2 4 BT cực TRỊ hàm số d7 10

13 43 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/12/2019, 10:11

Tài liệu luôn hẳn là công cụ phục vụ tốt nhất cho công việc giảng dạy cũng như nghiên cứu của các nhà khoa học nhà giáo cũng như các em học sinh , sinh viên . Một con người có năng lực tốt để chưa hẳn đã thành công đôi khi một con người khác năng lực thấp hơn một chút lại có hướng đi tốt lại tìm đến thành công nhanh hơn trong khi con người có năng lực kia vẫn loay hay tìm lối đi cho chính mình . Tài liệu là một kim chỉ nang cho chúng ta một hướng đi tốt nhất đến với kết quả nhanh nhất . Tôi xin đóng góp một chút vào kho tàng tài liệu của trang , mọi người cũng có thể tham khảo đánh giá và góp ý để bản thân tôi có động lực đóng góp nhiều hơn những tài liệu mà tôi đã sưu tầm được và up lên ở trang. ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Hàm Số Và Ứng Dụng Đạo Hàm DẠNG 7: ĐIỀU KIỆN ĐỂ HÀM SỐ CÓ CỰC TRỊ Câu 355: Tìm tất giá trị thực tham số m để đồ thị hàm số y  x  2mx có ba điểm cực trị tạo thành tam giác có diện tích nhỏ A  m  B m  Câu 356: Tìm tất giá trị m để hàm số A m  1 B m  C m  D  m  y   m  1 x   m   x  có ba cực trị C 1 �m �2 D 1  m  y  x  3x   m  1 x  Câu 357: Tìm tất giá trị thực tham số m để hàm số điểm cực trị A m  B m  4 y  f  x   x3  ax  bx  c có hai D m  C m �2 đạt cực tiểu điểm x  đồ thị hàm số cắt trục tung điểm có tung độ Tính đạo hàm cấp hàm số Câu 358: Cho hàm số x  3 A f�  3  B f�  3  C f�  3  D f�  3    Câu 359: Để hàm số y  x   m  1 x   m   x đạt cực đại cực tiểu thì: A Khơng có giá trị m B m C m  D m �3 y  mx   m2   x  Câu 360: Cho hàm số Có số nguyên m để hàm số có điểm cực trị có điểm cực tiểu điểm cực đại? A B C D m y  x3  x  m2 x  Câu 361: Cho hàm số Tìm tất giá trị thực m để đồ thị hàm số có hai điểm cực trị A , B cho ba điểm O , A , B thẳng hàng, O gốc tọa độ m 2 B m  C m  D m  24 2 Câu 362: Hàm số y  x  ( m  3) x  m  có cực trị khi: A m �3 B m �0 C m �3 D m  3 A Câu 363: Cho hàm số y   m  1 x  mx  Tìm tất giá trị thực tham số m để hàm số có ba điểm cực trị A C m � �;  1 � 0;  � m � �;  1 � 0;  � Câu 364: Cho hàm số y  f  x m � 1;0  B D f�  x    x  1 x  x có đạo hàm m � �;  1 � 0;  �   với x �� Có f x  8x  m  giá trị nguyên dương tham số m để hàm số  có điểm cực trị? A 16 B 18 C 15 File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay D 17 Trang ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Hàm Số Và Ứng Dụng Đạo Hàm f  x   x  4mx   m  1 x  Câu 365: Cho hàm số Gọi S tập hợp tất giá trị nguyên m để hàm số có cực tiểu mà khơng có cực đại Tính tổng phần tử tập S A B C D m m Câu 366: Gọi , giá trị tham số m để đồ thị hàm số y  x  x  m  có hai điểm cực trị B , C cho tam giác OBC có diện tích , với O gốc tọa độ Tính m1m2 A 15 Câu 367: Cho hàm số y  f  x D 20 C B 12 xác định liên tục �, khẳng sau khẳng định f  x0  A Nếu hàm số có giá trị cực tiểu f  x0   f  x1  với x0 �� có giá trị cực đại f  x1  với x1 �� B Nếu hàm số có giá trị cực đại f  x0  C Nếu hàm số có giá trị cực tiểu f  x0  với với x0 �� x0 �� f  x0   Max f  x  x�� tồn x1 �� cho f  x0   f  x1  f  x0   Min f  x  f  x0  x �� x�� D Nếu hàm số có giá trị cực đại với Câu 368: Tìm điều kiện a , b để hàm số bậc bốn B có điểm cực trị điểm cực trị điểm cực tiểu ? A a  , b �0 Câu 369: Đồ thị hàm số A m �1 B a  , b  y   x   m  1 x  C a  , b  có ba điểm cực trị khi: B m  1 C m �1  C  a, b �� có đồ thị Câu 370: Cho hàm số y  x  x  ax  b , A  1;3  P  4a  b trị A P  Tính giá trị B P  Biết đồ thị C P  Câu 371: Tìm tất giá trị tham số m để đồ thị hàm số có cực tiểu A C m � 0; � m � 0;1 � 1; � B D a  , b �0 D có điểm cực D P  y   m  1 x  mx  2017 m � 1; � m � 0;1 D m  1  C  1 Câu 372: Tìm tất giá trị tham số m để hàm số y  x  3mx  có ba điểm cực trị A m  B m  C m �0 D m  y  x  mx   2m  1 x  Câu 373: Cho hàm số Trong khẳng định sau, khẳng định khẳng định sai? A m  hàm số có cực trị B m  hàm số có hai điểm cực trị File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay Trang ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Hàm Số Và Ứng Dụng Đạo Hàm C m �1 hàm số có cực đại cực tiểu D Hàm số ln có cực đại cực tiểu y   m  1 x  mx  có cực Câu 374: Tìm tất giá trị thực tham số m để hàm số tiểu mà khơng có cực đại A m  B 1 �m  C m  1 D 1 �m �0 Câu 375: Hàm số y  x  3mx  6mx  m có hai điểm cực trị giá trị m là: m0 m0 � � � � m  m 8 A  m  B � C  m  D � y  mx   m  1 x  Câu 376: Tìm giá trị tham số m để hàm số có điểm cực trị A  m  Câu 377: Cho hàm số f  x m0 � � m 1 B �m �1 C � f�  x   x  x  1  x  2mx  5 có đạo hàm D  m �1 Có tất giá trị nguyên m để hàm số f  x  có điểm cực trị ? A B A m  1 B � C D Câu 378: -2017] Tìm tất giá trị tham số m để hàm số sau có cực trị y  x  2(m  1) x  m C m �1 D m  1 Câu 379: Tìm giá trị thực tham số m để đồ thị hàm số y  mx  m x  2018 có ba điểm cực trị A m �0 C m  Câu 380: Với tất giá trị m hàm số A �m �1 B m �1 Câu 381: Hỏi có tất B Khơng tồn m D m  y  mx   m  1 x   2m có cực trị m C m �ȳ giá trị nguyên D m �0 m y  x  mx   2m2  3m  3 x  2016 có điểm cực trị ? A B C để hàm số D y  x   m  1 x  Câu 382: Tìm điều kiện tham số thực m để hàm số có cực trị A m  B m  C m  1 D m �0 y  mx   m  1 x  Câu 383: Cho hàm số Tìm tất giá trị thực m để đồ thị hàm số có ba điểm cực trị A  m  B m �1 m � �;0  � 1; � D y  x   m  1 x   m   x  C m  Câu 384: Với giá trị tham số m đồ thị hàm số xCĐ  xCT  cực đại, cực tiểu thỏa mãn File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay Trang có ST&BS: Th.S Đặng Việt Đơng Trường THPT Nho Quan A A m  Hàm Số Và Ứng Dụng Đạo Hàm B m  C m  1 D m  2 y   m  1 x  x   2m  1 x  3 Câu 385: Tìm tất giá trị tham số m để hàm số có cực trị �3 � m ��  ;0 � �2 � A �3 � m ��  ;0 �\  1 � � C �3 � m ��  ;0 �\  1 �2 � B �3 � m ��  ;0 � � � D y  x   m2  1 x  Câu 386: Tìm tất giá trị thực tham số m để hàm số có ba cực trị m � 1;1 A m  1 B m � �; 1 � 1; � C m  D y  mx   m  1 x   2m Câu 387: Với tất giá trị m hàm số có cực trị: m �0 � � m �1 A m �0 B m �1 C � D �m �1 Câu 388: Hàm số y  x  mx  m  ( m tham số) có điểm cực trị giá trị m là: A  m  B m  C m  D m  Câu 389: Cho hàm số y = mx3 + 3mx - ( m - 1) x - Tìm tất giá trị thực tham số m để hàm số khơng có cực trị m� A �m � B
- Xem thêm -

Xem thêm: 2 4 BT cực TRỊ hàm số d7 10, 2 4 BT cực TRỊ hàm số d7 10

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn