23 danh sach tang luong dinh ky

1 4 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 14:39

LOGO Code Version Dated Page COMPANY NAME Adress: Phone: Email: : NS – 15– BM02 : 1.0 : : Page of DANH SÁCH TĂNG LƯƠNG ĐỊNH KỲ NĂM 200 Bộ phận:……………………………… Stt Họ tên Ngày tháng năm 200 Người lập MSNV Chức danh Quản lý trực tiếp Mức hưởng Kể từ ngày Mức lương Giám đốc phận Ngày áp dụng Diễn giải Giám đốc nhân Giám đốc điều hành
- Xem thêm -

Xem thêm: 23 danh sach tang luong dinh ky , 23 danh sach tang luong dinh ky

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn