Cách thức tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong môn Ngữ văn

6 876 21 Gửi tin nhắn cho Laurene Powell Jobs
Laurene Powell Jobs

Laurene Powell Jobs

Tải lên: 11,691 tài liệu

  • Loading...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2013, 12:10

cách thức tích hợp giáo cách thức tích hợp giáo dục bảo vệ môI trường dục bảo vệ môI trường trong môn ngữ văn trong môn ngữ văn Các nguyên tắc tích hợp: Các nguyên tắc tích hợp: - Chỉ tích hợp với những bài có nội - Chỉ tích hợp với những bài có nội dung thật sự liên quan đến môi trường, dung thật sự liên quan đến môi trường, không gượng ép. Không tích hợp tràn không gượng ép. Không tích hợp tràn lan, không tích hợp với những bài học lan, không tích hợp với những bài học ít liên quan hoặc không liên quan đến ít liên quan hoặc không liên quan đến môi trường. môi trường. - Khai thác nội dung về giáo dục bảo - Khai thác nội dung về giáo dục bảo vệ môi trường một cách, tự nhiên hợp vệ môi trường một cách, tự nhiên hợp lí, không khiên cưỡng để đạt hiệu quả lí, không khiên cưỡng để đạt hiệu quả cao. cao. cách thức tích hợp giáo dục cách thức tích hợp giáo dục bảo vệ môI trường trong bảo vệ môI trường trong môn ngữ văn môn ngữ văn - - Đ Đ ảm bảo đặc trưng của môn học. Không ảm bảo đặc trưng của môn học. Không biến giờ học thành giờ trình bày về giáo dục biến giờ học thành giờ trình bày về giáo dục kiến thức môi trường. Giờ Văn trước hết phải là kiến thức môi trường. Giờ Văn trước hết phải là giờ Văn, giờ Tiếng Việt trước hết phải là giờ giờ Văn, giờ Tiếng Việt trước hết phải là giờ Tiếng Việt, giờ Tập làm văn trước hết phải là Tiếng Việt, giờ Tập làm văn trước hết phải là giờ Tập làm văn. Giáo dục môi trường chỉ là giờ Tập làm văn. Giáo dục môi trường chỉ là một nội dung được tích hợp một cách tự nhiên, một nội dung được tích hợp một cách tự nhiên, hoà đồng trong các đơn vị kiến thức chuyên hoà đồng trong các đơn vị kiến thức chuyên môn. môn. cách thức tích hợp giáo dục cách thức tích hợp giáo dục bảo vệ môI trường trong bảo vệ môI trường trong môn ngữ văn môn ngữ văn - Không làm tăng nội dung học tập dẫn đến - Không làm tăng nội dung học tập dẫn đến quá tải. Các phương diện về môi trường cần đư quá tải. Các phương diện về môi trường cần đư ợc nghiên cứu kĩ, chọn lọc cẩn thận, có đầu tư ợc nghiên cứu kĩ, chọn lọc cẩn thận, có đầu tư về cách thức dẫn dắt, liên hệ, đảm bảo cho học về cách thức dẫn dắt, liên hệ, đảm bảo cho học sinh vừa nắm vững kiến thức chuyên môn, vừa sinh vừa nắm vững kiến thức chuyên môn, vừa tăng thêm kiến thức về môi trường, có ý thức tăng thêm kiến thức về môi trường, có ý thức giữ gìn,bảo vệ môi trường và tuyên truyền cho giữ gìn,bảo vệ môi trường và tuyên truyền cho người khác. người khác. cách thức tích hợp giáo dục cách thức tích hợp giáo dục bảo vệ môI trường trong bảo vệ môI trường trong môn ngữ văn môn ngữ văn - Chia nhỏ, rải đều vấn đề môi trường vào - Chia nhỏ, rải đều vấn đề môi trường vào các bài trong mỗi lớp một cách hợp lí. Những các bài trong mỗi lớp một cách hợp lí. Những vấn đề về môi trường, bảo vệ môi trường, chống vấn đề về môi trường, bảo vệ môi trường, chống ô nhiễm môi trường cần được phân chia thành ô nhiễm môi trường cần được phân chia thành những chủ đề nhỏ hơn và mỗi bài học chỉ nên những chủ đề nhỏ hơn và mỗi bài học chỉ nên tích hợp với một khía cạnh nào đó mà thôi. Đây tích hợp với một khía cạnh nào đó mà thôi. Đây cũng là một nguyên tắc để hỗ trợ cho nguyên cũng là một nguyên tắc để hỗ trợ cho nguyên tắc chống quá tải trong nội dung dạy học. tắc chống quá tải trong nội dung dạy học. cách thức tích hợp giáo dục cách thức tích hợp giáo dục bảo vệ môI trường trong bảo vệ môI trường trong môn ngữ văn môn ngữ văn - Đảm bảo tính hấp dẫn của hoạt động thực - Đảm bảo tính hấp dẫn của hoạt động thực tiễn về môi trường. Cần tạo ra những hoạt động tiễn về môi trường. Cần tạo ra những hoạt động câu lạc bộ, thi sáng tác, thi tìm hiểu, tham quan câu lạc bộ, thi sáng tác, thi tìm hiểu, tham quan thực tế để hỗ trợ những điều về môi trường đã thực tế để hỗ trợ những điều về môi trường đã được tích hợp trong các giờ học. được tích hợp trong các giờ học. cách thức tích hợp cách thức tích hợp Không có phương pháp tích hợp nội dung Không có phương pháp tích hợp nội dung giáo dục bảo vệ môi trường trong môn Ngữ văn. giáo dục bảo vệ môi trường trong môn Ngữ văn. Ta phải áp dụng các phương pháp phù hợp với Ta phải áp dụng các phương pháp phù hợp với từng phân môn để giảng dạy. từng phân môn để giảng dạy. Tuy nhiên ta cần vận dụng các cách thức Tuy nhiên ta cần vận dụng các cách thức một cách linh hoạt để đảm bảo hiệu quả, mục một cách linh hoạt để đảm bảo hiệu quả, mục tiêu bài học. tiêu bài học. . cách thức tích hợp giáo cách thức tích hợp giáo dục bảo vệ môI trường dục bảo vệ môI trường trong môn ngữ văn trong môn ngữ văn Các nguyên tắc tích hợp: . gìn ,bảo vệ môi trường và tuyên truyền cho người khác. người khác. cách thức tích hợp giáo dục cách thức tích hợp giáo dục bảo vệ môI trường trong bảo vệ môI
- Xem thêm -

Xem thêm: Cách thức tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong môn Ngữ văn, Cách thức tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong môn Ngữ văn, Cách thức tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong môn Ngữ văn

Bình luận về tài liệu cach-thuc-tich-hop-giao-duc-bao-ve-moi-truong-trong-mon-ngu-van

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP