TOÁN 2: TÌM SỐ BỊ CHIA

David Brewster
David Brewster(11543 tài liệu)
(11 người theo dõi)
Lượt xem 112
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 19 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2013, 23:10

Mô tả: Thø ba ngµy 13 th¸ng 3 n¨m 2007 To¸n T×m sè bÞ chia Bài toán 1: Có 6 hình vuông, xếp thành 2 hàng. Hỏi mỗi hàng có mấy hình vuông? 6 : 2 = 3 Số bị chia Số chia Thương Bài toán 2: Mỗi hàng có 3 hình vuông. Hỏi 2 hàng như thế có tất cả mấy hình vuông? 3 x 2 = 6 Ta có thể viết: 6 = 3 x 2 * Ta có: Mối quan hệ giữa phép chia và phép nhân. 6 : 2 = 3 Số bị chia Số chia Thương 6 = 3 x 2 * Nhận xét: Số bị chia bằng thương nhân với số chia x : 2 = 5 x = 5 x 2 x = 10 TL: 10 : 2 = 5 Qui t¾c: Muèn t×m sè bÞ chia ta lÊy th­¬ng nh©n víi sè chia. LuyÖn tËp Bµi 2. T×m x: a) x : 2 = 3 b) x : 3 = 2 c) x : 3 = 4 x = 3 x 2 x = 6 x = 2 x 3 x = 6 x = 4 x 3 x = 12 TL: 6 : 2 = 3 TL: 6 : 3 = 2 TL: 12 : 3 = 4 Bài 3: Có một số kẹo chia đều cho 3 em, mỗi em đư ợc 5 chiếc kẹo. Hỏi có tất cả bao nhiêu chiếc kẹo? x : 3 = 5 5 kẹo 5 kẹo 5 kẹo Bài giải Có tất cả số chiếc kẹo là: 5 x 3 = 15 (chiếc kẹo) Đáp số: 15 chiếc kẹo 1 2 3 45 6 x : 5 = 2 x = 2 x 5 x = 10 x : 4 = 3 x = 3 x 4 x = 12 . Mối quan hệ giữa phép chia và phép nhân. 6 : 2 = 3 Số bị chia Số chia Thương 6 = 3 x 2 * Nhận xét: Số bị chia bằng thương nhân với số chia x : 2 = 5 x =. T×m sè bÞ chia Bài toán 1: Có 6 hình vuông, xếp thành 2 hàng. Hỏi mỗi hàng có mấy hình vuông? 6 : 2 = 3 Số bị chia Số chia Thương Bài toán 2: Mỗi hàng

— Xem thêm —

Xem thêm: TOÁN 2: TÌM SỐ BỊ CHIA, TOÁN 2: TÌM SỐ BỊ CHIA, TOÁN 2: TÌM SỐ BỊ CHIA

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu toan-2-tim-so-bi-chia

Đăng ký

Generate time = 0.219614028931 s. Memory usage = 18.45 MB