Cấc biểu mẫu bao cáo tổng kết công tác PCGD

3 245 0
Rudjer Josip Boscovich

Rudjer Josip Boscovich

Tải lên: 11,465 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/3 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2013, 23:10

UBND HUYỆN, TX………. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Mẫu 2 TỔNG HỢP CÁC SỐ LIỆU TỔNG KẾT NĂM HỌC 2008 – 2009 VỀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN Thống kê tính đến ngày / 5 / 2009 A/ Công tác XMC và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ: Chi tiết Nhóm tuổi (15-25) Nhóm tuổi (26-35) Nhóm tuổi trên 36 Tổng số Số người biết chữ Tỷ lệ % Tổng số Số người biết chữ Tỷ lệ % Tổng số Số người biết chữ Tỷ lệ % Số lượng Nữ Dân tộc B/ SỐ LƯỢNG HỌC VIÊN: Xoá mù chữ Sau xoá mù chữ Bổ túc tiểu học Bổ túc THCS Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Tốt nghiệp Số lớp Số HV Số lớp Số HV Số lớp Số HV Số lớp Số HV Số lớp Số HV Số lớp Số HV Số lớp Số HV Số lượng Tỷ lệ C/ TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG: Số xã, phường, thị trấn Số TT HTCĐ Số lớp chuyên đề Số học viên Ghi chú ……………., ngày…….tháng…….năm 2009 NGƯỜI LẤP BIỂU TRƯỞNG PHÒNG UBND HUYỆN, TX, TP…… Biểu 3, (P.GD&ĐT) PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BIỂU THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG HỌC VIÊN ĐANG HỌC CÁC CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN Năm học 2008 – 2009 (Kèm theo báo cáo số…… /BC-PGD&ĐT-GDTX, ngày…….tháng 5 năm 2009) TT Lớp Xoá mù chữ Giáo dục TTSKBC Bổ túc THCS Bổ túc THPT Bồi dưỡng cấp chứng chỉ Tổng số Thành phần Tổng số Thành phần Tổng số Thành phần Tổng số Thành phần Ứng dụng CNTT- TT Tin học A,B,C Ngoại ngữ A,B,C Chuyên đề Nghề ngắn hạn Nữ Dân tộc * Ngoài * độ tuổi Nữ Dân tộc Nữ Dân tộc * 18 tuổi trở lên Nữ Dân tộc * 21 tuổi trở lên (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12 ) (13) (14) (15) (16 ) (17) (18) (19) (20) (21) NGƯỜI LẬP BIỂU ……………… ngày…… tháng …… năm 2009 TRƯỞNG PHÒNG Ghi chú: - Cột (4) là học viên thuộc dân tộc ít người; Cột (5): là số học viên: từ 26 tuổi trở lên (vùng khó khăn) và 36 tuổi trở lên (vùng thuận lợi); UBND HUYỆN, TX, TP…… Biểu 4, (P.GD&ĐT) PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BIỂU THỐNG KÊ T ÌNH H ÌNH ĐỘI NGŨ CBQL, GIÁO VIÊN ĐANG LÀM VIỆC TRONG CÁC TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG Năm học 2008 – 2009 (Kèm theo báo cáo số…… /BC-PGD&ĐT-GDTX, ngày…….tháng 5 năm 2009) TT Tên ĐVHC cấp xã Tổng số CB, GV Đội ngũ cán bộ quản lý Đội ngũ cán bộ biệt phái Đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên Ghi chú Tổng số Nữ Dân tộc Tổng số Nữ Dân tộc Tổng số Nữ Dân tộc (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … NGƯỜI LẬP BIỂU …………… , ngày… tháng…… năm 2009 TRƯỞNG PHÒNG . do - Hạnh phúc. Mẫu 2 TỔNG HỢP CÁC SỐ LIỆU TỔNG KẾT NĂM HỌC 2008 – 2009 VỀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN Thống kê tính đến ngày / 5 / 2009 A/ Công tác XMC và giáo. ngũ cán bộ biệt phái Đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên Ghi chú Tổng số Nữ Dân tộc Tổng số Nữ Dân tộc Tổng số Nữ Dân tộc (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
- Xem thêm -

Xem thêm: Cấc biểu mẫu bao cáo tổng kết công tác PCGD, Cấc biểu mẫu bao cáo tổng kết công tác PCGD, Cấc biểu mẫu bao cáo tổng kết công tác PCGD

Bình luận về tài liệu cac-bieu-mau-bao-cao-tong-ket-cong-tac-pcgd

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP