Tổng hợp tất cả công thức trong vật lý lớp 9 theo từng chương

4 37 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/12/2019, 10:05

Tổng Hợp Tất Cả Công Thức Trong Vật Lý Lớp Theo Từng Chương Nắm vững kiến thức năm học trung học sở, đặc biệt năm lớp tiền đề để em học sinh tự tin bước vào lớp 10 Trong đó, vật lý ln mơn học đòi hỏi đầu tư nghiên cứu kỹ Tổng hợp tất công thức vật lý lớp theo chương giúp em hệ thống hóa lại kiến thức học Từ nhanh chóng tiếp thu kiến thức lớp 10 Tổng hợp tất công thức vật lý lớp theo chương Chương 1: Điện học – Định luật Ơm: Cơng thức: I = U / R Trong đó: I: Cường độ dòng điện (A) U: Hiệu điện (V) R: Điện trở (Ω) Ta có: 1A = 1000mA 1mA = 10ˆ-3 A – Điện trở dây dẫn: Công thức: R = U / I Đơn vị: Ω 1MΩ = 10ˆ3 kΩ = 10ˆ6 Ω + Điện trở tương đương đoạn mạch nối tiếp tổng điện trở hợp thành: Công thức: Rtd = R1 + R2 +…+ Rn + Nghịch đảo điện trở tương đương đoạn mạch song song tính cách lấy tổng nghịch đảo điện trở đoạn mạch rẽ: / Rtd= / R1 + / R2 +…+ / Rn – Cường độ dòng điện hiệu điện đoạn mạch mắc nối tiếp: + Cường độ dòng điện điểm: I = I1 = I2 =…= In + Hiệu điện hai đầu đoạn mạch tổng hiệu điện hai đầu điện trở thành phần: U = U1 + U2 +…+ Un – Cường độ dòng điện hiệu điện trường hợp đoạn mạch mắc song song: + Cường độ dòng điện mạch tổng cường độ dòng điện mạch rẽ: I = I1 + I2 + …+ In + Hiệu điện hai đầu đoạn mạch song song hiệu điện hai đầu đoạn mạch rẽ: U = U1 = U2 =…= Un – Cơng thức tính điện trở dây dẫn (điện trở thuần) Công thức: R = ρl / s Trong đó: l: chiều dài dây (m) S: tiết diện dây (m²) ρ điện trở suất (Ωm) R điện trở (Ω) – Công suất điện: Công thức: P = U.I Trong đó: P: cơng suất (W) U: hiệu điện (V) I: cường độ dòng điện (A) Hệ quả: Nếu đoạn mạch cho điện trở R cơng suất điện tính cơng thức: P = I²R P = U² / R tính cơng suất P = A / t – Cơng dòng điện: Cơng thức: A = P.t = U.I.t Trong đó: A: cơng dồng điện (J) P: cơng suất điện (W) t: thời gian (s) U: hiệu điện (V) I: cường độ dòng điện (A) – Hiệu suất sử dụng điện: Cơng thức: H = A1 / A × 100% Trong đó: A1: lượng có ích chuyển hóa từ điện A: điện tiêu thụ – Định luật Jun – Lenxơ: Công thức: Q = I².R.t Trong đó: Q: nhiệt lượng tỏa (J) I: cường độ dòng điện (A) R: điện trở ( Ω ) t: thời gian (s) + Nếu nhiệt lượng Q tính đơn vị calo (cal) ta có cơng thức: Q=0,24I²Rt Ngồi Q tính cơng thức : Q=UIt Q = I²Rt + Cơng thức tính nhiệt lượng: Q=m.c.Δt Trong đó: m: khối lượng (kg) c: nhiệt dung riêng (JkgK) Δt: độ chênh lệch nhiệt độ (0C) Chương 2: Điện từ – Cơng suất hao phí tỏa nhiệt đường dây dẫn: Công thức: Php = P²R / U² Trong đó: P: cơng suất (W) U: hiệu điện (V) R: Điện trở (Ω) Chương 3: Quang học – Cơng thức thấu kính hội tụ: Tỷ lệ chiều cao vật ảnh: h/h’= d/d’ Quan hệ d, d’ f: 1/f= 1/d+ 1/d’ Trong đó: d khoảng cách từ vật đến thấu kính d’ khoảng cách từ ảnh đến thấu kính f tiêu cự thấu kính h chiều cao vật h’ chiều cao ảnh – Công thức thấu kính phân kỳ: Tỷ lệ chiều cao vật ảnh: h/h’= d/d’ Quan hệ d, d’ f: 1/f= 1/d – 1/d’ Trong đó: d khoảng cách từ vật đến thấu kính d’ khoảng cách từ ảnh đến thấu kính f tiêu cự thấu kính h chiều cao vật h’ chiều cao ảnh – Sự tạo ảnh phim: Cơng thức: h/h’= d/d’ Trong đó: d khoảng cách từ vật đến vật kính d’ khoảng cách từ phim đến vật kính h chiều cao vật h’ chiều cao ảnh phim ... – Cơng thức tính điện trở dây dẫn (điện trở thuần) Công thức: R = ρl / s Trong đó: l: chiều dài dây (m) S: tiết diện dây (m²) ρ điện trở suất (Ωm) R điện trở (Ω) – Công suất điện: Công thức: P... nhiệt đường dây dẫn: Công thức: Php = P²R / U² Trong đó: P: cơng suất (W) U: hiệu điện (V) R: Điện trở (Ω) Chương 3: Quang học – Cơng thức thấu kính hội tụ: Tỷ lệ chiều cao vật ảnh: h/h’= d/d’... cơng thức: Q=0,24I²Rt Ngồi Q tính cơng thức : Q=UIt Q = I²Rt + Cơng thức tính nhiệt lượng: Q=m.c.Δt Trong đó: m: khối lượng (kg) c: nhiệt dung riêng (JkgK) Δt: độ chênh lệch nhiệt độ (0C) Chương
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng hợp tất cả công thức trong vật lý lớp 9 theo từng chương, Tổng hợp tất cả công thức trong vật lý lớp 9 theo từng chương

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn