bản vẽ điện cho dự án băng tải trên không

36 30 0
  • Loading ...
1/36 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/12/2019, 09:24

0 TAN PHAT TITLE PAGE CE1 R A A TAN PHAT AUTOMATION JSC Address: Km 2+500 Phan Trong Tue Street- Thanh Tri - Ha Noi Phone: 04.3685.7776/Fax: 04.3685.7775 Website: www.tpa.com.vn - Email: info@tpa.com.vn AUTOMATION B B ELECTRICAL CIRCUIT DIAGRAM C C Project Milk transfer conveyor system Code TPAD.F5640 D D E E TAN PHAT-2019 Total page : 36 F F Function Name Design Nguyen Thanh Luan Checked by Dao Xuan Dai Checked by Approved by Dao Xuan Dai Dao Xuan Dai Date Signature Project name: 4:03:21 PM 01/11/2019 Drawing: R Project: Code : TPAD.F5640 Milk transfer conveyor system Title Page Drawing number: Location: AUTOMATION Total draw: 36 9 PowerSupply 3P-380VAC A A SW MCB B B SUB BOX 02 SUB BOX 01 CB CB CB CB CB C C CB CB CB CB CB CB INVERTER INVERTER LAMP FAN INVERTER INVERTER INVERTER INVERTER INVERTER INVERTER D DC SUPPLY MOTOR D MOTOR MOTOR MOTOR MOTOR MOTOR MOTOR MOTOR E E F IO Bus HMI Function Name Design Nguyen Thanh Luan Checked by Dao Xuan Dai Checked by Approved by Dao Xuan Dai Dao Xuan Dai Date Signature Project name: 1:08:08 PM 01/11/2019 Drawing: R Project: Code : TPAD.F5640 Milk transfer conveyor system Single line diagram Drawing number: Location: AUTOMATION SENSOR ETHERNET SWITCH Total draw: 36 F R3.1 / 4.1:A 3P-380 VAC - Supply power R R R1 R2 Red 5.0 R3.2 / 4.3:A A R3.3 / 4.5:A / S Yellow 5.0 S S1 S2 Yellow 5.0 R3.4 / 4.7:A 3-1 T T T1 Blue 5.0 -3SW1 B MAS-025-A / T2 R3.6 / 7.2:A Blue 5.0 3MCB1 3-5 / R3.5 / 7.1:A 3-3 A / Red 5.0 R Bus Bar NF125-SV 3P 30A B S3.1 N / 4.1:A S3.2 / 4.3:A S3.3 / 4.5:A Black 1.0 x1 x1 x1 3L1 3L2 3L3 YW1P-1EM42R YW1P-1EM42GY YW1P-1EM42G x2 x2 S3.4 / 4.7:A x2 3-6 C 3-4 3-2 S3.5 / C S3.6 / S Bus Bar T3.1 / 4.1:A T3.2 / 4.3:A T3.3 / 4.5:A D D T3.4 / 4.8:A T3.5 / T3.6 / T Bus Bar N3.1 / E E N3.2 / N3.3 / 5.1:B N3.4 / 6.1:B N3.5 / 7.1:A N3.6 / 7.4:A F F N Bus Bar Function Name Design Nguyen Thanh Luan Checked by Dao Xuan Dai Checked by Approved by Dao Xuan Dai Dao Xuan Dai Date Signature Project name: 1:07:54 PM 01/11/2019 Drawing: R Project: Code : TPAD.F5640 Milk transfer conveyor system Power Supply 380AC/Page 01 Drawing number: Location: AUTOMATION Total draw: 36 4CB1 3.8:A 3.7:D A Blue 2.5 T3.4 R3.4 B 4CB4 BH-D6 3P 20A C N Yellow 2.5 Red 2.5 Blue 2.5 3.8:C R3.4 S3.4 T3.4 4CB3 BH-D6 3P 6A C N 3.7:D T3.3 Red 2.5 4CB2 BH-D6 3P 6A C N 3.8:B S3.4 3.8:A R3.3 S3.3 T3.3 R3.3 Red 2.5 R3.2 T3.1 S3.1 R3.1 B 3.7:D R3.2 S3.2 T3.2 Blue 2.5 Yellow 2.5 Red 2.5 A 3.8:B Yellow 2.5 3.8:A R3.1 S3.1 T3.1 S3.3 3.7:D Blue 2.5 3.8:B T3.2 3.8:A Yellow 2.5 S3.2 BH-D6 3P 10A C N C Blue 2.5 Yellow 2.5 Red 2.5 Blue 2.5 Red 2.5 Yellow 2.5 C CXV 4x2.5 CXV 4x2.5 D R4.1 S4.1 T4.1 L1 L2 L3 L1 T4.2 S4.2 R4.2 T4.1 S4.1 L3-INVT8 L2-INVT8 L1-INVT8 L3-INVT7 L2-INVT7 L1-INVT7 R4.1 D L2 5.1:A L3 5.1:A R4.2 S4.2 T4.2 5.1:A 6.1:A 6.1:A 6.1:A E E Go to Sub Box 02 Go to Sub Box 01 4AK1 4AK2 ACS355-03E-02A4-4 ACS355-03E-02A4-4 F F Function Name Design Nguyen Thanh Luan Checked by Dao Xuan Dai Checked by Approved by Dao Xuan Dai Dao Xuan Dai Date Signature Project name: 11:43:23 AM 01/11/2019 Drawing: R Project: Code : TPAD.F5640 Milk transfer conveyor system Power Supply 380AC/ Page 02 Drawing number: Location: AUTOMATION Total draw: 36 9 M1_5X1 HYBT-15A 4.5:E / S4.1 4.5:E / T4.1 3.7:E / N3.3 R4.1 S4.1 Red 2.5 R4.1 R4.1.1 Yellow 2.5 S4.1 S4.1.1 T4.1 T4.1.1 T4.1 Blue 2.5 A R4.1 / S4.1 / T4.1 / 5-5 R4.1 5-3 4.5:E / 5-1 A From Main Board 5CB1 BH-D6 3P 20A C N N3.3 N3.3 / CXV 4x2.5 M1_5X2 B HYBT-15A B Black 1.0 M1_5X3 x2 5 Blue 2.5 Yellow 2.5 T4.1.1 Blue 2.5 BH-D6 3P 6A C N D L3-INVT4 Yellow 2.5 L2-INVT4 Red 2.5 Blue 2.5 L3-INVT2 C L1-INVT4 BH-D6 3P 6A C N Yellow 2.5 L2-INVT2 Red 2.5 HYBT-15A 5CB5 Blue 2.5 BH-D6 3P 6A C N S4.1.1 R4.1.1 Red 2.5 Blue 2.5 T4.1.1 M1_5X4 5CB4 L1-INVT2 Blue 2.5 L3-INVT1 Yellow 2.5 L2-INVT1 L1-INVT1 Red 2.5 S4.1.1 T4.1.1 Yellow 2.5 Blue 2.5 Yellow 2.5 5CB3 BH-D6 3P 6A C N D S4.1.1 R4.1.1 L3-INVT3 5CB2 Yellow 2.5 Red 2.5 Blue 2.5 S4.1.1 R4.1.1 C T4.1.1 Red 2.5 Yellow 2.5 5-6 5-4 5-2 L2-INVT3 YW1P-1EM42G x2 Red 2.5 YW1P-1EM42GY HYBT-15A 5L3 5L2 x2 R4.1.1 YW1P-1EM42R Red 2.5 5L1 x1 x1 L1-INVT3 x1 E L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 5AK1 5AK2 5AK3 5AK4 ACS355-03E-02A4-4 ACS355-03E-02A4-4 ACS355-03E-02A4-4 ACS355-03E-02A4-4 E L3 F F Function Name Design Nguyen Thanh Luan Checked by Dao Xuan Dai Checked by Approved by Dao Xuan Dai Dao Xuan Dai Date Signature Project name: 1:09:20 PM 01/11/2019 Drawing: R Project: Code : TPAD.F5640 Milk transfer conveyor system Power Supply 380AC/ Page 03 Drawing number: Location: AUTOMATION Total draw: 36 9 6CB1 BH-D6 3P 10A C N HYBT-15A 4.7:E / S4.2 4.8:E / T4.2 3.7:E / N3.4 R4.2 R4.2.1 Yellow 2.5 S4.2 S4.2.1 Blue 2.5 T4.2 T4.2.1 A R4.2 / S4.2 S4.2 / T4.2 T4.2 / N3.4 CXV 4x2.5 N3.4 / 6-5 R4.2 Red 2.5 6-3 4.7:E / R4.2 6-1 A From Main Board M2_6X1 M2_6X2 HYBT-15A B B Black 1.0 x1 YW1P-1EM42R YW1P-1EM42GY YW1P-1EM42G x2 HYBT-15A 6L3 6L2 x2 M2_6X3 x1 x1 6L1 x2 HYBT-15A 6CB2 C T4.2.1 S4.2.1 Blue 2.5 Yellow 2.5 Red 2.5 R4.2.1 Blue 2.5 S4.2.1 R4.2.1 C T4.2.1 Red 2.5 Yellow 2.5 6-6 6-4 6-2 M2_6X4 6CB3 BH-D6 3P 6A C N BH-D6 3P 6A C N Yellow 2.5 Blue 2.5 L3-INVT6 D L2-INVT6 Red 2.5 Blue 2.5 L3-INVT5 L1-INVT6 Yellow 2.5 L2-INVT5 L1-INVT5 Red 2.5 D E E L1 L2 L3 L1 L2 6AK1 6AK2 ACS355-03E-02A4-4 ACS355-03E-02A4-4 L3 F F Function Name Design Nguyen Thanh Luan Checked by Dao Xuan Dai Checked by Approved by Dao Xuan Dai Dao Xuan Dai Date Signature Project name: 3:58:08 PM 01/11/2019 Drawing: R Project: Code : TPAD.F5640 Milk transfer conveyor system Power Supply 380AC/ Page 03 Drawing number: Location: AUTOMATION Total draw: 36 9 A A R3.6 N3.6 7.7:A 7.7:A L3.6 N3.6 7.5:A 7.6:A 26.3:A L3.6 N3.6 Main_P24 7-0 7-3 13 7LSW1 Black 1.0 N3.5.1 L3.5.1 1 7RL1 /7.8:D 7RL1 White 1.0 7-7 7-6 Black 1.0 7-5 Black 1.0 7-8 ESSENTIAL 7RL1 2PDT 24VDC -7F1 FAN M 1~ D 7-4 D C 7-9 7PS1 14 7-2 7-1 /7.8:D WLNJ Blue 0.5 C 1.0 Black Black 1.0 7-10 1.0 Red BH-D6 1P 10A C N B White 0.5 7CB1 Black 1.0 Main_N24 7-8 N3.5 L3.5 B 3.7:F Black 1.0 Black 1.0 3.8:B White 0.5 3.7:F N3.5 Black 1.0 3.8:A R3.5 M 1~ -7F2 FAN x1 7CB2 CP30-BA-1P-10A White 1.0 E L -7L1 N LEDMF03-09765 Blue 1.0 2 x2 E 7SK1 P24 N24 WEV1582 P24 N24 8.1:A 8.1:A /7.5:C /7.2:C F F Function Name Design Nguyen Thanh Luan Checked by Dao Xuan Dai Checked by Approved by Dao Xuan Dai Dao Xuan Dai Date Signature Project name: 1:33:24 PM 01/11/2019 Drawing: R Project: Code : TPAD.F5640 Milk transfer conveyor system Power Supply 220AC/ Page 01 Drawing number: Location: AUTOMATION Total draw: 36 9 A A 7.1:E / P24 P24 / 9.1:A 7.1:E / N24 N24 / 9.2:A Main_10X1 HYBT-15A2 (P24) B B Main_10X2 HYBT-15A2 (N24) C Blue 1.0 White 1.0 Blue 1.0 White 1.0 Blue 1.0 White 1.0 C D + - + - 24V GND 24V GND 24V GND 24V GND 24V GND 24V GND 24V N24 P24 N24 P24 N24 P24 N24 P24 N24 P24 N24 P24 N24 P24 N24 P24 N24 P24 D GND E E 8HMI1 8AK1 8AK2 4PPC30.0702-23B FL SWITCH SFNB 5TX X20BM01 X20DIF371(1) X20DIF371(2) X20DIF371(3) X20DOF322(1) X20DOF322(2) X20DOF322(3) Bus Module F F Function Name Design Nguyen Thanh Luan Checked by Dao Xuan Dai Checked by Approved by Dao Xuan Dai Dao Xuan Dai Date Signature Project name: 1:36:52 PM 01/11/2019 Drawing: R Project: Code : TPAD.F5640 Milk transfer conveyor system Power Supply 24VDC/ Page 01 Drawing number: Location: AUTOMATION Total draw: 36 9 A A 8.8:A P24 9.1:B Main_P24.2 9.2:B Main_N24.1 Blue 1.0 N24 White 1.0 9.1:C Main_P24.1 8.8:A 9.2:C Main_N24.2 CT-10530 CT-10530 B B Main_10X1 Main_10X2 HYBT-15A2 9.5:A / 9.8:A / 10.2:A / C 11.7:A / 12.2:A / 15.2:A / 15.3:A / Main_P24.2 Main_P24.3 Main_P24.4 Main_P24.5 Main_P24.6 Main_P24.7 / Main_P24.8 / Main_P24.9 D / Main_P24.10 / Main_P24.11 / / E Main_P24.1 / / Main_P24.12 Main_P24.13 Main_P24.14 Main_P24.15 HYBT-15A2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 M2_10X1 M1_10X1 HYBT-15A2 Main_N24.1 / 9.5:A Main_N24.2 / 9.8:A Main_N24.3 / 15.2:A Main_N24.4 / 15.3:A Main_N24.5 / 16.2:A Main_N24.6 / 16.5:A Main_N24.7 / 18.7:A Main_N24.8 / 19.2:A Main_N24.9 / 20.2:A Main_N24.10 / 21.2:A Main_N24.11 / 22.2:A Main_N24.12 / Main_N24.13 / Main_N24.14 / 10.6:A / M1_P24.1 11.2:A / M1_P24.2 11.3:A / M1_P24.3 13.4:A / M1_P24.4 13.4:A / M1_P24.5 13.5:A / M1_P24.6 13.6:A / M1_P24.7 13.7:A / M1_P24.8 13.7:A / M1_P24.9 14.2:A / M1_P24.10 14.3:A / M1_P24.11 / M1_P24.12 / M1_P24.13 / M1_P24.14 / M1_P24.15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 14.4:A / M2_P24.1 14.4:A / M2_P24.2 14.5:A / M2_P24.3 14.6:A / M2_P24.4 14.7:A / M2_P24.5 14.7:A / M2_P24.6 / M2_P24.7 / M2_P24.8 / M2_P24.9 M1_N24.1 / 13.4:A M1_N24.2 / 13.5:A M1_N24.3 / 13.5:A M1_N24.4 / 13.6:A M1_N24.5 / 13.7:A M1_N24.6 / 13.8:A M1_N24.7 / 14.2:A M1_N24.8 / 14.3:A M1_N24.9 / 17.2:A / M2_P24.10 / M2_P24.11 / M2_P24.12 / M2_P24.13 / M2_P24.14 M1_N24.10 / 17.5:A M1_N24.11 / 18.2:A M1_N24.12 / 18.4:A M1_N24.13 / M1_N24.14 / M1_N24.15 / M2_P24.15 24VDC Sub Box 01 24VDC Main board HYBT-15A2 HYBT-15A2 / Main_N24.15 / M2_10X2 HYBT-15A2 M1_10X2 M2_N24.1 / 14.4:A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 M2_N24.2 / 14.5:A M2_N24.3 / 14.5:A M2_N24.4 / 14.6:A C M2_N24.5 / 14.7:A M2_N24.6 / 14.8:A M2_N24.7 / M2_N24.8 / M2_N24.9 / D M2_N24.10 / M2_N24.11 / M2_N24.12 / M2_N24.13 / M2_N24.14 / E M2_N24.15 / 24VDC Sub Box 02 F F Function Name Design Nguyen Thanh Luan Checked by Dao Xuan Dai Checked by Approved by Dao Xuan Dai Dao Xuan Dai Date Signature Project name: 3:56:12 PM 01/11/2019 Drawing: R Project: Code : TPAD.F5640 Milk transfer conveyor system Power Supply 24VDC/ Page 02 Drawing number: Location: AUTOMATION Total draw: 36 9.1:C 9.4:B Main_P24.3 M1_P24.1 A P24 P24 P24 White 1.0 White 1.0 White 1.0 P24 P24 White 1.0 P24 P24 B White 1.0 White 1.0 P24 A CT-10525 12 14 B 10EMC2 13 13 10SW1 13 10BT2 YW1S-2E11 YW1L-MF2E11Q4R 14 YW1B-V4E11R 11 10BT4 YW1L-MF2E11Q4G 14 14 13 10BT5 13 13 10BT1 12 10BT3 YW1L-MF2E11Q4G 14 10EMC1 YW1L-MF2E11Q4Y 14 /11.7:B YW1L-MF2E11Q4G 14 YW1B-V4E11R 14 11 C C CT-10525 M1_10X3 Blue 0.5 Blue 0.5 Blue 0.5 Blue 0.5 X21.3 X21.4 X21.5 X21.6 CT-10530 X21.8 Blue 0.5 X21.2 X21.7 Blue 0.5 D X21.1 HYBT-15A2 D Main_10X3 HYBT-15A2 DI1 DI2 DI3 DI4 DI5 X21.8 X21.7 X21.6 X21.5 X21.4 X21.3 X21.2 X21.1 Blue 0.5 DI6 DI7 DI8 E Start_Box01 EMG_Box01 EMG_Main Board Pb_Home_Main Board Pb_Reset_Main Board Pb_Stop_Main Board Pb_Start_Main Board SW_A/M_Main Board IO BUS X20DIF371(1) E F F Function Name Design Nguyen Thanh Luan Checked by Dao Xuan Dai Checked by Approved by Dao Xuan Dai Dao Xuan Dai Date Signature Project name: 1:38:04 PM 01/11/2019 Drawing: R Project: Code : TPAD.F5640 Milk transfer conveyor system Signal Input PLC/X20DIF371(1)/Page1 Drawing number: 10 Location: AUTOMATION Total draw: 36 9 9.2:D Main_N24.11 A N24 N24 N24 N24 B N24 N24 A B Blue 0.5 C 22RL1 22RL2 2PDT 24VDC 2PDT 24VDC 22RL3 2PDT 24VDC 22RL4 2PDT 24VDC 22RL5 2PDT 24VDC C 22RL6 2PDT 24VDC 8 D Y24.6 Y24.5 Y24.4 Y24.3 Y24.2 Y24.1 White 0.5 D Main_10X4 HYBT-15A2 49 50 51 52 53 54 55 56 DO1 DO2 IO BUS X20DOF322(3) F Name Design Nguyen Thanh Luan Checked by Dao Xuan Dai Checked by Approved by Dao Xuan Dai Dao Xuan Dai DO5 Y24.8 Y24.7 Y24.6 Y24.5 Y24.4 DO4 DO6 DO7 DO8 /26.2:B Date /26.3:B 1 /26.6:B /26.7:B /26.7:B Signature /26.7:B F Project name: 1:39:43 PM 01/11/2019 Drawing: R Project: Spare Spare Out_INVT8_Speed 02 Out_INVT8_Speed 01 Out_INVT8_Reset Out_INVT8_Start Out_INVT7_Speed 01 E Function DO3 Out_INVT7_Speed 02 E Y24.3 Y24.2 Y24.1 White 0.5 Code : TPAD.F5640 Milk transfer conveyor system Signal Output PLC/X20DOF322(4)/Page7 Drawing number: 22 Location: AUTOMATION Total draw: 36 23.8:A 23.3:A M1_P24 M1_P24 A 24V 24V 24V 12.4:A X22.4 24V 12.4:A X22.3 24V 24V 24V 24V 24V 24V A CT-10530 18RL2 /18.7:C B 19RL2 /19.3:C 18RL1 /18.7:C CT-10530 19RL4 /19.4:C 19RL1 /19.2:C 19RL6 /19.6:C 19RL3 /19.4:C B 19RL5 /19.5:C 3 RONO-INVT2 ROCOM-INVT2 DI4-INVT2 DI3-INVT2 DI1-INVT2 DI2-INVT2 CT-10530 RONO-INVT1 ROCOM-INVT1 DI4-INVT1 M1_10X5 DI3-INVT1 C DI2-INVT1 DI1-INVT1 CT-10530 C HYBT-15A2 10 11 12 13 14 Blue 0.5 Blue 0.5 5AK1 5AK2 ACS355-03E-02A4-4 D 24V 10 11 12 GND DCOM 13 DI1 U 14 DI2 V DI3 W 15 DI4 17 ROCOM 19 ACS355-03E-02A4-4 RONO 24V GND 10 11 12 GND DCOM DI1 U 13 14 DI2 V DI3 W 15 DI4 17 ROCOM 19 D RONO GND CXV4x1.5 CXV4x1.5 E E U1 -23M1 V1 W1 PE U1 M -23M2 V1 W1 PE M F F Function Name Design Nguyen Thanh Luan Checked by Dao Xuan Dai Checked by Approved by Dao Xuan Dai Dao Xuan Dai Date Signature Project name: 1:45:36 PM 01/11/2019 Drawing: R Project: Code : TPAD.F5640 Milk transfer conveyor system Inverter Diagram / Page 01 Drawing number: 23 Location: AUTOMATION Total draw: 36 24.8:A 24.3:A M1_P24 M1_P24 A 24V 24V 24V 12.6:A X22.6 24V 12.5:A X22.5 24V 24V 24V 24V 24V 24V A CT-10530 19RL8 /19.7:C 20RL2 /20.3:C B 19RL7 /19.7:C CT-10530 20RL4 /20.4:C 20RL1 /20.2:C 20RL6 /20.6:C 20RL3 /20.4:C 3 B 20RL5 /20.5:C 3 RONO-INVT4 ROCOM-INVT4 DI4-INVT4 DI3-INVT4 DI1-INVT4 DI2-INVT4 CT-10530 RONO-INVT3 ROCOM-INVT3 DI4-INVT3 M1_10X5 DI3-INVT3 C DI2-INVT3 DI1-INVT3 CT-10530 C HYBT-15A2 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Blue 0.5 Blue 0.5 5AK3 5AK4 ACS355-03E-02A4-4 D 24V 10 11 12 GND DCOM 13 DI1 U 14 DI2 V DI3 W 15 DI4 17 ROCOM 19 ACS355-03E-02A4-4 RONO 24V GND 10 11 12 GND DCOM DI1 U 13 14 DI2 V DI3 W 15 DI4 17 ROCOM 19 D RONO GND CXV4x1.5 CXV4x1.5 E E U1 -24M1 V1 W1 PE U1 M -24M2 V1 W1 PE M F F Function Name Design Nguyen Thanh Luan Checked by Dao Xuan Dai Checked by Approved by Dao Xuan Dai Dao Xuan Dai Date Signature Project name: 1:45:47 PM 01/11/2019 Drawing: R Project: Code : TPAD.F5640 Milk transfer conveyor system Inverter Diagram / Page 02 Drawing number: 24 Location: AUTOMATION Total draw: 36 25.8:A 25.3:A M2_P24 M2_P24 24V 24V 24V 12.7:A X22.7 24V 24V 24V 24V 24V 24V 24V A A 12.7:A X22.8 CT-10530 20RL8 /20.7:C B 21RL2 /21.3:C 20RL7 /20.7:C CT-10530 21RL4 /21.4:C 21RL1 /21.2:C 21RL6 /21.6:C 21RL3 /21.4:C 3 B 21RL5 /21.5:C 3 RONO-INVT6 ROCOM-INVT6 DI4-INVT6 DI3-INVT6 DI1-INVT6 DI2-INVT6 CT-10530 RONO-INVT5 ROCOM-INVT5 DI4-INVT5 DI3-INVT5 M2_10X5 DI2-INVT5 C DI1-INVT5 CT-10530 C HYBT-15A2 10 11 12 13 14 Blue 0.5 Blue 0.5 6AK1 6AK2 ACS355-03E-02A4-4 D 24V 10 11 12 GND DCOM 13 DI1 U 14 DI2 V DI3 W 15 DI4 17 ROCOM 19 ACS355-03E-02A4-4 RONO 24V GND 10 11 12 GND DCOM DI1 U 13 14 DI2 V DI3 W 15 DI4 17 ROCOM 19 D RONO GND CXV4x1.5 CXV4x1.5 E E U1 -25M1 V1 W1 PE U1 M -25M2 V1 W1 PE M F F Function Name Design Nguyen Thanh Luan Checked by Dao Xuan Dai Checked by Approved by Dao Xuan Dai Dao Xuan Dai Date Signature Project name: 1:45:57 PM 01/11/2019 Drawing: R Project: Code : TPAD.F5640 Milk transfer conveyor system Inverter Diagram / Page 03 Drawing number: 25 Location: AUTOMATION Total draw: 36 9 7.8:A Main_P24 Main_P24 24V 24V 24V 13.2:A X22.9 24V 24V 24V 24V 24V 24V 24V A A 13.3:A X22.10 CT-10525 21RL8 /21.7:C 22RL2 /22.3:C B 21RL7 /21.7:C CT-10525 22RL4 /22.4:C 22RL1 /22.2:C 22RL6 /22.6:C 22RL3 /22.4:C 3 B 22RL5 /22.5:C 3 RONO-INVT8 ROCOM-INVT8 DI4-INVT8 DI3-INVT8 DI1-INVT8 DI2-INVT8 CT-10525 RONO-INVT7 ROCOM-INVT7 DI4-INVT7 DI3-INVT7 Main_10X5 DI2-INVT7 C DI1-INVT7 CT-10525 C HYBT-15A2 10 11 12 13 14 Blue 0.5 Blue 0.5 4AK1 4AK2 ACS355-03E-02A4-4 D 24V 10 11 12 GND DCOM 13 DI1 U 14 DI2 V DI3 W 15 DI4 17 ROCOM 19 ACS355-03E-02A4-4 RONO 24V GND 10 11 12 GND DCOM DI1 U 13 14 DI2 V DI3 W 15 DI4 17 ROCOM 19 D RONO GND CXV4x1.5 CXV4x1.5 E E U1 -26M1 V1 W1 PE U1 M -26M2 V1 W1 PE M F F Function Name Design Nguyen Thanh Luan Checked by Dao Xuan Dai Checked by Approved by Dao Xuan Dai Dao Xuan Dai Date Signature Project name: 1:46:17 PM 01/11/2019 Drawing: R Project: Code : TPAD.F5640 Milk transfer conveyor system Inverter Diagram / Page 03 Drawing number: 26 Location: AUTOMATION Total draw: 36 TERMINAL (P24) TERMINAL (N24) Main_10X1 A TERMINAL (Signal) Main_10X2 Main_10X5 10 10 10 12 14 9 11 13 A B B Main_10X3 TERMINAL (Input Main Board) 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 C C D D Main_10X4 TERMINAL (Output Main Board) 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 E E F F Function Name Design Nguyen Thanh Luan Checked by Dao Xuan Dai Checked by Approved by Dao Xuan Dai Dao Xuan Dai Date Signature Project name: 1:40:06 PM 01/11/2019 Drawing: R Project: Code : TPAD.F5640 Milk transfer conveyor system Layout Terminal / Main Board Drawing number: 27 Location: AUTOMATION Total draw: 36 TERMINAL (N24) TERMINAL (P24) M1_10X1 A TERMINAL (Signal) M1_10X5 M1_10X2 A 10 10 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 B B M1_10X3 10 12 14 16 11 13 15 C TERMINAL (Input Sub Box 01) C D D M1_10X4 10 12 14 16 11 13 15 TERMINAL (Output Sub Box 01) E E F F Function Name Design Nguyen Thanh Luan Checked by Dao Xuan Dai Checked by Approved by Dao Xuan Dai Dao Xuan Dai Date Signature Project name: 11:21:52 AM 01/11/2019 Drawing: R Project: Code : TPAD.F5640 Milk transfer conveyor system Layout Terminal / Sub box 01 (M1) Drawing number: 28 Location: AUTOMATION Total draw: 36 M2_10X1 TERMINAL (Signal) TERMINAL (N24) TERMINAL (P24) A A M2_10X5 M2_10X2 10 10 10 12 14 9 11 13 B B M2_10X3 C 10 12 14 16 11 13 15 C TERMINAL (Input Sub Box 02) D D M2_10X4 10 12 14 16 11 13 15 TERMINAL (Output Sub Box 02) E E F F Function Name Design Nguyen Thanh Luan Checked by Dao Xuan Dai Checked by Approved by Dao Xuan Dai Dao Xuan Dai Date Signature Project name: 11:54:12 AM 01/11/2019 Drawing: R Project: Code : TPAD.F5640 Milk transfer conveyor system Layout Terminal / Sub box 02 (M2) Drawing number: 29 Location: AUTOMATION Total draw: 36 9 A A 7L1 8HMI1 EMG A/M START STOP RESET 10EMC1 ORIGIN 10SW1 10BT1 10BT2 10BT3 10BT4 B B 3MCB1 4CB2 3L1 3L2 3L3 4CB4 7PS1 3SW1 BH-D6-2P-10A IO BUS C C 4CB1 4CB3 7CB1 8AK1 7SK1 D D 7F1 7F2 Main_10X4 21RL1 20RL8 20RL7 20RL6 20RL5 20RL4 20RL3 20RL2 22RL6 20RL1 22RL5 19RL8 22RL4 19RL7 22RL3 19RL6 22RL2 19RL5 22RL1 19RL4 21RL8 19RL3 21RL7 19RL2 21RL6 19RL1 21RL5 18RL2 21RL4 18RL1 21RL3 6RL1 E 21RL2 Main_10X3 E Main_10X2 Main_10X1 4AK1 4AK2 Layout main board F F Function Name Design Nguyen Thanh Luan Checked by Dao Xuan Dai Checked by Approved by Dao Xuan Dai Dao Xuan Dai Date Signature Project name: 2:25:23 PM 01/11/2019 Drawing: R Project: Code : TPAD.F5640 Milk transfer conveyor system Layout main board Drawing number: 30 Location: AUTOMATION Total draw: 36 5CB2 5CB4 M1_5X2 M1_5X4 A A 5CB1 5CB3 5CB5 M1_5X1 M1_5X3 B B 5AK1 5AK2 5AK3 5AK4 M1_10X4 M1_10X2 C M1_10X1 C M1_10X3 D D 5L1 5L2 5L3 E E Layout Sub Box 01 F Function Name Design Nguyen Thanh Luan Checked by Dao Xuan Dai Checked by Approved by Dao Xuan Dai Dao Xuan Dai Date Signature F Project name: 2:17:43 PM 01/11/2019 Drawing: R Project: Code : TPAD.F5640 Milk transfer conveyor system Layout Sub Box 01 Drawing number: 31 Location: AUTOMATION Total draw: 36 6CB2 M2_6X2 A A 6CB1 6CB3 M2_6X1 M2_6X3 B B 6AK1 6AK2 M2_10X2 C M2_10X1 M2_10X4 C M2_10X3 D D 6L1 6L2 6L3 E E Layout Sub Box 02 F Function Name Design Nguyen Thanh Luan Checked by Dao Xuan Dai Checked by Approved by Dao Xuan Dai Dao Xuan Dai Date F Signature Project name: 2:22:05 PM 01/11/2019 Drawing: R Project: Code : TPAD.F5640 Milk transfer conveyor system Layout Sub Box 02 Drawing number: 32 Location: AUTOMATION Total draw: 36 9 23M1 23M1 A 23M1 A 13SS3 & 13SS4 13SS1 & 13SS2 23M2 B 24M1 B 13SS5 & 13SS6 14SS1 & 14SS2 C C 24M2 14SS3 & 14SS4 D D 25M1 E E 15SS1 & 15SS2 14SS6 & 14SS7 14SS5 & 14SS6 26M1 26M2 25M2 F F Function Name Design Nguyen Thanh Luan Checked by Dao Xuan Dai Checked by Approved by Dao Xuan Dai Dao Xuan Dai Date Signature Project name: 9:39:36 AM 01/11/2019 Drawing: R Project: Code : TPAD.F5640 Milk transfer conveyor system Layout Equipment / Page 01 Drawing number: 33 Location: AUTOMATION Total draw: 36 9 TERM OR ACROYM A A Symbol Name MCCB Molded case circuit breaker RCCB Residual current circuit breaker MC B Contactor F C B Fuse NF Noise filter PS Power supply RL Relay RT Timer SV Solenoid Valve PB Button C D E F Function Name Design Nguyen Thanh Luan Checked by Dao Xuan Dai Checked by Approved by Dao Xuan Dai Dao Xuan Dai D SW Switch EMC Emergency stop SS Sensor LS Limit switch E ACM AC motor DCM DC motor AK Controller Bz Buzzer Date F Signature Project name: 9:49:33 AM 01/11/2019 Drawing: R Project: Code : TPAD.F5640 Milk transfer conveyor system Part list Drawing number: 34 Location: AUTOMATION Total draw: 36 9 Table of contents A A Page B Drawing name Date Design Title Page 15/02/2019 TPA.TK1DAI Single line diagram 23/10/2019 LUANTK2 Power Supply 380AC/Page 01 29/10/2019 LUANTK2 Power Supply 380AC/ Page 02 29/10/2019 LUANTK2 Power Supply 380AC/ Page 03 29/10/2019 LUANTK2 Power Supply 380AC/ Page 03 28/10/2019 LUANTK2 Power Supply 220AC/ Page 01 28/10/2019 LUANTK2 Power Supply 24VDC/ Page 01 28/10/2019 LUANTK2 Power Supply 24VDC/ Page 02 28/10/2019 LUANTK2 10 Signal Input PLC/X20DIF371(1)/Page1 28/10/2019 LUANTK2 11 Signal Input PLC/X20DIF371(1)/Page2 28/10/2019 LUANTK2 12 Signal Input PLC/X20DIF371(2)/Page3 29/10/2019 LUANTK2 13 Signal Input PLC/X20DIF371(2)/Page4 28/10/2019 LUANTK2 14 Signal Input PLC/X20DIF371(3)/Page5 28/10/2019 LUANTK2 15 Signal Input PLC/X20DIF371(3)/Page6 28/10/2019 LUANTK2 16 Signal Output PLC/X20DOF322(1)/Page1 28/10/2019 LUANTK2 17 Signal Output PLC/X20DOF322(1)/Page2 28/10/2019 LUANTK2 18 Signal Output PLC/X20DOF322(2)/Page3 28/10/2019 LUANTK2 19 Signal Output PLC/X20DOF322(2)/Page4 28/10/2019 LUANTK2 20 Signal Output PLC/X20DOF322(3)/Page5 28/10/2019 LUANTK2 21 Signal Output PLC/X20DOF322(3)/Page6 28/10/2019 LUANTK2 22 Signal Output PLC/X20DOF322(4)/Page7 28/10/2019 LUANTK2 23 Inverter Diagram / Page 01 28/10/2019 LUANTK2 24 Inverter Diagram / Page 02 28/10/2019 LUANTK2 25 Inverter Diagram / Page 03 28/10/2019 LUANTK2 B C C D E D E F F Function Name Design Nguyen Thanh Luan Checked by Dao Xuan Dai Checked by Approved by Dao Xuan Dai Dao Xuan Dai Date Signature Project name: 9:50:45 AM 01/11/2019 Drawing: R Project: Code : TPAD.F5640 Milk transfer conveyor system Table of contents : +CA/1 - +CA/25 Drawing number: 35 Location: AUTOMATION Total draw: 36 9 Table of contents A A Page B Drawing name Date Design 26 Inverter Diagram / Page 03 28/10/2019 LUANTK2 27 Layout Terminal / Main Board 28/10/2019 LUANTK2 28 Layout Terminal / Sub box 01 (M1) 28/10/2019 LUANTK2 29 Layout Terminal / Sub box 02 (M2) 28/10/2019 LUANTK2 30 Layout main board 29/10/2019 LUANTK2 31 Layout Sub Box 01 29/10/2019 LUANTK2 32 Layout Sub Box 02 29/10/2019 LUANTK2 33 Layout Equipment / Page 01 29/10/2019 LUANTK2 34 Part list 29/10/2019 LUANTK2 35 Table of contents : +CA/1 - +CA/25 29/10/2019 LUANTK2 Table of contents : +CA/26 - +CA/35.a 29/10/2019 LUANTK2 B C C 35.a D D E E F F Function Name Design Nguyen Thanh Luan Checked by Dao Xuan Dai Checked by Approved by Dao Xuan Dai Dao Xuan Dai Date Signature Project name: 9:50:45 AM 01/11/2019 Drawing: R Project: Code : TPAD.F5640 Milk transfer conveyor system Table of contents : +CA/26 - +CA/35.a Drawing number: 35 Location: AUTOMATION Total draw: 36
- Xem thêm -

Xem thêm: bản vẽ điện cho dự án băng tải trên không, bản vẽ điện cho dự án băng tải trên không

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn