ĐỀ CƯƠNG ôn tập học kì 1 môn hóa học lớp 10 copy

17 41 1
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/12/2019, 22:39

Biên soạn: Thầy Nguyễn Minh Tuấn - THPT chuyên Hùng Vương - Phú Thọ; ĐT: 01773 367 990; Email: nguyenminhtuanchv@gmail.com ĐỀ CƯƠNG ƠN TẬP HỌC KÌ - MƠN HĨA HỌC - LỚP 10 NĂM HỌC: 2018 - 2019 A LÝ THUYẾT ● NHẬN BIẾT Câu 1: Số khối nguyên tử tổng A số p e B số n, e p C số điện tích hạt nhân D số p n Câu 2: Nhóm VIIA bảng tuần hồn có tên gọi: A Nhóm kim loại kiềm thổ B Nhóm kim loại kiềm C Nhóm halogen D Nhóm khí Câu 3: Chọn câu sai: Khi nói ion A Ion phần tử mang điện B Ion hình thành nguyên tử nhường hay nhận electron C Ion chia thành ion đơn nguyên tử ion đa nguyên tử D Ion âm gọi cation, ion dương gọi anion Câu 4: Các nguyên tố thuộc nhóm A bảng tuần hồn có cùng: A Số hiệu ngun tử B Số electron lớp C Số lớp electron D Số khối Câu 5: Một đồng vị nguyên tử photpho 32 15 P Nguyên tử có số electron là: A 47 B 32 C 15 D 17 Câu 6: Phân lớp d đầy điện tử (bão hòa) có số electron A 10 B C D 14 Câu 7: Tùy thuộc vào số cặp electron dùng chung tham gia tạo thành liên kết cộng hóa trị hai nguyên tử mà liên kết gọi là: A Liên kết xích ma, liên kết pi, liên kết đelta B Liên kết phân cực, liên kết lưỡng cực, liên kết ba cực C Liên kết đơn, liên kết đôi, liên kết ba D Liên kết đơn giản, liên kết phức tạp Câu 8: Đại lượng đặc trưng cho khả hút electron nguyên tử nguyên tố hình thành liên kết hố học là: A Tính kim loại B Tính phi kim C Điện tích hạt nhân D Độ âm điện Câu 9: Phân tử sau có liên kết cộng hóa trị phân cực? A HCl B H2 C Cl2 D O2 Câu 10: Nguyên tử nguyên tố X có xu hướng nhường electron để đạt cấu hình bền vững, có tính kim loại điểm hình Vậy X thuộc nhóm sau đây? A Nhóm kim loại kiềm thổ B Nhóm khí C Nhóm kim loại kiềm D Nhóm halogen Câu 11: Xét ngun tố nhóm A, tính chất sau khơng biến đổi tuần hồn? A Số lớp electron B Số electron lớp ngồi C Tính kim loại D Hoá trị cao với oxi Câu 12: Hầu hết hợp chất ion : A Ở trạng thái nóng chảy khơng dẫn điện B Tan nước thành dung dịch khơng điện li C Dễ hòa tan dung mơi hữu D Có nhiệt độ nóng chảy nhiệt độ sơi cao Câu 13: Cấu hình e sau nguyên tử Fe ? Thành công đến với người xứng đáng với nó! Biên soạn: Thầy Nguyễn Minh Tuấn - THPT chuyên Hùng Vương - Phú Thọ; ĐT: 01773 367 990; Email: nguyenminhtuanchv@gmail.com A [Ar]3d64s2 B [Ar]4s23d6 C [Ar]3d8 D [Ar]3d74s1 Câu 14: Điện hóa trị Mg Cl MgCl2 theo thứ tự là: A B 2+ 1- C +2 -1 D 2+ 2- Câu 15: Trong bảng hệ thống tuần hoàn ngun tố hóa học, số chu kì nhỏ chu kì lớn là: A B C D Câu 16: Phân lớp 4f có số electron tối đa A B 18 C 10 D 14 Câu 17: Trong nguyên tử, electron hóa trị electron A có khả tham gia hình thành liên kết hóa học B phân lớp C độc thân D obitan ngồi  Câu 18: Cộng hóa trị N phân tử HNO3 NH4 ( theo thứ tự ) A B C D Câu 19: Trong nguyên tử, loại hạt có khối lượng khơng đáng kể so với hạt lại ? A proton B electron C nơtron electron D nơtron Câu 20: Nhóm IA bảng tuần hồn có tên gọi: A Nhóm kim loại kiềm thổ B Nhóm khí C Nhóm kim loại kiềm D Nhóm halogen Câu 21: Cấu hình electron nguyên tử nguyên tố 1s22s22p63s23p64s2 Nguyên tố A Sr B Ba C Ca D Mg Câu 22: Liên kết tạo thành góp chung electron loại: A Liên kết cộng hóa trị B Liên kết ion C Liên kết kim loại D Liên kết hidro Câu 23: Nguyên tố hóa học tập hợp nguyên tử có A tổng số proton nơtron B số khối C điện tích hạt nhân D số electron Câu 24: Các hạt cấu tạo nên hầu hết hạt nhân nguyên tử A Electron, nơtron proton B Nơtron proton C Electron nơtron D Electron proton Câu 25: Số electron tối đa chứa phân lớp s, p, d, f là: A 2, 8, 18, 32 B 2, 6, 8, 18 C 2, 4, 6, D 2, 6, 10, 14 Câu 26: Trong hợp chất sau đây, hợp chất có chứa liên kết cho nhận? A HNO3 B H2S C HCl D NaI 2 6 Câu 27: Cấu hình electron nguyên tử nguyên tố X 1s 2s 2p 3s 3p 4s Số hiệu nguyên tử X A 18 B 39 C 20 D 19 Câu 28: Các nguyên tố sau có tính chất tương tự natri A Clo B Oxi C Kali D Nhôm Câu 29: Các nguyên tố xếp chu kì có số lớp electron nguyên tử là: A B C D Câu 30: Dãy gồm chất phân tử có liên kết cộng hóa trị phân cực A HCl, O2 B HF, Cl2 C H2O, HF D H2O, N2 Thành công đến với người xứng đáng với nó! Biên soạn: Thầy Nguyễn Minh Tuấn - THPT chuyên Hùng Vương - Phú Thọ; ĐT: 01773 367 990; Email: nguyenminhtuanchv@gmail.com Câu 31: Nhóm nguyên tố tập hợp nguyên tố mà nguyên tử có : A Số lớp electronlelectrontron B Số electron lớp C Số electron D Số electron hóa trị Câu 32: Ở trạng thái cấu hình electron nguyên tử nguyên tố X 1s 22s22p63s23p1 Số hiệu nguyên tử nguyên tố X A 14 B 11 C 12 D 13 Câu 33: Liên kết ion có chất là: A Sự dùng chung electron B Lực hút tĩnh điện ion mang điện tích trái dấu C Lực hút tĩnh điện cation kim loại với electron tự D Lực hút phân tử Câu 34: Phân tử sau không phân cực? A NH3 B H2O C NCl3 D CO2 Câu 35: Các hạt cấu tạo nên hầu hết nguyên tử A Electron, nơtron proton B Electron nơtron C Electron proton D Nơtron proton Câu 36: Đa số hợp chất cộng hóa trị có đặc điểm là: A Khi hòa tan nước thành dung dịch điện li B Có thể hòa tan dung mơi hữu C Có khả dẫn điện thể lỏng nóng chảy D Nhiệt độ nóng chảy nhiệt độ sơi cao Câu 37: Tính chất hố học chung kim loại A thể tính oxi hoá B dễ nhận electron C dễ bị khử D dễ bị oxi hoá Câu 38: Trong nguyên tử, hạt mang điện A electron nơtron B proton nơtron C electron D proton electron Câu 39: Trong bảng hệ thống tuần hoàn, số thứ tự chu kỳ bằng: A số lớp electron B số hiệu nguyên tử C số electron lớp D số electron hoá trị Câu 40: Hạt mang điện nhân nguyên tử là: A nơtron B proton C proton nơtron D electron Câu 41: Phân tử sau có liên kết cộng hóa trị khơng cực? A HCl B Cl2 C NH3 D H2O Câu 42: Liên kết cộng hóa trị phân cực liên kết giữa: A Kim loại điển hình với phi kim yếu B Hai kim loại với C Hai phi kim giống D Hai phi kim khác Câu 43: Phân tử sau có liên kết ion? A HCl B Cl2 C NH3 D MgO Câu 44: Phân tử sau có liên kết cộng hóa trị khơng cực? A NaCl B Cl2 C NH3 D H2O Câu 45: Trong nguyên tử, quan hệ số hạt electron proton A Số hạt electron nhỏ số hạt proton B Bằng Thành công đến với người xứng đáng với nó! Biên soạn: Thầy Nguyễn Minh Tuấn - THPT chuyên Hùng Vương - Phú Thọ; ĐT: 01773 367 990; Email: nguyenminhtuanchv@gmail.com C Số hạt electron lớn số hạt proton D Không thể so sánh hạt Câu 46: Liên kết phân tử sau phân cực mạnh nhất? A H2O B NH3 C NCl3 D CO2 Câu 47: Nguyên tử hình vẽ có số electron lớp ngồi 5? A B C D Câu 48: Nhóm hợp chất sau hợp chất ion? A H2S, Na2O B CH4, CO2 C CaO, NaCl D SO2, KCl Câu 49: Liên kết hóa học phân tử sau liên kết ion? A HCl B Cl2 C HClO D KCl Câu 50: Chọn câu sai: A Điện hóa trị số cặp electron dùng chung B Cộng hóa trị có hợp chất cộng hóa trị C Cộng hóa trị số cặp electron dùng chung D Điện hóa trị có hợp chất ion Câu 51: Chất sau hợp chất ion? A H2CO3 B Na2O C NO2 D O3 Câu 52: Hợp chất sau mà phân tử có liên kết ion? A H2SO4 B H2S C NaNO3 D HBr Câu 53: Nhóm chất sau có liên kết “cho – nhận”? A NaCl, CO2 B HCl, MgCl2 C H2S, HCl D NH4NO3, HNO3 Câu 54: Cho phản ứng: 2Fe  3Cl � 2FeCl3 Chọn phát biểu đúng? A Sắt oxi hoá clo C Sắt bị clo oxi hố B Clo có tính oxi hố mạnh sắt D Sắt có tính khử mạnh clo o t Câu 55: Cho phản ứng hoá học: Cr  O2 �� � Cr2O3 Trong phản ứng xảy ra: A Sự oxi hoá Cr khử O2 B Sự khử Cr oxi hoá O2 C Sự oxi hoá Cr oxi hoá O2 D Sự khử Cr khử O2 Câu 56: Số thứ tự ô nguyên tố bảng hệ thống tuần hoàn bằng: A Số hiệu nguyên tử B Số khối C Số electron hóa trị D Số nơtron Câu 57: Nguyên tử hình vẽ có số e lớp ngồi A Chỉ có B C Chỉ có D ● THÔNG HIỂU Câu 58: Ion M2+ có cấu hình electron lớp ngồi 3s23p6 Nguyên tử M A K B Ca C S D Cl Thành công đến với người xứng đáng với nó! Biên soạn: Thầy Nguyễn Minh Tuấn - THPT chuyên Hùng Vương - Phú Thọ; ĐT: 01773 367 990; Email: nguyenminhtuanchv@gmail.com Câu 59: Nguyên tử nguyên tố X, Y, Z có cấu hình electron X : 1s22s22p63s23p4 Y : 1s22s22p63s23p6 Z : 1s22s22p63s23p64s2 Trong nguyên tố X, Y, Z nguyên tố kim loại A X B Z C Y D X Y Câu 60: Cho chất ion sau đây: NO2 , Br2, SO2, N2, H2O2, HCl, S Số chất ion có tính oxi hố tính khử A B C D Câu 61: Lưu huỳnh chất sau vừa có tính oxi hố vừa có tính khử? A Na2SO4 B SO2 C H2S D H2SO4 Câu 62: Nếu xét nguyên tử X có electron hóa trị nguyên tử Y có electron hóa trị cơng thức hợp chất ion đơn giản tạo X Y là: A XY2 B X2Y3 C X2Y2 D X3Y2 + Câu 63: Cation M có cấu hình electron lớp 2s 2p Nguyên tử M A Ne B Na C K D F Câu 64: Trong phân tử: CO2, NH3, C2H2, SO2, H2O có phân tử phân cực? A B C D Câu 65: Hợp chất sau có chứa loại liên kết phân tử? A NH4Cl B NaF C H2O D HCl Câu 66: Nguyên tử X lớp thứ (lớp cùng) có chứa electron X có điện tích hạt nhân A 10 B 15 C 14 D 18 2+ Câu 67: Biết Fe có Z = 26 Cấu hình electron ion Fe ? A 1s22s22p63s23p63d6 4s2 B 1s22s22p63s23p63d6 C 1s22s22p63s23p63d5 D 1s22s22p63s23p63d44s2 Câu 68: Nguyên tố hóa học sau thuộc khối nguyên tố p ? A Fe (Z = 26) B Na (Z=11) C Ca (Z=20) D Cl (Z=17) Câu 69: Số electron hóa trị nguyên tử crom (Z = 24) là: A B C D Câu 70: Trong nguyên tử 17Cl, số e phân mức lượng cao A 11 B C D Câu 71: Cho nguyên tử nguyên tố 11 X; 12 Y; 13 Z; T: Nguyên tố có electron hóa trị? A X B Y C Z D T Câu 72: Một nguyên tử X có tổng số electron lớp M N Vị trí ngun tố bảng tuần hồn là: A Chu kì 3, nhóm IA B Chu kì 3, nhóm IIA C Chu kì 4, nhóm IIA D Chu kì 4, nhóm IA Câu 73: Nguyên tố có Z = 27 thuộc loại nguyên tố A s B p C d D f Câu 74: Cho Na (Z =11), Mg (Z=12), Al (Z =13), tham gia liên kết nguyên tử Na, Mg, Al có xu hướng tạo thành ion: A Na+, Mg+, Al+ B Na+, Mg2+, Al4+ C Na2+, Mg2+, Al3+ D Na+, Mg2+, Al3+ Câu 75: Số electron hóa trị nguyên tử clo (Z = 17) là: A B C Thành công đến với người xứng đáng với nó! D 5 Biên soạn: Thầy Nguyễn Minh Tuấn - THPT chuyên Hùng Vương - Phú Thọ; ĐT: 01773 367 990; Email: nguyenminhtuanchv@gmail.com Câu 76: Cho chất ion sau: Zn, Cl2, FeO, SO2, H2S, Fe2+, Cu2+, Ag+ Số lượng chất ion vừa chất khử vừa chất oxi hoá là: A B C D 2 Câu 77: Nguyên tố Cu có Z = 29, cấu hình electron ion Cu A [Ar] 3d 10 4s B [Ar]3d 4s C [Ar]3d 10 D [Ar]3d Câu 78: Có nguyên tố X (Z =19) ; Y (Z = 17) hợp chất tạo X Y có cơng thức kiểu liên kết A XY, liên kết ion B XY2, liên kết cộng hóa trị có cực C X2Y, liên kết ion D XY, liên kết cộng hóa trị có cực Câu 79: Nguyên tố X thuộc chu kì 2, nhóm IVA Tổng số hạt mang điện có nguyên tử X là: A 12 B C 24 D 26 Câu 80: Anion Y có cấu hình e phân lớp ngồi 2p Số hiệu nguyên tử Y A B 10 C D 3+ Câu 81: Cation X có cấu hình electron lớp vỏ ngồi 2s 2p Cấu hình electron phân lớp nguyên tử X A 3s1 B 2p5 C 3s2 D 3p1 Câu 82: Nhóm sau gồm chất vừa có tính oxi hố, vừa có tính khử? A Cl2, Fe B Na, FeO C SO2, FeO D H2SO4, HNO3 Câu 83: Trong phản ứng sau HCl đóng vai trò chất oxi hoá? A HCl  NH3 � NH4Cl B HCl  NaOH � NaCl  H2O C 4HCl  MnO2 � MnCl2  Cl  H2O D 2HCl  Fe � FeCl2  H2 Câu 84: Các nguyên tử thuộc nguyên tố hóa học ? 16 15 16 14 ; 22 ; 22 ; 17 ; 16 A L 11 D B E 10 Q C M L D G M Câu 85: Hạt nhân nguyên tử nguyên tố X có điện tích 35+ Vị trí X bảng tuần hồn là: A Chu kì 4, nhóm VIIA B Chu kì 4, nhóm VIIB C Chu kì 4, nhóm VA D Chu kì 3, nhóm VIIA Câu 86: Nguyên tử nguyên tố oxi có electron lớp cùng, tham gia liên kết với nguyên tố khác, oxi có xu hướng: A nhận thêm electron B nhận thêm electron C nhường electron D nhường electron Câu 87: Số đơn vị điện tích hạt nhân nguyên tử lưu huỳnh 16 Trong nguyên tử lưu huỳnh, số electron phân mức lượng cao là: A B C D Câu 88: Cho nguyên tố X(Z=2); Y(Z=17); T(Z=20) Phát biểu sau đúng? A X Y khí hiếm, T kim loại B X T kim loại, Y phi kim C X khí hiếm, Y phi kim, T kim loại D X kim loại, Y phi kim, T khí Câu 89: Cho biết số hiệu nguyên tử Cr 24 Vị trí Cr bảng tuần hồn là: A chu kì 4, nhóm VIB B chu kì 3, nhóm VIB C chu kì 4, nhóm IB D chu kì 4, nhóm IIA Câu 90: Cho nguyên tử: 12 14 X;14 Y;6 Z Các nguyên tử đồng vị? A X Y B X Z C X, Y Z D Y Z Câu 91: Cấu hình electron trạng thái nguyên tử nguyên tố X có tổng số electron phân lớp p Nguyên tố X A O (Z=8) B Cl (Z=17) C Al (Z=13) D Si (Z=14) Câu 92: Nguyên tố X chu kì 4, nhóm VIIA Ngun tử ngun tố X có cấu hình electron Thành công đến với người xứng đáng với nó! Biên soạn: Thầy Nguyễn Minh Tuấn - THPT chuyên Hùng Vương - Phú Thọ; ĐT: 01773 367 990; Email: nguyenminhtuanchv@gmail.com A 1s2 2s2 2p63s23p64p2 B 1s2 2s2 2p63s23p63d10 4p2 C 1s2 2s2 2p63s23p64s2 4p5 D 1s2 2s2 2p63s23p63d104s2 4p5 Câu 93: Cấu hình electron ion Fe3+? A 1s22s22p63s23p63d34s2 B 1s22s22p63s23p63d5 C 1s22s22p63s23p63d6 D 1s22s22p63s23p63d6 4s2 Câu 94: Cấu hình electron khơng đúng? A 1s22s22p63s23p5 B 1s22s2 2p63s1 C 1s22s22p63s13p3 D 1s2 2s22p5 Câu 95: Vi hạt có số proton nhiều số electron? A Ion clorua Cl− B Ion kali K+ C Nguyên tử Na D Nguyên tử S Câu 96: Cấu hình electron nguyên tử nguyên tố X (Z=24)? A [Ar] 3d54s1 B [Ar] 4s24p6 C [Ar] 3d44s2 D [Ar] 4s14p5 Câu 97: Ngun tử X có cấu hình electron: 1s22s22p5 Xác định vị trí X bảng tuần hồn? A Ô thứ 9; Chu kỳ 2; nhóm VIIA B Ô thứ 9; Chu kỳ 2; nhóm VIIB C Ơ thứ 9; Chu kỳ 2; nhóm VB D Ơ thứ 9; Chu kỳ 2; nhóm VA Câu 98: Cho cấu hình electron nguyên tử nguyên tố sau: (a) 1s22s1 (b) 1s22s22p63s23p1 (c) 1s22s22p5 (d) 1s22s22p63s23p4 (e) 1s22s22p63s2 Cấu hình nguyên tố phi kim A (b, (c) B (a), (b) C (c), (d) D (b), (e) Câu 99: Nguyên tử nguyên tố X có tổng electron phân lớp p Vậy X thuộc loại nguyên tố: A nguyên tố p B nguyên tố d C nguyên tố f D nguyên tố s Câu 100: Xác định số hợp chất mà phân tử chứa liên kết ion dãy chất sau: CO ; NaCl ; CaS ; SO2 ; O2 ; K2O ; BaBr2 A B C D Câu 101: X có cấu hình electron 1s22s22p63s1 Vị trí X bảng tuần hồn ngun tố hóa học là: A Chu kỳ 3, nhóm IA nguyên tố phi kim B Chu kỳ 3, nhóm IA nguyên tố kim loại C Chu kỳ 4, nhóm IA nguyên tố kim loại D Chu kỳ 4, nhóm VIIA nguyên tố phi kim Câu 102: Cấu hình electron viết không đúng? A 1s22s22p63s23p5 B 1s22s22p63s23p64s23d6 C 1s2 2s22p5 D 1s2 2s22p63s1 Câu 103: Nguyên tử nguyên tố X có tổng số electron phân lớp p 13 electron X thuộc nguyên tố gì? A Nguyên tố p B Nguyên tố f C Nguyên tố s D Nguyên tố d 2 Câu 104: Nguyên tử ngun tố X có cấu hình electron 1s 2s 2p 3s , nguyên tử nguyên tố Y có cấu hình electron 1s22s22p5 Liên kết hóa học ngun tử X Y thuộc loại liên kết: A Kim loại B Cộng hóa trị C Ion D Cho – nhận Câu 105: Nguyên tử nguyên tố X có electron mức lượng cao 3p Nguyên tử nguyên tố Y có electron mức lượng 3p có electron lớp ngồi Nguyên tử X Y có số electron Tính chất nguyên tố X, Y là: A khí kim loại B phi kim kim loại C kim loại khí D kim loại kim loại Câu 106: Phản ứng phản ứng oxi hố - khử? Thành cơng đến với người xứng đáng với nó! Biên soạn: Thầy Nguyễn Minh Tuấn - THPT chuyên Hùng Vương - Phú Thọ; ĐT: 01773 367 990; Email: nguyenminhtuanchv@gmail.com o t A CaCO3 �� � CaO  CO2 o t B 2KClO3 �� � 2KCl  3O2 to C Cl2  2NaOH � NaCl  NaClO  H2O D 4Fe(OH)2  O2 ��� 2Fe2O3  4H2O Câu 107: Phản ứng phản ứng oxi hoá - khử? A 2NaOH  2NO2 � NaNO2  NaNO3  H2O o t C 4Fe(OH)2  O2 ���2Fe2O3  4H2O o t B 2KMnO4 �� � K 2MnO4  MnO2  O2 D 2Fe(OH) �� to � Fe2O3  3H2O Câu 108: Cho phản ứng: M 2Ox  HNO3 � M(NO3)3  Phản ứng cho phản ứng oxi hố - khử x có giá trị bao nhiêu? A B C D Câu 109: Cho phản ứng: SO2 + KMnO4 + H2O → K2SO4 + MnSO4 + H2SO4 Trong phương trình hoá học hệ số KMnO4 hệ số SO2 A B C D Câu 110: Ở trạng thái bản, số obitan s có chứa electron nguyên tử có số hiệu 20 A B C D Câu 111: Nguyên tố có Z = 15 thuộc loại nguyên tố nào? A d B s C f D p Câu 112: Cho sơ đồ chuyển hoá sau (mỗi mũi tên phản ứng): Na2Cr2O7 � Cr2O3 � Cr � CrCl � Cr(OH)2 � Cr(OH)3 � KCrO2 � K 2CrO4 Tổng số phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hoá - khử dãy chuyển hoá A B C D Câu 113: Cho dãy chất: N2, H2, NH3, NaCl, HCl, H2O Số chất dãy mà phân tử chứa liên kết cộng hóa trị phân cực A B C D Câu 114: Nhận định không ? Hai nguyên tử 63 29 Cu 65 29 Cu A đồng vị B có số hiệu nguyên tử C có số electron D có số nơtron ● VẬN DỤNG Câu 115: Hợp chất khí với hiđro (RHn) nguyên tố sau có giá trị n lớn nhất? A N B C C O D S Câu 116: Phân lớp có lượng cao cấu hình electron nguyên tử A, B 3p 4s Tổng số electron phân lớp hiệu số electron chúng Số hiệu nguyên tử nguyên tố A, B A 16 19 B 14 21 C 17 18 D 15 20 Câu 117: Trong hợp chất ion XY (X kim loại, Y phi kim), số electron cation số electron anion tổng số electron XY 20 Biết hợp chất, Y có mức oxi hóa Cơng thức XY A AlN B MgO C LiF D NaF Câu 118: Ngun tố R thuộc chu kì 3, nhóm VIIA bảng tuần hồn ngun tố hóa học Cơng thức oxit cao R là: B R2O A R2O3 C RO3 D R2O7 2 6 10 1 Câu 119: Cấu hình electron ion X 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p Cho phát biểu sau: Thành công đến với người xứng đáng với nó! Biên soạn: Thầy Nguyễn Minh Tuấn - THPT chuyên Hùng Vương - Phú Thọ; ĐT: 01773 367 990; Email: nguyenminhtuanchv@gmail.com (a) X ô 36, chu kỳ 4, VIII A; (b) Ion X 1 có 36 proton; (d) Bán kính ion X  nhỏ bán kính X; (c) X có tính phi kim; Số phát biểu khơng là: A B C D Câu 120: Cho nguyên tố M (Z = 11), X (Z = 17), Y (Z = 9) R (Z = 19) Độ âm điện nguyên tố tăng dần theo thứ tự: A R < M < X < Y B M < X < R < Y C M < X < Y < R D Y < M < X < R Câu 121: Cho phản ứng: FeSO4  KMnO4  H2SO4 � Fe2(SO4 )3  MnSO4  K 2SO4  H2O Sau cân (với hệ số số nguyên, tối giản), tổng hệ số chất tham gia phản ứng A 28 B 20 C 22 D 24 Câu 122: Cho X, Y, Z, T nguyên tố khác số bốn nguyên tố: 11Na, 12Mg, 13Al, 19K tính chất ghi bảng sau: Nguyên tố X Y Z T Bán kính nguyên tử 0,125 0,203 0,136 0,157 (nm) Nhận xét sau đúng: A Z Al, T Mg B Y K, T Na C X Na, Z Al D X Na, Y K Câu 123: Cho nguyên tử C; N; 14 Si; 15 P Ngun tử có bán kính lớn là: A P B Si C N D C Câu 124: Cho nguyên tử nguyên tố 9X, 20Y, 13Z 19T Trường hợp phản ứng với nước nhiệt độ thường theo phương trình hóa học M + H2O � M(OH)2 + H2 là: A X B Y C Z D T 63 65 Câu 125: Trong tự nhiên đồng có đồng vị Cu Cu, oxi có đồng vị 16O, 17O, 18O Số cơng thức phân tử tạo đồng (II) oxi A B C 18 D 12 Câu 126: Nguyên tử nguyên tố X có 16 electron lớp vỏ Cơng thức hiđroxit ứng với hóa trị cao X là: A X(OH)3 B H2XO4 C H2XO3 D X(OH)2 Câu 127: Cho nguyên tố 14Si, 15P, 17Cl, 35Br axit H2SiO3, H3PO4, HClO4, HBrO4 Chất có tính axit mạnh là: A HBrO4 B H3PO4 C H2SiO3 D HClO4 Câu 128: Độ âm điện nguyên tố : 9F, 17Cl, 35Br, 53I Xếp theo chiều giảm dần là: A I> Br > Cl> F B Cl> F > I > Br C I > Br> F > Cl D F > Cl > Br > I 3+ Câu 129: Ion X có tổng cộng 17 electron phân lớp p d Vị trí X bảng tuần hồn ngun tố hố học là: A Ơ thứ 23, nhóm VB, chu kì B Ơ thứ 17, nhóm VIIA, chu kì C Ơ thứ 26, nhóm VIIIB, chu kì D Ơ thứ 20, nhóm IIA, chu kì Câu 130: Nguyên tử R có số hiệu nguyên tử 35 Oxit cao R là: A RO3 B R2O C R2O7 D RO2 Câu 131: Cho nguyên tố X (Z = 9), Y (Z = 12), R (Z = 16), T (Z = 19) Nguyên tố có độ âm điện lớn thứ hai số nguyên tố là: A X B Y C R D T Thành công đến với người xứng đáng với nó! Biên soạn: Thầy Nguyễn Minh Tuấn - THPT chuyên Hùng Vương - Phú Thọ; ĐT: 01773 367 990; Email: nguyenminhtuanchv@gmail.com Câu 132: Cho phản ứng: Fe3O4 +HNO3 � Fe(NO3)3+NxOy +H2O Sau cân bằng, hệ số HNO3 A 13x - 9y B 23x - 9y C 23x - 8y D 46x - 18y Câu 133: Cho phản ứng sau: aP  bNH4ClO4 � cH3PO4  dN2  eCl2  gH2O Trong đó: a, b, c, d, e, g số nguyên tối giản Sau cân phương trình, tổng (a + b) A 18 B 19 C 22 D 20 Câu 134: Cho nguyên tố X, Y, R, T có số hiệu 7, 9, 15, 19 Dãy nguyên tố xếp theo chiều tăng dần độ âm điện là: A Y < T < R < X B T < Y < R < X C X < Y < R < T D T < R < X < Y Câu 135: Trong phương trình phản ứng: aK 2SO3  bKMnO4  cKHSO4 � dK 2SO4  eMnSO4  gH2O Tổng hệ số tối giản chất tham gia gia phản ứng A 10 B 15 C 13 D 18 Câu 136: Cho nguyên tố: X (Z = 19); Y (Z = 37); R (Z = 20); T (Z = 12) Dãy nguyên tố xếp theo chiều tính kim loại tăng dần từ trái sang phải: A Y, R, X, T B T < X < R < Y C Y, X, R, T D T, R, X, Y Câu 137: Cho nguyên tố: 11Na, 12Mg, 13Al, 19K Dãy nguyên tố sau xếp theo chiều tính kim loại tăng dần: A Al, Mg, Na, K B Mg, Al, Na, K C K, Na, Mg, Al D Na, K, Mg,Al Câu 138: Các nguyên tố 12X; 19Y; 20R; 13T hidroxit tương ứng X(OH) 2, YOH, R(OH)2, T(OH)3 Chất có tính bazơ yếu là: A YOH B T(OH)3 C R(OH)2 D X(OH)2 Câu 139: Cho sơ đồ nguyên tử X biễu diễn sau, chọn câu không A Số khối X B X nguyên tử thuộc nguyên tố Liti C Số hạt mang điện hạt nhân D Trong X, số hạt mang điện nhiều hạt mang điện Câu 140: Nguyên tử nguyên tố X có tổng số hạt electron phân lớp p Số hạt mang điện nguyên tử Y nhiều số hạt mang điện nguyên tử X hạt Các nguyên tố X Y A Al P B Al Cl C Fe Cl D Na Cl Câu 141: Cho nguyên tố 4Be, 11Na, 12Mg, 19K Chiều tăng dần tính bazơ hidroxit là: A Be(OH)2 < Mg(OH)2< NaOH < KOH B Be(OH)2 < Mg(OH)2< KOH T Câu 52: Nguyên tố R phi kim thuộc chu kì bảng tuần hồn ngun tố hóa học R tạo hợp chất khí với hiđro có cơng thức oxit cao R 2O5 Nguyên tố R tạo với kim loại M hợp chất có cơng thức phân tử dạng M3R2, M chiếm 75,876 % khối lượng Kim loại M là: A Mg B Zn C Ca D Cu Câu 53: Hợp chất X có cơng thức phân tử M xRy M chiếm 52,94% khối lượng Biết x + y = Trong nguyên tử M số nơtron nhiều số proton Trong nguyên tử R số nơtron số proton Tổng số hạt proton, nơtron electron X 152 Công thức phân tử X A Al2O3 B Cr2S3 C Cr2O3 D Fe2O3 Câu 54: Cho dung dịch chứa 7,95 gam hỗn hợp gồm hai muối KX KY (X, Y hai nguyên tố có tự nhiên, hai chu kì liên tiếp thuộc nhóm VIIA, số hiệu nguyên tử Z X< ZY) vào dung dịch AgNO3 (dư), thu 8,61 gam kết tủa Phần trăm khối lượng KX hỗn hợp ban đầu A 58,22% B 47,20% C 43,77% D 52,81% Câu 55: Ion XY 2 có tổng số hạt mang điện âm 30 Trong số hạt mang điện X nhiều Y 10 Phát biểu sau đúng: A X thuộc chu kì Y có tính phi kim B X Y có tính kim loại C X có tính phi kim Y thuộc chu kì D X thuộc nhóm IIIA Y thuộc nhóm VA 16 Thành cơng đến với người xứng đáng với nó! Biên soạn: Thầy Nguyễn Minh Tuấn - THPT chuyên Hùng Vương - Phú Thọ; ĐT: 01773 367 990; Email: nguyenminhtuanchv@gmail.com Câu 56: X Y hai nguyên tố thuộc nhóm A bảng tuần hồn Tổng số electron 2 anion XY 40 Nhận xét sau đúng: A X thuộc chu kì B X có tính kim loại C ZX < ZY D Y thuộc nhóm VIA Câu 57: Cho nguyên tố X, Y, T Trong X, Y thuộc chu kì - Hợp chất XH3 có chứa 8,82% khối lượng Hidro - X kết hợp với T tạo hợp chất X2T5, T chiếm 56,34% khối lượng - Y kết hợp với T tạo thành hợp chất YT2, Y chiếm 50% khối lượng Xếp nguyên tố X, Y, T theo chiều tăng tính phi kim là: A Y, T, X B Y, X, T C X, Y, T D T , X, Y Câu 58: Hợp chất M tạo thành từ 17 nguyên tử ba nguyên tố (X, Y, Z), số nguyên tử Z lớn hai lần số nguyên tử Y Tổng số proton M 170, số proton Y lớn số proton Z X kim loại thuộc chu kì III, M có hai nguyên tử X Hai nguyên tố Y, Z thuộc nhóm A thuộc hai chu kì liên tiếp bảng tuần hồn Cơng thức phân tử M : A Cr2(SO4)3 B Fe2(SO4)3 C MgSO4 D Al2(SO4)3 Thành công đến với người xứng đáng với nó! 17 ... nguyên tố hóa học ? 16 15 16 14 ; 22 ; 22 ; 17 ; 16 A L 11 D B E 10 Q C M L D G M Câu 85: Hạt nhân nguyên tử nguyên tố X có điện tích 35+ Vị trí X bảng tuần hồn là: A Chu kì 4, nhóm VIIA B Chu kì 4,... thống tuần hoàn nguyên tố hóa học, số chu kì nhỏ chu kì lớn là: A B C D Câu 16 : Phân lớp 4f có số electron tối đa A B 18 C 10 D 14 Câu 17 : Trong nguyên tử, electron hóa trị electron A có khả... phi kim Câu 10 2: Cấu hình electron viết không đúng? A 1s22s22p63s23p5 B 1s22s22p63s23p64s23d6 C 1s2 2s22p5 D 1s2 2s22p63s1 Câu 10 3: Nguyên tử nguyên tố X có tổng số electron phân lớp p 13 electron
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ CƯƠNG ôn tập học kì 1 môn hóa học lớp 10 copy , ĐỀ CƯƠNG ôn tập học kì 1 môn hóa học lớp 10 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn