Chuong 4 he thong thang bang luong cua cong ty

2 4 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 14:06

CHƯƠNG IV HỆ THỐNG THANG BẢNG LƯƠNG CỦA CÔNG TY Điều 10: Hệ thống thang bảng lương Công ty (Chi tiết xem Phụ lục 01) Hàng năm công ty họp HĐQT hội đồng lương, dựa theo qui định nhà nước có chỉnh sửa phù hợp với đặc thù Sản xuất kinh doanh công ty Hệ thông thang bảng lương phụ cấp chức vụ/ trách nhiệm quy định Điều 10 Quy chế sở để:  Thoả thuận tiền lương hợp đồng lao động ;  Xây dựng đơn giá tiền lương, thực chế độ nâng bậc lương theo thoả thuận hợp đồng lao động thoả ước lao động tập thể ;  Đóng hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ theo quy định pháp luật;  Trả lương ngừng việc chế độ khác theo quy định luật lao động;  Giải quyền lợi khác theo thoả thuận người sử dụng lao động người lao động theo quy định công ty theo pháp luật lao động ; Điều 11: Bảng hệ số tiền lương Sản phẩm công ty  Bảng hệ số tiền lương SP công ty xây dựng đảm bảo khoảng cách bậc lương có độ giãn cách bậc khuyến khích CBCNV có bậc cao hơn, chống phân phối bình quân  Hệ số lương SP chia thành 18 ngạch khác áp dụng theo vị trí công tác, chức danh công việc đảm nhận phù hợp theo hạng công ty theo cấp độ hệ số hồn thành cơng việc cụ thể theo kỹ công việc (Xem phụ lục 03)  Hệ số lương SP nhân viên (ngạch lương) phòng ban Ban giám đốc hội đồng trả lương công ty định vào hiệu công việc, vị trí thời gian cơng tác  Hệ số SP cá nhân (ngạch lương) không thiết phụ thuộc vào trình độ cấp cá nhân : + Các cá nhân có cấp thấp làm tốt cơng việc thuộc trình độ chun mơn cao, có khả kiêm nhiệm nhiều việc lúc, ln hồn thành cơng việc giao hay có khả làm việc nhiều vị trí khác lãnh đạo cơng ty bố trí cơng việc phù hợp với khả năng, chun mơn chí bố trí làm cán quản lý Hội đồng xét lương xếp hệ số lương sản phẩm cho cá nhân tương đương với cơng việc mà cá nhân đảm trách + Ngược lại cá nhân có cấp cao hiệu làm việc thấp, đảm nhận cơng việc bình thường, giản đơn hay cơng ty khơng có cơng việc phù hợp với trình độ, cấp cao Hội đồng trả lương xếp hệ số lương sản phẩm phù hợp với cơng việc cá nhân đảm trách đến mức tối thiểu ... nhiều việc lúc, ln hồn thành cơng việc giao hay có khả làm việc nhiều vị trí khác lãnh đạo cơng ty bố trí cơng việc phù hợp với khả năng, chun mơn chí bố trí làm cán quản lý Hội đồng xét lương... Ngược lại cá nhân có cấp cao hiệu làm việc thấp, đảm nhận cơng việc bình thường, giản đơn hay cơng ty khơng có cơng việc phù hợp với trình độ, cấp cao Hội đồng trả lương xếp hệ số lương sản phẩm
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuong 4 he thong thang bang luong cua cong ty , Chuong 4 he thong thang bang luong cua cong ty

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn