỏa thuận thỏa thuận thành phần tham dự b) Hội nghị đại biểu: Đại biểu đương nhiên: thành viên HĐQT/HĐTV, TGĐ/GĐ, PTGĐ/PGĐ, KTT, BCH CĐCS, người đứng đầu tổ chức trị Đại biểu bầu: Hội nghị NLĐ cấp phòng, ban, PX, tổ, đội sx bầu Một số Quy định xử phạt vi phạm hành đối thoại, thương lượng, TU (tt) 4) Mức phạt từ 3trđ – 5trđ khi: (K2 Đ12 NĐ 95) - Khơng cung cấp thơng tin tình hình họat động SX, KD tập thể LĐ yêu cầu để tiến hành thương lượng - Không tiến hành thương lượng để ký kết, sửa đổi, bổ sung TU nhận yêu cầu thương lượng 5) Mức phạt từ 10 – 15 trđ thực TU LĐTT bị tuyên bố vô hiệu (K3 Đ12 NĐ 95) Kỷ luật lao động – Trách nhiệm vật chất Căn pháp lý: Bộ luật Lao động 2012 từ Điều 118 - Đ132 Kỷ luật lao động – Trách nhiệm vật chất 1) Nội quy lao động (Đ119): - NSDLĐ sử dụng từ 10 LĐ trở lên phải có NQLĐ văn - Phải tham khảo ý kiến CĐCS (hoặc CĐ cấp trên) trước ban hành NQLĐ - NQLĐ phải thông báo đến NLĐ nội dung phải niêm yết nơi cần thiết nơi làm việc Kỷ luật lao động – Trách nhiệm vật chất Nội quy lao động (Đ119): (tt) Nội dung NQLĐ:  Thời làm việc, thời nghỉ ngơi;  Trật tự nơi làm việc;  An toàn lao động, vệ sinh lao động nơi làm việc;  Việc bảo vệ tài sản bí mật kinh doanh, bí mật cơng nghệ, sở hữu trí tuệ người sử dụng lao động;  Các hành vi vi phạm kỷ luật lao động hình thức xử lý kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất 1) Kỷ luật lao động – Trách nhiệm vật chất 2) Đăng ký NQLĐ: NSDLĐ phải đăng ký NQLĐ thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ban hành nội quy (Đ120 BLLĐ) Hồ sơ đăng ký: (Đ121 BLLĐ) - Văn đề nghị đăng ký NQLĐ; - Các văn có quy định liên quan đến kỷ luật lao động trách nhiệm vật chất (nếu có); - Biên góp ý kiến CĐCS sở (hoặc CĐ cấp trên); - Nội quy lao động Kỷ luật lao động – Trách nhiệm vật chất 3) Nguyên tắc, trình tự kỷ luật LĐ: (Đ123 BLLĐ) Phải chứng minh lỗi NLĐ; Phải có tham gia CĐ sở (hoặc CĐ cấp trên); Người lao động phải có mặt NLĐ (NLĐ 18 tuổi phải có tham gia cha, mẹ người đại diện theo pháp luật); Phải lập thành biên Khơng áp dụng nhiều hình thức xử lý kỷ luật lao động hành vi vi phạm kỷ luật lao động Khi NLĐ đồng thời có nhiều hành vi vi phạm kỷ luật lao động áp dụng hình thức kỷ luật cao tương ứng với hành vi vi phạm nặng Kỷ luật lao động – Trách nhiệm vật chất 3) Nguyên tắc, trình tự kỷ luật LĐ: (tt) Không xử lý kỷ luật lao động NLĐ thời gian sau đây: a) Nghỉ ốm đau, điều dưỡng; nghỉ việc đồng ý NSDLĐ; b) Đang bị tạm giữ, tạm giam; c) Đang chờ kết quan có thẩm quyền điều tra xác minh kết luận hành vi vi phạm quy định khoản Điều 126 Bộ luật này; d) Lao động nữ có thai, nghỉ thai sản; NLĐ nuôi nhỏ 12 tháng tuổi Kỷ luật lao động – Trách nhiệm vật chất 4) Thời hiệu xử lý kỷ luật LĐ: Đ124 BLLĐ  Tối đa 06 tháng, kể từ ngày xảy hành vi vi phạm; Nếu hành vi vi phạm liên quan trực tiếp đến tài chính, tài sản, tiết lộ bí mật cơng nghệ, bí mật kinh doanh thời hiệu tối đa 12 tháng  Khi hết thời gian: ốm đau, tạm giữ, tạm giam, nghỉ thai sản, nuôi 12 tháng tuổi, thời hiệu để xử lý kỷ luật lao động tiến hành xử lý kỷ luật lao động ngay, hết thời hiệu kéo dài thời hiệu để xử lý kỷ luật lao động tối đa không 60 ngày kể từ ngày hết thời gian nêu Kỷ luật lao động – Trách nhiệm vật chất 5) Các hình thức kỷ luật: Đ125 BLLĐ Khiển trách Kéo dài thời hạn nâng lương không 06 tháng; cách chức Sa thải Kỷ luật lao động – Trách nhiệm vật chất 5) Các hình thức kỷ luật: Hình thức sa thải (Đ126):  NLĐ có hành vi trộm cắp, tham ô, đánh bạc, cố ý gây thương tích, sử dụng ma tuý phạm vi nơi làm việc, tiết lộ bí mật kinh doanh, bí mật cơng nghệ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ NSDLĐ, có hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng đe doạ gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản, lợi ích người sử dụng lao động;  NLĐ bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương mà tái phạm thời gian chưa xoá kỷ luật bị xử lý kỷ luật cách chức mà tái phạm (Cách chức sau thời hạn 03 năm, tiếp tục vi phạm kỷ luật lao động khơng bị coi tái phạm)  NLĐ tự ý bỏ việc 05 ngày cộng dồn 01 tháng 20 ngày cộng dồn 01 năm mà khơng có lý đáng  Các trường hợp coi có lý đáng bao gồm: thiên tai, hoả hoạn, thân, thân nhân bị ốm có xác nhận sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền trường hợp khác quy định nội quy lao động Kỷ luật lao động – Trách nhiệm vật chất Lưu ý: Đối với NLĐ cán cơng đồn khơng chun trách Không đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, sa thải thun chuyển cơng tác khơng có ý kiến thỏa thuận văn BCH CĐCS/BCH CĐ cấp (K2 Đ25 Luật Cơng đồn năm 2012) Kỷ luật lao động – Trách nhiệm vật chất 6) Những quy định cấm kỷ luật: Đ128 BLLĐ Xâm phạm thân thể, nhân phẩm NLĐ Dùng hình thức phạt tiền, cắt lương thay việc xử lý kỷ luật lao động Xử lý kỷ luật lao động NLĐ có hành vi vi phạm khơng quy định NQLĐ Kỷ luật lao động – Trách nhiệm vật chất 7) Tạm đình cơng việc: Đ129 BLLĐ Khi vi phạm có tình tiết phức tạp, để NLĐ tiếp tục làm việc gây khó khăn cho việc xác minh (chỉ thực sau tham khảo ý kiến CĐCS/CĐ cấp sở) Thời hạn tạm đình khơng q 15 ngày, trường hợp đặc biệt không 90 ngày NLĐ tạm ứng 50% tiền lương thời gian bị tạm đình Nếu NLĐ bị kỷ luật khơng phải trả lại số tiền lương tạm ứng Nếu NLĐ khơng bị kỷ luật NSDLĐ phải trả đủ tiền lương cho thời gian bị tạm đình cơng việc Kỷ luật lao động – Trách nhiệm vật chất 8) Bồi thường thiệt hại: Đ130 BLLĐ - Các trường hợp bồi thường: Làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị có hành vi khác gây thiệt hại tài sản NSDLĐ Làm dụng cụ, thiết bị, tài sản tài sản khác NSDLĐ giao tiêu hao vật tư định mức cho phép - Gây thiệt hại không nghiêm trọng sơ suất (giá trị không 10 tháng lương tối thiểu vùng) bồi thường nhiều 03 tháng tiền lương bị khấu trừ tháng vào lương không 30%/tháng Một số quy định xử phạt vi phạm hành xử lý kỷ luật LĐ - - Mức phạt 0,5 – trđ: Không thông báo công khai không niêm yết NQLĐ nơi cần thiết Mức phạt 5trđ – 10trđ: Khơng có NQLĐ văn Sử dụng nội quy không đăng ký Mức phạt 10trđ – 15trđ: Xâm phạm thân thể, nhân phẩm NLĐ xử lý kỷ luật Phạt tiền, cắt lương thay việc xử lý kỷ luật lao động Xử lý kỷ luật lao động NLĐ có hành vi vi phạm khơng quy định NQLĐ
- Xem thêm -

Xem thêm: Doi thoai NQLD , Doi thoai NQLD

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn