Thảo luận Hợp đồng 2 Bài 1

15 30 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/12/2019, 20:22

Buổi thảo luận thứ nhất: Nghĩa vụ Lớp TM43.2 HỌ VÀ TÊN N MSSV LỚP Trương Quang Nhân 1853801011141 90-TM43.2 Trần An Nguyên 1853801011138 90-TM43.2 Nguyễn Thanh Nhanh 1853801011142 90-TM43.2 Nguyễn Thị Ngọc 1853801011136 90-TM43.2 Nguyễn Thị Bích Ngọc 1853801011137 90-TM43.2 Hà Xuân Lịch 1853801011091 90-TM43.2 Trần Minh Long 1853801011109 90-TM43.2 Nghiêm Thị Hải Linh 1853801011095 90-TM43.2 Đinh Thị Lê Na 1853801011122 90-TM43.2 Nguyễn Thuỳ Linh 1853801011097 90-TM43.2 VẤN ĐỀ 1: THỰC HIỆN CƠNG VIỆC KHƠNG CĨ UỶ QUYỀN Câu 1: Thế thực cơng việc khơng có uỷ quyền? Theo quy định điều 574, BLDS 2015: "Thực cơng việc khơng có uỷ quyền việc người khơng có nghĩa vụ thực cơng việc tự nguyện thực cơng việc lợi ích người có cơng việc thực người biết mà không phản đối." Câu 2: Vì thực cơng việc khơng có uỷ quyền phát sinh nghĩa vụ? Căn phát sinh nghĩa vụ dân sự kiện xảy thực tế pháp luật dự liệu, thừa nhận có giá trị pháp lý làm sở phát sinh quan hệ nghĩa vụ dân Theo đó, thực cơng việc khơng có uỷ quyền kiện xảy thực tế mà pháp luật dự liệu có giá trị pháp lý làm sở phát sinh quan hệ nghĩa vụ dân nên xem phát sinh nghĩa vụ dân Hơn nữa, theo khoản 3, điều 275, BLDS 2015 quy định phát sinh nghĩa vụ "Thực cơng việc khơng có uỷ quyền" Câu 3: Cho biết điểm luật dân 2015 so với luật dân 2005 Về chế định thực cơng việc khơng có ủy quyền? BLDS 2005 BLDS 2015 Thực công việc khơng có ủy quyền Thực cơng việc khơng có ủy quyền việc người khơng có nghĩa vụ thực việc người khơng có nghĩa vụ thực công việc tự nguyện thực công công việc tự nguyện thực việc đó, hồn tồn lợi ích người có cơng việc lợi ích người có cơng cơng việc thực người việc thực người không biết biết mà không phản đối biết mà không phản đối − Đến với luật dân 2005 quy định thực cơng việc khơng có ủy quyền phải “ hồn tồn lợi ích người có cơng việc” Chúng ta hiểu thực cơng việc khơng có ủy quyền phải hồn tồn mang lại lợi ích cho người có cơng việc mà người thực công việc không hưởng lợi ích Nhưng thực tế, có nhiều tình người thực cơng việc khơng có ủy quyền lợi ích thực 2 cơng việc (ví dụ trường hợp chủ đầu tư A nhà thầu C phần sau) Như gây mâu thuẫn xét xử − Bộ Luật dân 2015 sửa đổi theo hướng bỏ hai chữ “hoàn toàn” để phù hợp với hoàn cảnh thực tế Thiết nghĩ thay đổi hồn tồn hợp lý đa số cơng việc thực khơng có ủy quyền mà khơng mang lại lợi ích cho người thực xảy Câu 4: Điều kiện áp dụng chế định thực cơng việc khơng có ủy quyền theo luật dân 2015? Phân tích điều kiện? Điều 574 Thực cơng việc khơng có ủy quyền:“Thực cơng việc khơng có ủy quyền việc người khơng có nghĩa vụ thực cơng việc tự nguyện thực cơng việc lợi ích người có cơng việc thực người khơng biết biết mà khơng phản đối.” • Để áp dụng chế định thực cơng việc khơng có ủy quyền phải đáp ứng đồng thời điều kiện sau: − “…không nghĩa vụ thực công việc tự nguyện thực công việc…” Một người nghĩa vụ thực cơng việc tức người khơng có trách nhiệm phải làm (khơng tn theo nghĩa vụ thỏa thuận theo hợp đồng hay pháp luật bắt buộc) mà thực công việc theo ý chí thân dân bắt buộc tự nguyện không bị chi phối yếu tố − “… lợi ích người có cơng việc thực hiện…” người thực công việc ủy quyền phải thực cơng việc việc mình, làm cách tận tâm, tận lực mang lại lợi ích, bảo vệ quyền lợi cho người có cơng việc Điều kiện thứ hai cần lưu ý: luật không quy định rõ lợi ích mà phải tùy trường hợp cụ thể người tự đánh giá Ngoài ra, thực tế nhiều trường hợp người thực công việc khơng có ủy quyền lợi ích thực cơng việc khơng mang lợi ích cho người có cơng việc Trường hợp người thực cơng việc 3 khơng có ủy quyền cố ý vô ý gây thiệt hại cho người có cơng việc phải bồi thường theo quy định luật dân − “…người họ biết mà khơng phản đối…” Chúng ta hiểu theo hai nghĩa, người thực công việc ủy quyền thực xong cơng việc mà người có cơng việc khơng biết thực cơng việc khơng có ủy quyền mà người có cơng việc biết khơng phản đối, ngăn cản Nếu người có cơng việc khơng có ủy quyền phản đối điều kiện khơng thỏa mãn Câu 5: Trong tình trên, sau xây dựng xong cơng trình nhà thầu C có quyền yêu cầu chủ đầu tư A thực nghĩa vụ sở quy định chế định thực công việc ủy quyền luật dân 2015 hay khơng? Vì sao? Nêu sở pháp lý trả lời? • Để biết xây dựng xong nhà thầu C có quyền yêu cầu chủ đầu tư ta thực nghĩa vụ sở quy định chế định thực cơng việc khơng có ủy quyền hay khơng phải xem xét đến điều kiện: − Đầu tiên nhà thầu C khơng có nghĩa vụ phải xây dựng cơng trình cho chủ đầu tư thực công việc theo thỏa thuận với ban quản lý B Như C thực công việc thông qua bên thứ ba Thiết nghĩ, chế định thực cơng có khơng có ủy quyền không áp dụng hai chủ thể thơng thường (một bên có cơng việc bên thực thực cơng việc) mà thông qua bên thứ ba Như đảm bảo quyền lợi bên Có thể nói yếu tố thỏa mãn − Trong tình nhà thầu C xây dựng xong cơng trình mang lại lợi ích cho chủ đầu tư A (bán, cho thuê, ở,…) Điều kiện thứ hai trái đất thỏa mãn Nhưng phải lưu ý thực công việc bên sai hưởng quyền lợi trả tiền − Xét đến điều kiện 3, sau xây dựng xong cơng trình chủ đầu A chủ đầu tư khơng biết đặt giả định biết không ngăn cản, phản đối nhà thầu C xây dựng xong cơng trình Như điều kiện bà thỏa mãn Do đó, nhà thầu C có quyền yêu cầu chủ đầu tư A thực nghĩa vụ trả tiền 4 VẤN ĐỀ 2: THỰC HIỆN NGHĨA VỤ (THANH TỐN MỘT KHOẢN TIỀN) Câu 1: Thơng tư cho phép tính lại giá trị khoản tiền phải toán nào? Qua trung gian tài sản gì? • Trường hợp đối tượng nghĩa vụ tài sản khoản tiền, vàng 1- Đối với nghĩa vụ khoản tiền bồi thường, tiền hồn trả, tiền cơng, tiền lương, tiền chia tài sản, tiền đền bù công sức, tiền cấp dưỡng, tiền vay khơng có lãi, tiền truy thu thuế, tiền truy thu thu lợi bất giải sau: Nếu việc gây thiệt hại phát sinh nghĩa vụ dân xảy trước ngày 01/7/1996 thời gian từ thời điểm gây thiệt hại phát sinh nghĩa vụ đến thời điểm xét xử sơ thẩm mà giá gạo tăng từ 20% trở lên, Tồ án quy đổi khoản tiền gạo theo giá gạo loại trung bình địa phương (từ trở gọi tắt "giá gạo") thời điểm gây thiệt hại phát sinh nghĩa vụ, tính số lượng gạo thành tiền theo giá gạo thời điểm xét xử sơ thẩm để buộc bên có nghĩa vụ tài sản phải toán chịu án phí theo số tiền Nếu việc gây thiệt hại phát sinh nghĩa vụ xảy sau ngày 01/7/1996 xảy trước ngày 01/7/1996, khoảng thời gian từ thời điểm gây thiệt hại phát sinh nghĩa vụ đến thời điểm xét xử sơ thẩm mà giá gạo khơng tăng hay có tăng mức 20%, Tồ án xác định khoản tiền để buộc bên có nghĩa vụ phải tốn tiền Trong trường hợp người có nghĩa vụ có lỗi ngồi khoản tiền nói phải trả lãi số tiền chậm trả theo lãi suất nợ hạn Ngân hàng Nhà nước quy định tương ứng với thời gian chậm trả thời điểm xét xử sơ thẩm theo quy định khoản Điều 313 Bộ luật dân sự, trừ trường hợp có thoả thuận khác pháp luật có quy định khác 2- Đối với khoản tiền tịch thu, tiền phạt, tiền án phí xét xử án định mức tiền cụ thể mà khơng áp dụng cách tính hướng dẫn khoản nói 5 3- Đối với khoản tiền vay, gửi tài sản Ngân hàng, tín dụng, giá trị khoản tiền bảo đảm thông qua mức lãi suất Ngân hàng Nhà nước quy định, xét xử, trường hợp tồ án khơng phải quy đổi khoản tiền gạo, mà định buộc bên có nghĩa vụ tài sản phải toán số tiền thực tế vay, gửi với khoản tiền lãi, kể từ ngày giao dịch thi hành án xong, theo mức lãi suất tương ứng Ngân hàng Nhà nước quy định • Trường hợp đối tượng nghĩa vụ tài sản vật 1- Trong trường hợp đối tượng nghĩa vụ tài sản vật, giải vụ án cần phải xem xét xác định người có nghĩa vụ thực nghĩa vụ giao vật hay khơng, người có quyền có chấp nhận tiếp nhận vật hay khơng, để tuỳ trường hợp cụ thể mà giải theo hướng sau đây: Nếu có đủ điều kiện buộc người có nghĩa vụ tài sản thực nghĩa vụ giao vật, tồ án định buộc người phải giao vật theo quy định Điều 294 Bộ luật dân án, định phải ghi rõ tình trạng, số lượng, chất lượng, chủng loại vật phải giao để việc thi hành án rõ ràng, thuận lợi Tuy nhiên, án phải xác định giá trị vật theo giá thị trường thời điểm xét xử sơ thẩm để tính án phí Nếu bên có nghĩa vụ khơng thể có vật để thực nghĩa vụ giao vật, tồ án định buộc họ phải toán giá trị vật theo giá thị trường thời điểm xét xử sơ thẩm bồi thường thiệt hại 2- Theo quy định khoản Điều 310, Điều 311 khoản Điều 313 Bộ luật dân người chậm thực nghĩa vụ giao vật, không thực nghĩa vụ giao vật phải bồi thường thiệt hại cho người có quyền Thiệt hại trường hợp không giao vật, chậm thực nghĩa vụ giao vật, thu nhập thực tế bị mất, bị giảm sút Để tính thiệt hại cụ thể, tính theo mức thu nhập thực tế bị mất, bị giảm sút cụ thể bên bị thiệt hại chứng minh, không xác định thiệt hại cụ thể, tính mức thu nhập bình quân (sau trừ 6 khoản chi phí) tháng liền kề (nếu chưa đủ tháng tính mức thu nhập bình quân tháng đó), trước thời điểm phát sinh nghĩa vụ giao vật Câu 2: Đối với tình thứ thực tế ông Qưới phải trả cho bà Cô khoản tiền cụ thể bao nhiêu? Nêu rõ sở pháp lý trả lời? Thực tế ông Qưới phải trả cho bà Cô số tiền 3284671,533 đồng Cách tính: Vì việc phát sinh nghĩa vụ dân xảy trước ngày 1-7-1996 thời gian từ thời điểm gây thiệt hại phát sinh nghĩa vụ đến thời điểm xét xử sơ thẩm mà giá gạo tăng từ 20% trở lên (giá gạo thời điểm năm 1973 137 đồng/kg giá gạo trung bình theo Sở tài TP.HCM 9000 đồng/kg) nên giá gạo vào năm 1973 137 đồng/kg, số lượng gạo quy đổi 364,96 kg (50000 đồng): 137 đồng/kg = 500 kg) Giá gạo thời điểm 9.000 đồng/kg, ông Qưới phải trả cho bà Cô số tiền 3284640 đồng (364,96 kg x 9000 đồng/ kg =3284640 đồng) Cở sở pháp lí: Thơng tư 01/TTLT ngày 19/6/1997 Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp, Bộ Tài hướng dẫn việc xét xử thi hành án tài sản quy định liên quan khác Câu 3: Thơng tư có điều chỉnh việc tốn tiền hợp đồng chuyển nhượng bất động sản định số 15/DS-GDT khơng? Vì sao? Thơng tư 01/TTLT ngày 19/6/1997 Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp, Bộ Tài hướng dẫn việc xét xử thi hành án tài sản quy định liên quan khác: “Đối với nghĩa vụ khoản tiền bồi thường, tiền hồn trả, tiền cơng, tiền lương, tiền chia tài sản, tiền đền bù công sức, tiền cấp dưỡng, tiền vay khơng có lãi, tiền truy thu thuế, tiền truy thu thu lợi bất chính…” Câu 4: Đối với tình Quyết định số 15/2018/DS-GĐT, giá trị nhà đất xác định 1697760000đ Tòa án cấp sơ thẩm làm thì, theo Tòa án nhân dân cấp cao Hà Nội, khoản tiền bà Hường phải toán cho cụ Bảng cụ thể bao nhiêu? Vì sao? 7 Theo Tòa án nhân dân cấp cao Hà Nội, khoản tiền bà Hường phải toán cho cụ Bảng cụ thể 1697760000 đồng tiền lãi 1710000đồng (bà Hường phải tốn cho cụ Bnagr số tiền nợ tương đương 1/5 giá trị nhà, đất theo định giá thời điểm xét xử sơ thẩm đúng) Cở sở pháp lí: Thơng tư 01/TTLT ngày 19/6/1997 Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp, Bộ Tài hướng dẫn việc xét xử thi hành án tài sản quy định liên quan khác Câu 5: Hướng Tòa án nhân dân cấp cao Hà Nội có tiền lệ chưa? Nêu tiền lệ (nếu có) Hướng giải TAND cấp cao Hà Nội có tiền lệ: Quyết định số 741/2011/DS-GĐT ngày 26/9/2011 Tòa dân Tòa án nhân dân tối cao (PGS TS Đỗ Văn Đại, Bản án số 54 Luật Nghĩa vụ bảo đảm thực nghĩa vụ Việt Nam, Bản án bình luận án, Tập 1) Ơng Hoanh với ông An có ký hợp đồng chuyển nhượng 1230m đất với giá 500.000.000đ Ơng An trả cho ơng Hoanh 265.000.000đ, nợ ơng Hoanh 235.000.000đ; ơng An nhận đất ông An cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Theo báo cáo Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ Cơng văn số 34/BC VKST-P5 ơng An bán đất mà ông nhận chuyển nhượng ông Hoanh Tòa án cấp sơ thẩm Tòa án cấp phúc thẩm buộc bên tiếp tục thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ông An ơng Hoanh có Tuy nhiên q trình thực hợp đồng ơng An vi phạm hợp đồng, không thực nghĩa vụ trả tiền nhận chuyển nhượng đất thời hạn Do đó, ơng An phải tốn cho ơng Hoanh số tiền nhận chuyển nhượng đất thiếu theo giá thị trường thời điểm xét xử sơ thẩm, đảm bảo quyền lợi hợp pháp đương Tòa án cấp sơ thẩm buộc ơng An phải trả số tiền gốc chưa toán lãi suất VẤN ĐỀ 3: CHUYỂN GIAO NGHĨA VỤ THEO THOẢ THUẬN 8 Câu 1: Điểm giống khác chuyển giao quyền yêu cầu chuyển giao nghĩa vụ theo thỏa thuận • Giống nhau: Chuyển giao quyền yêu cầu, chuyển giao nghĩa vụ dân dẫn tới hậu pháp lý làm thay đổi chủ thể quan hệ nghĩa vụ theo chấm dứt tư cách chủ thể chủ thể chuyển giao, xác lập tư cách chủ thể cho người nhận chuyển giao Khi đó, người có quyền trước/người có nghĩa vụ trước chấm dứt mối quan hệ với người có nghĩa vụ/người có quyền khơng phải chịu trách nhiệm khả thực nghĩa vụ người có nghĩa vụ (đối với việc chuyển giao quyền yêu cầu) hay người nghĩa vụ (đối với hành vi chuyển giao nghĩa vụ dân sự) Về hình thức chuyển giao, việc chuyển giao quyền yêu cầu hay chuyển giao nghĩa vụ thể văn hay lời nói • Khác nhau: Chuyển giao quyền yêu cầu Cơ sở pháp lý Điều 365-369 BLDS 2015 Chuyển giao nghĩa vụ dân Điều 370-371 BLDS 2015 Chuyển giao quyền yêu cầu thỏa Chuyển giao nghĩa vụ dân sự thuận người có quyền quan thỏa thuận người có nghĩa vụ hệ nghĩa vụ dân với người thứ ba quan hệ nghĩa vụ dân với nhằm chuyển giao quyền yêu cầu cho người thứ ba sở có đồng ý người thứ ba Người thứ ba người có quyền nhằm chuyển Khái niệm trường hợp gọi người quyền, nghĩa vụ cho người thứ ba Người trở thành người có quyền, quyền thứ ba gọi người nghĩa vụ trở yêu cầu người có nghĩa vụ phải thực thành người có nghĩa vụ phải nghĩa vụ theo phạm vi quyền yêu thực nghĩa vụ theo yêu cầu cầu chuyển giao người có quyền phạm vi nghĩa vụ xác định Đối tượng có Bên có quyền người có quyền Đối với chuyển giao nghĩa vụ dân quyền chuyển chuyển giao bên có nghĩa vụ người có quyền giao: chuyển giao Chuyển giao quyền yêu cầu khơng cần Chuyển giao nghĩa vụ buộc phải có có đồng ý người có nghĩa vụ đồng ý bên có quyền Quy định trường hợp người có nghĩa phù hợp quan hệ vụ dều phải thực nội dung nghĩa vụ, quyền bên có nghĩa vụ xác định Tuy đảm bảo hay khơng hồn tồn phụ nhiên người chuyển quyền phải thông thuộc vào việc thực nghĩa vụ Nguyên tắc báo cho người có nghĩa vụ biết việc bên Người thực nghĩa vụ chuyển giao chuyển giao quyền yêu cầu chuyển giao nghĩa vụ phải đảm bảo cho người kế thừa nghĩa vụ có khả thực nghĩa vụ Khi người có quyền đồng ý, việc chuyển giao thực Người chuyển giao nghĩa vụ không cần thông báo cho người có quyền Nếu chuyển giao quyền yêu cầu mà Đối với chuyển giao nghĩa vụ theo Hiệu lực biện pháp bảo đảm quyền yêu cầu có biện pháp bảo đảm thỏa thuận, nghĩa vụ thực có thực nghĩa vụ kèm theo biện biện pháp bảo đảm chuyển giao pháp bảo đảm chuyển giao sang biện pháp bảo đảm đương người quyền nhiên chấm dứt (trừ trường hợp bên khơng có thỏa thuận khác) Câu 2: Thơng tin án cho thấy bà Phượng có nghĩa vụ toán cho bà Tú? Ở phần đầu mục Nhận thấy án ghi rõ: “Từ đầu 2003, bà Tú cho bà Phượng vay số tiền 555.000.000đ, việc giao nhận tiền chia làm đợt, có làm biên lai nhận, lãi suất 10 10 1,8%/tháng Theo thỏa thuận, bà Phượng có trách nhiệm trả lãi hang tháng hồn vốn sau 12 tháng tiền vay bà Tú vay Ngân hang bà Phượng vay lại.” Câu 3: Đoạn án cho thấy nghĩa vụ trả nợ bà Phượng chuyển sang cho bà Ngọc, bà Loan ông Thạnh? "Xét hợp đồng vay tiền bà Phượng bà Tú, phía bà Phượng vi phạm nghĩa vụ tốn tiền nợ vay, khơng trả vốn, lãi cho bà Tú Tuy nhiên phía bà Tú chấp nhận cho bà Phượng chuyển giao nghĩa vụ trả nợ cho bà Ngọc, bà Loan ông Thạnh thể qua việc bà Tú lập hợp đông cho bà Ngọc vay số tiền 465.000.000đ hợp đồng cho bà Loan ông Thạnh vay số tiền 150.000.000đ vào ngày 12/05/2013"  Vậy nghĩa vụ trả nợ bà Phượng chấm dứt làm phát sinh nghĩa vụ bà Ngọc, bà Loan ông Thạnh với tổng số tiền 615.000.000đ Câu 4: Suy nghĩ anh/chị đánh giá Tòa án? Đánh giá Tòa án hợp lí Bởi vì: Theo Điều 370 BLDS 2015: “1 Bên có nghĩa vụ chuyển giao nghĩa vụ cho người nghĩa vụ bên có quyền đồng ý, trừ trường hợp nghĩa vụ gắn liền với nhân thân bên có nghĩa vụ pháp luật có quy định không chuyển giao nghĩa vụ Khi chuyển giao nghĩa vụ người nghĩa vụ trở thành bên có nghĩa vụ.” Khi bà Tú lập hợp đồng cho vay với bà Ngọc vợ chồng bà Loan, ông Thạnh bà Tú đồng ý việc chuyển giao nghĩa vụ trả nợ từ bà Phượng sang bà Ngọc vợ chồng bà Loan, ơng Thạnh Vì nghĩa vụ trả nợ bà Phượng bà Tú chấm dứt Bà Tú khơng có quyền u cầu bà Phượng trả nợ liên đới trả nợ Câu 5: Nhìn từ góc độ văn bản, người có nghĩa vụ ban đầu có trách nhiệm người có quyền khơng người nghĩa vụ khơng thực nghĩa vụ chuyển giao? Nêu sở pháp lí trả lời 11 11 Theo Điều 370 BLDS 2015: “1 Bên có nghĩa vụ chuyển giao nghĩa vụ cho người nghĩa vụ bên có quyền đồng ý, trừ trường hợp nghĩa vụ gắn liền với nhân thân bên có nghĩa vụ pháp luật có quy định khơng chuyển giao nghĩa vụ Khi chuyển giao nghĩa vụ người nghĩa vụ trở thành bên có nghĩa vụ.” Vì vậy, người có nghĩa vụ ban đầu chuyển giao nghĩa vụ cho người nghĩa vụ người có nghĩa vụ ban đầu chấm dứt nghĩa vụ người có quyền, làm phát sinh nghĩa vụ người nghĩa vụ Vì người nghĩa vụ khơng thực nghĩa vụ chuyển giao người nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm với người có quyền, người có nghĩa vụ ban đầu khơng trách nhiệm người có quyền Câu 6: Nhìn từ góc độ quan điểm tác giả, người có nghĩa vụ ban đầu có trách nhiệm người có quyền khơng người nghĩa vụ không thực nghĩa vụ chuyển giao? Nêu rõ quan điểm tác giả mà anh/chị biết? Theo ThS GVC Chế Mỹ Phương Đài viết giáo trình Pháp luật hợp đồng bồi thường thiệt hại ngồi hợp đồng “bên có nghĩa vụ ủy quyền cho người thứ ba thay thực nghĩa vụ bên có nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm với bên có quyền trường hợp người thứ ba không thực thực không nghĩa vụ” Câu 7: Đoạn án cho thấy Tòa án theo hướng người có nghĩa vụ ban đầu khơng trách nhiệm người có quyền? Đó đoạn “Như vậy, kể từ thời điểm bà Tú xác lập hợp đồng vay với bà Ngọc, bà Loan ông Thạnh nghĩa vụ trả nợ vay bà Phượng với bà Tú chấm dứt…” Câu 8: Kinh nghiệm pháp luật nước quan hệ người có nghĩa vụ ban đầu người có quyền 12 12 Ở Châu Âu số nước quy định người có nghĩa vụ ban đầu miễn nghĩa vụ hoàn toàn số nước quy định ngược lại theo hướng người thứ người có nghĩa vụ bổ sung Câu 9: Suy nghĩ anh chị hướng giải Tòa án Theo em, hướng giải Tòa án hợp lý “Việc chuyển giao nghĩa vụ dân sự thỏa thuận bên có nghĩa vụ, bên nghĩa vụ bên có quyền Người thứ ba thay người có nghĩa vụ trước trở thành người có nghĩa vụ Người có nghĩa vụ trước chấm dứt tồn mối quan hệ nghĩa vụ với bên có quyền Sau việc chuyển giao nghĩa vụ có hiệu lực, người có quyền phép yêu cầu người nghĩa vụ thực nghĩa vụ nên người chuyển giao nghĩa vụ không chịu trách nhiệm việc thực nghĩa vụ bên nghĩa vụ Điều nhằm bảo vệ lợi ích người có nghĩa vụ trước nâng cao tinh thần trách nhiệm bên nghĩa vụ” Chế Mỹ Phương Đài, Giáo trình Pháp luật hợp đồng bồi thường thiệt hại hợp đồng, Nxb Hồng Đức 2013, tr 72-73 Câu 10: Trong trường hợp nghĩa vụ bà Phượng bà Tú có biện pháp bảo lãnh người thứ ba thì, nghĩa vụ chuyển giao, biện pháp bảo lãnh có chấm dứt khơng? Nêu rõ sở pháp lý trả lời Khi nghĩa vụ chuyển giao, biện pháp bảo lãnh chấm dứt theo quy định Điều 371, BLDS 2015: “Trường hợp nghĩa vụ có biện pháp bảo đảm chuyển giao biện pháp bảo đảm chấm dứt, trừ trường hợp có thỏa thuận khác” 13 13 14 14 15 15
- Xem thêm -

Xem thêm: Thảo luận Hợp đồng 2 Bài 1, Thảo luận Hợp đồng 2 Bài 1

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn