BAI 2 KHAO NGHIEM GIONG CAY TRONG

7 169 0 Gửi tin nhắn cho Robert Boyle
Robert Boyle

Robert Boyle

Tải lên: 11,478 tài liệu

  • Loading...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2013, 14:10

CHUONG I TRONG TROT ,LAM NGHIEP DAI CUONG BAI 2 KHAO NGHIEM GIONG CAY TRONG I- Muc dich ,y nghia cua cong tac khoa nghiem giong cay trong  1.khao nghiem giong cay trong tai cac vung sinh thai khac nhau nham danh gia khach quan, chinh xac va cong nhan ki p thoi giong moi phu hop voi tung vung va he thong luan canh la viec lam can thiet  2.khao ngiem giong cay trong cung cap cho chung ta nhung thong tin chu yeu ve ki thuat canh tac va huong dan su dung nhung giong moi duoc cong nhan II-Cac loai thi nghiem khao nghiem giong cay trong  1 thi nghiem so sanh giong  Giong moi chon tao hoac nhap noi duoc so sanh voi cac giong pho bien rong rai trong san xuat dai tra.  So sanh ve cac chi tieu nhu:sinh truong,phat trien,nang suat ,chat luong nong san va tinh chong chiu  Cac chi tieu se duoc gui cho trung tam khao nghiem giong Quoc Gia   thi nghiem kiem tra ki thuat  thi nghiem kiem tra ki thuat nham kiem tra nhung de xuat cua co quan chon tao giong ve quy trinh ki thuat gieo trong  thi nghiem kiem tra duoc tien hanh nham xac dinh thoi vu,mat do gieo trong,che do phan bon cua giong.  Sau khi khoa nghiem neu giong dap ung duoc yeu cau se duoc cap giay chung nhan cua quoc gia va duoc phep pho bien trong san xuat.  3 thi nghiem san xuat quang cao  De tuyen truyen dua giong moi vao san xuat dai tra, can bo tri thi nghiem san xuat quang cao  Thi nghiem san xuat qunag cao duoc trien khai tren dian tich lon  Pho bien quang cao tren cac phuong tien truyen thong dai chung  CUNG CO BAI TAP  Tai sao phai khoa nghiem giong cay trong troc khi vao san xuat dai tra?  thi nghien so sang giong nham muc dich gi?  thi nghiem san xuat quang cao nham muc dich gi? CAM ON CAC BAN DA NGHE BAI THUYET TRINH CUA NHOM 6 • CHUC CAC BAN HOC TOT NHA . I TRONG TROT ,LAM NGHIEP DAI CUONG BAI 2 KHAO NGHIEM GIONG CAY TRONG I- Muc dich ,y nghia cua cong tac khoa nghiem giong cay trong  1 .khao nghiem giong. thi nghiem khao nghiem giong cay trong  1 thi nghiem so sanh giong  Giong moi chon tao hoac nhap noi duoc so sanh voi cac giong pho bien rong rai trong
- Xem thêm -

Xem thêm: BAI 2 KHAO NGHIEM GIONG CAY TRONG, BAI 2 KHAO NGHIEM GIONG CAY TRONG, BAI 2 KHAO NGHIEM GIONG CAY TRONG

Bình luận về tài liệu bai-2-khao-nghiem-giong-cay-trong

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP