15 bang tong hop danh gia chi tieu

1 0 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 14:39

Mã tài liệu: NS – 14 – BM02 Phiên bản: Ver 1.0 Ngày ban hành: QUI TRÌNH ĐÁNH GIÁ CƠNG VIỆC NHÂN VIÊN BẢNG TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ CHỈ TIÊU Tháng /200 Stt Chức danh: .Bộ phận: Chỉ tiêu đánh giá Đơn vị Mức Thực tế % Điểm Diễn giải Mức đánh giá: Stt Mức điểm A < 60 % 70 % > A >= 80 % > A >= 90 % > A >= 100 % > A >= Quản lý trực tiếp 60 % 70 % 80 % 90 % Điểm Quản lý Phòng NS Giám đốc
- Xem thêm -

Xem thêm: 15 bang tong hop danh gia chi tieu , 15 bang tong hop danh gia chi tieu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn