Bài toán lũy thừa toán 12

42 29 0
  • Loading ...
1/42 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/12/2019, 09:30

Sau bao năm chinh chiến tôi cũng đã thu lượm được một vài bí kíp về các môn học trong rất nhiều hoàn cảnh khác nhau , nghe có vẻ giống phim trung quốc , mỗi lần rơi xuống vực lại có một bí kíp võ công mới xuất hiện. Nhưng phải nói rằng người may mắn cũng phải có một tố chất nào đó nhất định, yếu tố đọc hiểu được đặt lên đầu tiên và yếu tố còn lại là hoàn cảnh và sự thấm nhuần khi chúng ta không còn việc nào khác để làm . Tôi thấy tài liệu này khá thú vị và phù hợp cho giáo viên cũng như học sinh, hi vọng còn có thể cung cấp hơn nữa cho các bạn. ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay Mũ – Lôgarit Trang ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Mũ – Lôgarit MỤC LỤC C.ĐỀ Mà CĐ [DS12.C2.1.D01] MŨ - LŨY THỪA Tính giá trị biểu thức chứa lũy thừa [DS12.C2.1.D02] Biến đổi, rút gọn, biểu diễn biểu thức chứa lũy thừa [DS12.C2.1.D03] So sánh lũy thừa [DS12.C2.1.D04] Tính chất lũy thừa C.ĐỀ Mà CĐ [DS12.C2.2.D01] HÀM SỐ LŨY THỪA Tập xác định hàm số chứa hàm lũy thừa [DS12.C2.2.D02] Đạo hàm hàm số lũy thừa [DS12.C2.2.D03] Khảo sát biến thiên đồ thị hàm số lũy thừa [DS12.C2.2.D04] Tính giá trị hàm số C.ĐỀ Mà CĐ [DS12.C2.3.D01] LOGARIT Tính giá trị biểu thức chứa lơ-ga-rít [DS12.C2.3.D02] Biến đổi, rút gọn, biểu diễn biểu thức chứa lơ-ga-rít [DS12.C2.3.D03] So sánh biểu thức lơ-ga-rít [DS12.C2.3.D04] Min, max biểu thức chứa lôgarit C.ĐỀ Mà CĐ [DS12.C2.4.D01] HÀM SỐ MŨ - LOGARIT Tập xác định hàm số mũ, hàm số lơgarit [DS12.C2.4.D02] Tính đạo hàm hàm số mũ, hàm số lơgarit [DS12.C2.4.D03] Tính đơn diệu, tiệm cận, cực trị [DS12.C2.4.D04] Tính chất hàm số mũ, hàm số lôgarit [DS12.C2.4.D05] [DS12.C2.4.D06] [DS12.C2.4.D07] [DS12.C2.4.D08] Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ biểu thức chứa hàm mũ, hàm lôgarit biến số Các tốn lãi suất – trả góp C.ĐỀ [DS12.C2.4.D09] Các tốn thực tế liên mơn Mà CĐ [DS12.C2.5.D01] PHƯƠNG TRÌNH MŨ Phương trình [DS12.C2.5.D02] Phương pháp đưa số [DS12.C2.5.D03] Phương pháp đặt ẩn phụ [DS12.C2.5.D04] Phương pháp lôgarit hóa, mũ hóa [DS12.C2.5.D05] Phương pháp hàm số, đánh giá C.ĐỀ Mà CĐ [DS12.C2.6.D01] PHƯƠNG TRÌNH LƠGARIT Phương trình [DS12.C2.6.D02] Phương pháp đưa số [DS12.C2.6.D03] Phương pháp đặt ẩn phụ [DS12.C2.6.D04] Phương pháp lơgarit hóa, mũ hóa [DS12.C2.6.D05] Phương pháp hàm số, đánh giá C.ĐỀ Mà CĐ [DS12.C2.7.D01] BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ Bất phương trình [DS12.C2.7.D02] Phương pháp đưa số [DS12.C2.7.D03] Phương pháp đặt ẩn phụ [DS12.C2.7.D04] Phương pháp lơgarít hóa, mũ hóa Trang Trang 40 Trang 54 Trang 127 Đồ thị hàm số mũ, hàm số lôgarit tốn liên quan Tính giá trị hàm số mũ, hàm số lôgarit File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay Trang 259 Trang 324 Trang 395 Trang ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Mũ – Lôgarit [DS12.C2.7.D05] Phương pháp hàm số, đánh giá C.ĐỀ Mà CĐ [DS12.C2.8.D01] BẤT PHƯƠNG TRÌNH LƠGARIT Bất phương trình [DS12.C2.8.D02] Phương pháp đưa số [DS12.C2.8.D03] Phương pháp đặt ẩn phụ [DS12.C2.8.D04] Phương pháp lơgarít hóa, mũ hóa [DS12.C2.8.D05] Phương pháp hàm số, đánh giá C.ĐỀ Mà CĐ [DS12.C2.9.D01] MIN, MAX MŨ – LÔGARIT NHIỀU BIẾN Phương pháp hàm đặc trưng [DS12.C2.9.D02] Phương pháp khác Trang 424 Trang 476 CHUYÊN ĐỀ 1: LŨY THỪA A – KIẾN THỨC CHUNG Định nghĩa lũy thừa  Cho số thực b số nguyên dương n  n �2  n Số a gọi bậc n số b a  b n  Chú ý: o Với n lẻ b �� : Có bậc n b, ký hiệu b o Với n chẵn: b  : Không tồn bậc n b b  : Có bậc n b b  : Có hai bậc n a hai số đối nhau, có giá trị dương ký hiệu n b , có giá trị âm ký hiệu - n b Số mũ  Cơ số a  Lũy thừa a   n ��* a �� a  a n  a.a a (n thừa số a)  0 a �0 a  a    n,  n ��*  a �0  m ,  m ��, n ��*  n   limrn ,  rn ��, n ��*  a0 a0 a  a  n   an m n a  a  n am ,  n a  b � a  bn  1 �m �2 Một số tính chất lũy thừa File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay Trang ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Mũ – Lôgarit  Giả thiết biểu thức xét có nghĩa:   a a  a        a  �a � a �a � �b � ;   a   ;  a   a  ;  ab   a b ; � �   ; � �  � � a �b � b �b � �a �   log b  ln b  Nếu a>1 a  a �    ; Nếu 0<  0 Mệnh đề đúng? 3 A P  x 10 B P  x 13 10 C P  x D P  x Câu 52: Cho biểu thức P  x x x , với x  Mệnh đề đúng? 13 24 A P  x B P  x Câu 53: Viết biểu thức A 15 b a C P  x a ,  a, b   b dạng lũy thừa B 15 D P  x m �a � �� �b � ta m  ? C File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay 2 D 15 Trang ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Mũ – Lôgarit 2 m n 3 Câu 54: Cho a  ; b  Viết biểu thức a a dạng a biểu thức b : b dạng b Ta có mn ? A B 1 D C  x   viết dạng lũy thừa với số mũ hữu tỷ Câu 55: Biểu thức Q  x x x với 5 3 A Q  x B Q  x C Q  x D Q  x Câu 56: Cho số thực dương phân biệt a b Biểu thức thu gọn biểu thức a b 4a  16ab P  4 a4b a4b có dạng P  m a  n b Khi biểu thức liên hệ m n là: A 2m  n  3 B m  n  2 C m  n  D m  3n  1 Câu 57: Cho số thực dương a b Biểu thức thu gọn biểu thức P   2a  2a  3b  � 4  4a  3b  � 2   9b có dạng P  xa  yb Tính x  y ? A x  y  97 B x  y  65 C x  y  56 D y  x  97 1   1 3 ax  by  cz x y z Câu 58: Cho Khẳng định sau đúng: A C ax  by  cz  a  b  c B ax  by  cz  a  b  c D ax  by  cz  a  b  c ax  by  cz  a  b  c   � 12 � 12 a 2 a  � a 1 P�  � , ( a  0, a ��1), � a  � 12 �a  2a  � a Câu 59: Biểu thức thu gọn biểu thức có dạng m P � a  n Khi biểu thức liên hệ m n là: A m  3n  1 B m  n  2 C m  n  D 2m  n  x  2 x   x x 1 1    1   Câu 60: Cho x  Rút gọn biểu thức  2x  2x x x A  B   22 x 2x C   4x x D  1 � 12 � 32 12 2 x  y x  y x y 2y � �   1 � �xy  x y xy  x y � �x  y x  y � � Câu 61: Rút gọn biểu thức kết là: A x  y B x  y C File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay D xy Trang ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A 1 � �� y y� P  �x  y ��   � � x x� � �� � 2  x y  Mũ – Lôgarit 1 � � x  y �� � �  x � � x � �� � � �� � x x Câu 47: [DS12.C2.1.D02.b] Cho a   , b   Biểu thức biểu diễn b theo a là: a2 a 1 a2 a A a  B a C a  D a  Hướng dẫn giải Chọn D 2x  x a    1,  x �� a 1 Ta có: nên a b 1  � a 1 a 1 Do đó: 2k Câu 48: [DS12.C2.1.D02.b] Cho biểu thức P  x x x  x   Xác định k cho biểu thức 23 24 Px A k  B k  C k  Hướng dẫn giải: D Không tồn k Chọn C Ta có: P  x x 2k x  x x 2 k 1  x k 3 3k x k 3 6k 5k  23  �k4 24 Yêu cầu toán xảy : 6k Câu 49: [DS12.C2.1.D02.b] Rút gọn biểu thức: A x B x 11 16 x x x x : x ,  x  0 ta C x Hướng dẫn giải D x Chọn A Ta có 11 1 1 11 1 1    16 x x x x : x 16  x x x x 16 : x 16  x 15 11 15 11  16  x 16 : x16  x16 11 : x 16  x4  x Câu 50: [DS12.C2.1.D02.b] Cho số thực dương a Biểu thức P  a a a a viết dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ 25 37 13 A a 13 B a 53 36 C a Hướng dẫn giải 43 60 D a Chọn D � 56 � a a  a.a  a � a a  � a �  a 10 � � Ta có 43 60 Tương tự rút gọn dần ta thu kết a File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay Trang 27 ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Mũ – Lôgarit Câu 51: [DS12.C2.1.D02.b] Cho biểu thức P  x x x x , x>0 Mệnh đề đúng? 3 10 A P  x 13 10 B P  x C P  x Hướng dẫn giải D P  x Chọn C 5 3 5 P  x x x x  x x x.x  x x x  x x.x  x x.x  x.x 10 x 13 10 Câu 52: [DS12.C2.1.D02.b] Cho biểu thức P  x x x , với x  Mệnh đề đúng? 13 A P  x 24 B P  x C P  x Hướng dẫn giải: D P  x Chọn B 4 3 7 13 13 3 2 6 24 Ta có, với x  : P  x x x  x x x  x x  x.x  x  x Câu 53: [DS12.C2.1.D02.b] Viết biểu thức A 15 B 15 b a a ,  a, b   b dạng lũy thừa m �a � �� �b � ta m  ? C Hướng dẫn giải 2 D 15 Chọn D  Phương pháp tự luận 1  15 b a b 15 a �a �5 �a � �a �15   � � � �  � � a b a b �b � �b � �b � 2 m 3 Câu 54: [DS12.C2.1.D02.b] Cho a  ; b  Viết biểu thức a a dạng a biểu thức b : b n dạng b Ta có m  n  ? A B 1 D C Hướng dẫn giải Chọn C Phương pháp tự luận � m  n 1 a 3 1 23 a  a a  a � m  b : b  b : b  b � n  6; 6  x   viết dạng lũy thừa với số mũ Câu 55: [DS12.C2.1.D02.b] Biểu thức Q  x x x với hữu tỷ A Q  x B Q  x C Q  x Hướng dẫn giải D Q  x Chọn B 1 1   6 3 Do x  nên Q  x x x  x x x  x x VẬN DỤNG: File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay Trang 28 ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Mũ – Lôgarit Câu 56: [DS12.C2.1.D02.c] Cho số thực dương phân biệt a b Biểu thức thu gọn biểu a b 4a  16ab P  4 a4b a4b thức có dạng P  m a  n b Khi biểu thức liên hệ m n là: A 2m  n  3 B m  n  2 C m  n  D m  3n  1 Hướng dẫn giải Chọn A a b 4a  16ab  a    b  24 a a  24 a b P    4 a4b a4b a4b a4b 4 4 4  a  b  a  b a  a  b   4  a  b  24 a  b  a a4b a4b 2 Do m  1; n  Câu 57: [DS12.C2.1.D02.c] Cho số thực dương a b Biểu thức thu gọn biểu thức P   2a  2a  3b  � 4  4a  3b  � A x  y  97 2   9b có dạng P  xa  yb Tính x  y ? B x  y  65 C x  y  56 D y  x  97 Hướng dẫn giải Chọn B � �            4a P  2a  3b �2a  3b �4a  9b  3b � � Ta có:  4a  9b    4a    9b   16a  81b   4a  9b  � 2 4 2 2 2 � � �2a 2  9b  Do đó: x  16, y  81 1   1 Câu 58: [DS12.C2.1.D02.c] Cho ax  by  cz x y z Khẳng định sau đúng: 2 3 2 2 3 A ax  by  cz  a  b  c B ax  by  cz  a  b  c 3 2 3 D ax  by  cz  a  b  c Hướng dẫn giải ax by3 cz A  ax  by  cz    x y z Đặt C  ax  by  cz  a  b  c �1 1 � ax ax ax    ax �   � ax  x a x y z �x y z � � A  x3 a 3 Tương tự A  y b , A  z c Vậy Hay ax  by  cz  a  b  c Chọn C File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay Trang 29 ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Câu 59: Mũ – Lôgarit [DS12.C2.1.D02.c] Biểu thức thu gọn biểu thức 1 � � a 2 a2  � a2 1 � P  � , ( a  0, a ��1), m � � P � a  2 �a  2a  � a a  n Khi biểu thức có dạng liên hệ m n là: A m  3n  1 B m  n  2 C m  n  D 2m  n  Hướng dẫn giải   Chọn D � 12 � 12 � a 1 a  a  a 1 � a  a 2 � P�  � �  � � � � � � a      a  a    � a 1 � a �a  2a  � a2 � a 2 a 2� a �  �  �  � � a 1 � a a 1 a a 1 � a 1   Do m  2; n  1 x  2 x   x x 1 1    1   Câu 60: [DS12.C2.1.D02.c] Cho x  Rút gọn biểu thức  2x  2x  22 x  4x x x 2x x A  B  C  D  Hướng dẫn giải x x � x x � x x 1   2 4  2 x x � 4 4� Ta có: 2  2 1 1 �   x  2 x   x  2 x   x  2 x   x   x  x   x   2 x �  � x x x � 2x x x x � 1                  � 2 � 2 2� � � �� x  � � x x x � 2x x x x                  � � � 2 2� � �      2 1    x  2 x  �  x x 1 1    x  � � 2x 2  � � 2� � x  � � 2x 2  � � 2� �  x 22   x 2 2   x x  2x 1 2x  x  20  � x   � x    x x  Vì nên x  2 x    2x   2x 1    x  2 x  1   Vậy File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay Trang 30 ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Mũ – Lôgarit Chọn A 1 � 12 � 32 12 2 x  y x  y x y 2y � �   1 � �xy  x y xy  x y � �x  y x  y � Câu 61: [DS12.C2.1.D02.c] Rút gọn biểu thức � kết là: A x  y B x  y C Hướng dẫn giải xy D Chọn B 1 � 12 � 32 12 x y 2 � � x  y x  y x  y x  y x y y 2y � �      � � 1 1 � � x y �xy  x y xy  x y � �x  y x  y � �x y  y x x y  y x � x  y � �       � x y 2 � � xy x  y � �      � x y 2y 2y �   x  2 � x y x y x y x  y � x y � x y Câu 62: [DS12.C2.1.D02.c] Cho số thực dương a � ab � 3  P  �3  ab : a  b � �a3b � kết là: A 1 B C Hướng dẫn giải b Rút gọn biểu thức D 2 Chọn B 3 � � 2  a  b � a b � 3 3 3    � � P  �3  ab : a  b   ab : a  b � � 3a3b � �a3b � � � 2 � � 3 � a 3 a3b 3b � � a b � � � � �   �  ab : a  b � a3b � � � 2 2  �3 a  ab  b  ab � : a  b � �   a  b : a  b 1 � �         m Câu 63: [DS12.C2.1.D02.c] Cho x  ; y  Viết biểu thức x x x ; dạng x biểu thức y : y5 y A  11 n ; dạng y Ta có m  n  ? 11 B C Hướng dẫn giải D  Chọn B Phương pháp tự luận 103 x x x  x x x 12  x 60 � m  103 60 File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay Trang 31 ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A y : y Mũ – Lôgarit � 56 121 �  607 11 y  y : �y y � y � n   �mn  60 � � Câu 64: [DS12.C2.1.D02.c] Rút gon biểu thức A x  K   x  x 1   ta được: x  x 1 x  x 1 2 B x  x  C x  x  Hướng dẫn giải D x  Chọn B Cách 1:Nhập   X  X 1  X  X 1  calc X 100 X  X  ��� �10101  100  100   x  x  � B Cách 2: Thử đáp án Ở thầy thử trước đáp án B   X  X 1  X  X 1  calc X 1 X  X  :  X  X  1 �� � � 3;3 � B x x x x x x x x Câu 65: [DS12.C2.1.D02.d] Cho số thực dương x Biểu thức viết a a b x dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ có dạng , với b phân số tối giản Khi đó, biểu b a thức liên hệ là: A a  b  509 B a  2b  767 C 2a  b  709 D 3a  b  510 Hướng dẫn giải Chọn B Cách 1: x x x x x x x x  x x x x x x x� x2  x x x x x x x2    x x x x x x x  x x x x x 63 15 2 7  x x x x x x4  x x x x x � x8 15 31 31 63  x x x x� x16  x x x x16  x x xx 32  x x x 32 127 127 255 255 255  x x� x 64  x x 64  x x 128  x � x 128  x 128  x 256 Do a  255, b  256 x x x x x x x x x Nhận xét: Cách 2: Dùng máy tính cầm tay 28 1 28 255  x 256 x  x Ta nhập hình 1a2=(M+1)1a2 Nhẩm Sau nhấn lần (bằng với số bậc hai lại chưa xử lý) phím = File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay Trang 32 ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Mũ – Lôgarit SO SÁNH CÁC LŨY THỪA Câu 66: [DS12.C2.1.D03.a] Trong mệnh đề sau, mệnh đề sai 0.4  0.3 (II): 5  3 (I): 5 (III): 2  4 (IV): 5  3 A (I) (IV) B (I) (III) C (IV) D (II0 (IV) Hướng dẫn giải Chọn C n n Áp dụng tính chất với hai số a, b tùy ý �a  b n nguyên dương ta có a  b Câu 67: [DS12.C2.1.D03.a] Trong khẳng định sau đây, khẳng định đúng?  2 2   2 2 A  4 2   4 2 C 4  B  D   2   11  3 11  3     Hướng dẫn giải Chọn C Dùng máy tính kiểm tra kết ( x  4) x 5   x   x 3 Câu 68: [DS12.C2.1.D03.a] Với giá trị x 1 x x x 2 A B C Hướng dẫn giải Chọn C ( x  4) x 5   x   Khi D x x 3 xác định x �� x   1x ��� ( x  4) x 5   x   x 3 � x   5x  � x   0,25  a Câu 69: [DS12.C2.1.D03.a] Kết luận số thực a a A  a  B a  C  a  D a  Hướng dẫn giải Chọn D 0,25  a  a  Do 0, 25   số mũ không nguyên nên a  17  Câu 70: [DS12.C2.1.D03.a] Kết luận số thực a a  a A a  B a  C  a  Hướng dẫn giải Chọn A 1 1     17 a  a 17 Do số mũ không nguyên nên a  Câu 71: [DS12.C2.1.D03.a] Kết luận số thực a a  a A a  B  a  C a  Hướng dẫn giải Chọn B D  a  File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay D  a  Trang 33 ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Do  số mũ không nguyên � a a Mũ – Lôgarit �  a  m n �3� �3� � � � � Câu 72: [DS12.C2.1.D03.a] So sánh hai số m n �2 � �2 � A m  n B m  n m  n C D Không so sánh Hướng dẫn giải Chọn A m n �3� �3� 0 1 � �  � �� m  n Do nên �2 � �2 � m n �1 � �1 � � � � � Câu 73: [DS12.C2.1.D03.a] So sánh hai số m n �9 � �9 � A Không so sánh B m  n C m  n Hướng dẫn giải Chọn D m n �1 � �1 �   1 � � � �� m  n Do nên �9 � �9 � D m  n Câu 74: [DS12.C2.1.D03.a] So sánh hai số m n      A mn B m  n C m  n D Không so sánh Hướng dẫn giải Chọn C m Do  nên  n 2   2 � m  n m n Câu 75: [DS12.C2.1.D03.a] So sánh hai số m n 3,  3, thì: A m  n B m  n C m  n D Không so sánh Hướng dẫn giải Chọn C m n m n Do 3,  nên 3,  3, � m  n  Câu 76: [DS12.C2.1.D03.a] Cho  27 Mệnh đề sau đúng?   3 � �  3 A � B   C   D 3    Hướng dẫn giải Chọn D    27 �  33 �   � 3    Ta có Vậy đáp án D đáp án xác Câu 77: [DS12.C2.1.D03.a] Trong khẳng định sau đây, khẳng định sai?       10    10  A  0, 01 B  0, 01  2   10  C  0, 01 D a  1, a �0 Hướng dẫn giải Chọn B Dùng máy tính kiểm tra kết 2 Câu 78: [DS12.C2.1.D03.a] Nếu  1 a2  1 File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay Trang 34 ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A A a  1 B a  Chọn A   nên   1 Mũ – Lôgarit C a  1 Hướng dẫn giải D a �1 a2   � a   � a  1 Do Câu 79: [DS12.C2.1.D03.a] Chọn mệnh đề mệnh đề sau 1,4  A B  4  �1 � �1 � �� �� 1,7 3 C �3 � �3 � Hướng dẫn giải e �2 � �2 � � � � � D �3 � �3 � Chọn D Áp dụng tính chất:   Nếu số a     � a  a Nếu số  a     � a  a Các đáp án A, B, C bị sai tính chất  e �2 � �2 � � � � � � 1 �3 � �3 � Ta Chọn đáp án Ta có số   e Câu 80: [DS12.C2.1.D03.a] Khẳng định sau   D 1 B a  � a  C  Hướng dẫn giải A a  1a �1 � �1 � �� �� D �4 � �4 � Chọn C Đáp án A B sai áp dụng trực tiếp lí thuyết Dùng máy tính để kiểm tra kết đáp án A D 1 Câu 81: [DS12.C2.1.D03.b] Nếu a  a b  b thì: a  1;0  b  B a  1; b  C  a  1; b  A Hướng dẫn giải Chọn D �1 �2  � � a 1 �1 �2  �  b 1 �2 �2 b  b a  a � Vì � Vậy đáp án D  3  x Câu 82: [DS12.C2.1.D03.b] Nếu x �� B x  A Chọn D Vì    3 3  x   1  3 �  �  D a  1;0  b   3 C x  1 Hướng dẫn giải  3  3  x   3 3 �  D x  1  nên 3   x 3  1 Mặt khác    � x  1 Vậy đáp án A xác File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay Trang 35 ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A  Câu 83: [DS12.C2.1.D03.b] Nếu A m 3 B m  m2  3 Mũ – Lơgarit m C Hướng dẫn giải m� D Chọn C Ta có 3  � 3  3  m2   3  1 � 2m   1 � m   2 �1 � �1 �2 � � � � Câu 84: [DS12.C2.1.D03.b] Kết luận số thực a �a � �a � A  a  B a  C a  D  a  Hướng dẫn giải Chọn D  1 �1 � �1 �2 � � � � � �  �  a   �a � �a � số mũ không nguyên a Do  4  2 Câu 85: [DS12.C2.1.D03.b] Kết luận số thực a  a   a A a  B  a  C  a  Hướng dẫn giải D a  Chọn C 3 2    �  a   a Do có số mũ khơng ngun �   a  � 2   a  1 �  a        Câu 86: [DS12.C2.1.D03.b] Kết luận số thực a  a   a A a  B a  C  a  D a  Hướng dẫn giải Chọn D 1 1         �  a   a số mũ không nguyên � a  Do 0,2 �1 � �� a a � � Câu 87: [DS12.C2.1.D03.b] Kết luận số thực a A  a  B a  C a  Hướng dẫn giải Chọn C 0,2 �1 � 0,2 �� a �a a �a � D a  0,2 Do 0,  có số mũ khơng ngun nên a  a a  3 1 Câu 88: [DS12.C2.1.D03.b] Kết luận số thực a (2a  1)  (2a  1) �1  a0 �  a 1 � �  a0 � a  1 a  1 A � B C � D a  1 Hướng dẫn giải File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay Trang 36 ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Mũ – Lôgarit Chọn A 3 1 Do 3  1 số mũ nguyên âm nên (2a  1)  (2a  1) �1  2a   �  a0 � � � � 2a   1 � a  1 �   Câu 89: [DS12.C2.1.D03.b] Kết luận số thực a ( a  1)  ( a  1) A a  B a  C a  D  a  Hướng dẫn giải Chọn A 2     3 ( a  1)  ( a  1) số mũ không nguyên nên Do a   � a  Câu 90: [DS12.C2.1.D03.b] So sánh hai số m n   1    1 A m  n B m  n C m  n D Không so sánh m n Hướng dẫn giải Chọn A Do    nên   1    1 � m  n m n     Câu 91: [DS12.C2.1.D03.b] So sánh hai số m n    A m  n B m  n m  n C D Không so sánh m n Hướng dẫn giải Chọn B Do   nên   1    1 � m  n m n File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay Trang 37 ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Mũ – Lơgarit TÍNH CHẤT LŨY THỪA NHẬN BIẾT – THƠNG HIỂU: Câu 92: [DS12.C2.1.D04.a] Tìm biểu thức khơng có nghĩa biểu thức sau:  3  4 A B  3  �1 � � 3 � D �2 � C Hướng dẫn giải Chọn B 1   ��    Vì nên khơng có nghĩa Vậy đáp án B Câu 93: [DS12.C2.1.D04.a] Trong biểu thức sau biểu thức khơng có nghĩa 2016 A  2016  B  2016  D 2016 2016 C Hướng dẫn giải 2016 Chọn C   n Ta có ,0 n �N khơng có nghĩa a ,  �Z xác định với a �R a ,  �Z  xác định với a �0 ; a ,  �Z  xác định với a  2016 Vì khơng có nghĩa đáp A đáp án Câu 94: [DS12.C2.1.D04.a] Căn bậc 2016 -2016 A 2016 2016 2016 2016 B Khơng có C Hướng dẫn giải D 2016 2016 Chọn B n chẵn b  Không tồn bậc n b -2016
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài toán lũy thừa toán 12, Bài toán lũy thừa toán 12

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn