luận văn thạc sĩ quản lý chi ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố phủ lý, tỉnh hà nam

96 4 0
  • Loading ...
1/96 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 14:47

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI - NGUYỄN THỊ NGẦN QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ PHỦ LÝ,TỈNH HÀ NAM” LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ HÀ NỘI, NĂM 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI - NGUYỄN THỊ NGẦN “QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ PHỦ LÝ,TỈNH HÀ NAM” Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 60340410 Luận văn thạc sĩ kinh tế : Người hướng dẫn khoa học: TS THÂN DANH PHÚC HÀ NỘI, NĂM 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn thạc sĩ cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập thực hướng dẫn khoa học TS Thân Danh Phúc Các số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực không trùng lặp với đề tài khác Tơi xin chịu trách nhiệm nghiên cứu Tác giả luận văn Nguyễn Thị Ngần ii LỜI CẢM ƠN Trước tiên, em xin gửi lời cảm ơn đến tất thầy, cô giáo trường Đại học Thương mại giảng dạy chương trình Cao học Quản lý kinh tế Khóa CH22N- QLKT, người truyền đạt cho em kiến thức hữu ích ngành học quản lý kinh tế làm sở cho em thực tốt luận văn Đặc biệt em vô trân trọng biết ơn TS Thân Danh Phúc, giáo viên hướng dẫn tận tình giúp đỡ em để hoàn thành luận văn Em xin chân thành cảm ơn chú, anh chị phòng Tài chính- Kế hoạch thành phố Phủ Lý giúp đỡ em thời gian thực luận văn Tuy có nhiều cố gắng việc đầu tư thời gian cơng sức nghiên cứu hồn thành luận văn, chắn khơng thể tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận góp ý thầy, cô giáo để luận văn em hoàn thiện Em xin trân trọng cảm ơn! iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN .i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG .vii MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết đề tài .1 2.Tổng quan công trình nghiên cứu có liên quan .2 Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu .5 Đối tượng phạm vi nghiên cứu .6 Phương pháp nghiên cứu 5.1 Phương pháp thu thập liệu 5.2 Phương pháp phân tích, xử lý liệu Ý nghĩa vấn đề nghiên cứu 7 Kết cấu luận văn CHƯƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẤP HUYỆN 1.1 Ngân sách nhà nước vai trò ngân sách nhà nước .9 1.1.1 Khái niệm ngân sách nhà nước 1.1.2 Vai trò ngân sách nhà nước 10 1.2 Quản lý chi ngân sách nhà nước vai trò của“quản lý chi ngân sách nhà nước 11 1.2.1 Khái niệm quản lý chi ngân sách nhà nướ 11 1.2.2 Vai trò quản lý chi ngân sách nhà nước 12 1.3 Chi ngân sách nhà nước cấp huyện .13 1.3.1 Khái niệm chi ngân sách nhà nước cấp huyện .13 1.3.2 Nội dung chi ngân sách nhà nước cấp huyện .14 iv 1.3.3.“Vai trò chi ngân sách nhà nước cấp huyện” 15 1.4 Quản lý chi ngân sách nhà nước cấp huyện 16 1.4.1 Bản chất quản lý chi ngân sách nhà nước cấp huyện 16 1.4.2 Nội dung quản lý chi ngân sách nhà nước cấp huyện 17 1.4.3 Mục tiêu nguyên tắc quản lý chi ngân sách nhà nước cấp huyện 27 1.4.4 Công cụ quản lý chi ngân sách nhà nước cấp huyện 30 1.4.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến việc quản lý chi ngân sách nhà nước” cấp huyện .32 CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ PHỦ LÝ, TỈNH HÀ NAM 35 2.1.Giới thiệu thành phố phủ lý, tỉnh Hà Nam 35 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 35 2.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 36 2.2.Thực trạng quản lý chi ngân sách nhà nước địa bàn thành phố Phủ Lý, giai đoạn 2014 - 2016 .41 2.2.1 Tình hình thu ngân sách địa bàn thành phố Phủ Lý .41 2.2.2 Tình hình chi ngân sách nhà nước địa bàn thành phố Phủ Lý .43 2.2.3 Thực trạng quản lý chi ngân sách nhà nước”thành phố”Phủ Lý, giai đoạn 2014-2016 48 2.3.Đánh giá chung quản lý chi ngân sách nhà nước địa bàn thành phố phủ lý, tỉnh Hà Nam .57 2.3.1 Kết đạt 57 2.3.2 Những mặt hạn chế 60 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế 62 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN QUẢN LÝ 65 CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN .65 THÀNH PHỐ PHỦ LÝ, TỈNH HÀ NAM 65 3.1 Định hướng, mục tiêu hồn thiện cơng tác“quản lý chi ngân sách nhà nước địa bàn thành phố phủ lý, tỉnh Hà Nam” 65 3.1.1 Định hướng phát triển kinh tế - xã hội thành phố Phủ Lý .65 v 3.1.2 Quan điểm, mục tiêu hoàn thiện quản lý chi ngân sách nhà nước địa bàn TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 68 3.2 Các đề xuất giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý chi ngân sách nhà nước địa bàn TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 70 3.2.1 Giải pháp hồn thiện cơng tác lập dự tốn 73 3.2.2 Hồn thiện cơng tác chấp hành dự toán .75 3.2.3 Hồn thiện cơng tác tốn ngân sách 76 3.2.4 Hồn thiện cơng tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành dự toán 78 3.2.5 Nhóm giải pháp khác 79 3.3 Một số kiến nghị .82 3.3.1 Kiến nghị với UBND tỉnh Hà Nam .82 3.3.2 Kiến nghị Bộ Tài .83 KẾT LUẬN 84 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO vi DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu ANQP DT GPMB GRDP HCSN HĐND HTKT KBNN KH QL QLKT PT CS CNH, HĐH KT-XH NS NSĐP NSNN NSTW UBND XDCB ĐTPT ĐTXD Nguyên nghĩa An ninh quốc phòng Dự tốn Giải phóng mặt Tổng sản phẩm địa bàn Hành nghiệp Hội đồng nhân dân Hạ tầng kỹ thuật Kho bạc Nhà nước Kế hoạch Quản lý Quản lý kinh tế Phát triển Cơ sở Công nghiệp hóa, đại hóa Kinh tế xã hội Ngân sách Ngân sách địa phương Ngân sách nhà nước Ngân sách Trung ương Ủy ban nhân dân Xây dựng Đầu tư phát triển Đầu tư xây dựng vii DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1.Các tiêu kinh tế xã hội địa bàn thành phố Phủ Lý giai đoạn 2014 -2016 .41 Bảng 2.2 Tổng hợp thu từ ngân sách thành phố Phủ Lý, giai đoạn 2014-2016 42 Bảng 2.3: Tổng hợp chi NSNN địa bàn Thành phố giai đoạn 2014-2016 44 Bảng 2.4 Tỷ lệ chi đầu tư XDCB từ NSNN địa bàn thành phố 46 Phủ Lý, giai đoạn 2014 -2016 .46 Bảng 2.5 Tổng hợp khoản chi thường xuyên ngân sách thành phố Phủ Lý, giai đoạn 2014 -2016 .47 Bảng 2.6 Tỷ lệ chi thường xuyên tổng chi NSNN thành phố .48 Phủ Lý, giai đoạn 2014 -2016 .48 Bảng 2.7: Cơ cấu chi ngân sách địa phương thành phố Phủ Lý, 50 tỉnh Hà Nam giai đoạn 2014-2016 50 Bảng 2.8 Tổng hợp dự toán chi ngân sách thành phố Phủ Lý, .55 giai đoạn 2014-2016 55 “MỞ ĐẦU” 1.“Tính cấp thiết đề tài” “Ngân sách nhà nước (NSNN) đóng vai trò quan trọng tồn hoạt động quốc gia, địa phương, nguồn lực quan trọng hàng đầu đảm bảo điều kiện cần thiết để thực chức quản lý Nhà nước ”.Việc quản lý NSNN đặt vị trí quan trọng tất cấp quyền Chi ngân sách nhà nước thể định hướng PT kinh tế, xã hội, nghiệp an ninh, quốc phòng, khoản chi mang tính chất tiêu dùng xã hội đòi hỏi phải sử dụng tiết kiệm, tránh phơ trương, hình thức, thất thốt, lãng phí Nhiệm vụ chủ yếu chi thường xuyên ngân sách nhà nước trì hoạt động quan Đảng, Nhà nước, an ninh, quốc phòng, hoạt động nghiệp y tế, giáo dục, văn hố, xã hội, thơng tin thể thao, khoa học cơng nghệ, kinh tế đảm bảo an sinh xã hội, nhằm thúc đẩy nghiệp xây dựng phát triển đất nước Với nhiệm vụ quan trọng đó, năm qua Bộ, ngành địa phương chủ động triển khai liệt giải pháp Chính phủ để ổn định kinh tế vĩ mơ, đảm bảo an sinh xã hội Tăng cường đổi công tác quản lý NSNN tạo điều kiện tăng thu ngân sách sử dụng ngân sách tiết kiệm, có hiệu hơn; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh nâng cao đời sống nhân dân Trong bối cảnh bội chi NSNN, tăng cường QL chi NSNN theo hướng tiết kiệm, hiệu vấn đề có tính cấp bách, bảo đảm cho đất nước phát triển bền vững Với thực trạng nay, tình trạng quản lý sử dụng hiệu quả, thất thốt, lãng phí, dẫn đến ảnh hưởng xấu đến cân đối kinh tế vĩ mô Trong ngân sách địa phương, có ngân sách cấp huyện giữ tỷ trọng lớn có vai trò đặc biệt quan trọng trình quản lý để phát triển kinh tế - xã hội địa phương Tuy nhiên, việc quản lý cấp huyện nhiều bất cập như: bố trí nguồn vốn cho lĩnh vực địa phương dàn trải, bao cấp, bình qn, hiệu chi, thất thốt, lãng phí 73 quy định Tăng cường kiểm soát, quản lý chặt chẽ chi đầu tư xây dựng bản; kiểm tra, đôn đốc thu hồi khoản tạm ứng ngân sách nhà nước, khoản tạm ứng kéo dài nhiều năm 3.2.1 Giải pháp hoàn thiện cơng tác lập dự tốn Cơng tác quản lý chi NSNN bao gồm chi ĐTPT, chi thường xuyên cần phải cân đối thu NS chi NS tránh tình trạng cân đối NS; bố trí tỷ lệ chi NS chi đầu tư chi thường xuyên phải hài hoà, hợp lý, hiệu vừa đảm bảo hoàn thiện đồng sở hạ tầng vừa phải đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thường xuyên, đảm bảo đầy đủ nhiệm vụ chi cho người, phúc lợi xã hội Công tác quản lý chi NS phải chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quy định Nhà nước Cần tiến tới đổi cách thức thực quy trình NS, cụ thể phải thay đổi cách cách thức lập dự toán, chấp hành toán NS Xu hướng đổi quản lý quy trình NS nhiều nước đổi quy trình lập phân bổ NS theo khuôn khổ chi tiêu trung hạn, lấy kết đầu làm chủ yếu để lập DT, thiết lập quy trình kiểm tra đánh giá kết thực dự toán Theo hướng này, hàng năm kế hoạch NS xác lập cho năm hành dự báo cho năm liền kề sau Kèm theo dự tốn năm thứ nhất, kế hoạch xem xét, dự báo tính tốn cho hai năm Như vậy, kế hoạch NS kế hoạch chi tiêu lập cho năm trước mà ln đặt bối cảnh dự tốn trung hạn để cung cấp tầm nhìn trung hạn cho bên quản lý bên sử dụng NS Việc lập dự tốn NS khơng dựa vào tổng nguồn lực có mà từ đầu người ta phải xác định kết đầu mục tiêu dự kiến đạt được, sở để xây dựng DT thực phân bổ NS Cần nâng cao chất lượng lập DT chi NS quyền cấp, quy trình NS hành phải trải qua nhiều đầu mối, tầng nấc với nhiều thủ tục phức tạp, cho dự tốn mang tính hình thức mà chưa trọng đến chất lượng Để đảm bảo chất lượng dự toán cần quy định lại thời gian chuẩn bị dự tốn NS cấp quyền địa phương Tăng cường thời gian cho việc lập, xét duyệt định dự 74 tốn Tăng cường cơng tác đào tạo, nâng cao chất lượng dự báo nguồn thu cấp quyền, nhằm nâng cao chất lượng lập, chấp hành DT NS cấp quyền Bộ Tài cần nghiên cứu, xem xét, sửa đổi, bổ sung chế độ, định mức, tiêu chuẩn chi tiêu hành làm cho việc lập DT chi NS cách khoa học, phù hợp với thực tế Chính quyền cấp Thành phố phải chủ động tạo gắn kết mục tiêu kế hoạch phát triển KT-XH với kế hoạch NS từ khâu chuẩn bị lập kế hoạch để tránh tình trạng kế hoạch phải chạy theo mục tiêu phát triển KT-XH thường đặt cao cứng nhắc so với khả đáp ứng NS tình hình thực tế Cần hạn chế can thiệp cấp vào việc lập, duyệt, tổng hợp dự toán phân bổ NS cấp dưới, tăng cường vai trò thực quyền HĐND, khắc phục tính hình thức lập DT cấp Lập DT chi NS, bước xây dựng khuôn khổ chi tiêu trung hạn cho đơn vị trực thuộc theo hướng quản lý đầu kết hoạt động nhằm giải yếu cơng tác lập dự tốn chi NS theo kiểu tăng dần, giảm dần tùy tiện khoản chi, thiếu minh bạch phân bổ NS Tăng cường quan hệ hợp tác phối hợp cấp, ban, ngành có liên quan cơng tác lập dự tốn chi thường xun Nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ, đạo đức cán từ cải thiện chất lượng cơng tác lập dự tốn chi NSNN:Hiện việc tuyển chọn đội ngũ cán nhiều tiêu cực việc tuyển chọn đội ngũ cán cần sát hơn, đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn Nhà nước đề Việc tuyển chọn nhân cần theo hướng cơng khai hóa, dân chủ xã hội hóa Quy trình tuyển chọn cần đảm bảo tính cạnh tranh công bằng, khách quan để lựa chọn người có có đủ tài, đức; tiếp tục tăng cường mỏ lớp đào tạo nghiệp vụ Hàng năm Nhà nước thường nhiều quy định đòi hỏi cán phải nghiên cứu nên tạo điều kiện cho cán vừa học tập vừa làm việc Trình độ tin học cán thấp, việc sử dụng phần mềm kế toán, phần mềm quản lý Vì cần chương trình, lớp đào tạo công nghệ tin học cho cán đề công tác quản lý NSNN nói chung cơng tác lập DT chi NSNN nói riêng thực hiệu 75 Thường xuyên cập nhật, nghiên cứu kỹ văn bản, sách, chế độ Nhà nước: Hiện sách, chế độ quản lý NSNN nước ta nhiều thiếu sót, chưa ổn định Để đáp ứng nhu cầu phát triển đất nước, nhu cầu tăng cường công tác quản lý hàng năm nước ta thường xuyên có văn bản, quy định, chế độ sửa đổi, bổ sung, thay quy định cũ Vì vậy, cán cần thường xuyên theo dõi cập nhật văn bản, quy định, chế Dành thời gian nghiên cứu tìm hiểu trước áp dụng vào điều kiện tỉnh Hà Nam 3.2.2.“Hồn thiện cơng tác chấp hành dự tốn” Chấp hành dự toán khâu quan trọng quản lý NSNN, để nâng cao hiệu chi NSNN,TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam Thứ nhất, tiếp tục hoàn thiện chế phân cấp nhằm hạn chế tính chồng chéo, trùng lắp, tăng cường tính chủ động cấp quyền QL chi NSNN Điều chỉnh lại khung phân cấp nhiệm vụ chi, khắc phục tình trạng trùng lắp cấp Cải cách máy hành chính, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao vai trò trách nhiệm cá nhân Có biện pháp xử lý vi phạm rõ ràng, khơng mang tính chất chung chung Nâng cao trình độ QL tài đại biểu HĐND Thành phố Tuyển dụng cán có trình độ chun mơn theo u cầu Kỷ luật việc quản lý NS chưa nghiêm, tính chất nể nang dẫn đến tình trạng chi khơng nguồn NS xảy đơn vị dự toán nguồn chi lương đem chi sang mua sắm sở vật chất, chi hoạt động thường xuyên khác Thứ hai, tiếp tục nâng cao chất lượng thực khoán chi hành theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP Chính phủ tất đơn vị trực thuộc Thành phố, bước bổ sung hoàn thiện chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định 16/2015/NĐ-CP Chính phủ đơn vị nghiệp cơng lập địa bàn Để thực tốt Nghị định này, TP Phủ Lý cần triển khai tốt việc thực quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 Chính Phủ đơn vị nghiệp công lập thuộc huyện 76 Nghị định số 130/2005/NĐ-CP Thủ tướng Chính phủ “Quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm sử dụng biên chế kinh phí quản lý hành quan nhà nước” tất đơn vị trực thuộc Tăng cường công tác tuyên truyền quán triệt cán bộ, cơng chức quan hành chính, quan Đảng, Đồn thể, tổ chức trị - xã hội nội dung chủ trương Làm cho họ nhận thức rõ lợi ích thực khốn kinh phí mang lại, tránh nhận thức đơn khốn kinh phí chi để tăng thu nhập Từ đơn vị chủ động bàn bạc, thảo luận, xây dựng giải pháp để tự giác thực hiện, tạo bước chuyển biến thực nhiệm vụ Cải thiện tính cơng khai minh bạch chi NSNN Các biện pháp để tiếp tục cải tiến tính cơng khai minh bạch chi NSNN bao gồm: Phân định rõ vai trò trách nhiệm đơn vị khác nhằm tạo sở cho minh bạch báo cáo chi NSNN trách nhiệm giải trình quan Cơng khai việc chấp hành báo cáo NS Nguyên tắc đòi hỏi phải áp dụng chuẩn mực truyền thống liên quan đến phạm vi, mức độ tiếp cận độ trung thực thơng tin NS quy trình NS hàng năm Tiếp tục đẩy mạnh việc phổ biến rộng rãi thông tin NS, đặc biệt chi NS Trong thời gian tới, công khai dự tốn NSNN cần cơng bố kịp thời, nghiêm chỉnh thực biện pháp chế tài nhằm đảm bảo việc niêm yết cơng khai dự tốn tốn NS cấp này, thu chi loại phí lệ phí theo quy định Nhà nước Tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao nghiệp vụ chun mơn qua cơng tác tập huấn 3.2.3 Hồn thiện cơng tác tốn ngân sách Việc tốn NSNN phải thực từ đơn vị cấp sở, số toán phải số thực chi theo nội dung kinh tế phản ánh mục lục NS dự toán năm duyệt Kiên xuất tốn khoản chi khơng 77 chế độ, chi sai mục đích nhằm thu hồi nộp trả NSNN Trong cơng tác tốn phải có thuyết minh chi tiết phân tích nguyên nhân tăng, giảm khoản chi NS so với dự toán đầu năm phân bổ, sâu phân tích tình hình tăng trưởng kinh tế, giá cả, hiệu sản xuất kinh doanh, sách, chế độ,… làm sở cho việc hoạch định kế hoạch phát triển KT-XH xây dựng dự toán năm Quyết toán chi NSNN phải thể tính hiệu lực, hiệu khoản chi NS Thơng qua việc đánh giá tính hiệu lực, hiệu biết việc phân bổ chi NS hợp lý hay chưa Đặc biệt, nguồn lực tài phân cấp cần phải có tính dự đoán được, ổn định rõ ràng Ưu tiên chiến lược trọng điểm chi NSNN, tập trung nguồn vốn NSNN để ĐTPT, cải thiện sở hạ tầng kinh tế, xã hội, giáo dục đào tạo; trọng nguồn tài chi cho phát triển khoa học, ứng dụng công nghệ cao Tăng dần tỷ trọng chi NSNN cho nghiên cứu triển khai ứng dụng công nghệ Giảm bớt gánh nặng chi NSNN cách mở rộng phạm vi xã hội hóa, giảm tối đa khoản chi có tính bao cấp, xây dựng chế tự trang trải chi phí số đơn vị hành nghiệp cung cấp dịch vụ công cộng lĩnh vực giáo dục - đào tạo, văn hố, thể thao, truyền hình, khuyến khích chủ thể thuộc thành phần kinh tế ĐTPT giáo dục tất bậc học tham gia cung cấp dịch vụ cơng ích Quy định cụ thể mức thưởng, phạt cá nhân, tập thể đơn vị chủ đầu tư việc lập báo cáo toán chi đầu tư theo niên độ báo cáo toán chi đầu tư dự án hoàn thành, quy định rõ việc xử phạt cá nhân, tập thể lập báo cáo sai nội dung, mẫu biểu quy định, đặc biệt việc toán sai khối lượng, đơn giá làm tăng giá trị cơng trình, dự án Cơ quan thẩm tra, phê duyệt tốn chi đầu tư dự án, cơng trình hồn thành tốn chi đầu tư theo niên độ phải chịu trách nhiệm kết thẩm tra Trường hợp quan tra, kiểm tốn chi đầu tư dự án hồn thành tốn niên độ quan thẩm tra phê duyệt toán phải chịu trách nhiệm sai phạm phải nộp phạt 78 Quyết toán NSNN phải tuân thủ nguyên tắc toán từ lên Đối với cấp phải có quan định chịu trách nhiệm phê duyệt toán chi tiết theo mục chi mục lục NSNN toán đến chứng từ chi tiêu đơn vị Trong cơng tác tốn kiểm tra tốn thiết phải có phối hợp thông tin quan quản lý quan cấp phát Thực trạng theo số thực chi chấp nhận theo quy định, khơng tốn theo số chuẩn chi số cấp phát Kiên xuất toán khoản chi sai chế độ, tiêu chuẩn định mức chi tiêu Trong cơng tác tốn phải có thuyết minh chi tiết phân tích nguyên nhân tăng, giảm khoản chi NS so với dự toán đầu năm phân bổ, sâu phân tích tình hình tăng trưởng kinh tế, giá cả, hiệu sản xuất kinh doanh, sách, chế độ làm sở cho việc hoạch định kế hoạch phát triển KT-XH xây dựng dự toán năm Kiên xuất toán khoản chi khơng nguồn ngân sách dự tốn giao Yêu cầu đơn vị chưa tự chủ NS mà tồn quỹ hết nhiệm vụ chi phải nộp trả NSNN Trong trình tốn NS ngồi việc thực chủ yếu phòng Tài - Kế hoạch dựa hồ sơ đơn vị lập cán trực tiếp thẩm tra toán phải xuống đơn vị để đối chiếu hồ sơ với thực tế nhằm tránh trường hợp đơn vị có lập hồ sơ khống Khơng ngừng bồi dưỡng, nâng cao khả chuyên môn người làm công tác toán ngân sách nhà nước cấp đơn vị thụ hưởng ngân sách 3.2.4 Hoàn thiện công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành dự tốn Từng bước thực tra tài kiểm toán nhà nước hàng năm tất cấp NS, đơn vị sử dụng vốn, tài sản Nhà nước Tăng cường kiểm tra việc chấp hành Luật kế toán, chế độ hạch toán kế tốn NS đơn vị Thực cơng khai kết luận tra, kiểm tốn Chú trọng cơng tác xử lý kỷ luật tài NS kiến nghị xử lý trách nhiệm người đứng đầu đơn vị có vi phạm pháp luật tài NS Tăng cường cơng tác kiểm tra, tra việc thực chế độ chi 79 quản lý NS, quản lý tài sản cơng Trong q trình tra, kiểm tra tài NS phát vi phạm phải kiến nghị kịp thời quan có thẩm quyền thu hồi vào NSNN khoản chi sai chế độ tuỳ theo mức độ vi phạm tra tài xử ký kịp thời theo quy định pháp luật tổ chức, cá nhân vi phạm Để khắc phục chồng chéo hoạt động tra, kiểm toán, kiểm tra cần xây dựng quy chế phối hợp cơng tác quan có chức tra, kiểm tra theo hướng: đơn vị nội dung năm tiến hành tra, kiểm tra lần; đoàn tra sau phải sử dụng kết đoàn tra trước (trừ trường hợp có đơn thư khiếu nại, tố cáo), không kiểm tra, tra trùng lắp nội dung đoàn kiểm tra, tra trước làm Đẩy mạnh việc cơng khai tài cấp NS qua việc thực số giải pháp sau: Xác định nội dung, phạm vi số liệu cần công khai theo quy định Đối với đơn vị sử dụng NS, thực công khai việc phân bổ sử dụng kinh phí NS giao hàng năm Nội dung cơng khai thực hình thức công bố kỳ họp quan, niêm yết công khai trụ sở, thông báo văn cho đơn vị cấp trực thuộc Phòng Tài - Kế hoạch có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với quan có liên quan tham mưu giúp Chủ tịch UBND Thành phố công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kiểm tra, đơn đốc việc thực quan, phòng, ban, đơn vị thuộc Thành phồ UBND xã, phường tổng hợp tình hình, báo cáo theo quy định Thanh tra Thành phố lực lượng chức cần rà sốt kỹ chương trình kiểm tra, tra đảm bảo gọn nhẹ, tiết kiệm có hiệu Tập trung tra, kiểm tra lĩnh vực quản lý, sử dụng tiền, tài sản nhà nước, khoản đầu tư công … xử lý nghiêm minh, quy định pháp luật hành vi vi phạm pháp luật thực hành tiết kiệm,chống lãng phí, chống tham nhũng 3.2.5 Nhóm giải pháp khác 3.2.5.1 Hồn thiện phân cấp quản lý ngân sách cấp huyện 80 HĐND cấp huyện phải thực việc điều tra, khảo sát toàn địa bàn huyện để xây dựng, thảo luận đến định phương án phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi cho ngân sách cấp phải cụ thể, sát thực với điều kiện KT-XH cấp để làm pháp lý cho việc triển khai hàng loạt công việc thuộc QL NSĐP sau Đồng thời pháp lý để đánh giá mức độ nỗ lực, chủ động, tích cực quyền cấp quản lý NS địa bàn đạt đến mức độ Để giải vấn đề này, cần phải có kế hoạch triển khai mạnh mẽ việc bổ sung ban hành yếu tố thuộc khn khổ thể chế cấp quyền địa phương; mà trực tiếp HĐND cấp tỉnh theo hướng: Đưa vào Nghị HĐND tỉnh yêu cầu phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi NS cho quyền cấp huyện, cấp xã địa bàn tỉnh phải phù hợp với điều kiện KT-XH huyện, xã; theo cụm xã Bổ sung thêm quy định trách nhiệm công khai, minh bạch HĐND tỉnh phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi cho NS huyện, xã để làm sở cho người dân thực quyền dân chủ việc giám sát q trình thực cơng phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi cho NS huyện, xã HĐND tỉnh HĐND tỉnh cần phải có phân loại huyện, xã theo trình độ phát triển kinh tế để xem xét định có phân cấp quản lý NS cho huyện, xã nghèo hay khơng? Nếu huyện, xã có nguồn thu NSNN phát sinh địa bàn ít, khơng liên tục; khơng nên phân cấp quản lý NS cho địa phương 3.2.5.2.“Kiện tồn tổ chức máy, tăng cường đào tạo cán quản lý chi ngân sách địa bàn” Hiệu quản lý chi NSNN phụ thuộc lớn vào việc tổ chức máy quản lý NSNN chất lượng đội ngũ cán quan tài chính, KBNN cán quan, đơn vị sử dụng NSNN Do vậy, để nâng cao hiệu quản lý chi NSNN cần phải nâng cao chất lượng đội ngũ cán làm cơng tác tài chính, cụ thể là: Hồn thiện, củng cố chế đánh giá công chức để bố trí vào cơng 81 việc phù hợp, cơng chức khơng có đủ trình độ, khả chun mơn bố trí chuyển việc khác, đào tạo lại cho việc Đồng thời, tuyển dụng vị trí chức danh chuyên ngành đào tạo, tránh tình trạng bố trí cơng việc khơng chun mơn, nghiệp vụ, hạn chế tình trạng giao cho cán tài làm kiêm nhiệm bước hồn thiện nâng cao chất lượng đội ngũ quản lý NSNN Đánh giá chất lượng, trình độ cán bộ, cơng chức, viên chức làm sở xếp, điều chuyển, bố trí nhân phù hợp với vị trí việc làm để nâng cao hiệu hoạt động; kiên thực tinh giản số công chức, viên chức lực yếu, thiếu tinh thần trách nhiệm, khơng hồn thành nhiệm vụ giao theo quy định pháp luật; tiếp tục thực quy định Chính phủ tinh giản biên chế Thực quản lý chặt chẽ thời gian lao động, kiểm tra, giám sát chất lượng bảo đảm hiệu công việc cán bộ, công chức, viên chức người lao động quan, đơn vị Dự án Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách Kho bạc (dự án TABMIS) cấu phần Dự án Cải cách quản lý tài cơng Bộ Tài (2003 2013) Hệ thống TABMIS xây dựng, triển khai vận hành đơn vị kho bạc quan tài từ Trung ương đến quận huyện TABMIS tạo thành quy trình liên kết chặt chẽ việc nhập liệu, xử lý thông tin quản lý thông tin quan theo phân công hệ thống, giúp quan đơn vị tham gia hệ thống thực chức năng, nhiệm vụ quản lý, điều hành, kế toán, báo cáo tốn NS Tồn liệu thu chi NS hệ thống TABMIS quan khác đưa vào theo đầu mối lại chia sẻ, sử dụng chung theo vai trò đơn vị Vì việc phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin, thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng cán nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt cán tài tham gia vào hệ thống Tabmis cần thiết Cần xây dựng lực lượng cán tin học theo hướng chuyên nghiệp, tổ chức tốt yên tâm công tác lâu dài Bên cạnh công việc đào tạo, cần có quy trình tiếp nhận, chuyển giao cơng nghệ thông tin thiết bị phần mềm cách chuyên nghiệp, có phương pháp quản lý 82 cách hệ thống, thường xuyên cập nhật nội dung để phù hợp với thực tiễn quy định pháp luật 3.2.5.3.“Thực tốt quy chế dân chủ cơng khai tài chính” Cơng khai tài là“biện pháp nhằm phát huy quyền làm chủ cán bộ, công chức nhà nước, tập thể người lao động nhân dân việc thực quyền kiểm tra, giám sát trình quản lý sử dụng vốn, tài sản nhà nước; huy động, quản lý sử dụng khoản đóng góp nhân dân theo quy định pháp luật; phát ngăn chặn kịp thời hành vị vi phạm chế độ quản lý tài chính; đảm bảo sử dụng có hiệu NSNN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Đẩy mạnh việc cơng khai tài cấp ngân sách cần thực số giải pháp sau: Xác định nội dung, phạm vi số liệu cần công khai theo quy định Lựa chọn hình thức cơng khai phù hợp với địa phương, đơn vị để nhân dân, cán bộ, công chức nắm rõ nội dung cơng khai giám sát nội dung Ngồi hình thức công khai lâu nay, NS Thành phố cơng khai trang thơng tin điện tử UBND Tỉnh Thành phố Đối với xã, phường cần đặc biệt ý đến việc công khai khoản huy động nhân dân đóng góp xây dựng sở hạ tầng” Theo đó, phạm vị quyền hạn, nhiệm vụ mình, quan quản lý ngân sách nhà nước Thành phố có trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện; tổ chức đoàn thể, tổ chức xã hội nhân dân thực việc giám sát thực quản lý, công khai ngân sách quan, đơn vị phạm vi toàn Thành phố Đồng thời, có chế tài xử phạt nghiêm trường hợp không thực không đúng quy định công khai ngân sách nhà nước 3.3 Một số kiến nghị 3.3.1 Kiến nghị với UBND tỉnh Hà Nam UBND Tỉnh cần thực nghiêm túc lộ trình tinh giản biên chế cán bộ, cơng chức, viên chức máy hình cấp Thực tốt cải cách thủ tục hành chính; quản lý chặt chẽ sử dụng có hiệu nguồn thu từ thuế, phí lệ phí cho ĐTPT; khai thác bồi dưỡng 83 nguồn thu mới; tăng khoản thu từ sản xuất kinh doanh để đáp ứng kịp thời nhiệm vụ trọng tâm nhằm đẩy nhanh tốc độ chuyển dịch cấu kinh tế tỉnh Tiếp tục quán triệt thực Nghị 11/NQ-CP việc tiết kiệm chi thường xuyên, mua sắm tài sản cố định, đầu tư cơng góp phần kiềm chế lạm phát Hoàn thiện hệ thống chế trao quyền tự chủ tài cho đơn vị có sử dụng nguồn tài cơng, đơn vị nghiệp có thu giáo dục, đào tạo, y tế, truyền hình, phát thanh, văn hố Hồn thiện quản lý chi tiêu công đơn vị quản lý hành chính, bảo đảm số lượng chất lượng dịch vụ hành Nhà nước ln cải thiện, đáp ứng nhu cầu phát triển địa phương Nâng cao lực quản lý NSNN cấp quyền, thực việc chi tiêu chế độ cắt giảm khoản chi không cần thiết Các địa bàn thu không đạt kế hoạch phải giảm chi tương ứng, bổ sung kế hoạch khoản chi phát sinh thực cấp thiết, tập trung cho ĐTPT phòng dịch bệnh thiên tai 3.3.2 Kiến nghị Bộ Tài Thống hướng dẫn thực Nghị định 130/2005/NĐ-CP, Nghị định 43/2006/NĐ-CP Nghị định 16/2015/NĐ-CP Chính phủ, đảm bảo đồng đánh giá kết thực nhiệm vụ đơn vị hành nghiệp cơng lập từ Trung ương đến địa phương Xây dựng tiêu chí khung đánh giá gồm: khối lượng, chất lượng công việc thực hiện, thời gian giải cơng việc, tình hình chấp hành sách, chế độ quy định tài 84 KẾT LUẬN Ngân sách Nhà nước nói chung ngân sách thành phố Phủ Lý nói riêng cơng cụ sách tài Nhà nước địa phương để quản lý kinh tế vĩ mô nhằm đáp ứng mục tiêu ổn định KT-XH địa phương Vì quản lý chi NSNN có ý nghĩa quan trọng việc thúc đẩy phát triển kinh tế, đáp ứng tốt nhu cầu chi tiêu máy Nhà nước thực nhiệm vụ phát triển kinh tế, trị, xã hội, an ninh, quốc phòng Nâng cao hiệu quản lý chi NSNN tất yếu, q trình lâu dài gặp khơng khó, vướng mắc, đòi hỏi nỗ lực cố gắng cá nhân, quan, đơn vị phường, xã địa bàn Thành phố Thông qua Ngân sách Nhà nước huy động nguồn lực xã hội, phân phối sử dụng cho nhu cầu phát triển kinh tế, thực sách xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh đất nước Vì vậy, việc củng cố, hồn thiện, lành mạnh hóa hệ thống tài để phát triển kinh tế yếu tố quan trọng định thành công chiến lược phát triển KT-XH Nhà nước nói chung thành phố Phủ Lý nói riêng thời kỳ Quản lý chi NSNN địa bàn thành phố Phủ Lý vấn đề phức tạp, đòi hỏi nghiên cứu tồn diện nhiều nhà nghiên cứu khoa học Mặc dù có cố gắng tránh khỏi hạn chế, kính mong thầy, Hội đồng dẫn, bạn đồng nghiệp đóng góp, bổ sung để đề tài nghiên cứu tiếp tục hồn thiện hơn, có hiệu cao có giá trị áp dụng vào công tác quản lý chi ngân sách nhà nước địa phương./ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài (2006), Luật Ngân sách nhà nước văn hướng dẫn thực hiện, Nhà xuất Tài chính, Hà Nội; Bộ Tài (2013), “Thơng tư Số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 Hướng dẫn thực kế tốn nhà nước áp dụng cho Hệ thống thơng tin quản lý Ngân sách Kho bạc (TABMIS)”; Bộ Tài (2016), Thơng tư 39/2016/TT-BTC sửa đổi số điều Thông tư 161/2012/TT-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2012 Bộ Tài quy định chế độ kiểm soát, toán khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước, Hà Nội; Bộ Tài (2016), Thơng tư 326/2016/TT-BTC quy định tổ chức thực dự toán ngân sách nhà nước năm 2017, Hà Nội; Bộ Tài (2017), Luật Ngân sách nhà nước văn hướng dẫn thực hiện, Nhà xuất Tài chính, Hà Nội; Chính phủ (2006), Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, tổ chức máy, biên chế tài đơn vị nghiệp công lập, Hà Nội; Chính phủ (2016), Nghị số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đạo, điều hành kế hoạch phát triển KT-XH dự toán ngân sách nhà nước năm 2016, Hà Nội; Cổng thông tin điện tử thành phố Phủ Lý (http://hanam.gov.vn/vi-vn/phuly/ Pages/Default.aspx Giáo trình quản lý Nhà nước kinh tế, Trường Đại học Thương mại 10 Phương Thị Hồng Hà (2006), Giáo trình "Quản lý Ngân sách nhà nước" , Nxb Hà Nội 11 HĐND thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam (2014-2016), Nghị dự toán thu - chi ngân sách nhà nước hàng năm, Hà Nam; 12 HĐND tỉnh Hà Nam (2010), Nghị 33/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 việc quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011 cho quan tỉnh, huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn, Hà Nam; 13 Tô Thiện Hiền (2012) “Nâng cao hiệu quản lý NSNN tỉnh An Giang giai đoạn 2010-2015 tầm nhìn đến năm 2020”, Luận án Tiến sĩ, Trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh; 14 Học viên Tài (2010), Giáo trình Quản lý Tài cơng, NXB Tài chính, Hà Nội; 15 Lê Thị Mai "Phân cấp quản lý NSNN Việt Nam" , Học viện Hành Quốc gia, Tạp chí Quản lý nhà nước 16 Đặng Hữu Nghĩa (2014), “Nâng cao hiệu quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc”, Luận văn thạc sỹ, Trường Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh Thái Nguyên; 17 PGS TS Lê Thị Kim Nhung, Giáo trình Tài cơng, trường đại học Thương Mại; 18 Phòng Tài - KH thành phố Phủ Lý (2014-2016), Báo cáo toán chi ngân sách thành phố Phủ Lý, Hà Nam; 19 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2002), Luật NSNN năm 2002, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội; 20 Tỉnh ủy Hà Nam, Nghị số 06-NQ/TU, ngày 30/6/2016 Tỉnh ủy Hà Nam xây dựng phát triển thành phố Phủ Lý đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Hà Nam 21 Thủ tướng Chính phủ (2016), Quyết định 46/2016/QĐ-TTg việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017, Hà Nội; 22 Lê Toàn Thắng ( 2013) “Phân cấp quản lý NSNN Việt Nam nay”, Luận án tiến sĩ, Học viện Hành chính; 23 Trần Thị Thu (2015),“Hồn thiện cơng tác quản lý chi ngân sách nhà nước huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng”, Luận văn thạc sỹ, Trường Đại học Đà Nẵng; 24 UBND thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam (2014-2016), Báo cáo kết thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Hà Nam; 25 UBND tỉnh Hà Nam (2010), “Quyết định số 39/2010/QĐ-UBND ngày 21/12/2010 quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương”; 26 Hoàng Tiểu Vân (2014) “ Phân cấp quản lý ngân sách nhà nước địa bàn tỉnh Nam Định”, Luận văn thạc sỹ, Trường đại học Quốc Gia Hà Nội; ... thiện quản lý chi ngân sách nhà nước địa bàn thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. ” CHƯƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẤP HUYỆN 1.1 Ngân sách nhà nước vai trò ngân sách nhà nước. .. NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN .65 THÀNH PHỐ PHỦ LÝ, TỈNH HÀ NAM 65 3.1 Định hướng, mục tiêu hồn thiện cơng tác quản lý chi ngân sách nhà nước địa bàn thành phố phủ lý, tỉnh Hà Nam ... đến quản lý ngân sách nhà nước khái niệm ngân sách nhà nước, thu chi ngân sách nhà nước, nguyên tắc nội dung quản lý ngân sách nhà nước Phân tích sở lý luận phân cấp quản lý ngân sách nhà nước,
- Xem thêm -

Xem thêm: luận văn thạc sĩ quản lý chi ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố phủ lý, tỉnh hà nam , luận văn thạc sĩ quản lý chi ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố phủ lý, tỉnh hà nam , Tổng quan các công trình nghiên cứu có liên quan, NHÀ NƯỚC CẤP HUYỆN, TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ PHỦ LÝ, TỈNH HÀ NAM””, Các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố Phủ Lý, giai đoạn 2014-2016 được thể hiện qua bảng sau:, Bảng 2.3: Tổng hợp chi NSNN trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2014-2016, Phủ Lý, giai đoạn 2014 -2016, Bảng 2.7: Cơ cấu chi ngân sách địa phương của thành phố Phủ Lý,, tỉnh Hà Nam giai đoạn 2014-2016, THÀNH PHỐ PHỦ LÝ, TỈNH HÀ NAM, 3 Một số kiến nghị

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn