ĐỀ VDC số 02 kỹ NĂNG BIỆN LUẬN NGHIỆM THAM số 9+

6 56 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/12/2019, 22:34

BIÊN SOẠN: GV NGUYỄN BÁ QUYẾT-SPHN TRUNG TÂM LUYỆN THI ĐẠI HỌC MƠN TỐN NGUYỄN BÁ QUYẾT-MỸ HÀO- HỨNG N ĐỀ VDC SỐ 02: BIỆN LUẬN SỐ NGHIỆM HÀM SỐ MŨ-LOGA CHỨA THAM SỐ VDC (GV: NGUYỄN BÁ QUYẾT-SPHN) SĐT:0389301719 Câu m Tìm số giá trị nguyên tham số x1 1 x 2x x    m  1   16  8m có nghiệm  0; 1 ?  phương trình  B A để D C THPT Lê Hồng Phong – Nam Định lần năm 2017-2018 Câu 32x  x   32  x   2017x  2017 Tìm tất giá trị m để hệ sau có nghiệm  x  m  x  2m      A m  3 B m  3 C m  2 D m  2 THPT Chuyên Vĩnh Phúc – lần năm học 2017 – 2018 Câu Có số nguyên dương a để phương trình sau có nghiệm nhất? 2      3a2  12a  15  log 27  2x  x2    92 a2  3a   log 11   x2   log  2x  x2   log 11  2x      B A C Vô số D THPT Cổ Loa – Hà Nội lần năm 2017 – 2018 Câu Gọi S tập hợp tất giá trị m cho 10m   phương trình log mx 5 2x  5x   log mx5 x  2x  có nghiệm Tìm số phần tử S  A 15   B 14  C 13 D 16 THTT số – 486 tháng 12 năm 2017 Câu A Cho tham số thực a Biết phương trình ex  e x  cos ax có nghiệm thực phân biệt Hỏi phương trình ex  e  x  cos ax  có nghiệm thực phân biệt B C 10 D 11 THPT Chuyên Thái Bình – Lần năm học 2017 – 2018 BIÊN SOẠN: GV NGUYỄN BÁ QUYẾT-SPHN TRUNG TÂM LUYỆN THI ĐẠI HỌC MƠN TỐN NGUYỄN BÁ QUYẾT-MỸ HÀO- HỨNG YÊN BIÊN SOẠN: GV NGUYỄN BÁ QUYẾT-SPHN TRUNG TÂM LUYỆN THI ĐẠI HỌC MƠN TỐN NGUYỄN BÁ QUYẾT-MỸ HÀO- HỨNG YÊN  Cho bất phương trình m.3x    3m    Câu x   4   x  , với m tham số Tìm tất giá trị tham số m để bất phương trình cho nghiệm với x    ;  A m  22 3 Câu B m  Phương trình x   22 3 m 3 x 22 22 D m   3 THPT Hậu Lộc – Thanh Hóa năm 2017 – 2018 C m    x  6x  9x  m  x   x   có nghiệm phân biệt m   a; b  đặt T  b2  a2 thì: A T  36 B T  48 C T  64 D T  72 THPT Trần Nhân Tông – Quảng Ninh lần năm học 2017 – 2018 Câu A 2020 Số giá trị nguyên nhỏ 2018 tham số log  2018x  m   log  1009x  có nghiệm là? B 2017 C 2019 m để phương trình D 2018 Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội lần năm học 2017 – 2018 Câu A   Cho a , x số thực dương, a  thỏa mãn log a x  log ax Tìm giá trị lớn a  B log 2e   ln 10 log e C e e D 10 e Phổ thông khiếu – Đại học Quốc Gia TP HCM lần năm 2017 – 2018 Câu 10 Có giá trị nguyên dương tham số m để phương trình  2x  mx   log    2x  mx   x  có hai nghiệm thực phân biệt?   x2   A B C D Sở Giáo dục Đào tạo Phú Thọ lần năm học 2017 – 2018 Câu 11 Có giá trị m để giá trị nhỏ hàm số f  x   e2x  4e x  m đoạn 0 ; ln  ? A B C D THPT Chuyên Ngoại ngữ - Hà Nội lần năm học 2017 – 2018 Câu 12 Có giá trị nguyên thuộc khoảng  9;  tham số m để bất phương trình   3log x  log m x  x2    x   x có nghiệm thực? A C 10 B D 11 Sở Giáo dục Đào tạo Quảng Nam năm học 2017 – 2018 BIÊN SOẠN: GV NGUYỄN BÁ QUYẾT-SPHN TRUNG TÂM LUYỆN THI ĐẠI HỌC MƠN TỐN NGUYỄN BÁ QUYẾT-MỸ HÀO- HỨNG YÊN BIÊN SOẠN: GV NGUYỄN BÁ QUYẾT-SPHN TRUNG TÂM LUYỆN THI ĐẠI HỌC MƠN TỐN NGUYỄN BÁ QUYẾT-MỸ HÀO- HỨNG YÊN Câu 13 Tìm tập hợp tất giá trị thực tham số m để phương trình sau có nghiệm  e 3m  e m  x   x   A  0; ln      x  x2     1 1  B   ; ln  C  0;  D  ln 2;      e 2  Sở Giáo dục Đào tạo Bắc Ninh lần năm học 2017 – 2018      log x  x2  log 2017 x  x   log a x  x   Câu 14 Cho phương trình Có giá trị nguyên thuộc khoảng  1; 2018  củ a tham so a cho phương trình cho có nghiệm lớn A 20 B 19 C 18 D 17 Câu 15 Giả sử tồn số thực a cho phương trình ex  e  x  cos ax  có 10 nghiệm thực phân biệt Số nghiệm phân biệt phương trình ex  e x  cos ax là: A B 20 C 10 D Câu 16 Có số nguyên m để phương trình sau có nghiệm thực? ln  m  sin x  ln  m  sin x    sin x A C B D Câu 17 Cho n số tự nhiên thỏa mãn phương trình 3x  3 x  cos nx có 2018 nghiệm Tìm số nghiệm phương trình 9x  9 x   cos 2nx A 4036 B 2018 C 4035 D 2019 THPT Quảng Xương – Thanh Hóa năm học 2017 – 2018 Câu 18 Gọi S tập hợp tất giá trị thực tham số m để phương trình 2 m.3x 7 x  12  32 x  x  9.310  5x  m có ba nghiệm thực phân biệt Tìm số phần tử S A B Vô số C D THPT Trần Hưng Đạo – TP HCM năm học 2017 – 2018 Câu 19 Có giá trị nguyên tham số m để tồn cặp số  x; y  thỏa mãn e2x y 1  e 3x y  x  y  , đồng thời thỏa mãn log 22  2x  y     m   log x  m   A C B D Sở Giáo dục đào tạo Bà Rịa Vũng Tàu đề năm 2017 – 2018 Câu 20 Biết  a; b  khoảng chứa tất giá trị tham số thực m để phương trình 7   x2  m 73  x2  2x 1 có bốn nghiệm thực phân biệt Tính M  a  b BIÊN SOẠN: GV NGUYỄN BÁ QUYẾT-SPHN TRUNG TÂM LUYỆN THI ĐẠI HỌC MƠN TỐN NGUYỄN BÁ QUYẾT-MỸ HÀO- HỨNG N BIÊN SOẠN: GV NGUYỄN BÁ QUYẾT-SPHN TRUNG TÂM LUYỆN THI ĐẠI HỌC MƠN TỐN NGUYỄN BÁ QUYẾT-MỸ HÀO- HỨNG N A M  B M  16 7 D M  16 THPT Hồng Lĩnh – Hà Tĩnh lần năm học 2017 – 2018 C M  Câu 21 Có giá trị nguyên tham số m nhỏ 10 để phương trình m  m  e x  e x có nghiệm thực? A B C 10 D Sở Giáo dục đào tạo Bắc Giang năm học 2017 – 2018     Câu 22 Cho hàm số f  x   a2  ln 2017 x   x  bx sin 2018 x  với a,b số thực Biết     f log  Tính f 5log   A f 5log     B f 5log    C f 5log  2  D f 5log  Sở Giáo dục đào tạo Bắc Giang năm học 2017 – 2018  Câu 23 Cho bất phương trình m.3x    3m    x   4   x  , với m tham số Tìm tất giá trị tham số m để bất phương trình cho nghiệm với x    ;  A m  22 3 B m  22 3 22 22 D m   3 Chuyên Đồng sông Hồng lần năm học 2017 – 2018 C m  Câu 24 Tìm tất giá trị thực tham số m để phương trình ln  m  ln  m  x    x có nhiều nghiệm A m  B m  C m  e D m  1 THPT Chuyên Vĩnh Phúc lần – năm học 2017 – 2018 Câu 25 Cho phương trình e m cos x  sin x  e 2 1 sin x    sin x  m cos x với m tham số thực Gọi S tập tất giá trị m để phương trình có nghiệm Khi S có dạng   ; a    b;   Tính T  10a  20b A T  10 B T  C T  D T  10 THPT Kim Liên – Hà Nội lần năm học 2017 – 2018 Câu 26 Có số ngun m để phương trình log 3x  3x  m   x  5x   m 2x  x  Có hai nghiệm phân biệt lớn A B Vô số C D THPT Chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai lần năm học 2017 – 2018 BIÊN SOẠN: GV NGUYỄN BÁ QUYẾT-SPHN TRUNG TÂM LUYỆN THI ĐẠI HỌC MƠN TỐN NGUYỄN BÁ QUYẾT-MỸ HÀO- HỨNG N BIÊN SOẠN: GV NGUYỄN BÁ QUYẾT-SPHN TRUNG TÂM LUYỆN THI ĐẠI HỌC MƠN TỐN NGUYỄN BÁ QUYẾT-MỸ HÀO- HỨNG N       Câu 27 Cho phương trình log x  x2  log x  x2   log m x  x2  Có giá trị nguyên dương khác m cho phương trình cho có nghiệm x lớn ? B A Vô số C D THPT Chuyên Đại học Vinh – Nghệ An lần năm học 2017 – 2018  0; 2018  để ta ln có Câu 28 Có tất giá trị nguyên tham số a thuộc khoảng lim n  3n 1  n n a 9 2187 ? A 2011 B 2016 C 2019 D 2009 THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu – Đồng Tháp lần năm học 2017 – 2018 Câu 29 Cho phương trình x   m   x    Biết phương trình có hai nghiệm x1 , x2 thỏa mãn  x   x    Khẳng định bốn khẳng định là? A Khơng có m B  m  C m  D m  THPT Chuyên Lương Thế Vinh – Hà Nội lần năm học 2017 – 2018 Câu 30 Tìm tập hợp S tất giá trị tham số m để phương trình sau có ba nghiệm phân biệt 2  x 1 log  x  2x    x m log  x  m   3 1 A S   ;1;  2 2 3 1 B S   ; 1;  2 2 3 3  1 C S   ; 1;  D S   ; 1;   2 2  2 THPT Chu Văn Anh – Hà Nội năm học 2017 – 2018 Câu 31 Có số nguyên dương m đoạn  2018 ; 2018  cho bất phương trình sau với x   ; 100  :  10x  A 2018 m B 4026 log x 10  10 11 log x 10 C 2013 D 4036 Câu 32 Gọi S tập giá trị tham số thực m để hàm số y  x  ln  x  m   đồng biến  tập xác định Biết S   ; a  b  Tính tổng K  a  b A K  5 B K  C K  D K  x x Câu 33 Cho hai số thực a , b  a  1, b   Phương trình a  b  b  ax có nhiều nghiệm? A B C D Câu 34 Tập hợp tất giá trị thực tham số m để phương trình 27 x  m.3 x    m   3x    m    BIÊN SOẠN: GV NGUYỄN BÁ QUYẾT-SPHN TRUNG TÂM LUYỆN THI ĐẠI HỌC MƠN TỐN NGUYỄN BÁ QUYẾT-MỸ HÀO- HỨNG N BIÊN SOẠN: GV NGUYỄN BÁ QUYẾT-SPHN TRUNG TÂM LUYỆN THI ĐẠI HỌC MƠN TỐN NGUYỄN BÁ QUYẾT-MỸ HÀO- HỨNG N Có nghiệm thực phân biệt khoảng  a; b  Tính giá trị biểu thức S  a  b A B  D   C  Câu 35 Có số nguyên m   2018; 2018 để phương trình x    x  m có 2 nghiệm thực phân biệt? A 2013 B 2012 C 4024 D 2014  Câu 36 Cho bất phương trình log 3a 11   log x  3ax  10   thực tham số a để bất phương trình có nghiệm đây?  A  1;  B  1;  C  0;    log 3a x  3ax  12   Giá trị thuộc khoảng sau D  2;   THPT Hàm Rồng – Thanh Hóa lần năm học 2017 – 2018 BIÊN SOẠN: GV NGUYỄN BÁ QUYẾT-SPHN TRUNG TÂM LUYỆN THI ĐẠI HỌC MƠN TỐN NGUYỄN BÁ QUYẾT-MỸ HÀO- HỨNG YÊN ... 1; 2018  củ a tham so a cho phương trình cho có nghiệm lớn A 20 B 19 C 18 D 17 Câu 15 Giả sử tồn số thực a cho phương trình ex  e  x  cos ax  có 10 nghiệm thực phân biệt Số nghiệm phân biệt... Có số ngun m để phương trình sau có nghiệm thực? ln  m  sin x  ln  m  sin x    sin x A C B D Câu 17 Cho n số tự nhiên thỏa mãn phương trình 3x  3 x  cos nx có 2018 nghiệm Tìm số nghiệm. .. bất phương trình m.3x    3m    Câu x   4   x  , với m tham số Tìm tất giá trị tham số m để bất phương trình cho nghiệm với x    ;  A m  22 3 Câu B m  Phương trình x   22
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ VDC số 02 kỹ NĂNG BIỆN LUẬN NGHIỆM THAM số 9+ , ĐỀ VDC số 02 kỹ NĂNG BIỆN LUẬN NGHIỆM THAM số 9+

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn