đề thi thử vật lý thpt 2019 có đáp án số 2

13 40 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/12/2019, 09:06

t3  2t1  0,5t2  2T log  T Vậy tai thời điểm t3 2T log 3T NY 2 T   17 NX Câu 26: Đáp án C + Z  R  Z L2    I  U 8 A Z + U L  I Z L  8.4  32 V + U L N1   U  64 V U N2 Câu 27: Đáp án A + Khi sử dụng hiệu điện khơng đổi I  + Khi sử dụng điện áp xoay chiều I '  U  R  80  R U '  Z L     R  60  2  I' R  ZL U' Trang 10 Câu 28: Đáp án C n nhc 2, 77.1022.6, 625.1034.3.108  t   107 s + P 6 t t 100000.10 0,55.10 Câu 29: Đáp án A + Ta có: Ed  Q 1 q 1 Qmax Ed max    q  max 2C 2 C + Vậy góc quét thời gian     t  2  T  1, 2.103 s T + Góc qt điện tích giảm từ Qmax t  Qmax     1, 2.103  2.104 s 3.2 Câu 30: Đáp án C + Khoảng thời gian từ t1 đến t2 vật từ vị trí vmax đến vị trí vmax  nên góc qt   + t  t2  t1  + t3  t   T  T 1 s 3.2 T  6  Góc quét từ t2 đến t3    + Dựa vào đường tròn ta tìm quãng đường vật từ t2 đến t3  30  15  là: s   A  A.c os    A  7,5  A  cm 6    vmax   2 A  1, 76 m/s T Câu 31: Đáp án D + Tụ ghép song song nên C  C1  C2  F + Dòng điện ổn định mạch I  + U max E  3.103 A r Qmax I max I max LC 3.103 0, 4.103      0, 06 V C C C 106 Câu 32: Đáp án D + Vị trí vân sáng trùng tương ứng là: 0, 4k1  0, 48k2  0, 72k3  5k1  6k2  9k3 Trang 11 + Vì M N vị trí liên tiếp cho vạch sáng màu vạch trung tâm nên tương ứng ta có:  M : k1  18, k2  15, k3  10   N : k1  36, k2  30, k3  20  x  17  + Vì khơng tính M N nên  y  14 z    x  y  z  40 Câu 33: Đáp án D Câu 34: Đáp án A + Gọi số hạt nhân lúc đầu đồng vị N0 t   T1  N1  N N1  N  12, 25%  + Sau thời gian t1:  Mà  t1  80 ngày  t2 N  T2  N  N + Sau thời gian t2  N1  N  25%   t2  40 ngày N0 t1 2 t2 Câu 35: Đáp án C + Năng lượng cần cho nhà máy hoạt động 365 ngày là:   P.t  + Số hạt n  +m= m Pci 1920.106.365.24.60.60 t  H 0,3     6,3072.1027 1 3, 2.1011 n 100  6,8 235 NA 36 Câu 36: Đáp án A + Vị trí vân sáng trùng tương ứng 0, 42k1  0,54k2  0,588k3  35k1  45k2  49k3  k1  63, k  49, k3  45 + Ứng với vân tối kt1  63  0,5  0,5  62, kt  48, k3  44 + Vậy vị trí vân tối gần vân trung tâm ứng với kt  31, k2  24, k3  22 + x  k1 1.D a  0, 01323 m Câu 37: Đáp án D + Ta có: LN  LM  20 dB  10log P P  10log  20 4ON I0 4OM I0 Trang 12  OM  10  OM  10.ON  150 m  MN  OM  ON  135 m ON + Vì thiết bị chuyển động với giai đoạn nên ta coi giai đoạn chuyển động nhanh dần với a 5 m/s2 giai đoạn chuyển động chậm dần với gia tốc a  m/s2 đến dừng lại N 12 12 * Giai đoạn ta có: v   2as1  s1  v2 2a * Giai đoạn ta có:  v  2as2  s  v2 2a Mà s2  s1  MN  135  v  7,5 m/s v   at1  t1  18 +  0  v  at2  t2  18  t = 36 s gần với giá trị đáp án D Câu 38: Đáp án D Câu 39: Đáp án C Câu 40: Đáp án C + U MB  U Z MB  Z U 1 Z  2Z L ZC R  Z C2 + Khi U MB max U MB  L 2U R R  Z L2  Z L + Khi U MB Z C   U1  U MB   400  Z L  300  U R R  Z L2  111 V Trang 13 ... dần với a 5 m/s2 giai đoạn chuyển động chậm dần với gia tốc a  m/s2 đến dừng lại N 12 12 * Giai đoạn ta có: v   2as1  s1  v2 2a * Giai đoạn ta có:  v  2as2  s  v2 2a Mà s2  s1  MN ... v  at2  t2  18  t = 36 s gần với giá trị đáp án D Câu 38: Đáp án D Câu 39: Đáp án C Câu 40: Đáp án C + U MB  U Z MB  Z U 1 Z  2Z L ZC R  Z C2 + Khi U MB max U MB  L 2U R R  Z L2  Z...Câu 28 : Đáp án C n nhc 2, 77.1 022 .6, 625 .1034.3.108  t   107 s + P 6 t t 100000.10 0,55.10 Câu 29 : Đáp án A + Ta có: Ed  Q 1 q 1 Qmax Ed max    q  max 2C 2 C + Vậy góc
- Xem thêm -

Xem thêm: đề thi thử vật lý thpt 2019 có đáp án số 2 , đề thi thử vật lý thpt 2019 có đáp án số 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn