2.1. Ký hiệu trong xây dựng lưu đồ

1 0 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 14:26

Nguyên công: Thể bước chủ yếu trình (thao tác) Thanh tra: thể kiểm tra chất lượng số lượng Vận chuyển: Thể chuyển động người, vật liệu, giấy tờ Chậm trễ, trì hỗn: Thể lưu kho tạm thời chậm trễ, trì hỗn, tạm ngừng nguyên công nối tiếp Lưu kho: thể lưu kho có kiểm sốt xếp hồ sơ (điều khơng phải chậm trễ
- Xem thêm -

Xem thêm: 2.1. Ký hiệu trong xây dựng lưu đồ, 2.1. Ký hiệu trong xây dựng lưu đồ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn