Giáo án mẫu CTGD Phổ thông mới tin 6

14 31 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/12/2019, 09:24

Chương trình giáo dục phổ thông mới Câu 1: Mục tiêu của môn Tin học ở trường phổ thông góp phần hình thành những phẩm chất và năng lực chung nào?1.Yêu cầu cần đạt về phẩm chất chủ yếu và năng lực chung Môn Tin học góp phần thực hiện các yêu cầu cần đạt về phẩm chất chủ yếu và năng lực chung theo các mức độ phù hợp với môn học, cấp học đã được quy định trong Chương trình tổng thể. 2. Yêu cầu cần đạt về năng lực đặc thù Học sinh hình thành, phát triển được năng lực tin học với năm thành phần năng lực sau đây: – NLa: Sử dụng và quản lí các phương tiện công nghệ thông tin và truyền thông; – NLb: Ứng xử phù hợp trong môi trường số; – NLc: Giải quyết vấn đề với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin và truyền thông; – NLd: Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong học và tự học; – NLe: Hợp tác trong môi trường số. Kiểm tra cũ Lọc liệu gì? Thực hành: Hãy lọc 10 bạn có điểm trung bình cao bảng điểm lớp 7A Lọc liệu gì? I Minh họa số liệu b»ng biĨu ®å I Minh häa sè liƯu b»ng biĨu đồ BảNG Số LIệU HọC SINH GIỏI LớP 7a Năm häc Nam N÷ Tỉng 2010 - 2011 13 2011 - 2012 7 14 2012 - 2013 13 2013 - 2014 14 2014 - 2015 16 2015 - 2016 17 Nhìn vào số liệu em có nhận xét số học sinh giỏi lớp qua năm học? I Minh häa sè liƯu b»ng biĨu ®å Nhìn vào số liệu biểu diễn dạng biểu đồ em có nhận xét số học sinh giỏi lớp qua năm hc? I Minh họa số liệu biểu đồ BảNG Số LIệU HọC SINH GIỏI LớP 7a Năm học Nam N÷ Tỉng 2010 - 2011 13 2011 - 2012 7 14 2012 - 2013 13 2013 - 2014 14 2014 - 2015 16 2015 - 2016 17 Biểu diễn dạng bảng Biểu diễn dạng biểu đồ Em có kết luận cách biểu diễn liu trờn? I Một số dạng biểu đồ I Một số dạng biểu đồ I Một số dạng biểu đồ Các chức hệ quản trị sở liệu: Cung cấp môi trờng tạo lập CSDL Cung cấp môi trờng cập nhật khai thác liệu Cung cấp công cụ kiểm soát, điều khiển cập vào CSDL Hệtruy QTCSDL có hai thành phần chính: xử lí truy vấn quản lí liệu Những ngời có liên quan tới CSDL chia thành ba lớp:Ngời quản trị CSDL Ngời lập trình ứng dụng Ngêi dïng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án mẫu CTGD Phổ thông mới tin 6, Giáo án mẫu CTGD Phổ thông mới tin 6

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn