5 chuong trinh dao tao

1 3 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 14:39

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO V/v……………………………………………………………………… Danh sách đối tượng đào tạo Yêu cầu việc đào tạo: Địa điểm tổ chức đào tạo Cán đào tạo (hướng dẫn) Chương trình, nội dung đào tạo Thời gian đào tạo Kinh phí đào tạo: TP HCM, Ngày …tháng …năm 200 Giám đốc duyệt Trưởng phòng HCNS Người lập
- Xem thêm -

Xem thêm: 5 chuong trinh dao tao , 5 chuong trinh dao tao

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn