Kế hoạch học tập và làm theo tấm gương Đạo đức Hồ Chí Minh năm học 2009 - 2010

3 765 2 Gửi tin nhắn cho Eric Schmidt
Eric Schmidt

Eric Schmidt

Tải lên: 11,608 tài liệu

  • Loading...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2013, 21:10

UBND TỈNH TIỀN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BAN CHỈ ĐẠO CUỘC VẬN ĐỘNG “HỌC TẬP VÀ LÀM THEO Mỹ Tho, ngày 31 tháng 8 năm 2009 TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH” Số: 1079 /KH-SGD&ĐT KẾ HOẠCH Thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2009 – 2010. Thực hiện Kế hoạch 13-KH/BCĐ-BTG ngày 20/11/2008 của Ban Chỉ đạo tỉnh về trển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2009; Thông báo Kết luận số 14-TB/BCĐ ngày 06/4/2009 của Ban Chỉ đạo tỉnh về những nhiệm vụ cần tập trung để nâng cao chất lượng hiệu quả cuộc vận động và Hướng dẫn số 02-HD/BCĐ ngày 13/5/2009 của Ban Chỉ đạo tỉnh về Triển khai một số công việc trọng tâm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2009, Ban Chỉ đạo cuộc vận động ngành giáo dục và đào tạo Tiền Giang (gọi tắt là Ban chỉ đạo ngành) xây dựng kế hoạch triển khai việc thực hiện cuộc vận động năm học 2009 - 2010 như sau: I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU Tiếp tục nghiên cứu sâu sắc hơn nội dung tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; nâng cao nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ. Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; đưa cuộc vận động đi vào chiều sâu, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong hành động, tuyên truyền giới thiệu những tấm gương người tốt, việc tốt, những tập thể và cá nhân điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thông qua việc triển khai thực hiện cuộc vận động, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. II. NỘI DUNG THỰC HIÊN: 1. Tổ chức cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức học tập, nghiên cứu chuyên đề: “Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”. 2 - Các đơn vị phối hợp với Ban Tuyên giáo huyện, thị, thành tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập quán triệt chuyên đề “Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”. Trong hội nghị, các đơn vị thực hiện báo cáo về 40 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ và đề ra phương hướng phấn đấu làm theo Di chúc của Người trong thời gian tới. Thời gian tiến hành: một buổi. Sau học tập, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thực hiện Sổ tu dưỡng (theo mẫu). Các tập thể lớp học sinh các trường Trung học phổ thông, Trung cấp chuyên nghiệp thực hiện theo mẫu tự soạn của Ban chỉ đạo nhà trường. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, tập thể lớp viết bảng đăng ký làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Nội dung đăng ký phải cụ thể về công việc và thời gian thực hiện (mẫu đăng ký theo Hướng dẫn số 01-HD/BCĐ ngày 13/4/2009 của Ban Chỉ đạo tỉnh về Hướng dẫn thi đua thực hiện cuộc vận động năm 2009). Hàng tháng, tổ chức sinh hoạt theo đơn vị khoa, phòng, tổ bộ môn, tập thể lớp đánh giá, góp ý bảng đăng ký của mỗi cá nhân và chương trình, kế hoạch thực hiện của cơ quan, đơn vị. 2. Tổ chức gặp mặt, giao lưu, tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm để biểu dương các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Ban chỉ đạo các đơn vị phát hiện những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tổ chức hội nghị biểu dương gồm 3 nội dung: báo cáo điển hình, trao đổi kinh nghiệm các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc và biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân xuất sắc làm theo tấm gương của Bác. Thời gian thực hiện từ nay đến ngày 05/9/2009. Ban chỉ đạo ngành tổ chức hội nghị biểu dương vào đầu tháng 11/2009. III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 1. Ban Chỉ đạo ngành xây dựng kế hoạch tuyên truyền về cuộc vận động gắn với các hoạt động kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Bác. Các đơn vị tiếp tục vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hưởng ứng cuộc vận động sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. 2. Ban Chỉ đạo ngành chọn các đơn vị sau thực hiện điểm cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" năm học 2009 – 2010: - Trường Mầm non Sao Sáng -Thành phố Mỹ Tho; - Trường Tiểu học Bình Phục Nhứt- Chợ Gạo; - Trường Trung học cơ sở Tân Tây- Gò Công Đông; - Trường Trung học phổ thông Đốc Binh Kiều - Cai Lậy; - Trường Trung học phổ thông Vĩnh Bình - Gò Công Tây; 3 - Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Mỹ Tho; - Trường Trung cấp Kỹ thuật- Nghiệp vụ Cái Bè. Các thành viên Ban chỉ đạo ngành được phân công chỉ đạo điểm: xếp lịch làm việc định kỳ hàng quí với các đơn vị được chọn điểm nhằm kịp thời phát hiện những kinh nghiệm hay, báo cáo với Ban Chỉ đạo ngành để triển khai nhân rộng. Ban Chỉ đạo ngành định kỳ sơ kết công tác chỉ đạo điểm và báo cáo kịp thời về Ban Chỉ đạo tỉnh những kinh nghiệm hay, cách làm tốt và triển khai chặt chẽ kế hoạch thực hiện Cuộc vận động năm 2009. 3. Ban Chỉ đạo ngành tổ chức kiểm tra các đơn vị tổ chức triển khai và thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" năm học 2009 – 2010 định kỳ 2 lần trong năm: tháng 11/2009 và tháng 03/2010 (Lịch kiểm tra sẽ thông báo cụ thể sau). 4. Tổ chức thực hiện Tổng kết cuộc vận động năm học 2009 - 2010: Các đơn vị tổ chức tổng kết thực hiện cuộc vận động năm học 2009 – 2010 vào tháng 04/2009. Trong tổng kết có bình chọn các tập thể, cá nhân ( cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh) tiêu biểu, gương mẫu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Ban chỉ đạo ngành sẽ bình chọn để phổ biến trong ngành. Ban Chỉ đạo ngành tổ chức Tổng kết cuộc vận động năm học 2009 – 2010 vào ngày 19/5/2010. Các đơn vị căn cứ vào kế hoạch chung và yêu cầu, điều kiện cụ thể xây dựng kế hoạch thực hiện cuộc vận động năm học 2009 - 2010. Trong quá trình thực hiện cần phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, chọn các nội dung, hình thức tổ chức phù hợp để đạt hiệu quả thiết thực./. TM. BAN CHỈ ĐẠO PHÓ TRƯỞNG BAN Nơi nhận: - Ban chỉ đạo CVĐ tỉnh (để báo cáo); (Đã ký) - Các thành viên BCĐ ngành; - Các Phòng GD&ĐT, Các đơn vị trực thuộc; PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ GD&ĐT - Lưu: VT. Phạm Văn Khanh . 1079 /KH-SGD&ĐT KẾ HOẠCH Thực hiện Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2009 – 2010. Thực hiện Kế hoạch 13-KH/BCĐ-BTG. động " ;Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh& quot; năm học 2009 – 2010: - Trường Mầm non Sao Sáng -Thành phố Mỹ Tho; - Trường Tiểu học Bình
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế hoạch học tập và làm theo tấm gương Đạo đức Hồ Chí Minh năm học 2009 - 2010, Kế hoạch học tập và làm theo tấm gương Đạo đức Hồ Chí Minh năm học 2009 - 2010, Kế hoạch học tập và làm theo tấm gương Đạo đức Hồ Chí Minh năm học 2009 - 2010

Bình luận về tài liệu ke-hoach-hoc-tap-va-lam-theo-tam-guong-dao-duc-ho-chi-minh-nam-hoc-2009-2010

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP