TOÁN 2: TÌM SỐ BỊ CHIA

David Brewster
David Brewster(9787 tài liệu)
(11 người theo dõi)
Lượt xem 14
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 19 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2013, 23:10

Mô tả: Thø ba ngµy 13 th¸ng 3 n¨m 2007 To¸n T×m sè bÞ chia Bài toán 1: Có 6 hình vuông, xếp thành 2 hàng. Hỏi mỗi hàng có mấy hình vuông? 6 : 2 = 3 Số bị chia Số chia Thương Bài toán 2: Mỗi hàng có 3 hình vuông. Hỏi 2 hàng như thế có tất cả mấy hình vuông? 3 x 2 = 6 Ta có thể viết: 6 = 3 x 2 * Ta có: Mối quan hệ giữa phép chia và phép nhân. 6 : 2 = 3 Số bị chia Số chia Thương 6 = 3 x 2 * Nhận xét: Số bị chia bằng thương nhân với số chia x : 2 = 5 x = 5 x 2 x = 10 TL: 10 : 2 = 5 Qui t¾c: Muèn t×m sè bÞ chia ta lÊy th­¬ng nh©n víi sè chia. LuyÖn tËp Bµi 2. T×m x: a) x : 2 = 3 b) x : 3 = 2 c) x : 3 = 4 x = 3 x 2 x = 6 x = 2 x 3 x = 6 x = 4 x 3 x = 12 TL: 6 : 2 = 3 TL: 6 : 3 = 2 TL: 12 : 3 = 4 Bài 3: Có một số kẹo chia đều cho 3 em, mỗi em đư ợc 5 chiếc kẹo. Hỏi có tất cả bao nhiêu chiếc kẹo? x : 3 = 5 5 kẹo 5 kẹo 5 kẹo Bài giải Có tất cả số chiếc kẹo là: 5 x 3 = 15 (chiếc kẹo) Đáp số: 15 chiếc kẹo 1 2 3 45 6 x : 5 = 2 x = 2 x 5 x = 10 x : 4 = 3 x = 3 x 4 x = 12 . Mối quan hệ giữa phép chia và phép nhân. 6 : 2 = 3 Số bị chia Số chia Thương 6 = 3 x 2 * Nhận xét: Số bị chia bằng thương nhân với số chia x : 2 = 5 x =. T×m sè bÞ chia Bài toán 1: Có 6 hình vuông, xếp thành 2 hàng. Hỏi mỗi hàng có mấy hình vuông? 6 : 2 = 3 Số bị chia Số chia Thương Bài toán 2: Mỗi hàng

— Xem thêm —

Xem thêm: TOÁN 2: TÌM SỐ BỊ CHIA, TOÁN 2: TÌM SỐ BỊ CHIA, TOÁN 2: TÌM SỐ BỊ CHIA

Lên đầu trang
readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.145902872086 s. Memory usage = 17.56 MB