Định hướng phát triển ngoại thương trên địa bàn tp hồ chí mnh đến năm 2010

209 21 0
  • Loading ...
1/209 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/12/2019, 22:52

A -"' ' ' BQ GIAO Dl)C VA DAO T~O ' , _, D~I HQC QUOC GIA THANH PHO HO CHI MINH TRUONG D~I HQC KINH TE ~ ~ ~ ~llJC9.3 *· NGO THJ NGOC HUYEN , , A! DINH Hu'ONG PHAT TRIEN NGOAI THu'ONG TREN DIA BAN TP.H6 CHi MINH DEN NAM 2010 " ' , , ? , ' CHUYEN NGANH: KINH TE QUAN LY VA KE HO.t).CH HOA KINH TE QUOC DAN MA 5.02.05 so : LUAN AN TIEN si· KINH TE NGUOI HUONG DAN KHOA HOC : PGS.TS VO THANH THU TS DOAN THl HONG VAN THANH PHO HO CHI MINH - NA1VI 1999 BQ GIAO Dl,JC VA DAO TA J TRlfdNG DH KINH TE TPJ·ic: (ff/HUVI~N ~ ff\~-1 -._; , -: /( ! ~·' I J , - , ? - , CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIt:T NAM Doc Hip - Tu - Hanh phuc LOICAMDOAN Toi xin cam doan ban lu~n an "lJfNH Hlf(JNG PHAT TRIEN NGO;).I THlf(JNG TREN lJfA BAN TP.HO CHi MINH DEN NAM 2010 "nay la cong trinh nghien c(tu cua rieng toi Cac s6'1it%u duqc sit d\}ng trung th\}'c va ke't qua neu lu~n an chua tung du'qc cong b6' ba"t ky cong trlnh nao khac Tp.Hb Chi Minh, 27 thang OJ nam 1999 ; ? TAC GIA A LU~N ~ AN NGO THl NGQC HUYEN MUCLUC ? Trang ;t MODAU CHt10NG : Cd sd ly lu~n v~ ho:;tt d()ng ngo:;ti thtidng 1.1 Cac hQc thuye't co ban v~ thttong m~li qu6c te' 1.1.1 Thuye't trQng thu'ong 1.1.2 Adam Smith va ly thuye't l
- Xem thêm -

Xem thêm: Định hướng phát triển ngoại thương trên địa bàn tp hồ chí mnh đến năm 2010 , Định hướng phát triển ngoại thương trên địa bàn tp hồ chí mnh đến năm 2010

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn