2 3 BT cực TRỊ hàm số d5 6

23 31 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/12/2019, 10:09

Tài liệu luôn hẳn là công cụ phục vụ tốt nhất cho công việc giảng dạy cũng như nghiên cứu của các nhà khoa học nhà giáo cũng như các em học sinh , sinh viên . Một con người có năng lực tốt để chưa hẳn đã thành công đôi khi một con người khác năng lực thấp hơn một chút lại có hướng đi tốt lại tìm đến thành công nhanh hơn trong khi con người có năng lực kia vẫn loay hay tìm lối đi cho chính mình . Tài liệu là một kim chỉ nang cho chúng ta một hướng đi tốt nhất đến với kết quả nhanh nhất . Tôi xin đóng góp một chút vào kho tàng tài liệu của trang , mọi người cũng có thể tham khảo đánh giá và góp ý để bản thân tôi có động lực đóng góp nhiều hơn những tài liệu mà tôi đã sưu tầm được và up lên ở trang. ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Hàm Số Và Ứng Dụng Đạo Hàm DẠNG 5: TÌM CỰC TRỊ, ĐIỂM CỰC TRỊ (BIẾT ĐỒ THỊ, BBT) Câu 209: Cho hàm số y  f  x xác định, liên tục �\  1 có bảng biến thiên hình Hãy chọn khẳng định A Hàm số đạt cực đại x  �1 , cực tiểu x  B Hàm số có GTLN GTNN 1 C Hàm số có cực trị D Hàm số đạt cực đại x  1 , cực tiểu x  y  f  x Câu 210: Cho hàm số liên tục � có bảng biến thiên sau : y  f  x Hàm số đạt cực tiểu điểm sau ? x2 x0 C x  1 D x  2 A B y  f  x 2; 2 Câu 211: Cho hàm số xác định, liên tục đoạn  có đồ thị đường cong hình f x vẽ bên Hàm số   đạt cực đại điểm ? A x  1 B x  2 C x  D x  y  f  x Câu 212: Cho hàm số có bảng biến thiên sau y  f  x Giá trị cực đại hàm số A B C 1 y  f  x Câu 213: Cho hàm số xác định, liên tục � có bảng biến thiên: D 2 Khẳng định sau sai? File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay Trang ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A A B f  2 x0  Hàm Số Và Ứng Dụng Đạo Hàm gọi giá trị cực đại hàm số gọi điểm cực đại hàm số M  0; 3 C điểm cực tiểu hàm số D Đồ thị hàm số có hai điểm cực đại điểm cực tiểu y  f  x Câu 214: Cho hàm số có bảng biến thiên hình bên: Khẳng định sau đúng? A Hàm số đạt cực đại x  B Hàm số đạt cực đại x  C Hàm số đạt cực đại x  2 D Hàm số đạt cực đại x  y  f  x Câu 215: Cho hàm số có bảng biến thiên sau: y  f  x Giá trị cực đại hàm số A B Câu 216: Cho hàm số A x  � Câu 217: Cho hàm số y  f  x y  f  x C D có đồ thị hình vẽ Hàm số đạt cực tiểu điểm B x  �2 C x  1 D x  có bảng biến thiên sau Giá trị cực đại hàm số y  f  x File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay Trang ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Hàm Số Và Ứng Dụng Đạo Hàm A 1 B 2 C Câu 218: Cho hàm số có bảng biến thiên Phát biểu đúng? D A Giá trị cực tiểu hàm số B Hàm số đạt cực tiểu x  1 đạt cực đại x  C Giá trị cực đại hàm số 2 D Hàm số đạt cực đại x  2 đạt cực tiểu x  f x f �x f x Câu 219: Hàm số   có đạo hàm   khoảng K Hình vẽ bên đồ thị hàm số   f x khoảng K Số điểm cực trị hàm số   là: A B C Câu 220: Tìm giá trị cực tiểu hàm số y  x  x  y  1 y 8 y 4 A CT B CT C CT y  f  x Câu 221: Cho hàm số có bảng biến thiên hình vẽ x �    y� 0 giá y A Câu 222: Cho hàm số � y  f  x B 1 1 C D D yCT  6 � Hàm số có trị cực đại � D có đồ thị hình bên Mệnh đề đúng? File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay Trang ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Hàm Số Và Ứng Dụng Đạo Hàm y 2 O x 2 A Hàm số đạt cực đại x  cực tiểu x  B Hàm số có ba điểm cực trị C Hàm số có giá trị cực tiểu D Hàm số có giá trị lớn giá trị nhỏ 2 y  f  x Câu 223: Cho hàm số xác định, liên tục � có đồ thị đường cong hình vẽ bên f x Hàm số   đạt cực đại điểm đây? A x  1 B x  C y  D x  A x  B x  1 C x  D y  y  f  x 0; 4 Câu 224: Cho hàm số liên tục đoạn  có đồ thị hình vẽ Mệnh đề sau đúng? x  A Hàm số đạt cực đại B Hàm số đạt cực tiểu x  C Hàm số đạt cực đại x  D Hàm số đạt cực tiểu x  y  f  x Câu 225: Cho hàm số xác định, liên tục � có đồ thị đường cong hình vẽ bên f x Hàm số   đạt cực đại điểm đây? (trùng câu 959) Câu 226: Cho hàm số y  f ( x ) xác định, liên tục R có bảng biến thiên File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay Trang ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Hàm Số Và Ứng Dụng Đạo Hàm Khẳng định sau đúng? A Hàm số có hai điểm cực trị  B Hàm số có GTLN , GTNN C Hàm số có giá trị cực đại D Đồ thị hàm số khơng cắt trục hồnh y  f  x Câu 227: Cho hàm số có bảng biến thiên hình vẽ bên Khẳng định sau đúng? A Hàm số f  x f  x đạt cực tiểu x  1 B Hàm số đạt cực tiểu x  2 D Hàm số y  f  x Câu 228: Cho hàm số , có bảng biến thiên sau: C Hàm số f  x f  x đạt cực đại x  2 đạt cực đại x  Mệnh đề ? A Hàm số có bốn điểm cực trị B Hàm số đạt cực tiểu x  6 C Hàm số đạt cực tiểu x  D Hàm số khơng có cực đại y  f ( x ) Câu 229: Cho hàm số xác định, liên tục � có bảng biến thiên: Khẳng định sau khẳng định đúng: A Hàm số đạt cực đại x  đạt cực tiểu x  B Hàm số có giá trị cực tiểu File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay Trang ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Hàm Số Và Ứng Dụng Đạo Hàm C Hàm số có cực trị D Hàm số có giá trị lớn giá trị nhỏ 3 y  f  x Câu 230: Cho hàm số có bảng biến thiên hình vẽ Khẳng định sau sai? A Hàm số đạt cực đại x  x  B Giá trị cực tiểu hàm số 1 C Giá trị cực đại hàm số D Hàm số đạt cực tiểu x  2 y  f  x  2; 2 có đồ thị đường cong Câu 231: Cho hàm số xác định liên tục đoạn có y  f  x hình vẽ bên Điểm cực tiểu đồ thị hàm số M  2; 4  B x  2 C x  y  f  x Câu 232: Cho đồ thị hàm số hình vẽ đây: A D M  1; 2  y  f  x  2018   m Gọi S tập tất giá trị nguyên dương tham số m để hàm số có điểm cực trị Tổng tất giá trị phần tử tập S bằng: A B C D Câu 233: Cho bảng biến thiên hàm số sau: File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay Trang ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Hàm Số Và Ứng Dụng Đạo Hàm Kết luận sau hàm số ? A Hàm số khơng có cực trị x  1; yCT  2 C Hàm số đạt cực tiểu y  f  x Câu 234: Cho hàm số có đồ thị hình vẽ bên Hàm số đạt cực đại điểm A x  3 B x  1 Câu 235: Hàm số y  x  x  có điểm cực tiểu A y  1 Câu 236: Cho hàm số y  f  x B x  B Hàm số đạt giá trị lớn D Hàm số đạt cực tiểu 2 C x  D x  C x  D x  có bảng biến thiên sau Hàm số đạt cực tiểu điểm A x  B x  C x  5 y  f  x Câu 237: Cho hàm số có bảng biến thiên sau D x  y  f  x 1 Hàm số đạt cực tiểu điểm A x  B x  C x  D x  y  f  x Câu 238: Cho hàm số bậc ba có đồ thị hình bên Tất giá trị tham số m để hàm số y  f  x  m có ba điểm cực trị � m � A m   C m  Câu 239: Cho hàm số A y  1 y  f  x B m �3 m �1 D m �1 m �3 có đồ thị hình bên Giá trị cực đại hàm số B y  3 C y  File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay D y  Trang ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Câu 240: Cho hàm số y  f  x Hàm Số Và Ứng Dụng Đạo Hàm có bảng biến thiên sau Giá trị cực đại hàm số A y  B y  1 C y  Câu 241: Đồ thị hàm số y  x  x  có khoảng cách hai điểm cực trị A B C Câu 242: Cho hàm số Y  f X D y  D 20 có bảng biến thiên hình vẽ: Khẳng định sau đúng: A Hàm số cho có điểm cực đại khơng có điểm cực tiểu B Hàm số cho khơng có cực trị C Hàm số cho có điểm cực đại điểm cực tiểu D Hàm số cho có điểm cực tiểu khơng có điểm cực đại y  f  x Câu 243: Cho hàm số có bảng biến thiên sau Hàm số cho đạt cực đại tại: A B C D y  f  x Câu 244: Cho hàm số xác định, liên tục đoạn [1;3] có đồ thị đường cong hình f x vẽ Hàm số   đạt cực đại điểm đây? File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay Trang ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A A x  2 B x0 Hàm Số Và Ứng Dụng Đạo Hàm C x  D x    Câu 245: Tìm tất giá trị tham số m để hàm số có ba điểm cực trị? A m �1 B m �0 C m  D m  1 Câu 246: Cho hàm số y  f ( x ) xác định, liên tục � có bảng biến thiên y  x4  m  x2  Khẳng định sau khẳng định ? A Hàm số đạt cực đại x  đạt cực tiểu x  B Hàm số có giá trị cực tiểu C Hàm số có cực trị D Hàm số có giá trị lớn giá trị nhỏ -3 y  f  x Câu 247: Cho hàm số có đồ thị sau Hàm số đạt cực đại điểm A x  B x  1 C x  D x  3 y  f  x Câu 248: Cho hàm số có bảng biến thiên hình bên Giá trị cực tiểu hàm số bằng: A Câu 249: Cho hàm số y  f  x B 1 C D C x  D x  có bảng biến thiên sau Hàm số đạt cực tiểu điểm A x  B x  1 File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay Trang ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A y  f  x Câu 250: Cho hàm số vẽ bên Hàm số f  x y xác định, liên tục đoạn Hàm Số Và Ứng Dụng Đạo Hàm  2; 2 có đồ thị đường cong hình đạt cực đại điểm đây? 2 1 O x 2 A x  Câu 251: Cho hàm số 4 y  f  x B x  2 C x  1 D x  liên tục � có bảng biến thiên sau y  f  x Hàm số đạt cực tiểu điểm sau ? x  A B x  2 C x  D x  1 y  f  x y f�  x  có đồ thị hình vẽ Câu 252: Cho hàm số có đạo hàm � Biết hàm số đây: g  x  f  x  x Đặt Hỏi hàm số có điểm cực đại điểm cực tiểu? A Hàm số có điểm cực đại điểm cực tiểu B Hàm số khơng có điểm cực đại điểm cực tiểu C Hàm số có điểm cực đại điểm cực tiểu D Hàm số có hai điểm cực đại điểm cực tiểu y  f  x Câu 253: Cho hàm số liên tục � có bảng biến thiên sau File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay Trang 10 ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Hàm Số Và Ứng Dụng Đạo Hàm Mệnh đề đúng? y  f  x  5;  A Hàm số đồng biến y  f  x B Hàm số có cực tiểu 5 y  f  x C Đồ thị hàm số khơng có đường tiệm cận y  f  x D Hàm số có điểm cực đại y  f  x Câu 254: Cho hàm số có bảng biến thiên hình bên Giá trị cực tiểu hàm số A f  x Câu 255: Cho hàm số g  x  f  x  A x  Câu 256: Cho hàm số B 4 với đạo hàm f�  x C 2 D có đồ thị hình vẽ Hàm số x  x2  x  đạt cực đại điểm nào? y  f  x B x  C x  1 D x  có bảng biến thiên sau File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay Trang 11 ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Mệnh đề sai ? A Hàm số có giá trị nhỏ 1 C Hàm số đạt cực đại x  y  f  x Câu 257: Cho hàm số có bảng biến thiên sau: Hàm Số Và Ứng Dụng Đạo Hàm B Hàm số có điểm cực trị D Hàm số có giá trị cực tiểu y  1 Hàm số đạt cực tiểu điểm nào? A x  B x  C x  D x  y  f  x �\  1 Câu 258: Cho hàm số xác định, liên tục có bảng biến thiên hình Hãy chọn khẳng định A Hàm số đạt cực đại x  �1 , cực tiểu x  B Hàm số có GTLN GTNN 1 C Hàm số có cực trị D Hàm số đạt cực đại x  1 , cực tiểu x  y  f  x Câu 259: Hàm số có bảng biến thiên sau đây: f x Hàm số   đạt cực tiểu điểm A x  1 B y  1 Câu 260: Cho hàm số y  f  x C x  D y  xác định, liên tục � có bảng biến thiên: File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay Trang 12 ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Hàm Số Và Ứng Dụng Đạo Hàm Khẳng định sau khẳng định đúng? A Hàm số có giá trị cực tiểu -3 B Hàm số có giá trị lớn � giá trị nhỏ -4 C Hàm số có cực trị D Hàm số đạt cực đại x  đạt cực tiểu x  �1 y  f  x Câu 261: Cho hàm số xác định, liên tục � có bảng biến thiên sau Điểm cực đại hàm số A x  B x  C x  D y  y  f  x  2;3 , có bảng biến thiên hình vẽ bên Khẳng Câu 262: Cho hàm số liên tục đoạn định sau khẳng định ? A Hàm số đạt cực đại điểm x  B Hàm số đạt cực tiểu điểm x  C Giá trị cực đại hàm số D Giá trị cực tiểu hàm số y  f  x Câu 263: Cho hàm số có bảng biến thiên hình Khẳng định sau đúng? A Hàm số đạt cực tiểu x  B Hàm số đạt cực tiểu x  C Hàm số đạt cực tiểu x  D Hàm số đạt cực tiểu x  2 y  f  x  1 y  f  x Câu 264: Cho hàm số có đồ thị hình vẽ Tìm số điểm cực trị hàm số File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay Trang 13 ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Hàm Số Và Ứng Dụng Đạo Hàm A Câu 265: Cho hàm số A x  Câu 266: Cho hàm số y  f  x y  f  x B C D có bảng biến thiên hình vẽ Hàm số đạt cực đại điểm B x  C x  D x  3 có bảng biến thiên sau: Mệnh đề đúng? A Hàm số đạt cực đại điểm y  C Hàm số đạt cực tiểu điểm x  Câu 267: Đường cong hình bên đồ thị hàm số y B Hàm số đạt cực đại điểm x  D Hàm số đạt cực đại điểm x  y = f ( x) Khẳng định sau đúng? x -3 -2 -1 -1 -2 -3 x A Hàm số đạt cực tiểu = B Hàm số có giá trị lớn C Đồ thị hàm số có điểm cực trị D Hàm số có giá trị cực đại Câu 268: Cho hàm số có bảng biến thiên sau Mệnh đề sau đúng: File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay Trang 14 ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Hàm Số Và Ứng Dụng Đạo Hàm A Giá trị cực tiểu hàm số B Hàm số đạt cực tiểu x  đạt cực đại x  C Hàm số đạt cực đại x  đạt cực tiểu x  D Giá trị cực đại hàm số DẠNG 6: TÌM CỰC TRỊ, ĐIỂM CỰC TRỊ (BIẾT Y,Y’) Câu 269: Cho hàm số y  x  x  Mệnh đề mệnh đề đúng? A Hàm số đạt cực tiểu x  B Hàm số có cực đại khơng có cực tiểu C Hàm số có cực đại cực tiểu D Hàm số khơng có cực trị y  x  sin x  2017 Câu 270: Cho hàm số Tìm điểm cực tiểu hàm số A x   k , k �� B  x   k 2 , k �� C x x   k 2 , k ��   k , k �� D y  x  x  3x  Câu 271: Tìm điểm cực tiểu đồ thị hàm số �7� 1; � � A x  B x  C � � Câu 272: Hàm số y  x  x  đạt cực tiểu A x  B x  1 D  3;1 D x  2 A 0;  B 2; 14  Câu 273: Biết đồ thị hàm số y  f ( x)  ax  bx  c có hai điểm cực trị   f Tính   f 0 f  7 f  5 f  6 A   B   C   D   Câu 274: Giá trị cực tiểu hàm số y  x  x  là: B A Câu 275: Gọi x1 x2 C x  C 1 , điểm cực trị hàm số x  x2  S  x1 x2 y D x  x2  x  Giá trị biểu thức A B C Câu 276: Hàm số bốn hàm số liệt kê khơng có cực trị? D 2x 1 y y  x y   x  x x 1 A B C D f�  x   x  x   , x �� Mệnh đề sau đúng? y  f  x Câu 277: Cho hàm số có đạo hàm y x File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay Trang 15 ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Hàm Số Và Ứng Dụng Đạo Hàm A Hàm số cho có điểm cực trị B Hàm số cho đạt cực đại x  C Hàm số cho đạt cực tiểu x  2 D Hàm số cho có điểm cực trị y  x4  x2  Câu 278: ÝI Hàm số đạt cực đại x bao nhiêu? A � B C D  Câu 279: Hàm số y  f  x có đồ thị y f�  x hình vẽ Khi số điểm cực trị hàm số là: A B C D x x Câu 280: Hàm số y   x  x  có điểm cực đại CĐ điểm cực tiểu CT x  �1 xCĐ  x  �2 xCT  A CT , B CĐ , xCĐ  �1 xCT  xCT  �2 xCĐ  C , D , y  f  x Câu 281: Cho hàm số liên tục � có đồ thị đường cong hình vẽ bên Điểm cực y  f  x tiểu đồ thị hàm số M  1; 3 B Câu 282: Điểm cực tiểu hàm số y   x  x  A y  B x  2 A M  1;1 C x  D x  1 C x  D y  2 Câu 283: Ê Điểm cực tiểu hàm số y  f ( x )  x  x  A x  2 B x  C x  D x  2 Câu 284: Tìm tất giá trị tham số m để hàm số y  x  2mx  m x  đạt cực tiểu x  A m  B Không tồn m C m  , m  D m  Câu 285: Tìm giá trị cực tiểu hàm số A 6 B y x2  x 1 C File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay D 3 Trang 16 ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Câu 286: Cho hàm số y Hàm Số Và Ứng Dụng Đạo Hàm x2  x  Khẳng định sau đúng? A Hàm số đạt cực đại x  C Hàm số đạt cực tiểu x  1 y y CT B Hàm số có hai cực trị CĐ D Giá trị cực tiểu 2 Câu 287: Tìm điểm cực tiểu đồ thị hàm số y  x  x  x 0;3 3;0  4;1 1;4 A  B  C   D   Câu 288: ỞỒ Điểm cực tiểu hàm số y   x  3x  là: A x   B x  C x   D x  f  x   x  8x  Câu 289: Cho hàm số Chọn mệnh đề A Nhận điểm x  làm điểm cực tiểu B Nhận điểm x  làm điểm cực đại C Nhận điểm x  làm điểm cực tiểu D Nhận điểm x  làm điểm cực đại Câu 290: - Hàm số y  x  x  x  đạt cực đại x x A x  B C x  1 D x x Câu 291: Hàm số y = x - 3x - 9x + đạt cực trị tích giá trị cực trị A - 82 B C 25 D - 207 Câu 292: Trong hàm số sau hàm số có cực trị 2x 1 y x2 A B y  x x3 y   x  3x  C y  x  x  D Câu 293: Tính khoảng cách d hai điểm cực tiểu đồ thị hàm số y  x  x  A d  B d  C d  D d  2 x - 4x +7 y= x- Câu 294: Cho hàm số Mệnh đề đúng? A Cực tiểu hàm số B Cực tiểu hàm số - C Cực tiểu hàm số - D Cực tiểu hàm số Câu 295: Hỏi bốn hàm số liệt kê đây, hàm số khơng có cực trị? 3 4 A y  x  x  x B y  x C y   x  D y  x  x  Câu 296: Tìm tọa độ điểm cực tiểu M đồ thị hàm số y  x  x  M 1;  M 1;0 M 1;  M 1; A  B   C  D   M  x1; y1  x y Câu 297: Đồ thị hàm số y  x  x  x  12 x  đạt cực tiểu Tính tổng 1 A B C D 11 Câu 298: Cho hàm số y  x  x  Hãy chọn mệnh đề ? A Hàm số đạt cực đại điểm x  B Hàm số đạt cực đại điểm x  1 C Hàm số đạt cực tiểu điểm x  D Hàm số đạt cực tiểu điểm x  1 Câu 299: Khi đồ thị hàm số y  x  bx  cx  d có hai điểm cực trị đường thẳng nối hai điểm cực trị qua gốc tọa độ, tìm giá trị nhỏ T biểu thức T  bcd  bc  3d File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay Trang 17 ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A A T  y B T  6 Hàm Số Và Ứng Dụng Đạo Hàm C T  D T  4 x 1 x  Mệnh đề đúng? Câu 300: Cho hàm số A Giá trị cực đại hàm số B Điểm cực tiểu hàm số x  C Giá trị cực tiểu hàm số 4 D Điểm cực đại hàm số x  Câu 301: Các điểm cực tiểu hàm số y  x  3x  A x  B x  1 C x  x  D x  x y  x2  Câu 302: Đồ thị hàm số có điểm cực trị A B C D y  f  x Điểm cực đại hàm số C x  D x  Câu 304: Ơ Điểm cực đại đồ thị hàm số y  x  x  x  �7 32 � �7 32 � �; � �; � 0; 3 1;0    27 � � A B C D �3 27 � Câu 303: Cho hàm số A x  y  f  x có đạo hàm B x  f�  x    x  1   x  Câu 305: Điểm cực tiểu đồ thị hàm số y   x  18 x   0;1  1;0  A B  0; 1  3;80   3;80  C D Câu 306: 2017] Cho hàm số y  x ln x Chọn khẳng định khẳng định sau: A Hàm số đạt cực tiểu x  e x e C Hàm đạt cực tiểu y  f  x Câu 307: Hàm số có bảng biến thiên sau đây: f x Hàm số   đạt cực tiểu điểm A y  1 B y  B Hàm đạt cực đại x  e x e D Hàm đạt cực đại C x  1 D x   C  Mệnh đề đúng? Câu 308: Cho hàm số y   x  x  có đồ thị A  3; 28  C  B Điểm A  0;1 điểm cực đại  C  A Điểm điểm cực đại A 3;10 A  3;10  C C Điểm điểm cực tiểu D Điểm điểm cực đại  C Câu 309: Hàm số y  x  x  đạt cực đại đại điểm      File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay  Trang 18 ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A A x  1 B x  Hàm Số Và Ứng Dụng Đạo Hàm C x  D x  2 y  sin x  cos x  2017 Câu 310: ÁI Tìm tất điểm cực trị hàm số  � �  x    k 2 x   k 2 � � 6 � �  k ��  k �� 7 5 � � x  k 2 x  k 2 � � A � B � C x  k 2   k �� D x  k 2   k �� Câu 311: Biết hàm số y  x – x  có đồ thị hình vẽ sau Phát biểu sau phát biểu đúng? y  x3 – 6x2  A Đồ thị hàm số có cực trị y  4x – 6x  B Đồ thị hàm số có cực trị y  4x – 6x  C Đồ thị hàm số có cực trị y  4x – 6x  D Đồ thị hàm số có cực trị y y Câu 312: Hàm số y  x  x , hệ thức liên hệ giá trị cực đại ( CĐ ) giá trị cực tiểu ( CT ) là: y   yCĐ A CT yCT  yCĐ B Câu 313: Tìm điểm cực tiểu đồ thị  C  : y  x y  yCĐ C CT  3x  1; A x  1 B y  C   y  x2  x  Câu 314: Hàm số có điểm cực trị? A B C Câu 315: Điểm cực tiểu đồ thị hàm số y  x  x  điểm ? A P  7; 1 Câu 316: Cho hàm số f  x là: A f  x B B Q  3; 1 C f�  x    x  1  x    x  3 D yCĐ  1;  D N  1;  có đạo hàm D yCT  D M  1; 3 Số điểm cực trị hàm số C File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay D Trang 19 ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Hàm Số Và Ứng Dụng Đạo Hàm 1 y  x  mx  x  10 x x Câu 317: Cho hàm số , với m tham số; gọi , điểm cực trị hàm P   x12  1  x22  1 số cho Giá trị lớn biểu thức A B C D y  f  x y f�  x  hình vẽ sau: Câu 318: Cho hàm số có đạo hàm liên tục � Đồ thị hàm số y  f  x  2017   2018 x  2019 Số điểm cực trị hàm số là: A B C D y  f  x 2; 3 Câu 319: [2D1-2] Cho hàm số xác định liên tục  có bảng xét dấu đạo hàm hình bên Mệnh đề sau hàm số cho? A Đạt cực đại x  B Đạt cực tiểu x  C Đạt cực đại x  D Đạt cực tiểu x  2 Câu 320: Điểm cực đại đồ thị hàm số y  x  12 x  12  2; 4   2; 28  4; 28  2;  A B C D Câu 321: Hàm số y  x  3x đạt cực tiểu x bằng? A 2 B 1 C D Câu 322: Tìm hồnh độ điểm cực đại hàm số y  e x 1 A CĐ xCĐ  C x3  x2  x 1 B Khơng có cực đại D xCĐ  2 x  x  2 x  Mệnh đề sau đúng? Câu 323: Cho hàm số A Cực tiểu hàm số 3 B Cực đại hàm số C Cực tiểu hàm số 6 D Hàm số khơng có cực trị y Câu 324: Điểm cực đại hàm số y  x  x  0; 2  A 2 B  C  2;  File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay D Trang 20 ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Hàm Số Và Ứng Dụng Đạo Hàm y   x4  x2 1 Câu 325: Tìm cực đại hàm số A 1 B �2 C D x - 4x +7 y= x- Câu 326: Cho hàm số Mệnh đề đúng? A Cực tiểu hàm số - B Cực tiểu hàm số C Cực tiểu hàm số D Cực tiểu hàm số - Câu 327: Giá trị cực đại hàm số y  x  x  x  77 A 27 y  f  x Câu 328: Cho hàm số hình vẽ B 1 f�  x có đạo hàm C  khoảng D  �; � Đồ thị hàm số y  f  x y   f  x  Đồ thị hàm số có điểm cực đại, cực tiểu? A điểm cực đại, điểm cực tiểu B điểm cực đại, điểm cực tiểu C điểm cực đại, điểm cực tiểu D điểm cực đại, điểm cực tiểu Câu 329: Điểm cực đại đồ thị hàm số y  x  x  x  �7 32 � �; � A �3 27 � Câu 330: Cho hàm số A  1;  y B  0; 3 C  1;0  �7 32 � �; � D �3 27 � x  x2  3x  3 có đồ thị  C  Tìm tọa độ điểm cực đại đồ thị hàm số  C  � 2� 3; � � 1;  1; 2    � � B C D Câu 331: Tìm điểm cực tiểu đồ thị hàm số y  x  3x  24 x  26 A ( 4;54) B (2; 26) C (4; 10) Câu 332: Giá trị cực tiểu hàm số y  x ln x ? 1 yCT   yCT   e 2e A B D (2; 54) C yCT  2e yCT  e D Câu 333: Cho hàm số y = f ( x) xác định � có đạo hàm f '( x) = ( x + 2)( x - 1) Khẳng định sau khẳng định đúng? File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay Trang 21 ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A (- 2;1) A Hàm số y = f ( x) đạt cực đại x =- Hàm Số Và Ứng Dụng Đạo Hàm B Hàm số y = f ( x ) nghịch biến C Hàm số y = f ( x) đồng biến (- 2; +�) D Hàm số y = f ( x) đạt cực đại tiểu x = y   x4  x2  Câu 334: Hàm số đạt cực tiểu x B � A C  D 2 x Câu 335: Cho hàm số y  x e Khẳng định sau đúng? A Hàm số có điểm cực tiểu, khơng có điểm cực đại B Hàm số đạt cực đại x  đạt cực tiểu x  C Hàm số đạt cực tiểu x  đạt cực đại x  D Hàm số khơng có điểm cực trị x ;x ;x Câu 336: Gọi điểm cực trị hàm số y  x  x  Giá trị biểu thức: S  x14  x24  x34 A B C x  x2  3x  Câu 337: Tìm điểm cực tiểu hàm A x  3 B x  C x  1 x  3x y x  Tọa độ điểm cực đại đồ thị hàm số Câu 338: Cho hàm số 3;  2;10  3;9  A  B  C  y  x3  x  x  Câu 339: Hàm số có điểm cực trị x  1 x  1 � � � � x3 x  3 A � B � x 1 � � x  C Hàm số khơng có cực trị D � D 16 y Câu 340: Hàm số y  x  x  đạt cực tiểu điểm ? A x  � B x   C x  2, x  D x  D  1;1 D x  � 2, x  Câu 341: Cho hàm số y   x  3x  Khẳng định sau sai? A Hàm số đạt cực đại x  B Hàm số có điểm cực đại x   C Hàm số đạt cực tiểu D Hàm số có điểm cực trị x y   x2  3x  3 Toạ độ điểm cực đại đồ thị hàm số Câu 342: Cho hàm số � 2� 3; � � 1;    1; 2   1;  � � A B C D Câu 343: Hàm số y  sin x đạt cực đại điểm sau đây?  A B x   C x  D f�  x   x  x  1 Điểm cực tiểu hàm số y  f  x  y  f  x Câu 344: Cho hàm số có đạo hàm x  File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay x Trang 22 ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Hàm Số Và Ứng Dụng Đạo Hàm B x  1 C y  D x  Câu 345: Cho hàm số y  x  x  Độ dài đoạn thẳng nối hai điểm cực trị đồ thị hàm số cho A B C D A x  Câu 346: Tìm tọa độ điểm cực trị đồ thị hàm số y  x  3x  0;   2;    0;   2;   A B  0;   2;   0;   1;   C D Câu 347: Cho hàm số y  x  x  Khẳng định sau ĐÚNG ? A Hàm số đạt cực tiểu điểm x  B Hàm số đạt cực tiểu hai điểm x   x   2; 2 2; 2 C Hàm số đạt cực đại hai điểm y   D Hàm số đạt cực tiểu điểm     Câu 348: Tọa độ điểm cực đại đồ thị hàm số y  2 x  x  là: 1;  2;3 0;1 A  B  C   x Câu 349: Điểm cực đại CĐ hàm số y  x  3x  là: A xCĐ  2 x 2 x e x 0 D  1;   3 x B CĐ C CĐ D CĐ y y Câu 350: Cho hàm số y   x  x  có giá trị cực đại giá trị cực tiểu Khi đó, khẳng định sau đúng? y  y  5 y  y  1 y  y2  3y  y  A B C D Câu 351: Hàm số y  x ln x đạt cực trị điểm A x  B C x  e D x  ; e x x2  x  Mệnh đề đúng? Câu 352: Cho hàm số A Cực tiểu hàm số B Cực tiểu hàm số C Cực tiểu hàm số 6 D Cực tiểu hàm số 3 Câu 353: Hàm số y  x  x  có điểm cực tiểu ? y B y  C x  1 D x  y  x3  x  , gọi S tổng tất giá trị cực trị hàm số Giá trị S Câu 354: Cho hàm số S S S 2 A B S  C D A x  File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay Trang 23 ... D xCĐ  2 x  x  2 x  Mệnh đề sau đúng? Câu 32 3 : Cho hàm số A Cực tiểu hàm số 3 B Cực đại hàm số C Cực tiểu hàm số 6 D Hàm số khơng có cực trị y Câu 32 4 : Điểm cực đại hàm số y  x ... đúng? Câu 3 52: Cho hàm số A Cực tiểu hàm số B Cực tiểu hàm số C Cực tiểu hàm số 6 D Cực tiểu hàm số 3 Câu 35 3: Hàm số y  x  x  có điểm cực tiểu ? y B y  C x  1 D x  y  x 3  x ... A Hàm Số Và Ứng Dụng Đạo Hàm A Hàm số cho có điểm cực trị B Hàm số cho đạt cực đại x  C Hàm số cho đạt cực tiểu x  2 D Hàm số cho có điểm cực trị y  x4  x2  Câu 27 8: ÝI Hàm số đạt cực
- Xem thêm -

Xem thêm: 2 3 BT cực TRỊ hàm số d5 6, 2 3 BT cực TRỊ hàm số d5 6

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn