QTri luong

13 6 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 14:47

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN CHUYÊN ĐỀ ThS TRẦN QUỐC VIỆT GV: TRẦN QUỐC VIỆT NỘI DUNG CHÍNH - KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ MICROSOFT EXCEL - TÍNH LƯƠNG THÁNG - IN TRỘN PHIẾU LƯƠNG - TỔNG HP LƯƠNG (QUÝ, THÁNG, NĂM) - TRAO ĐỔI VỚI HỌC VIÊN GV: TRẦN QUỐC VIỆT KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ EXCEL GIỚI THIỆU VỀ MICROSOFT EXCEL:   Giới thiệu hình  Toán tử sử dụng  Kiểu liệu  Đòa ô VD GV: TRẦN QUỐC VIỆT  MỘT SỐ HÀM THƯỜNG SỬ DỤNG: - IF(BTL,BTĐ,BTS) - COUNTTA(Danh sách đòa ô) - COUNTIF(Danh sách đòa ô,Điều kiện) - SUM(Danh sách đòa ô số) - VLOOKUP(BT tìm,Khối tìm,Cột tìm,Cách tìm) - ROUND(BTN,N) - SUMPRODUCT(Khối ô 1,Khối ô 2, GV: TRẦN QUỐC VIỆT VD TÍNH LƯƠNG THÁNG  YÊU CẦU: Đầy đủ, Chính xác, Kòp thời  TẠO LẬP CÁC MẪU CƠ BẢN: - Dữ liệu gốc Bảng chấm công Bảng lương chi tiết Bảng tổng hợp lương Phiếu lương GV: TRẦN QUỐC VIỆT  THIẾT KẾ TÍNH LƯƠNG LẦN ĐẦU: B1 Tạo file BangLuong với trang sheet sau: - Dvi : Danh sách đơn vò trực thuộc - CBNV : Cơ sở DL gốc - Cong : Bảng chấm công - QLuong : Quỹ lương chia - Luong : Bảng lương chi tiết - THop : Bảng tổng hợp lương - TronPL : Phiếu lương GV: TRẦN QUỐC VIỆT VD B2 Tại sheet, thiết kế mẫu nhập liệu cần thiết: o MaDV (Mã đơn vò) o TTNV (Mã nhân viên) Text o NGÀY SINH ==> Kiểu Date o SỐ CMND ==> Kiểu Text o NGÀY NGHỈ LV ==> Kiểu Date o Sheet Cong, Luong: Chỉ Copy MaDV, TTNV o ==> Kiểu Text ==> Kiểu Sheet THop: Chỉ Copy MaDV có GV: TRẦN QUỐC VIỆT VD B3 Thực tính lương tháng: Thu thập nhập sửa liệu - Bảng chấm công (ngoài giờ, ca đêm) - Quyết đònh tăng/giảm/điều chỉnh lương/Phụ cấp - Giấy nghỉ phép - Quyết đònh việc - QĐ tuyển dụng thức - Chi phí công tác/xăng xe… B4 Kiểm tra & in o Sử dụng hàm Excel để tính VD lương GV: TRẦN QUỐC VIỆT o  TÍNH LƯƠNG HẰNG THÁNG (TT): B1 Tạo & mở file BangLuong cần tính: - Sao chép, đổi tên & mở file/ - Mở file BangLuong (trước đó) lưu với tên B2 Thu thập liệu liên quan (Bảng chấm công, Hợp đồng tuyển dụng, QĐ tăng/giảm/điều chỉnh lương/Phụ cấp, Giấy nghỉ VD phép, QĐ việc…) GV: TRẦN QUỐC VIỆT B3 Nhập liệu liên quan vào bảng tính Cần chọn thứ tự việc nhập liệu dễ kiểm tra, tránh sai Gợiđể ý thứ tự nhập liệu: sót - Nhập liệu thay đổi nhân viên - Nhập điều chỉnh thay đổi lương, phụ cấp, phúc lợi khoản khác có liên quan đến thu nhập nhân viên - Nhập liệu bảng chấm công… B4 Kiểm tra & in VD GV: TRẦN QUỐC VIỆT 10 IN TRỘN PHIẾU LƯƠNG B1 Tạo file Data phiếu lương (DataPhLg) B2 Tạo file Mẫu phiếu lương (MauPhLg) B3 Tại file MauPhLg thực lệnh: 3.1 Lệnh: Tools, Letters and Mailings, Mail Merge… 3.2 Thực thao tác hộp thoại Mail Merge: - Chọn Letters, Next - Chọn Use the current document, Next - Chọn Browse, Mở file DataPhLg chọn OK 3.3 Tại file MauPhLg thực tuần 11 GV: TRẦNtự: QUỐC VIỆT IN TRỘN PHIẾU LƯƠNG B4 Tại file MauPhLg, sử dụng lệnh: 4.1 Nút lệnh: View Merged Data: Hiện/Ẩn liệu trộn 4.2 Các nút lệnh: First Record, Previous Record, Next Record Last Record: Lần lượt Trở mẩu tin đầu, trước mẩu tin, tới sau mẩu tin mẩu tin cuối DataPhLg 4.3 Nút lệnh: Merge to New Document: Trộn tạo thành file GV: TRẦN QUỐC VIỆT 12 TỔNG HP LƯƠNG B1 Mở tất file cần tổng hợp B2 Tạo cấu trúc file tổng hợp B3 Thực lệnh (file tổng hợp 3.1 Để trỏhành ô tại) cột MaNV, Lệnh: Data, Consolidate 3.2 Thực thao tác hộp thoại Consolidate:  Function: chọn Hàm SD  Reference: chọn khối DL  Chọn nút Add Thực  ,  &  đến hết DL bảng lương 13 Left Column hộp kiểm GV: TRẦNChọn QUỐC VIỆT ĐT: 0903 674 525 ... LẦN ĐẦU: B1 Tạo file BangLuong với trang sheet sau: - Dvi : Danh sách đơn vò trực thuộc - CBNV : Cơ sở DL gốc - Cong : Bảng chấm công - QLuong : Quỹ lương chia - Luong : Bảng lương chi tiết... QUỐC VIỆT o  TÍNH LƯƠNG HẰNG THÁNG (TT): B1 Tạo & mở file BangLuong cần tính: - Sao chép, đổi tên & mở file/ - Mở file BangLuong (trước đó) lưu với tên B2 Thu thập liệu liên quan... Text o NGÀY SINH ==> Kiểu Date o SỐ CMND ==> Kiểu Text o NGÀY NGHỈ LV ==> Kiểu Date o Sheet Cong, Luong: Chỉ Copy MaDV, TTNV o ==> Kieåu Text ==> Kieåu Sheet THop: Chỉ Copy MaDV có GV: TRẦN QUỐC
- Xem thêm -

Xem thêm: QTri luong , QTri luong

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn