Maternity

3 9 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 13:49

HR DEPARTMENT REVISION 00 MATERNITY I- OBJECTIVE : • Pursuant on the labour code of the Vietnamese National Assembly issued on 23 June, 1994 • Pursuant on the decree no 12/CP dated on 26 Jan., 1995 issued by Government concerninng the rules of social insurance • Based on the agreement of ABC company management IIPOLICY & PROCEDURE Allow to be off for pregnant examination, maternity leaving as the social insurance regulation and will be received maternity allowance from social insurance which specify as follows:  To be off times, each time day for examination  To be off 02 days of each time in case of pathologycal pregnancy or working far from medical service  In case of miscarry, the mother can be off 20 days if the time of pregnancy under months, 30 days if the time of pregnancy from months to up  The time of maternity leaving is months of calendar for normal working   In case of twin delivery, the mother can be off more 30 days of each child started from the second child After delivery, if the child under 60 days old passe away, the mother can be off 75 days from the date of delivery (including child was died before delivery), if the child from or more than 60 days old passe away, mother can be off 15 days from the date of the child was died In case of weak healthy by pregnancy, the leaving without payment will be approved as the doctor required In order to arrange staff, the ABC staff who are pregnant must inform to Department head the I- DATE EFFECTIVE 08 November WRITTEN BY PROCEDURE No HR-002 APPROVED BY MỤC ĐÍCH : • Thực theo luật lao động Quốc Hội nước VN ban hành ngày 23/06/94 • Thực nghò đònh 12/CP Chính Phủ ban hành Điều lệ Bảo hiểm xã hội • Căn vào đồng ý Ban Giám Đốc II- CHÍNH SÁCH & THỦ TỤC : Được phép nghỉ khám thai, nghỉ thai sản theo qui đònh Bảo hiểm xã hội nhận chế độ trợ cấp thai sản Bảo hiểm xã hội, cụ thể sau :   Trong thời gian mang thai phép nghỉ lần, lần ngày để khám thai Trường hợp thai có bệnh lý, làm việc xa tổ chức y tế nghỉ việc 02 ngày cho lần khám  Trường hợp sẩy thai phép nghỉ 20 ngày thai tháng, 30 ngày thai từ tháng trở lên  Thời gian nghỉ việc trước & sau sinh 04 tháng lòch người làm việc điều kiện bình thường Nếu sinh đôi trở lên, tính từ thứ hai trở đi, con, người mẹ phép nghỉ thêm 30 ngày Trường hợp sau sinh, 60 ngày tuổi bò chết (kể trường hợp thai lưu) người mẹ nghỉ 75 ngày tính từ ngày sinh, từ 60 ngày tuổi trở lên, nghỉ việc 15 ngày tính từ chết   Trường hợp sức khỏe Page of HR DEPARTMENT REVISION 00 MATERNITY period of maternity leave before two (2) months of leaving & send the application to HR department one (1) week before leaving Before taking maternity leaving, ABC company will advance the amount of VND 3,500,000/case for help staff in expense of delivery baby and the advanced payroll if leaving before the term of payment The advanced (3,5M) will be reimbursed to company when receiving the maternity allowance from social insurance In case of the allowance can not cover the advance, the deduction of 50% monthly salary will be executed starting from resume working Within 30 days after delivery, the birth certificate must be submitted to HR department and the ABC staff will receive the allowance within 2-3 weeks later after balancing of advance Based on the no.3 of article 115 of labour code and taking into consideration the travelling problems, we let free choice of two following options and must be informed to Department head & HR Department your choosing • • Stick the labour code which means that the staff will manage the transportation and leaving earlier 01 hour per working day during months without deduction salary Take one advanced month of leaving for feeding baby without deduction salary and afterthat the working time is usual when resume working Gift for baby will be VND 200,000 /case III- VALIDATION DATE EFFECTIVE 08 November WRITTEN BY PROCEDURE No HR-002 APPROVED BY ảnh hưởng việc mang thai, việc nghỉ không ăn lương chấp nhận theo yêu cầu bác sỉ Để xếp nhân sự, nhân viên mang thai phải báo trước 02 tháng cho trưởng phận thời gian nghỉ thai sản gởi đơn cho phận nhân trước nghỉ 01 tuần Trước nghỉ thai sản, Công ty tạm ứng 3,500,000 đồng nhằm giúp nhân viên khoản chi phí cho việc sanh khoản tạm ứng lương nghỉ trước thời hạn trả lương Số tiền tạm ứng (3,5 triệu đồng) hoàn lại cho công ty nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội Trường hợp khoản tiền trợ cấp không hoàn lại đủ số tiền tạm ứng, bắt đầu làm việc lại công ty trừ 50% lương tháng để toán số tiền tạm ứng Trong vòng 30 ngày sau sinh, nhân viên phải nộp giấy khai sinh cho phòng nhân vòng 2-3 tuần sau nhân viên nhận số tiền trợ cấp sau trừ tạm ứng Căn vào mục điều 115 luật lao động xét đến vấn đề lại, nhân viên phép chọn hai phương án sau thông báo cho trưởng phận phòng nhân cách chọn lựa • The policy will be valid after signing date Page of Vẫn theo luật nghiã ngày làm việc nhân viên nghỉ sớm tiếng vòng tháng mà hưởng nguyên lương HR DEPARTMENT REVISION 00 MATERNITY DATE EFFECTIVE 08 November WRITTEN BY PROCEDURE No HR-002 APPROVED BY tự xếp việc lại • Nghỉ trước tháng để nuôi mà hưởng nguyên lương sau trở lại làm việc thời gian làm việc vẩn thường lệ Quà cho em bé 200,000 đ cho trường hợp III HIỆU LỰC Thủ tục có hiệu lực kể từ ngày ký Page of 3 ... DEPARTMENT REVISION 00 MATERNITY period of maternity leave before two (2) months of leaving & send the application to HR department one (1) week before leaving Before taking maternity leaving, ABC... before the term of payment The advanced (3,5M) will be reimbursed to company when receiving the maternity allowance from social insurance In case of the allowance can not cover the advance, the... ngày làm việc nhân viên nghỉ sớm tiếng vòng tháng mà hưởng nguyên lương HR DEPARTMENT REVISION 00 MATERNITY DATE EFFECTIVE 08 November WRITTEN BY PROCEDURE No HR-002 APPROVED BY tự xếp việc lại
- Xem thêm -

Xem thêm: Maternity, Maternity

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn