Trias

7 7 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 14:19

Bài viết với một số nội dung sinh giới trong Trias, động vật không xương sống, động vật có xương sống, sự tuyệt chủng cuối Trias, sự mở đầu quá trình phá vỡ Pangea, hoạt động kiến tạo và cổ địa lý, hoạt động của mảng Cimmeria, các điều kiện khí hậu tác động đến sự tuyệt chủng Trias. Để nắm chi tiết nội dung kiến thức mời các bạn cùng tham khảo bài viết. 1166 BÁCH K HO A T H Ư Đ ỊA CHÁT MESOZOI Các m ục từ: T ria s (K ỷ - H ệ); J u (K ỷ - Hệ); C re ta (K ỷ - H ệ) Trias (K ỷ -H ệ ) T ố n g D u y T h a n h K h o a Đ ịa c h ấ t , T r n g Đ i h ọ c K h o a h ọ c T ự n h iê n (Đ H Ọ G H N ) G iớ i th iệu Trias ky đ ẩ u cua n g u y ên đại M esozoi, tiếp nối ký Perm i cách 251 triệu năm k ế tiếp sau bắt đ ẩu ký Jura cách 199,6 triệu năm [Báng 1J Hệ Trias F Alberti xác lập (1831) d ự a loạt trâm tích hệ Đức M ặt cat Trias Đ ức gổm ba p h ần (tủ’ đỏ, hệ đ ợ c đ ặ t tên Trias = ba phẩn) từ d i lên: 1) C át kết sặc sỡ (B untsandstein); 2) Đá vơi vỏ sò (M uschelkalk) 3) K euper T rong ba p h ẩn cúa m ặt cắt chì có p h ẩn giừa trầm tích biến, việc p h ân chia đối sán h địa tầng khó thự c hiện, nên việc p h ân chia chi tiết đ ợ c d ự a m ặt cắt v ù n g núi A lpes thuộc Italia Áo Vì thế, tên bậc cùa Trias tru n g Trias th ợ n g đểu có xuât xứ từ v ù n g núi Hai bậc thuộc T rias hạ bậc Indi (theo tên sông In d u s Pakistan), bậc O lenek (theo tên sông O lenek - O/ieHẻK) Siberie [Bảng 1] H bậc thay cho bặc "Skythian hay Scythian" trước đư ợc sử d ụ n g C hâu Âu tư n g ú n g với khối lượng thố n g Trias hạ B ảng Phân chia địa tầng Trias (ủ y ban Địa tầng Quồc tế, 2008) Khởi đầu Thời đoạn Hệ Thống Bậc JURA Jura hạ Hettang 199,6 3,1 Rhet Nori 203,6 216,5 4,0 12,9 Carni 228,0 11,5 Ladin 237,0 9,0 Anisi 245,0 8,0 Olenek 249,7 4,7 Indi 251,0 1,3 253,8 ,8 ư) Trias muộn (thượ ng) < DU H PERMI Trias giừa (trung) T rias sớm (hạ) Loping Changhsing Khời đầu: Số triệu năm từ bắt đầu bậc đến Thời đoạn: s ố triệu năm hình thành bậc độ n g vật Bò sát Ky Trias giai đoạn kẹp hai đ t tuyệt ch ủng sinh vật - tu y ệt chung Perm i/T rias tuyệt chung cuối Trias Đ ầu Trias siêu lục địa Pangea tiếp tục có d ạn g vòng cung h ò n h chừ c quay h n g đơng, lòng cung đại d n g Paleo - Tethys có từ cuối Paleozoi Bao q u an h Pangea đại d n g Panthalassa (Toàn Đại D ương) Do có m ột khối lục địa nên đ n g bờ diện tích thềm lục địa giảm , trầm tích biển nơng phơ biến Vào giừa Trias Pangea bắt đ ẩu tách giãn, m đ ẩu trình phá vờ siêu lục địa Sinh giớ i tro n g Trias Do hình th àn h Pangea cuối Paleozoi nên lục địa đư ợ c m rộng đ án g kế, đ ó p h biến c h ế độ khí h ậu khơ hạn Trên lục địa nước hoi, biến rìa lục địa thư ng có đ ộ m ặn cao T rong điều kiện đ ã diễn m ột n h ữ n g k h u n g hoảng lớn n h ât cua lịch sử sinh giới Ớ d i biến Bọ ba thuỳ, T rùng thoi, San hô vách đáy San hô bốn tia bị tuyệt chủng từ cuối Perm i; ngành Tay cuộn giảm h ăn phẩn lớn Tay cuộn có khớp đà bị tuyệt chủng Paleozoi m uộn N hiều nhóm xuâ't p h t triển ph o n g ph ú hem hẳn trước San hô sáu tia xua't hiện, ngành T hân m ểm - lớp C hân rìu p h át triển p h o n g p h ú đặc biệt lớp C hân đ ầu p h át triển m ạn h m è với C úc đá đ ó n g vai trò q u an trọng sinh giới Trên cạn - thực vật nghèo h ă n điểu kiện khắc nghiệt khí hậu khơ nóng, đại biếu cua thự c vật h ạt trần p h át triển T rong độ n g vật có xương sống, Bò sát p h o n g ph ú d ầ n xuât độ n g vật Có vú Động vật không xương sống N g n h th â n m ề m Trias ky có ch ế độ lục địa chiếm u n th ế m ực nước biên thâp, điều rât nhiều khu vực bị nâng cao từ h ậu quà hoạt đ ộ n g tạo núi H ercyni hình th àn h Pangea Trầm tích biên hạn c h ế khu vực thuộc đại d n g Tethys, vành đai Thái Bình D ương vành dai Bắc Cực Kỷ Trias bắt đầu cho sụ thích ú n g tỏa tia cua nhiều nhóm sinh vật cạn dư ới biến sau sụ ệt chung Perm i/Trias, trước hết khơi đ ầ u cho phát triển Lcrp Chân rìu (Pelecypođa hay Bivalvia - H m ản h vò) cua n g n h T hân m ểm tro n g Trias, bat đ ẩ u m ột giai đ o n p h t triển rẩm rộ V iệt N am trầm tích Trias hóa thạch C hân rìu rât p h o n g p h ú , đa d n g [H l] Lớp Chấn đđu (C ephalopoda) bắt đ ầu phát triến m ạnh mè, có đư n g thuỳ kiểu Ceratites xuât từ Paleozoi m uộn, nh n g tới Trias chúng phong phú M ESOZOI 1167 chiếm ưu th ế Cúc đá Đ ống thời Trias bat đầu xuất d ạn g có đư n g thuỳ kiểu A mmonites Hình San hơ Sáu tia Trias I.San hô đơn thé M on tlivau lch ia sp.; San hô quần thẻ Thamnasteria rectilamellosa Tay cuộn (B rachiopoda) Phẩn lớn Tay cuộn có khớ p đ ã tu y ệt c h u n g từ cuối Perm i, đến Trias chi lại d n g có g ò R hynchonellacea d ạn g vỏ n h ẵn thuộc T erebratulida N gồi n h ữ n g nhóm kê trên, có thê kê đến n h ữ n g d ạn g hóa thạch Da gai, C hân bụng, Bông biến, G iáp xác, v.v n h n g c h ú n g vai trò đ n g kê tro n g lịch sử địa chât Động vật có xương sống T rong T rias đ ộ n g vật Có xư ơng sống p h t triển ngày m ột m ạn h mẽ, đặc biệt Bò sát [H.3; H.4; H.5], chu ấn bị cho bư ớc p h t triến cực th ịn h vào Jura Creta Lưỡng cư kích thước lớn chi lại đại Hình Một số hố thạch Chân riu Trias Cíaraia stachei; Daonella lommeli‘, Vietnamicard iu m v ie tn a m ic u m ; B u r m e s ia ịirata\ M o n o tis sa lin a rìa ; Costatoria inaequicostata ; Palaeocardita; Costatoria napengensis Lớp Chân đầu (C ephalopoda) bắt đ ẩu phát triến m ạnh mè, có đ n g thuỳ kiêu Ceratites xuât tù’ Paleozoi m uộn, n h u n g tới Trias chúng m ói p h o n g phủ chiếm u th ế tron g Cúc đá Đ thời củng Trias bắt đ ẩ u xuâ't d ạn g có đ n g thuỳ kiểu Am m onites Ờ Việt N am , hó a thạch C úc đá Trias th n g gặp với d n g C h ân rìu nhiều ch úng n g vai trò q u y ết đ ịn h tro n g việc đ ịn h tuổi trầm tích, n h u hệ tần g C ò N òi chứa Tirolites tuổi O lenek, hệ tầng Đ G iao a Paraceratites tuổi A nisi L&J.J Trùtĩg lỗ (Foram inifera) Bộ T rùng thoi bị tuyệt chung từ cuối Paleozoi, Trias chi Lagenida, đá vơi Trias tru n g Việt N am đà phát hóa thạch nhóm n h Piỉammina, Trochammina Satì hơ T Trias xuất San hơ sáu tia [H.2], có dạng q u ần th ể n h Tliamnasteria, Paỉaưastrea dạng đ n n h Moĩĩtlivaulchia biếu cuối cùng, tiến hóa c h ú n g từ Perm i sang Trias có n h ữ n g bư ớc liên tục, xư ơng sọ d ẹt d ần vòm m iệng rỗng dần M ột số Bò sát sống sót sau đ ợ t tu y ệt c h ủ n g Perm i/T rias đ ã trở th àn h tô tiên cho đ ộ n g vật bốn chi sau M ột số [H.3] Lystrosaurus Bò sát án cỏ, có kích thư ớc tru n g bình thuộc nhóm bò sát d n g thú Dicynodontia (có hai nanh) T rong Trias bò sát th ng chi có kích cỡ vừa phải n h Lystrosaurus hạn, n h ù n g loại bò sát có kích thước lớn chi xuất Trias m uộn T rong Bò sát đ án g ý n h ât nhóm T hecodontia [H.4], p h át triến từ Perm i m uộn Trias, có răn g gồm nh ữ n g hốc chân riêng biệt giống n h Cá sâu, K hủng long độ n g vật Có vú N hóm có lịch sử p h át triến ngắn so với nh n g nhóm khác Bò sát, khoảng 45 - 50 triệu năm C h ú n g có ý nghĩa q u an trọng tơ tiên cua K long, Bò sát bay nhiều Bò sát M ột s ố T hecodontia có kích thư ớc n h ò loại ăn thịt N h ữ n g "dà th ú " có chi trư c p h t triển đ ộ n g vật bốn chi, n h n g chạy ch ủng lại chi sừ d ụ n g hai chi sau Tuy nhiên, p h ầ n lớn T hecodontia lại đ ộ n g vật bốn chi thự c th ụ đ ộ n g vật ăn thự c vật, có d ạn g giống n h cá sâu C uối Trias có lẽ từ m ột d n g T hecodontia xuất K long (D inosauria) đ ẩu tiên, đ ổ n g thời từ 168 BÁCH K HO A T H Ư Đ ỊA CHÁ T T hecodontia đ ã xu ất hai nh ó m Bò sát hơng chim Bò sát h n g th ằn lằn [H.3] C him xuất tù Trias, n h n g đ ế n Jura c h ú n g vân n h n g d n g cô sơ, có nhiều nét câu tạo gẩn gũi với Bò sát T rong câu tạo xư ơng ta th ây cánh có d n g chi th ằn lằn, đ u ô i gồm 20 đ ố t xư n g hàm có răng, n h n g thân m ìn h đ ã có d n g chim có p h ủ lơng vũ Đ ộng vật có vú lẩn đ ẩ u x u â t tro n g Trias, n h n g vật nhỏ, thuộc n h n g nh ó m hạ đ ăn g cua lớp có vú, đ ẻ trứ n g , răn g có ba m ấu, nhiêu m âu
- Xem thêm -

Xem thêm: Trias, Trias

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn