ĐỀ CƯƠNG ÔN TOÁN HỌC KÌ I THEO TỪNG DẠNG CHI TIẾT VÀ HIỆU QUẢ

26 46 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/12/2019, 06:16

Đề cương ôn Toán 5 học kì I rất hay và hiệu quả, đủ các chuyên đề gồm:DẠNG 1: PHÂN SỐ THẬP PHÂN HỖN SỐ CHUYỂN PHÂN SỐ THÀNH PHÂN SỐ THẬP PHÂN DẠNG 2: ĐỌC VIẾT SỐ THẬP PHÂN, GIÁ TRỊ CỦA CÁC CHỮ SỐ TRONG SỐ THẬP PHÂNDẠNG 3: CHUYỂN HỖN SỐ (CHỨA PHÂN SỐ THẬP PHÂN) THÀNH SỐ THẬP PHÂN; CHUYỂN CÁC PHÂN SỐ THẬP PHÂN THÀNH SỐ THẬP PHÂNDẠNG 4: SỐ THẬP PHÂN BẰNG NHAU , SO SÁNH SỐ THẬP PHÂNDẠNG 5: ĐỔI SỐ ĐO ĐẠI LƯỢNG DẠNG 6: CỘNG, TRỪ, NHÂN, CHIA SỐ THẬP PHÂNDẠNG 7: TÍNH NHẨM:DẠNG 8: TÌM X TÍNH BẰNG CÁCH THUẬN TIỆN; DẠNG ĐIỀN X, YDẠNG 9: TỈ SỐ PHẦN TRĂM GIẢI TOÁN VỀ TỈ SỐ PHẦN TRĂMDẠNG 10: HÌNH TAM GIÁCDIỆN TÍCH HÌNH TAM GIÁCDẠNG 11: TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU DẠNG 12 : DẠNG QUAN HỆ TỈ LỆ THUẬN, TỈ LỆ NGHỊCH ĐỀ CƯƠNG ƠN TẬP HỌC KÌ I LỚP - CÔ TÔN NỮ KIM NHẬT THEO CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG: Tập trung vào kiểm tra: - Xác định giá trị theo vị trí chữ số số thập phân - Kĩ thực phép tính với số thập phân - Giải toán liên quan đến diện tích hình tam giác  Đề cương ơn Tốn học kì I hay hiệu quả, đủ chuyên đề gồm:  DẠNG 1: PHÂN SỐ THẬP PHÂN- HỖN SỐ- CHUYỂN PHÂN SỐ THÀNH PHÂN SỐ THẬP PHÂN  DẠNG 2: ĐỌC VIẾT SỐ THẬP PHÂN, GIÁ TRỊ CỦA CÁC CHỮ SỐ TRONG SỐ THẬP PHÂN  DẠNG 3: CHUYỂN HỖN SỐ (CHỨA PHÂN SỐ THẬP PHÂN) THÀNH SỐ THẬP PHÂN; CHUYỂN CÁC PHÂN SỐ THẬP PHÂN THÀNH SỐ THẬP PHÂN  DẠNG 4: SỐ THẬP PHÂN BẰNG NHAU , SO SÁNH SỐ THẬP PHÂN  DẠNG 5: ĐỔI SỐ ĐO ĐẠI LƯỢNG  DẠNG 6: CỘNG, TRỪ, NHÂN, CHIA SỐ THẬP PHÂN  DẠNG 7: TÍNH NHẨM:  DẠNG 8: TÌM X- TÍNH BẰNG CÁCH THUẬN TIỆN; DẠNG ĐIỀN X, Y  DẠNG 9: TỈ SỐ PHẦN TRĂM- GIẢI TOÁN VỀ TỈ SỐ PHẦN TRĂM  DẠNG 10: HÌNH TAM GIÁC-DIỆN TÍCH HÌNH TAM GIÁC  DẠNG 11: TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU  DẠNG 12 : DẠNG QUAN HỆ TỈ LỆ THUẬN, TỈ LỆ NGHỊCH  DẠNG 1: PHÂN SỐ THẬP PHÂN- HỖN SỐ- CHUYỂN PHÂN SỐ THÀNH PHÂN SỐ THẬP PHÂN Bài 2: Chuyển phân số sau thành phân số thập phân 10 B- HỖN SỐ- CHUYỂN HỖN SỐ THÀNH PHÂN SỐ Bài 4: So sánh: Bài 2: Bài : Điền >, < , = a/ b/ c/10 10 DẠNG 2: ĐỌC VIẾT SỐ THẬP PHÂN, GIÁ TRỊ CỦA CÁC CHỮ SỐ TRONG SỐ THẬP PHÂN Bài 1: Đọc số thập phân, nêu phần nguyên, phần thập phân giá trị theo vị trí chữ số hàng a/ 1,68 đọc là: 11 b/ 1952,80 đọc là: Bài 2: a/Điền vào chỗ trồng Số thập Hàng số thập phân phân Trăm Chục Đơn vị Phần mười 235,08 642,215 45,056 158,228 Bài 3: a/Viết giá trị chữ số số có bảng Số 125,3 15,03 Phần trăm Phần nghìn 7,203 308,05 406,32 1,286 15,162 605,07 Giá trị chữ số b/Viết giá trị chữ số số có bảng Số 5,06 315,6 Giá trị chữ số Bài Viết số thập phân a) Ba phẩy không bẩy : b) Mười chín phẩy tám trăm năm mươi : c) Không đơn vị năm mươi tám phần trăm : 12 d/ Năm đơn vị, bảy phần mười: e/Ba mươi hai đơn vị, tám phần mười, năm phần trăm: g/Không đơn vị, phần trăm: h/Khơng đơn vị, ba trăm linh bốn phần nghìn: Bài Viết tiếp vào chỗ chấm (theo mẫu): Mẫu: Số thập phân gồm đơn vị, phần mười phần trăm viết 2,35 a) Số thập phân gồm đơn vị 14 phần trăm viết : b) Số thập phân gồm đơn vị, phần trăm phần nghìn viết : c) Số thập phân gồm đơn vị, phần mười phần nghìn viết : Bài 6: Khoanh tròn chữ đứng trước phương án a/Số thập phân gồm đơn vị, phần mười, phần nghìn viết là: A 5,906 B 0,596 C 59,06 D.590,6 b/Chữ số số thập phân 26, 85 có giá trị là; A B C D.5 c/Chữ số số thập phân 72,364 có giá trị là; A DẠNG 3: B C D.3 CHUYỂN HỖN SỐ (CHỨA PHÂN SỐ THẬP PHÂN) THÀNH SỐ THẬP PHÂN CHUYỂN CÁC PHÂN SỐ THẬP PHÂN THÀNH SỐ THẬP PHÂN Bài 1a: 1b/ 13 Bài 2: Chuyển phân số thập phân thành số thập phân a/ b/ Chuyển phân số thập phân thành số thập phân đọc số thập phân DẠNG 4: SỐ THẬP PHÂN BẰNG NHAU , SO SÁNH SỐ THẬP PHÂN Bài Nối hai số thập phân (theo mẫu): 2,4 0,80 6,72 2,40 Bài 2: a/ 21,72 21,712 > < ? = c/ 0,45 0,4500 0,8 50,0300 50,03 6,7200 b/ 54,008 52,800 d/ 1,204 .1,240 14 e/ 412,79 501,04 g/ 74,327 74,319 h/ 0,94 0,599 i/ .6,99 Bài 3/ a/ Sắp xếp số sau theo thứ tự từ bé đến lớn b/ Sắp xếp số sau theo thứ tự từ lớn đến bé 6,375; 9,01; 8,72; 6,735; 7,19 Bài 4: Cho bốn số thập phân: 24,98; 28,49; 24,809; 28, 094 a/ Số lớn số là: b/ Số bé số là: Bài 5: Cho số thập phân : 8,756; 8, 765; 8, 576; 8,567; 8, 675 a/Số thập phân lớn là: b/ Các số thập phân xếp thứ tự từ lớn đến bé là: Bài 6: a/ b/ 18 .18,4 4,25 d/ .7,35 e/ 12 12,3 g/ .6,5 c/ > < ? = 5,05 h/ 1,25 i/ .1,25 DẠNG 5: ĐỔI SỐ ĐO ĐẠI LƯỢNG 15 Bài 4: Viết số thích hợp vào chỗ chấm a/ 60 kg = kg b/ 2tạ yến = tạ kỉ = ………… năm 45 m dm = dm 36 phút = phút phút = …… Phút =……… giây 20 m2 10 dm2 = ………… dm2 12 m 75 cm2 = cm2 ngày =……….giờ km2 m m2 = ………… 625 dm = .m2 dm2 Bài 5: Viết số thích hợp vào chỗ chấm a/ 42 m 34 cm = m b/ 56 m 29 cm= dm c/ m cm = m d/ 4352 m = km e/ 5,47 km2 = g/ 16,5 m2 = m2 dm2 h/ 6,5 km2 = i/ 7,6256 = m2 DẠNG 6: CỘNG, TRỪ, NHÂN, CHIA SỐ THẬP PHÂN Bài 1: Đặt tính tính: (STP + - STP, STP + - STN) a/ 67,8 + 24,5 b/ 37,48 – 4,56 c/ 13,57 + 245 d/ 567 – 123, 45 e/ 26,5-13,68 g/ 43,57 + 28,6 h/ 375 + 29, 05 i/ 80,475 – 26, 827 k/ 30,75 + 87,465 l/ 231- 168,9 m/ 84,2-3,24 n/ 48,26-15,4 Bài : Đặt tính tinh : a/ 1,086 + 24,26 + 37,5 b/ 6,4 + 18, 36 + 52 16 Bài 3: Đặt tính tính: (STP x STP, STP x STN) a/ 76,8 x 3, 04 b/ 31,5 x 12 c/ 45,7 x 30 d/ 2,34 x 1,06 e/ 2,06 x 5, 85 g/ 4,05 x 2,8 h/ 3,4 x 0,53 i/ 42,6 x 52 Bài 4: Đặt tính tính:(STP : STN) a/ 47,5: 25 b/ 5,28 : c/ 266,22: 34 d/ 570 : 9,5 17 Bài 5: Đặt tính tính: (STN: STN= STP) a/12 : b/ 15 : c/ 75 : 12 d/ 81 : e/102 : 16 g/ 483: 35 h/ 300: 625 i/ 570 : 95 k/380 : l/ 423: m/ 3:625 n/ 702:720 18 Bài 6: Đặt tính tính:(STN: STP) a/ 7020 : 7,2 b/ 70 : 3,5 c/ 20: 12,5 d/ 81: 0,4 Bài 7: Đặt tính tính: (STP:STP) a/ 6, 96 : 1,2 b/ 4,38 : 1,2 c/ 2,75 : 0,5 d/ 7,5 : 1,2 e/ 2,988 : 4,5 g/ 19,72 : 5,8 h/ 12,88: 0,25 i/ 8,216:5,2 19 = c/ 2, x 3,7 x 4= = d/ 3, 49 + 5,7 + 1,51 + 4,3= = = Bài 2: Tính cách thuận tiện theo mẫu: Mẫu: 0,23 x 0,4 + 0,23 x 0,6 = 0, 23 x ( 0,4 + 0,6) = 0, 23 x = 0, 23 a/ 2,34 x 1,3 + 2,34 x 0, 87= = b/ 0, 417 x 840 – 0,417 x 7,4 = = Bài 3: Tìm X a/ 6, 85 + x = 10,29 b/7,9 – x = 2,5 c/5 x X= 0, 25 d/ x : 1,24 = 5,3 Bài 4: Tìm X, Y a/ x x = 20 + 16, 06 b/ 189,7 : x = 86, 57-76, 57 21 Bài 5: Tìm X a/ x – 1,27 = 13,5 : 4,5 b/ X x 0,34 = 1,19 x 1,02 c/x + 2, = 1, + 3, d/ x + 18,7 = 50,5 : 2,5 e/ 6, x y = 43, 18 + 18, 82 g/ 34,8 : y= 0,8 + 2,6 : 0,5 DẠNG ĐIỀN X, Y Bài 1: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: a/ 73 % = Số x là: b/ 675, = 6, 758 x y Số y là: Bài 2: Tìm hai giá trị số x cho 3,9 < X < 4,1 Bài 3: Giá trị thích hợp y để 4,68 – y = 8,61 : 4,2 y= DẠNG 9: TỈ SỐ PHẦN TRĂM Bài 1: Viết thành tỉ số phần trăm 0, 57 = 0, = 0,234= 1, 89 = 22 0,035= ; 5,356= Bài 2: Viết thành tỉ số phần trăm 34 = ; a) 200 b) 45 = ; c) 300 Bài 3: Tính : a/ 38,3 % + 52,5 %= 35 ; 700 b/ 85 % - 42 %= c/ 54, 24% : = d/ 5, 75 % x 8= Bài 3: Điền (Đ), sai (S) trước trống thích hợp a/ c/= =56 % 50 % □ b/ □ = 25 % d/ □ = 47 % □ e/ = 3,7 % □ * GIẢI TOÁN VỀ TỈ SỐ PHẦN TRĂM Bài 1: Trong vườn có 80 xồi nhãn, có 30 xồi Tính tỉ số phần trăm số xoài so với số nhãn? Bài giải Bài 2: Trong bể có 25 cá, có 20 cá chép Tỉ số phần trăn số cá chép số cá bể là: A % B 20 % C 80 % D 100 % Bài 3: Một lớp học có 32 học sinh, số học sinh 10 tuổi chiếm 75 %, 23 lại học sinh 11 tuổi lớp học Tính số học sinh 11 tuổi lớp học Bài giải Bài 4: Trong tháng 12, đại lý gạo bán 12 gạo nếp 48 gạo tẻ a/ Tỉ số phần trăm số gạo nếp tổng số gạo bán tháng 12 là: b/ Tỉ số phần trăm số gạo nếp số gạo tẻ bán tháng 12 là: c/ Tỉ số phần trăm số gạo tẻ số gạo nếp bán tháng 12 là: Bài 5: Một người bỏ 500 000 đồng tiền vốn mua hoa Biết người lãi 12% tiền vốn Tính số tiền lãi Bài giải Bài Lãi suất tiết kiệm 1,2% tháng Một người gửi tiết kiệm 000 000 đồng Hỏi sau hai tháng, tiền gửi tiền lãi đồng? Bài giải 24 Bài 7: a/Viết (theo mẫu): Mẫu: 20 % 45 kg kg a/ 25 % 36 tạ là: .tạ b/ 12,5 % 480 kg là: kg c/ 75 % 800 là: d/ 150 % 64 000 000 đồng : đồng b/ Tính % 100000 đồng A đồng B 10 đồng C, 100 đồng D 1000 đồng Bài Một xưởng may dùng hết 350 m vải để may quần áo, số vải may quần chiếm 60% Vậy số vải may áo bao nhiêu? Bài giải Bài 9: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 18 m chiều rộng 15 m Người ta dành 20 % diện tích mảnh đất để làm nhà Tính diện tích phần đất làm nhà Bài giải Bài 10: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng 64 m chiều dài Biết chiều dài 25 a/ Tính chu vi diện tích mảnh vườn b/ Người ta dành 40 % diện tích mảnh vườn để trồng hoa Tính diện tích trồng hoa c/ Diện tích mảnh vườn 64 % diện tích ruộng hình vng kề bên Hỏi diện tích ruộng hình vng bao nhiêu? Bài giải Bài 11: Số học sinh giỏi trường Nga Sơn 552 em, chiếm 92 % học sinh toàn trường Hỏi trường Nga Sơn có học sinh? Bài giải Bài 12: Một đội công nhân lâm nghiệp trồng 12 rừng đạt 12,5 % kế hoạch a/ Hỏi đội cơng nhân giao nhiệm vụ trồng rừng? b/ Đội phải trồng tiếp rừng để hoàn thảnh kế hoạch Bài giải 26 Bài 13: Tìm số biết 30 % 72 Bài giải Bài 14: Kiểm tra sản phẩm xưởng may, người ta thấy có 732 sản phẩm đạt chuẩn, chiếm 91,5 % tổng số sản phẩm Tính tổng số sản phẩm Bài giải *TĂNG CƯỜNG-NÂNG CAO TỈ SỐ PHẦN TRĂM: Bài 14 Một đất hình chữ nhật có chiều dài chiều rộng 20 m chiều rộng chiều dài a) Tính chiều dài, chiều rộng đất b/ Người ta sử dụng diện tích đất để đào ao thả cá Tính diện tích đất để đào ao thả cá Bài giải 27 Bài 15: Một cửa hàng bán quạt với giá 264 000 đồng lãi 10 % giá gốc Vậy để lãi 25 % giá bán cửa hàng phải bán quạt với giá: Làm nháp: DẠNG 10- HÌNH TAM GIÁC Bài 1: Số hình tam giác có hình bên là: A hình tam giác C hình tam giác B hình tam giác D hình tam giác Bài Hãy viết tên ba góc ba cạnh hình tam giác đây: B C F D 28 29 Bài 3: Điền vào chỗ châm cho thích hợp Hình tam giác ABC có: a/ Ba cạnh là: b/ Ba đỉnh là: c/ Ba góc là: Góc đỉnh , cạnh (gọi tắt ); Góc đỉnh , cạnh (gọi tắt ); Góc đỉnh , cạnh (gọi tắt ); d/ AH ứng với cạnh Bài 4: Bài 5: Cho hình tam giác ABC (như hình bên) A a/ Cơng thức tính diện tích (S) tam giác ABC là: B C b/ Hình tam giác ABC có độ dài đáy (a) 17 cm, chiều cao (h) 5,4 dm Vậy diện tích (S) hình tam giác ABC là: Bài 6: Điền số đo thích hợp vào ô trống: Độ dài đáy Chiều cao cm cm 12,5 m dm 34,7 m 25,8 m dm 48 cm Diện tích hình tam giác Bài 7: 30 Bài Tam giác ABC có diện tích 60cm2 Chiều cao AH có độ dài 0,8 dm Độ dài đáy BC tam giác ABC bao nhiêu? Bài giải: BÀI TẬP TĂNG CƯỜNG, NÂNG CAO HÌNH TAM GIÁC: Bài 1: Hình tam giác có độ dài đáy 30m, chiều cao 60% độ dài đáy Tính diện tích hình tam giác Bài giải: Bài 2: Một mảnh ruộng hình tam giác có độ dài đáy 24,8 m chiều cao đáy 12, dm Diện tích mảnh ruộng là: A 152,52 m2 B 152,52 dm2 C 292, 02 m2 Giải thích: D 584, 04 m2 Bài 3: Nếu tăng độ dài đáy hình tam giác thêm 20 % diện tích hình 31 sẽ: A tăng 20 % B Tăng 10 % Giải thích: C Tăng 120 % Bài 4: Cho biết diện tích hình chữ nhật ABCD 2400 cm2 Tính diện tích hình tam giác MDC A 15cm B M 25cm D C C- PHẦN ÔN TĂNG CƯỜNG DẠNG 11: TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU Bài 1: Hai thùng chứa tất 600l nước Thùng bé chứa thùng to 120l nước Hỏi thùng chứa lít nước? Bài giải: Bài 2: Một ruộng hình chữ nhật có nửa chu vi 64 m, chiều dài chiều rộng 18 m Tính diện tích ruộng hình chữ nhật đó? Bài giải: 32 Bài Một sân vận động hình chữ nhật có chu vi 98 m, chiều dài chiều rộng 32 m a/ Tính chiều dài, chiều rộng sân vận động đó? b/ Diện tích sân vận động héc-ta? Bài giải: DẠNG 12 : DẠNG QUAN HỆ TỈ LỆ THUẬN, TỈ LỆ NGHỊCH Bài Mua 4kg nhãn hết 64 000 đồng Hỏi mua 8kg nhãn hết tiền? Tóm tắt: Nhận biết: Bài giải 33 Bài Có 12 bao gạo nhau, cân nặng 540kg Hỏi 33 bao gạo cân nặng ki-lơgam? Tóm tắt: Nhận biết: Bài giải Bài Có nhóm thợ làm đường, muốn làm xong ngày cần 27 công nhân Nếu muốn xong ngày cần cơng nhân? Tóm tắt: Nhận biết: Bài giải Bài Cơ giáo mua 25 bút chì, giá 3000 đồng Nếu giáo lấy số tiền mua bút máy Hỏi bút máy giá tiền? Tóm tắt: 34 Nhận biết: Bài giải 35 ... B i 5: Một ngư i bỏ 50 0 000 đồng tiền vốn mua hoa Biết ngư i l i 12% tiền vốn Tính số tiền l i B i gi i B i L i suất tiết... B i 11: Số học sinh gi i trường Nga Sơn 55 2 em, chiếm 92 % học sinh toàn trường H i trường Nga Sơn có học sinh? B i gi i ... 12,3 g/ .6 ,5 c/ > < ? = 5, 05 h/ 1, 25 i/ .1, 25 DẠNG 5: Đ I SỐ ĐO Đ I LƯỢNG 15 B i 4: Viết số thích hợp vào chỗ chấm a/ 60 kg = kg b/ 2tạ yến = tạ kỉ = ………… năm 45 m dm = dm
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ CƯƠNG ÔN TOÁN HỌC KÌ I THEO TỪNG DẠNG CHI TIẾT VÀ HIỆU QUẢ, ĐỀ CƯƠNG ÔN TOÁN HỌC KÌ I THEO TỪNG DẠNG CHI TIẾT VÀ HIỆU QUẢ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn