SKKN : Trò Chơi trong dạy Tiếng Anh

14 533 14
André-Marie Ampère

André-Marie Ampère

Tải lên: 11,656 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/14 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2013, 01:10

“Warm up” ÂIÃƯU CÁƯN THIÃÚT ÂỈÅÜC SỈÍ DỦNG TRONG CẠC TIÃÚT DẢY NGOẢI NGỈỴ Lời cảm ơn ! Để thực hiện đề tài sáng kiến kinh nghiệm này , bản thân tôi đã tìm tòi học hỏi qua thực tế giảng dạy ở trường, qua sách vở tài liệu và không thể không nói đến sự quan tâm giúp đỡ của Ban giám hiệu nhà trường , của các đồng nghiệp trong và ngoài nhà nhà trường đã có nhiều ý kiến đóng góp bổ ích để cho tôi hoàn thành đề t sáng kiến kinh nghiệm này . Chân thành cảm ơn ! Người thực hiện Phùng thò như Thuỷ MỦC LỦC Trang Lời cảm ơn ! .1 1 “Warm up” ÂIÃƯU CÁƯN THIÃÚT ÂỈÅÜC SỈÍ DỦNG TRONG CẠC TIÃÚT DẢY NGOẢI NGỈỴ A.PHÁƯN MÅÍ ÂÁƯU .2 I. L DO CHN ÂÃƯ TI: 2 II. MỦC ÂÊCH NGHIÃN CỈÏU .3 III. ĐỐI TƯNG NGHIÊN CỨU .3 IV. KHÁCH THỂ NGHIÊN CỨU 3 V. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU 3 VI. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 4 VII. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .4 VIII.CƠ SỞ NGHIÊN CỨU .4 B. NÄÜI DUNG THỈÛC HIÃÛN: 4 I.CÅ SÅÍ L LÛN: 4 II. THỈÛC TÃÚ HC SINH: .5 III. CẠC HÇNH THỈÏC “ WARM UP”: 6 IV. TIÃÚN TRÇNH THỈÛC HIÃÛN ÂÃƯ TI : .6 Khi dảy Unit 3 pháưn “listen” åí låïp 8 thäng qua “ Warm up” chụng ta cọ thãø cung cáúp cạc tỉì måïi s âỉåüc nghe trong bi qua tr chåi “Bingo” giạo viãn cho hc sinh 12 tỉì chè cạc thỉïc àn v âc to cạc tỉì ny mäüt láưn sau âọ cho hc sinh chn 5 tỉì trong säú 12 tỉì ny v chẹp chụng vo giáúy riãng ca mçnh. Sau âọ giạo viãn âc to cạc tỉì ny khäng theo thỉï tỉû. Mäùi láưn âc nhỉ váûy hc sinh s khoanh trn nhỉỵng tỉì m chụng cọ trong giáúy. Hc sinh no cọ â 5 tỉì trỉåïc nháút s hä to “Bingo” v l ngỉåìi thàõng tr chåi .6 Bingo 6 Chickens, beef, cake, candy .7 Garlic, noodles, bread, rice .7 Ham, peas, green pepper .7 V. NHỈỴNG BI HC KINH NGHIÃÛM: .12 C. KÃÚT LÛN CHUNG: 13 A.PHÁƯN MÅÍ ÂÁƯU I. L DO CHN ÂÃƯ TI: Ngy nay hc Tiãúng Anh l mäüt nhu cáưu cáúp thiãút giụp hc sinh tiãúp cáûn cọ hiãûu qu hån våïi ngưn tri thỉïc trãn thãú giåïi. Viãûc tảo ra mäüt mäi trỉåìng hc táûp sinh âäüng v thụ vë âọng mäüt vai tr quan trng trong viãûc ging dảy v hc táûp åí trỉåìng phäø thäng, mäi trỉåìng ny l phỉång tiãûn v cng l mủc âêch ca quạ trçnh dảy hc nọi chung. 2 “Warm up” ÂIÃƯU CÁƯN THIÃÚT ÂỈÅÜC SỈÍ DỦNG TRONG CẠC TIÃÚT DẢY NGOẢI NGỈỴ Âãø âạp ỉïng mäüt pháưn mủc âêch ny, l giạo viãn trỉûc tiãúp ging dảy bäü män tiãúng Anh báûc THCS, täi hiãøu bäü män Tiãúng Anh cng gọp pháưn khäng nh trong viãûc âáưu tỉ kiãún thỉïc, måí räüng táưm hiãøu biãút ca hc sinh âãø giao lỉu våïi thãú giåïi, nàõm bàõt nhỉỵng thäng tin cọ giạ trë, nhỉỵng cäng nghãû khoa hc tiãn tiãún trãn ton thãú giåïi. Båíi vç tiãúng Anh l mäüt ngän ngỉỵ chung nháút âỉåüc sỉí dủng v âỉåüc giao lỉu åí mi qúc gia. Nọ häù tråü têch cỉûc cho viãûc nghiãn cỉïu, tham kho ti liãûu ca cạc nỉåïc tiãn tiãún, l ngän ngỉỵ giụp cho cạc em hc hi, bäø sung v hon thiãûn cạc nhiãûm vủ cäng viãûc ca mçnh sau ny. Nọi chung viãûc hc ngoải ngỉỵ cọ ráút nhiãưu âãư ti, chun mủc, cáưn âỉåüc nghiãn cỉïu âãø ạp dủng âỉa vo ging dảy hc sinh sao cho cọ hiãûu qu cao. Chàóng hản, pháưn giåïi thiãûu, pháưn âm thoải, pháưn ngỉỵ phạp, pháưn luûn ám . giạo viãn phi dảy nhỉ thãú no âãø hc sinh nàõm bàõt, tiãúp thu nhanh nháút. Nhỉ chụng ta âãưu biãút bäü män tiãúng Anh l mäüt bäü män khọ v tỉång âäúi khä khan âäúi våïi hc sinh trong viãûc tiãúp thu kiãún thỉïc måïi, hiãøu v nàõm âỉåüc näüi dung ch âãư ca bi khoạ, bi häüi thoải, tỉì vỉûng, cáúu trục måïi, .Vç thãú âa säú hc sinh khäng nàõm âỉåüc bi tråí nãn chạn nn v khäng thêch hc. Chênh vç âiãưu âọ, täi nghé âiãưu cáưn thiãút âãø kêch thêch hc sinh ham hc, gáy cm giạc hỉïng thụ trỉåïc khi hc âọ l viãûc sỉí dủng “Warm up” åí mäùi bi dảy l âiãưu cáưn thiãút âãø nghiãn cỉïu, ạp dủng sao cho linh hoảt, ph håüp v âụng mủc âêch s gọp pháưn häù tråü âàõc lỉûc trong viãûc gáy cm giạc ham thêch, hỉïng thụ hc bäü män tiãúng Anh âäúi våïi ton hc sinh. II. MỦC ÂÊCH NGHIÃN CỈÏU Nghiên cứu về các hình thức sử dụng “Warm up” để tạo sự hưng phấn trong các tiết học Anh văn bậc THCS. III . ĐỐI TƯNG NGHIÊN CỨU Kinh nghiệm tổ chức “Warm up” trong các tiết học tiếng Anh bậc THCS IV. KHÁCH THỂ NGHIÊN CỨU Phương pháp giảng dạy môn Tiếng Anh THCS. V. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU Nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài bao gồm các vấn đề sau: 1- Nghiên cứu cơ sở lí luận của hoạt động “Warm up” theo phương pháp giảng dạy môn Tiếng Anh THCS theo hướng đổi mới. 2- Tìm hiểu thực trạng tình hình học sinh trước khi vận dụng đề tài. 3 “Warm up” ÂIÃƯU CÁƯN THIÃÚT ÂỈÅÜC SỈÍ DỦNG TRONG CẠC TIÃÚT DẢY NGOẢI NGỈỴ 3- Vận dụng đề tài vào thực tiễn. 4- Kết quả đạt được và bài học kinh nghiệm VI. PHẠM VI NGHIÊN CỨU Trường THCS Lê Hồng Phong – TX An Khê VII . PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU - Tổng kết kinh nghiệm - Phương pháp quan sát - Phương pháp đối thoại - Phương pháp nghiên cứu tài liệu - Phương pháp điều tra - Phương pháp nghiên cứu sản phẩm hoạt động của học sinh …… VIII.CƠ SỞ NGHIÊN CỨU Trường THCS Lê Hồng Phong – An Khê B. NÄÜI DUNG THỈÛC HIÃÛN: I.CÅ SÅÍ L LÛN: Âãø nàõm bàõt v tiãúp thu bäü män tiãúng Anh täút, hc sinh cáưn phi âỉåüc rn luûn qua 04 k nàng, theo trçnh tỉû : nghe - nọi - âc - viãút, trãn cå såí hoảt âäüng giao tiãúp cọ mủc âêch. Mún thỉûc hiãûn täút trçnh tỉû trãn ca hc sinh trong quạ trçnh hc táûp trãn låïp. Âiãưu âáưu tiãn ca ngỉåìi giạo viãn, phi gáy pháún cháún trong hc sinh, tảo sỉû t m, ham mún v mún biãút r nhỉỵng âiãưu m mçnh s sàõp âỉåüc hc trong bi. Do váûy âãø thiãút láûp tçnh húng âỉa hc sinh hỉåïng vo ch âiãím, näüi dung ca bi hc âọ l c mäüt nghãû thût ca ngỉåìi giaọ viãn. Xút phạt tỉì váún âãư ny, täi cho ràòng hçnh thỉïc “Warm up” trong viãûc ging dảy bäü män tiãúng Anh tuy nh, khäng phi l dảng bàõt büc åí cạc 4 “Warm up” ÂIÃƯU CÁƯN THIÃÚT ÂỈÅÜC SỈÍ DỦNG TRONG CẠC TIÃÚT DẢY NGOẢI NGỈỴ bi hc nhỉng nọ gọp pháưn låïn trong viãûc táûp trung theo di ca hc sinh vo cạc váún âãư s âỉåüc trçnh by. Tảo nãn sỉû thoi mại, gim nhẻ pháưn no sỉïc càng thàóng trê ọc åí mäùi hc sinh. “Warm up” cọ ráút nhiãưu hçnh thỉïc, nọ ráút âa dảng phong phụ, âỉåüc ạp dủng räüng ri tu thüc vo cạc hçnh thỉïc bi hc. Hån nỉỵa âáy l mäüt hoảt âäüng têch cỉûc trong phỉång phạp ging dảy måïi ca bäü män tiãúng Anh. Chênh vç l âọ nãn mäùi ngỉåìi tháưy cáưn nghiãn cỉïu, âỉa cạc hçnh thỉïc “ Warm up” vo trong mäùi bi dảy, nhàòm tảo cho hc sinh sỉû ham mún hc, gim båït âi lỉåüng hc sinh khäng thêch hc, càng thàóng, chạn nn v såü phi hc nhỉỵng tiãút hc tiãúng Anh nhỉ åí âải bäü pháûn hc sinh trong nhiãưu nàm qua. II. THỈÛC TÃÚ HC SINH: L giạo viãn ging dảy bäü män tiãúng Anh báûc THCS. Ngay tỉì âáưu nàm hc, qua kho sạt cháút lỉåüng åí cạc låïp täi tháúy lỉåüng hc sinh hc úu åí bäü män tiãúng Anh cn nhiãưu. Chè cọ mäüt säú lỉåüng hc sinh hiãøu biãút vạ nọi, viãút khạ lỉu loạt. Qua pháưn thàm d, hi kiãún åí mäüt säú hc sinh. Cạc em âãưu cho ràòng bäü män ny khọ, khä khan, khäng âỉåüc giao tiãúp hng ngy nãn cạc em chọng qn. Âäúi våìi hc sinh khäúi 8, dung lỉåüng kiãún thỉïc åí cạc bi hc nhiãưu, ri âãưu åí cạc pháưn: bi khọa, ngỉỵ phạp, bi táûp thỉûc hnh, rn luûn . Trãn låïp cạc em thỉåìng tiãúp thu thủ âäüng, mạy mọc, khäng hiãøu hãút mủc âêch giao tiãúp ca bi, dáùn âãún cháút lỉåüng hc cn úu. Ngoi váún âãư ny ra, cn mäüt váún âãư khäng êt khọ khàn nỉỵa, âọ l âải bäü pháûn hc sinh åí vng näng thän, âiãưu kiãûn hc táûp ca cạc em chỉa âỉåüc âáưy â, m u cáưu hc gii bäü män ny cng cáưn sỉû häù tråü ca cạc ti liãûu, váût dủng nhỉ: tỉì âiãøn, sạch tham kho thãm, bàng hçnh, mạy mọc nhàòm tảo cho hc sinh k nàng luûn nghe, luûn táûp thỉûc hnh nhiãưu hån nỉỵa. Vç váûy dáùn âãún cạc em tiãúp thu cháûm, lỉûc hc khäng âäưng âãưu. Chênh tỉì thỉûc tãú ny, nhàòm cäø v, âäüng viãn, kêch thêch sỉû ham hc ca táút c cạc hc sinh täi cho ràòng mäùi giạo viãn cáưn phi nghiãn cỉïu, ạp dủng cạc hçnh thỉïc “Warm up” sao cho Logic, ph håüp våïi bi mçnh ging dảy, gọp pháưn no âãø hỉåïng hoc sinh táûp trung vo bi dảy v ham mún âỉåüc hc cạc tiãút hc tiãúng Anh. Mún thỉûc hiãûn täút âiãưu ny mäùi giạo viãn cáưn phi hiãøu r cạc vai tr têch cỉûc ca “ “Warm up”: - Häù tråü âàõc lỉûc trong viãûc tảo sỉû hỉng pháưn, ham thêch hc, vui v, thoi mại åí mäùi tiãút hc. 5 “Warm up” ÂIÃƯU CÁƯN THIÃÚT ÂỈÅÜC SỈÍ DỦNG TRONG CẠC TIÃÚT DẢY NGOẢI NGỈỴ - Häù tråü trong viãûc än tỉì måïi, thiãút láûp cáu. - Häù tråü tảo nãn k nàng nghe nọi åí hc sinh. - Häù tråü tảo nãn sỉû âäüng no trong hc sinh. - Tảo tiãưn âãư cho viãûc giåïi thiãûu ngỉỵ âiãûu måïi. - Lm phỉång tiãûn hỉåïng dáùn, gåüi qua viãûc hi âạp giỉỵa Giạo viãn-Hc sinh, hỉåïng tåïi ch âiãøm ca bi dảy. III. CẠC HÇNH THỈÏC “ WARM UP”: - Noughts and crosses - Kim’s game - Brainstorming - Categorizing - Guesing game - Hidden words : (Hidden Profession, hidden days, months .) - Cross words : (Seven days, cross words calendar .) - Riddles - Chatting with pupils : (Topices are belong to th lessons) - Word games : (Jumble words, bingo, board race .) IV. TIÃÚN TRÇNH THỈÛC HIÃÛN ÂÃƯ TI : 1. Hçnh thỉïc “ Warm up” âãø gåïi thiãûu tỉì måïi nhàòm trạnh viãûc cung cáúp tỉì måïi cho hc sinh theo mäüt khn khäø, kh- khan, khäng sinh âäüng. Thäng qua “ Warm up” chụng ta cọ thãø läưng ghẹp tỉì måïi vo cạc tr chåi. Tỉì âọ giụp hc sinh dãù hiãøu, dãù nhåï v nhåï láu hån cạc tỉì m chụng â hc. Khi dảy Unit 3 pháưn “listen” åí låïp 8 thäng qua “ Warm up” chụng ta cọ thãø cung cáúp cạc tỉì måïi s âỉåüc nghe trong bi qua tr chåi “Bingo” giạo viãn cho hc sinh 12 tỉì chè cạc thỉïc àn v âc to cạc tỉì ny mäüt láưn sau âọ cho hc sinh chn 5 tỉì trong säú 12 tỉì ny v chẹp chụng vo giáúy riãng ca mçnh. Sau âọ giạo viãn âc to cạc tỉì ny khäng theo thỉï tỉû. Mäùi láưn âc nhỉ váûy hc sinh s khoanh trn nhỉỵng tỉì m chụng cọ trong giáúy. Hc sinh no cọ â 5 tỉì trỉåïc nháút s hä to “Bingo” v l ngỉåìi thàõng tr chåi Bingo 6 “Warm up” ÂIÃƯU CÁƯN THIÃÚT ÂỈÅÜC SỈÍ DỦNG TRONG CẠC TIÃÚT DẢY NGOẢI NGỈỴ Chickens, beef, cake, candy Garlic, noodles, bread, rice Ham, peas, green pepper 2. Hçnh thỉïc “Warm up” âãø kiãøm tra tỉì måïi: Giạo viãn cho mäüt bng tỉì trong âọ cạc tỉì â bë âo läün cạc chỉỵ cại. Gi mäüt vi hc sinh lãn bng v viãút lải cạc tỉì âụng nghéa ca nọ. Ngỉåìi thàõng s l hc sinh hon thnh cäng viãûc såïm nháút. Vê dủ : Unit 2, pháưn A, låïp 6 Come stand meco dtans open ist koob peon Sit clsoe Close book Vê dủ 2: Khi kiãøm tra tỉì måïi vãư cạc säú âãúm trong Unit 1 låïp 6, chụng ta cọ thãø cho hc sinh mäüt mä hçnh ä chỉỵ âãø hc sinh hon thnh cạc chỉỵ säú â h. Hc sinh no hon thnh såïm nháút s l ngỉåìi chiãún thàõng trong tr chåi ny. T h i r t e e n t W e n t y E i g h t L f i V e s E v e n 3. Hçnh thỉïc “Warm up” dng âãø thiãút láûp tçnh húng, dáùn dàõt âỉa vo bi hc: Âáy cng l hçnh thỉïc luûn cho hc sinh cọ kh nàng nọi, giao tiãúp âäưi âap nhỉỵng âiãưu thỉûc tãú trong cüc säúng. 7 “Warm up” ÂIÃƯU CÁƯN THIÃÚT ÂỈÅÜC SỈÍ DỦNG TRONG CẠC TIÃÚT DẢY NGOẢI NGỈỴ Vê dủ : Khi dảy Unit 2 pháưn “Write”, låïp 8. Giạo viãn cọ thãø tr chuûn, trao âäøi våïi hc sinh vãư ch âãư “Âiãûn thoải” Ex: T: Have you ever taken a telephone message ? S: yes, I have / No, I havn’t T: When you take a message, What should be mentioned in the message ? S: Date, time, who sent, to whom, content T: T introduces the lesson: to day we’ll learn how to write a telephone message 4. Hçnh thỉïc “ Warm up” sỉí dủng “brainstorming”giụp hc sinh âäüng no, suy nghé ra cạc hoảt âäüng hồûc cạc lénh vỉûc m giạo viãn âỉïa ra: Vê dủ: Unit 1, pháưn 1 “Getting started + listen and read”, låïp 8. Giạo viãn chia låïp ra thnh hai âäüi v u cáưu cạc âäüi viãút cạc hoảt âäüng ỉa thêch ca chụng. Trong vng 2 phụt âäüi no viãút âỉåüc nhiãưu hoảt âäüng hån s thàõng tr chåi. Play chess lay soccer Chat with friends Favorite activities read books play volleyball Play computer game listen to music 5.Hçnh thỉïc “Warm up” sỉí dủng “noughts and crosses” nhàòm mủc âêch giụp cho hc sinh än lải bi hc hồûc mäüt âiãøm ngỉỵ phạp no âọ:. Vê dủ : Unit 4, pháưn “language focus” låïp 8 nhàòm giụp hc sinh än lải thç quạ khỉï âån, giạo viãn chia hc sinh thnh hai âäüi “noughts” v “crosses”. Hoc sinh åí hai âäüi láưn lỉåüt chon säú v âàût cáu våïi mäüt âäüng tỉì m chụng chn åí hçnh thỉïc quạ khỉï âån. Trong cạc säú ny cọ mäüt säú may màõn, hc sinh khäng phi tr låìi m váùn âỉåüc ghi âiãøm. Âäüi no 8 “Warm up” ÂIÃƯU CÁƯN THIÃÚT ÂỈÅÜC SỈÍ DỦNG TRONG CẠC TIÃÚT DẢY NGOẢI NGỈỴ âảt âỉåüc nhiãưu cáu âụng s ghi âỉåüc nhiãưu âiãøm hån v s l âäüi chiãún thàõng 1.Do 2. have 3. run 4. take 5. be 6. fly 7. come 8. luky number 9. eat 10. sit 11. ride 12.go Ex: I did my homework last night 6. Hçnh thỉïc “Warm up” sỉí dủng “ kim’s game” nhàòm giụp hc sinh ghi nhåï nhanh nhỉỵng gç chụng âỉåüc nhçn qua: vê dủ : Unit 9, pháưn “ Getting started + listen and read” låïp 8. Giạo viãn cho hc sinh nhçn vo bỉïc tranh cọ 4 ngỉåìi trong tçnh trảng cáưn så cỉïu, trong vng 30 giáy. Sau âọ giạo viãn hi hc sinh mäüt säú cáu hi. 1. How many people are there in the pictrure ? (four) 2. How many boys and how many girls ? ( Two boys, two girls ) 3. What’s the matter with each person? ( a girl has a burn on her arm, a boy has a bad cut on his leg, a girl has a nose bleed, a boy has a bee sting ) 7.Hçnh thỉïc “Warm up” sỉí dủng “Board race”. Vê dủ : Unit 3, pháưn “Write” låïp 8 . Mäùi hc sinh åí 3 âäüi láưn lỉåüt viãút cạc tỉì lãn bng theo ch âiãøm . Trong vng 2 phụt âäüi no cọ nhiãưu tỉì nháút s thàõng tr chåi. Objects in a bedroom Objects in a kitchen Prepositions of position Desk, bed, Sink, In, on, 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 “Warm up” ÂIÃƯU CÁƯN THIÃÚT ÂỈÅÜC SỈÍ DỦNG TRONG CẠC TIÃÚT DẢY NGOẢI NGỈỴ refrigerator, 8. Hçnh thỉïc “Warm up” sỉí dủng “ categorizing”: vê dủ: Unit 6, pháưn “speak”, låïp 8. u cáưu hc sinh âàût cạc củm tỉì â âỉåüc cho trỉåïc sao cho thêch håüp våïi dảng cáu u cáưu, âãư nghë v cáu âạp lải låìi u cáưu hồûc cáu âãư nghë ny. − Can/ could you help me, please? − What can I do for you? − Let me help you − I need a favor − No problem − Can / could you do me a favor ? − Do you need any help? − How can I help you? − I’m sorry. I’m really busy − Yes/No, thank you − Yes, that’s very kind of you. − No, thank you. I’m fine − May/Can I help you? − Certainly/ Of couse/ SureCan/ Could you .? 10 Asking/ offering assistance May/ can I help you Responding to favor Certainly/ of couse/ sure Asking for favors Can/ Could you .? . tạo sự hưng phấn trong các tiết học Anh văn bậc THCS. III . ĐỐI TƯNG NGHIÊN CỨU Kinh nghiệm tổ chức “Warm up” trong các tiết học tiếng Anh bậc THCS IV Ex: T: Have you ever taken a telephone message ? S: yes, I have / No, I havn’t T: When you take a message, What should be mentioned in the message ? S:
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN : Trò Chơi trong dạy Tiếng Anh, SKKN : Trò Chơi trong dạy Tiếng Anh, SKKN : Trò Chơi trong dạy Tiếng Anh

Bình luận về tài liệu skkn-tro-choi-trong-day-tieng-anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP