Phân tích và dự báo tài chính công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật điện lực dầu khí việt nam

110 14 0
  • Loading ...
1/110 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/12/2019, 14:14

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐỖ THỊ THU HUYỀN PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO TÀI CHÍNH CƠNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG NGHIÊN CỨU Hà Nội – 2017 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐỖ THỊ THU HUYỀN PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO TÀI CHÍNH CƠNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60 34 02 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG NGHIÊN CỨU NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS TRẦN THẾ NỮ Hà Nội - 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn kết nghiên cứu riêng tôi, chƣa đƣợc cơng bố cơng trình nghiên cứu ngƣời khác Việc sử dụng kết quả, trích dẫn tài liệu ngƣời khác đảm bảo theo quy định Các nội dung trích dẫn tham khảo tài liệu, sách báo, thông tin đƣợc đăng tải tác phẩm, tạp chí trang web theo danh mục tài liệu tham khảo luận văn Tác giả luận văn Đỗ Thị Thu Huyền LỜI CẢM ƠN Để hồn thành đề tài luận văn thạc sĩ cách hoàn chỉnh, bên cạnh nỗ lực cố gắng thân có hƣớng dẫn nhiệt tình q Thầy Cơ, nhờ động viên ủng hộ gia đình bạn bè suốt thời gian học tập nghiên cứu thực luận văn thạc sĩ Xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn đến TS Trần Thế Nữ ngƣời hết lòng giúp đỡ tạo điều kiện tốt cho tơi hồn thành luận văn Xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn đến tồn thể q thầy khoa Tài – Ngân hàng khoa sau đại học Đại học Kinh tế – Trƣờng Đại học Quốc Gia Hà Nội tận tình truyền đạt kiến thức quý báu nhƣ tạo điều kiện thuận lợi cho suốt trình học tập nghiên cứu thực đề tài luận văn Xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn đến Tổng cơng ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, Cơng ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam không ngừng hỗ trợ tạo điều kiện tốt cho suốt thời gian nghiên cứu thực luận văn Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn đến gia đình, anh chị bạn đồng nghiệp hỗ trợ cho nhiều suốt trình học tập, nghiên cứu thực đề tài luận văn thạc sĩ cách hoàn chỉnh Hà Nội, tháng 10 năm 2017 Học viên thực Đỗ Thị Thu Huyền MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT i DANH MỤC BẢNG ii DANH MỤC HÌNH VẼ .iv MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO TÀI CHÍNH .4 1.1 Tổng quan nghiên cứu 1.2 Phân tích tài 1.2.1 Khái niệm phân tích tài 1.2.2 Ý nghĩa phân tích tài 1.2.3 Nội dung phân tích tình hình tài .8 1.2.4 Khái niệm dự báo tài .22 1.2.5 Nội dung dự báo tài 23 CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 29 2.1 Quy trình nghiên cứu 29 2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu 29 2.2.1 Phương pháp thu thập liệu thứ cấp 30 2.2.2 Phương pháp phân tích 30 CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG TÀI CHÍNH VÀ DỰ BÁO TÀI CHÍNHCƠNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM 34 3.1 Khái quát Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Việt Nam 34 3.1.1 Giới thiệu chung .34 3.1.2 Quá trình hình thành phát triển công ty .35 3.1.3 Ngành nghề kinh doanh 36 3.1.4 Sơđồ tổ chức 36 3.2 Phân tích tình hình tài Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam 38 3.2.1 Phân tích khái qt tình hình tài Cơng ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam .38 3.2.2 Phân tích tình hình cơng nợ khả tốn .50 3.2.3 Phân tích hiệu hoạt động Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam 54 3.2.4 Phân tích khả tạo tiền tình hình ln chuyển tiền Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam 61 3.3 Đánh giá tình hình tài Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam 66 3.3.1 Những kết đạt 66 3.3.2 Hạn chế nguyên nhân 68 3.4 Dự báo tài Cơng ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam năm 2017-2019 .70 3.4.1 Phân tích SWOT Cơng ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam .71 3.4.2 Dự báo doanh thu 74 3.4.3 Xác định tiêu biến đổi theo doanh thu .76 3.4.4 Dự báo báo cáo kết kinh doanh .77 3.4.5 Dự báo bảng cân đối kế toán xác định nhu cầu vốn bổ sung 78 3.4.6 Điều chỉnh dự báo 80 3.4.7 Dự báo báo cáo lưu chuyển tiền tệ 81 CHƢƠNG 4: GIẢI PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠICƠNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM 84 4.1 Định hƣớng phát triển Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam .84 4.2 Các giải pháp cải thiện tình hình tài Cơng ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam .85 4.2.1 Nhóm giải pháp nhằm tăng doanh thu 86 4.2.2 Nhóm giải pháp nhằm giảm chi phí .89 4.2.3 Giải pháp kỹ thuật - thị trường 91 4.2.4 Giải pháp tổ chức quản lý 91 4.2.5 Giải pháp tài đầu tư phát triển 91 4.2.6 Giải pháp đào tạo khoa học công nghệ 92 4.3 Kiến nghị 93 4.3.1 Kiến nghị với lãnh đạo Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam .93 4.3.2 Kiến nghị đơn vị nắm cổ phần chi phối Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam 94 KẾT LUẬN 95 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 97 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Stt Ký hiệu Nguyên nghĩa CPBH Chi phí bán hàng CPQLDN Chi phí quản lý doanh nghiệp CĐKT Cân đối kế toán EBIT Earnings before interest and taxes (Thu nhập trƣớc lãi vay thuế) HĐKD Hoạt động kinh doanh LTMC Hợp đồng bảo dƣỡng sửa chữa dài hạn LTPA Hợp đồng cung cấp vật tƣ dài hạn NMĐ Nhà máy điện OEM Nhà sản xuất thiết bị gốc 10 PVN Tập đồn Dầu khí Việt Nam 11 PV POWER Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam 12 PV POWER BACKAN Cơng ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Bac Kan 13 PV POWER CA MAU Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Cà Mau 14 PV POWER DHC Cơng ty Cổ phần Thủy điện Đakđrinh 15 PVPOWER HHC Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na 16 PV POWER NT Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 17 PV POWER NT2 Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 18 PV POWER SERVICES Cơng ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam 19 SXKD Sản xuất kinh doanh 20 TNHH 1TV Trách nhiệm hữu hạn thành viên 21 TSCĐ Tài sản cố định 22 TSDH Tài sản dài hạn 23 TSNH Tài sản ngắn hạn 24 VCSH Vốn chủ sở hữu i DANH MỤC BẢNG Stt Bảng Nội dung Bảng 3.1 Tình hình biến động tài sản năm 2014 - 2016 39 Bảng 3.2 Cơ cấu tổng tài sản 41 Bảng 3.3 Cơ cấu tài sản ngắn hạn 42 Bảng 3.4 Tình hình biến động nguồn vốn năm 2014-2016 45 Bảng 3.5 Cơ cấu nợ phải trả năm 2014-2016 46 Bảng 3.6 Cơ cấu nợ phải trả năm 2014-2016 47 Bảng 3.7 Mối quan hệ tài sản nguồn vốn năm 20142016 48 Bảng 3.8 Hệ số nợ doanh nghiệp ngành bình quân 2014-2016 49 Bảng 3.9 Vốn hoạt động hệ số tài trợ năm 2014-2016 50 10 Bảng 3.10 Phân tích tình hình cơng nợ năm 2014-2016 51 11 Bảng 3.11 Phân tích khả toán năm 2014-2016 52 12 Bảng 3.12 Phân tích tình hình quản lý tài sản năm 2014-2016 54 13 Bảng 3.13 Phân tích tình hình quản lý tài sản năm 2014-2016 55 14 Bảng 3.14 Phân tích hiệu sử dụng chi phí năm 2014-2016 58 15 Bảng 3.15 Doanh thu chi phí tài PV Power Services 2014-2016 59 16 Bảng 3.16 Phân tích giá trị thị trƣờng năm 2014-2016 60 17 Bảng 3.17 Thu nhập cổ phần doanh nghiệp ngành 60 ii Trang 18 Bảng 3.18 So sánh thu nhập cổ phần với doanh 61 nghiệp ngành 19 Bảng 3.19 Lƣu chuyển tiền qua năm 2014-2016 62 20 Bảng 3.20 Các thành phần quan trọng dòng tiền hoạt động kinh doanh 62 21 Bảng 3.21 Bảng tính dòng tiền vốn chủ sở hữu (FCFE) Dòng tiền cơng ty (FCFF) 63 22 Bảng 3.22 Dòng tiền tự năm 2014-2016 64 23 Bảng 3.23 Tỷ số đảm bảo dòng tiền năm 2014-2016 65 24 Bảng 3.24 Lƣu chuyển tiền từ hoạt động đầu tƣ năm 2014-2016 65 25 Bảng 3.25 Lƣu chuyển tiền từ hoạt động tài năm 2014-2016 66 26 Bảng 3.26 Nhiệm vụ PV Power Services hoàn thành năm 2014-2016 67 27 Bảng 3.27 Kết hoạt động kinh doanh năm 2014-2016 74 28 Bảng 3.28 Dự báo doanh thu PV Power Services năm 2017-2019 75 29 Bảng 3.29 Dự báo kết kinh doanh năm 2017-2019 77 30 Bảng 3.30 Dự báo bảng cân đối kế toán 2017 - 2019 79 31 Bảng 3.31 Dự báo báo cáo lƣu chuyển tiền tệ năm 2017-2019 80 iii CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM 4.1 Định hƣớng phát triển Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam Tầm nhìn đến năm 2025 trở thành cơng ty dịch vụ kỹ thuật hàng đầu ngành điện Sứ mệnh ngƣời tiêu dùng đem lại nguồn điện sáng ổn định cho ngƣời dân địa hình, miền Tổ quốc, góp phần đảm bảo an ninh lƣợng quốc gia Để đạt điều này, PV Power Services cần đề định hƣớng phát triển cho thời gian tới nhƣ sau: - Mục tiêu hoạt động: Giữ vững vai trò thƣơng hiệu tiên phong hàng đầu lĩnh vực bảo dƣỡng, sửa chữa nhà máy điện ngồi ngành dầu khí Tiếp tục khẳng định vị trí vai trò công ty hệ thống nhà máy điện - Chiến lƣợc đầu tƣ: Nâng cao lực tài chính, tối ƣu hóa hoạt động sản xuất, xây dựng thành công xƣởng phục hồi, chế tạo vật tƣ, thiết bị điện đến năm 2020 - Phƣơng châm định hƣớng chiến lƣợc sản xuất kinh doanh giai đoạn 20172020 củng cố, hoàn thiện phát triển dịch vụ cung cấp vật tƣ, thiết bị điện, bảo dƣỡng sửa chữa nhà máy điện tiến độ, chất lƣợng, đảm bảo an toàn, hiệu Đảm bảo tốc độ tăng trƣởng bình quân doanh thu hàng năm 5% - Tập trung phát huy tối đa nguồn lực, triển khai đồng giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ, tiêu kế hoạch SXKD hàng quý năm Công ty mà Đại hội đồng cổ đông ban hành - Ổn định mở rộng phạm vi kinh doanh, tìm kiếm đối tác ngành điện ngành công nghiệp khác - Đảm bảo công tác sửa chữa thƣờng xuyên, định kỳ đột xuất đƣợc hiệu quả, an toàn, tiến độ, chất lƣợng không để xảy cố tai nạn chủ quan công tác sửa chữa Hoàn thành vƣợt mức kế hoạch doanh thu, lợi nhuận hàng năm công ty 84 - Phát huy sở trƣờng, xây dựng xƣởng phục hồi, chế tác thiết bị điện để mở rộng lĩnh vực sản xuất kinh doanh Đây chiến lƣợc kinh doanh đƣợc công ty đề từ năm 2016, nhu cầu sửa chữa, phục hồi thiết bị điện ngày lớn mà xƣởng sản xuất, chế tác, phục hồi thiết bị có một, hai xƣởng miền Bắc điều gây tốn kém, thời gian thiết bị phải mang bảo dƣỡng, sửa chữa Nếu làm đƣợc dự án này, triển vọng mở trang lĩnh vực kinh doanh công ty, hứa hẹn đem đến nhiều lợi nhuận, đối tác uy tín ngồi ngành - Bám sát tình hình, diễn biến giá dầu thơ giới, tình hình tài tiền tệ giới, đặc biệt xu hƣớng tăng giá đồng ngoại tệ, tình hình biến đổi thời tiết, khí hậu, để có giải pháp ứng phó linh hoạt, kịp thời - Thúc đẩy tái cấu tồn diện quan văn phòng cơng ty mẹ chi nhánh;đổi doanh nghiệp, để phát triển bền vững, ổn định, nâng cao suất, chất lƣợng hiệu SXKD Công tác nhân đƣợc lãnh đạo công ty quan tâm, để đápứng mục tiêu phát triển, công ty tiến hành tái cấu trúc máy nhân sự, hệ thống chi nhánh, văn phòng miền Nam, nhằm đáp ứng hiệu cao cho công tác bảo dƣỡng dửa chữa nhà máy - Quản lý chặt chẽ chi phí, tiết giảm chi phí, giảm giá thành cung ứng vật tƣ, trang thiết bị điện Khâu quản lý chi phí, giá thành sản xuất vơ quan trọng với cơng ty Tiết giảm đƣợc chi phí giúp lợi nhuận cơng ty tăng lên, tài đƣợc cải thiện, giảm giá thành sản xuất, nâng cao uy tín, sức cạnh tranh cơng ty đơn vị thành viên - Chủ động hội nhập, hợp tác quốc tế, nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực; đẩy mạnh ứng dụng khoa học cơng nghệ; tích cực bảo vệ môi trƣờng - Thực hành tiết kiệm chống lãng phí, cơng tác an sinh xã hội; đảm bảo ổn định việc làm nâng cao thu nhập cho cán công nhân viên 4.2 Các giải pháp cải thiện tình hình tài Cơng ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam Với đặc điểm công ty đƣợc phân tích Chƣơng 3, điểm mạnh, điểm yếu, hội, thách thức, với tồn đƣợc phân tích trên, cơng 85 ty phải tập trung, nỗ lực tăng trƣởng, phát triển theo định hƣớng phát triển thời gian tới Chính lẽ đó, tác giả đƣa nhóm giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài cơng ty, góp phần củng cố tiềm lực kinh tế, sức mạnh tài cơng ty ngày đƣợc khẳng định 4.2.1 Nhóm giải pháp nhằm tăng doanh thu Từ thành lập năm 2007 đến nay, PV Power Services chủ yếu thực dịch vụ bảo dƣỡng, sửa chữa cho nhà máy điện Tập đồn Dầu khí Việt Nam Tổng Cơng ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, doanh thu từ hợp đồng dài hạn chiếm đến 90% doanh thu công ty Điều vừa lợi công ty vừa rủi ro công ty phụ thuộc vào hợp đồng PV Power Hoạt động chủ yếu PV Power Services hợp đồng dài hạn với PV Power bảo dƣỡng, sửa chữa thƣờng xuyên, định kỳ đột xuất nhà máy điện PV Power nhƣ nhà máy điện Cà Mau 1&2, nhà máy điện Nhơn Trạch 1, nhà máy điện Nhơn Trạch Tổng doanh thu hàng năm Công ty đạt nghìn tỷ đồng, nhiên 95% doanh thu hợp đồng lại đƣợc chuyển thẳng để thuê nhà thầu phụ nƣớc thực Thực tế, doanh thu trực tiếp phát sinh lợi nhuận cho công ty chiếm khoảng 5% tổng doanh thu Bởi vậy, muốn tăng doanh thu cách hiệu kinh tế phải tăng doanh thu trực tiếp Cơng ty Cụ thể: - Tăng cƣờng tìm kiếm đối tác ngành dầu khí: Cơng ty có thuận lợi Cơng ty cháu Tập đồn Dầu khí, Tập đồn với nhiều công ty hoạt động nhiều lĩnh vực trọng yếu, quy mô lớn nhu cầu bảo dƣỡng sửa chữa, tƣ vấn, dịch vụ lớn Nếu khai thác thêm đƣợc khách hàng ngành Cơng ty khơng tăng doanh thu mà nâng cao đƣợc vị thế, uy tín lĩnh vực bảo dƣỡng, sửa chữa Mặc dù vậy, việc thu hút khách hàng Tập đồn Dầu khí khơng phải dễ dàng bối cảnh Nhiều Tổng Công ty thiếu vốn đầu tƣ dự án dang dở, số dự án có biểu khả thi bắt đầu vận hành…nên nhu cầu tìm kiếm cơng ty dịch vụ, kỹ thuật có xu hƣớng giảm mạnh Thêm vào đó, Tổng cơng ty lớn thƣờng có đơn vị dịch vụ riêng, 86 đối tác lâu năm với Tổng Cơng ty nên việc PV Power Services có đƣợc hợp đồng dài hạn ngành khó khăn Vì vậy, PV Power Services cần hƣớng mục tiêu đến hợp đồng ngắn hạn, phạm vi công việc sửa chữa nhỏ vừa phát sinh công tác sản xuất, công tác cung cấp vật tƣ, thiết bị kỹ thuật cho nhà máy Công ty cần thực giải pháp đối ngoại, xây dựng hình ảnh mắt khách hàng tiềm năng, tổ chức hội thảo giới thiệu, trao đổi kinh nghiệm với đối tác ngành, tranh thủ hội để tiếp xúc tìm kiếm hợp đồng ngắn hạn, phạm vi cơng việc thực đƣợc, tận dụng nguồn nhân lực dồi trình độ cao - Đối với đối tác ngồi ngành: Cơng ty chủ yếu hoạt động kỹ thuật nên chủ yếu khách hàng doanh nghiệp nhà nƣớc, doanh nghiệp sản xuất lớn Đồng thời, với kinh nghiệm lĩnh vực ngồi ngành đơn vị chƣa nhiều nên Cơng ty chủ yếu khai thác phạm vi công việc không đòi hỏi kỹ thuật cao Đề xuất Cơng ty nghiên cứu phƣơng án cung cấp vật tƣ, thiết bị nhập cho doanh nghiệp nƣớc PV Power Services có nhiều năm hợp tác với nhà cung cấp thiết bị gốc nhƣ Siemens, Alstom…cả công tác thuê bảo dƣỡng trình độ cao nhập vật tƣ thiết bị điện…bộ phận phòng ban thƣơng mại-xuất nhập PV Power Services thực nhiều thƣơng vụ phục vụ cho hợp đồng bảo dƣỡng sửa chữa nhà máy điện, thành thục công tác thuế, hải quan…Vì vậy, Cơng ty có lợi tăng cƣờng thực phạm vi nhập khẩu, cung cấp vật tƣ, trang thiết bị từ nƣớc Hơn nữa, ngày nhiều công ty, nhà máy Việt Nam có nhu cầu xây dựng máy móc, thiết bị đại cơng nghệ từ nƣớc ngồi, đặc biệt nƣớc phát triển, chẳng hạn nhƣ nhà máy sản xuất bóng đèn, đồ gia dụng, xí nghiệp sản xuất giấy, Nếu tận dụng đƣợc hội khơng doanh thu cơng ty tăng lên mà chi phí quản lý, bán hàng đƣợc giảm xuống, tận dụng đƣợc nguồn nhân lực sẵn có - Mở rộng lĩnh vực kinh doanh dựa tiềm lực sẵn có doanh nghiệp:Qua thực tế thực bảo dƣỡng sửa chữa nhà máy điện, đặc biệt nhà máy nhiệt điện than, thiết bị (cơ nhiệt, thiết bị điện) hƣ hỏng thƣờng xảy cần phải 87 sửa chữa phục hồi khẩn Đồng thời, với công cụ, dụng cụ đƣợc trang bị theo Hợp đồng EPC với nguyên công quy mô công cụ dụng cụ nhƣ Workshop thực đƣợc số công việc nhỏ lẻ giản đơn số chi tiết bé kích thƣớc nhỏ trọng lƣợng Vì vậy, số thiết bị điện nhà máy điện phải đƣa sửa chữa bên (nhƣ cố thiết bị máy hút than số 1, 2; cố băng thải xỉ, trục máy nghiền xỉ C, trục buồng xoắn máy nghiền F tổ máy 02, ) làm tính chủ động việc sửa chữa gia công phục hồi thiết bị; Đồng thời, phát sinh thêm chi phí th ngồi, khơng tận dụng đƣợc nhân cơng có để thực trình BDSC thƣờng xuyên định kỳ sau Từ thực trang năm qua, cho thấy cần thiết có xƣởng chuyên phục hồi, sửa chữa chế tác thiết bị điện, mua sắm dụng cụ, cơng cụ, máy móc để thực Đồng thời, khu vực miền Trung chƣa có Workshop đảm nhận phần việc này, chủ yếu thiết bị cần sửa chữa phải đƣa Thái Bình, Hải Dƣơng nên việc xây dựng sở sửa chữa, phục hồi thiết bị điện không cho nhà máy điện PV Power mà khu vực miền Trung, Nam cần thiết - Trong hai năm trở lại đây, nhận thấy khả phát triển mảng phục hồi vật tƣ nên lãnh đạo PV Power Services xin chủ trƣơng xây dựng xƣởng phục hồi, chế tác vật tƣ, thiết bị điện phục vụ cho nhà máy nhiệt điện nhiên công tác gặp nhiều khó khăn việc phê duyệt vốn đầu tƣ giai đoạn mua sắm trang thiết bị phục vụ việc sửa chữa thiết bị kéo dài Vì vậy, Cơng ty cần liệt công tác thúc đẩy dự án Workshop miền Trung, xây dựng lộ trình cụ thể cho giai đoạn dự án, xin ý kiến Đại hội đồng cổ đơng dòng vốn đầu tƣ cho dự án Đồng thời, cử nhân tham gia đào tạo, nghiên cứu, học hỏi trung tâm sửa chữa, phục hồi Thái Bình, Hải Dƣơng để thực phạm vi công việc phục vụ sửa chữa nhà máy điện đánh giá khả thực thi dự án 88 4.2.2 Nhóm giải pháp nhằm giảm chi phí Nói đến chi phí PV Power Services, đơn vị dịch vụ kỹ thuật điện PV Power, tƣơng ứng với doanh thu, chi phí từ nhà thầu phụ cơng ty chiếm đến 95% tổng chi phí Tồn phần việc mua máy móc, thiết bị kỹ thuật cao đƣợc chuyển thẳng từ chi phí mà PV Power Services nhập sang chi phí nhà máy điện thực bảo dƣỡng Hay nói cách khác, Cơng ty làm thay cho nhà máy điện PV Power khâu nhập thiết bị từ nhà sản xuất gốc Để tiết giảm chi phí cơng ty, Cơng ty cần tiết giảm chi phí quản lý, chi phí dịch vụ mua cụ thể nhƣ sau: - Cần trọng đến công tác tiền lƣơng ngƣời lao động, đảm bảo thực quy chế lƣơng, thƣởng phù hợp với quy định, quy chế công ty pháp luật - Thực luân chuyển cán bộ, công nhân nhà máy điện để tận dụng tối đa nguồn lực, tránh tối đa việc th nhân cơng ngồi Giả sử, kỳ sửa chữa bảo dƣỡng lớn NMĐ Nhơn Trạch vào tháng 9, NMĐ Cà Mau 1&2 tháng 12, cơng ty điều động cơng nhân, ngƣời lao động NMĐ Cà Mau đến thực phần việc đại tu NMĐ Nhơn Trạch ngƣợc lại nhân lực nhà máy khác dơi dƣ, chƣa sử dụng, cơng ty nên đƣa đến nhà máy vào vận hành để tiết kiệmchi phí th nhân cơng ngồi, tận dụng tối đa nguồn lực Công ty Đồng thời, đảm bảo chất lƣợng dịch vụ cơng nhân công ty lực lƣợng đƣợc đào tạo có kinh nghiệm nhiều năm Việc th nhân cơng ngồi có nhiều rủi ro, khơng đồng kỹ thuật, chuyên môn, thời gian công sức đào tạo, huấn luyện lực lƣợng - Thƣc ̣ hiên rà soát thƣờng xuyên định mức Kinh tế Kỹ thuật phùhơp ̣ với thƣc ̣ tế, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để giảm giáthành sản xuất ; gia tăng tỷ lệ nội địa hóa dịch vụ SCBD; Cơ cấu lại nguồn vốn với lãi suất cao - Tăng cƣờng công tác quản trị doanh nghiệp, tài chính, SXKD, cơng tác quản lý đấu thầu, mua sắm hàng hoá, dịch vụ xây lắp, đảm bảo quy trình, thủ tục, nhƣng đảm bảo nhanh, gọn, tiết kiệm 89 - Sử dụng có hiệu vốn, tài sản thông qua việc tăng cƣờng công tác kiểm tra giám sát đầu tƣ/sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, thực quy trình đấu thầu, phân cấp đấu thầu, báo cáo Tổng Công ty sử dụng vốn đầu tƣ, mua sắm lớn - Chi phí thuê văn phòng Cơng ty tăng qua năm không đơn giá dịch vụ mà số lƣợng ngƣời sử dụng dịch vụ tòa nhà Vì vậy, cần thực đàm phán lại đơn giá thuê, thỏa thuận hợp đồng cho thuê, điều kiện ràng buộc giá rõ ràng, tránh trƣờng hợp liên tục đẩy giá thuê dịch vụ lên hàng năm nhƣ Đồng thời, Công ty cần tăng cƣờng luân chuyển cán văn phòng cơng ty đến học tập, rèn luyện, công tác nhà máy điện; nâng cao tính thực tiễn thực hành công việc; đặc biệt đội ngũ cán trẻ chƣa có hội tiếp xúc với mơi trƣờng làm việc trực tiếp, tránh tình trạng chỗ thừa, chỗ thiếu gây tổn thất chi phí - Tiết kiệm chi phí, tiết giảm chi phí quản lý doanh nghiệp, việc tổ chức hội nghị, hội thảo, công tác nƣớc cơng tác nƣớc ngồi, cụ thể: + Nghiên cứu lồng ghép nội dung hội họp, hội nghị, rút ngắn thời gian hội nghị, hạn chế tổ chức chiêu đãi, tặng quà tổ chức hội nghị, không kết hợp tổ chức hội nghị với tham quan, nghỉ mát; Đẩy mạnh áp dụng công nghệ trực tuyến điều hành, hội họp để giảm bớt thời gian lại chi phí cơng tác + Thực giảm kinh phí hội nghị, hội thảo, sơ kết, tổng kết, đón nhận huân, huy chƣơng, kỷ niệm ngày thành lập đặc biệt tiết kiệm tối đa chi phí đồn cơng tác ngồi nƣớc + Việc tổ chức đoàn khảo sát, học tập nƣớc ngồi phải có dự tốn nội dung thiết thực, không trùng lặp, thành phần, không kết hợp khảo sát học tập kinh nghiệm nƣớc với giải sách, kết hợp thăm quan du lịch… - Tiết kiệm mua sắm, sử dụng trang thiết bị làm việc: + Không mua sắm trang thiết bị làm việc đắt tiền, xa hoa, lãng phí Thực nghiêm túc quy định hành mua hàng sản xuất nƣớc, quy chế đấu 90 thầu mua sắm tài sản Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí việc sử dụng văn phòng phẩm, cơng cụ lao động + Thực quy định sử dụng ô tô, điện thoại trang thiết bị làm việc theo quy định Nhà nƣớc + Phấn đấu tiết kiệm chi phí quản lý chi phí chung - Phải tổ chức kiểm tra, giám sát nội lĩnh vực huy động sử dụng nguồn lực vào kinh doanh, sử dụng lao động, trả lƣơng, tình hình chấp hành pháp luật, quy chế doanh nghiệp 4.2.3.Giải pháp kỹ thuật - thị trường - Phối hợp chặt chẽ với EVN/A0, PV Gas, Vinacomin nhà máy điện để xếp thời gian bảo dƣỡng sửa chữa thích hợp, giảm thiểu thời gian ngừng máy nhằm luôn: đảm bảo đủ nguồn nhiên liệu khí/than để sản xuất an tồn, hiệu quả, sẵn sàng đáp ứng huy động tối đa công suất - Tăng cƣờng kiểm tra/giám sát công tác quản lý kỹ thuật nhằm giảm thiểu tối đa rủi ro xảy , có phƣơng án ngăn ngừa xử lý kip ̣ thời nhằm nâng cao độ khả dụng tổ máy/nhà máy, không để xảy cố yếu tố chủ quan gây 4.2.4 Giải pháp tổ chức quản lý - Triển khai thực công tác tái cấu trúc PV Power Services theo đạo PV Power/PVN - Hồn thiện mơ hình tổ chức quản lý để nâng cao hiệu hoạt động - Tăng cƣờng quản lý, giám sát Công ty Mẹ hoạt động chi nhánh thông qua ngƣời đại diện Thƣờng xuyên kiểm tra công tác kế hoạch, tài chi nhánh 4.2.5 Giải pháp tài đầu tư phát triển - Nhƣ phân tích phần hạn chế hoạt động tài PV Power Services, giá trị hàng tồn kho Công ty lớn, chiếm 82%-85% tài sản ngắn hạn, xác định chi phí dở dang vật tƣ xuất bảo dƣỡng, sửa chữa, vận hành cuối kỳ nhƣ báo cáo tài cơng ty khơng có sở xác Điều 91 khiến Công ty thƣờng xuyên chịu giá trị nợ phải trả, giá trị hàng tồn kho cao qua năm mà phƣơng pháp nhƣ chƣa thể giải đƣợc Đề xuất Công ty cần nỗ lực làm việc với nhà cung cấp thiết bị gốc Siemens để đàm phán lại điều khoản hợp đồng dài hạn ký, đàm phán đƣa giá trị hàng hóa nhập kho nhằm phục vụ cho kỳ bảo dƣỡng sửa chữa nhà máy điện Cà Mau 1&2, Nhơn Trạch 1&2 sang tài sản nhà máy điện chất giá trị hàng hóa tồn kho ghi nhận Công ty không đƣợc sử dụng nhƣ khơng sinh lờitừ hàng hóa này, chất nhận hộ nhà máy điện (bên chủ đầu tƣ) - Tăng cƣờng công tác quản lý vốn tài sản, đảm bảo bảo toàn phát triển vốn doanh nghiệp, quản lý sử dụng tiền mặt có hiệu quả; thực thối vốn cơng ty liên kết để thu hồi sử dụng vốn đầu tƣ vào lĩnh vực có hiệu - Tập trung nghiên cứu, tìm kiếm nhà tài trợ vốn, tổ chức tài ngồi nƣớc có tiềm năng, có chế tài trợ vốn phù hợp, đảm bảo dự án có khả thi cao hiệu - Nâng cao lực quản lý ĐTXD Công ty Tập trung nguồn lực để tổ chức thực đầu tƣ dự án có kế hoạch Công ty - Tuyệt đối tuân thủ quy định Nhà nƣớc đầu tƣ; Ban hành đạo thực qui định/qui chế đầu tƣ phù hợp với thực tế PVN/PV Power, pháp luật nhà nƣớc thông lệ quốc tế 4.2.6 Giải pháp đào tạo khoa học công nghệ 4.2.6.1 Giải pháp đào tạo - Triển khai đào tạo dự nguồn cán kỹ thuật nòng cốt có chất lƣợng cao để phục vụ việc bảo dƣỡng, sửa chữa NMĐ Trƣớc mắt chuẩn bị cho công tác tiếp nhận sửa chữa, bảo dƣỡng NMĐ Thái Bình theo đạo Tập đoàn - Đào taọ chuyên sâu chuyên sâu vận hành , sửa chữa NMĐ: Triển khai đề án đào tạo chuyên sâu lĩnh vực O&M giai đoạn 2016-2021 theo lộ trình kế hoạch, nhằm nâng cao lực, kinh nghiệm chuyên sâu vận hành sửa chữa NMĐ, tăng nội địa hóa ngành cơng nghiệp điện 4.2.6.2 Giải pháp khoa học-công nghệ 92 - Ứng dụng công nghệ thông tin SXKD để nâng cao hiệu hoạt động - Tiếp tục tăng cƣờng công tác nghiên cứu, ứng dụng cải tiến khoa học kỹ thuật vào quản lý điều hành, vận hành, sản xuất, không ngừng tối ƣu công tác quản lý vận hành sản xuất - Hình thành quỹ phát triển khoa học cơng nghệ PV Power Services phù hợp với sách phát triển khoa học cơng nghệ Tập đồn quy định liên quan Nhà nƣớc - Khuyến khích, tạo điều kiện cho CBCNV tích cực tham gia phong trào nghiên cứu khoa học lĩnh vực 4.3 Kiến nghị 4.3.1 Kiến nghị với lãnh đạo Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam Để thực định hƣớng phát triển cải thiện tình hình tài PV Power Services, kiến nghị lãnh đạo PV Power Services: - Tích cực tìm kiếm đối tác tiềm để tăng doanh thu, lợi nhuận - Xây dựng quy chế chi tiêu nội sát với thực tế, cụ thể định mức, thực nghiêm túc tiết kiệm, tiết giảm chi phí nhằm giảm giá thành sản xuất, đem lại hiệu sản xuất kinh doanh - Xây dựng lộ trình chiến lƣợc phát triển cách cụ thể khả thi, để làm mục tiêu theo đuổi năm - Đàm phán lại điều khoản hợp đồng với nhà cung cấp thiết bị gốc nhà máy điện nhằm sửa đổi phƣơng pháp hạch toán giá trị hàng tồn kho Công ty phù hợp với pháp luật tính chất hoạt động sản xuất cơng ty - Tập trung thối vốn Cơng ty CP Cơng nghệ thơng tin Viễn thơng tự động hóa Dầu khí (PV Tech Pro) để có thêm vốn đầu tƣ dự án - Đẩy nhanh công tác khảo sát, xây dựng xƣởng phục hồi, sửa chữa thiết bị điện miền Trung 93 - Nâng cao lực, kinh nghiệm thực tế cán văn phòng quan Cơng ty, rà sốt nhu cầu nhân văn phòng có phƣơng án điều chuyển, ln chuyển để tránh dƣ thừa lao động văn phòng, thiếu hụt nhân nhà máy 4.3.2 Kiến nghị đơn vị nắm cổ phần chi phối Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam Đối với Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam Tập đồn Dầu khí Việt Nam, đơn vị nắm cổ phần chi phối PV Power Services, kiến nghị số nội dung sau: - Phối hợp chặt chẽ với PV Gas, Vinacomin, EVN/A0…đảm bảo cung cấp đủ khí để ổn định sản xuất NMĐ Cà Mau 1&2, Nhơn Trạch 1&2, đồng thời tạo thuận lợi hoạt động bảo dƣỡng sửa chữa, giảm thiểu cố, dừng máy gây hiệu sản xuất điện Đồng thời, điều tiết, chuẩn bị tốt cho công tác bảo dƣỡng, tu, sửa chữa lớn nhà máy - Kiến nghị Đại hội đồng cổ đơng, PV Power sát cơng tác hạch tốn giá trị hàng tồn kho báo cáo tài năm đơn vị - Tạo điều kiện thuận lợi cho PV Power Services xây dựng, thực dự án xây dựng xƣởng phục hồi, chế tác thiết bị điện, nhằm nâng cao tiêu lợi nhuận, đồng thời mở rộng phạm vi kinh doanh công ty 94 KẾT LUẬN Phân tích dự báo tài hoạt động bản, thƣờng xuyên thiếu cơng tác tài chính, kế hoạch doanh nghiệp Điều tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tƣ, nhà quản trị, đối tác, khách hàng, chủ nợ quan quản lý nắm bắt đƣợc đặc điểm hoạt động kinh doanh sức mạnh doanh nghiệp Trong bối cảnh nay, công tác phân tích dự báo tài lại đƣợc trọng quan tâm, đặc biệt dự báo báo cáo tài chính, kế hoạch dòng tiền doanh nghiệp giai đoạn sau phân tích Luận văn với đề tài « Phân tích dự báo tài Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam » đề cập đến số nội dung : Thứ nhất, hệ thống hóa sở lý luận phân tích tài doanh nghiệp, đƣa hệ thống nhóm tiêu, số cách thức phân tích tiêu đƣợc áp dụng phân tích tài doanh nghiệp tác giả lựa chọn ; trình bày sở khoa học phƣơng pháp dự báo tài theo tỷ lệ phần trăm doanh thu bƣớc dự báo, trình tự hợp lý, khoa học để làm sở áp dụng vào đề tài chọn Đồng thời, phƣơng pháp nghiên cứu, phƣơng pháp phân tích dự báo đƣợc sử dụng luận văn Đây kiến thức tảng, giúp cho công tác phân tích dự báo đƣợc rõ ràng, khoa học dễ hiểu Thứ hai, sở lý luận trình bày, tác giả tính tốn số, phân tích, đánh giá tình hình tài giai đoạn 2014-2016 Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam, so sánh tiêu tài nhƣ: hệ số nợ, khả tốn, tỷ suất lợi nhuận…với cơng ty ngành trung bình ngành nhằm đánh giá khách quan, xác số tài cơng ty Qua đó, rút thành tựu, hạn chế tài cơng ty Đồng thời thơng qua phân tích, tác giả tiến hành dự báo tình hình tài cơng ty ba năm 20172019 Đây nội dung quan trọng mang tính thực tiễn cao luận văn Thứ ba, dựa tảng thành tựu, hạn chế tình hình tài cơng ty, đồng thời dựa vào định hƣớng phát triển, tác giả đề xuất số giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài đơn vị Tuy số lƣợng giải pháp đƣa 95 không nhiều nhƣng giải pháp gắn liền với thực tế tình hình tài đơn vị, kiến nghị lãnh đạo công ty đơn vị nắm quyền chi phối PV Power Services thực biện pháp cụ thể nhằm đƣa tình hình tài công ty năm đƣợc cải thiện Qua luận văn thấy triển vọng phát triển Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam rộng mở, doanh nghiệp ngành điện Tập đoàn Dầu khí làm cơng tác bảo dƣỡng sửa chữa, nên tận dụng đƣợc nhiều hợp đồng ngành Tuy nhiên tỷ lệ nội địa hóa hợp đồng với nhà máy điện thấp, nên doanh thu trực tiếp Công ty chiếm tỷ lệ nhỏ tổng doanh thu Cơng ty cần có biện pháp đào tạo cụ thể để gia tăng tỷ lệ nội địa hóa công tác thuê chuyên gia bảo dƣỡng, sửa chữa; đồng thời tăng cƣờng tìm kiếm hợp đồng bảo dƣỡng, cung cấp vật tƣ, thiết bị cho doanh nghiệp sản xuất ngành PV Power Services nói riêng Tập đồn Dầu khí Việt Nam nói chung đứng trƣớc nhiều thách thức lớn, từ nguồn vốn đầu tƣ, thay đổi sách, áp lực cạnh tranh, chi phí nợ vay…đòi hỏi doanh nghiệp phải khơng ngừng tìm kiếm hội nâng cao hiệu kinh doanh, đầu tƣ sở vật chất lớn mạnh, tắt, đón đầu xu hƣớng, triển vọng ngành, đồng thời xây dựng máy quản lý chi phí phù hợp, để giữ vững vị ngành mà tìm đƣợc nhiều đối tác ngồi ngành nƣớc Tuy cố gắng nhiều trình tìm tài liệu, nhƣ nghiên cứu hồn thiện luận văn nhƣng hạn chế thời gian nhƣ phƣơng pháp nghiên cứu kiến thức chuyên mơn nên luận văn khơng tránh khỏi có thiếu sót, hạn chế định, tác giả mong muốn nhận đƣợc ý kiến đóng góp nhà khoa học, thầy cô giáo độc giả quan tâm để viết đƣợc hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2017 96 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Đào Thị Bằng, 2012 Phân tích tình hình tài Công ty cổ phần thực phẩm Đức Việt Luận văn Th.S Tài – Ngân hàng, Trƣờng Đại Học Kinh Tế - Đại Học Quốc Gia Hà Nội Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt, 2014.Báo cáo phân tích Cơng ty Cổ phần Dịch vụ kĩ thuật dầu khí PTSC năm 2013 Cơng ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam, 2015.Báo cáo tài sau kiểm tốn năm 2014 Cơng ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam, 2016.Báo cáo tài sau kiểm tốn năm 2015 Lê Mạnh Cƣờng, 2013 Phân tích tình hình tài Cơng ty Đạm Phú Mỹ phục vụ định vay vốn Luận văn Th.S Tài – Ngân hàng, Trƣờng Đại Học Kinh Tế - Đại Học Quốc Gia Hà Nội Đỗ Văn Hà, 2015 Phân tích tài Cơng ty Cổ phần Vimeco Luận văn Th.S Tài ngân hàng, Trƣờng Đại Học Kinh tế - Đại học Quốc Gia Hà Nội Nguyễn Thị Hà, 2015 Phân tích tài Cơng ty Cổ phần BiBiCa Luận văn Th.S Tài ngân hàng, Trƣờng Đại Học Kinh tế - Đại học Quốc Gia Hà Nội Nguyễn Đình Kiệm Bạch Đức Hiển, 2010 Giáo trình Tài doanh nghiệp Hà Nội: NXB Tài Nguyễn Minh Kiều, 2011 Tài doanh nghiệp Hà Nội: NXB lao động xã hội 10 Nguyễn Năng Phúc, 2012 Giáo trình Phân tích báo cáo tài Hà Nội: NXB Đại học Kinh tế Quốc dân 11 Lê Việt Trung Phạm Văn Chất, 2015 Tổng quan ngành Cơng nghiệp Dầu khí Việt Nam Tạp chí Kinh tế-Quản lý Dầu khí, số Quý I/2015 12 Tống Quốc Trƣờng, 2009 Hoạt động Cơng ty tài Dầu khí thuộc 97 Tập đồn Dầu khí Việt Nam: kinh nghiệm giải pháp Luận án tiến sỹ lịch sử kinh tế, Trƣờng Đại Học Kinh Tế Quốc Dân, Hà Nội Tiếng Anh 13 CFA, 2012 Level Book Financial Reporting and Analysis Kaplan 14 K.R Subramanyam, 2011 Financial Statement analysis.Wolters Kluwer Website 15 GSP - Công ty cổ phần vận tải sản phẩm khí quốc tế 16 PET - Tổng cơng ty cổ phần dịch vụ tổng hợp dầu khí 17 PPS - Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam 18 PVD - Tổng công ty cổ phần khoan dịch vụ khoan dầu khí 19 PVS - Tổng Cơng ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam 98 ... Thực trạng tài dự báo tài chínhCơng ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam Chƣơng Giải pháp cải thiện tình hình tài Cơng ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam CHƢƠNG... trạng tài Cơng ty Cổng phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam nhƣ nào? Những tồn hoạt động tài Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam gì? - Giải pháp nâng cao lực tài. .. pháp phân tích 30 CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG TÀI CHÍNH VÀ DỰ BÁO TÀI CHÍNHCƠNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM 34 3.1 Khái qt Cơng ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Việt Nam
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích và dự báo tài chính công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật điện lực dầu khí việt nam , Phân tích và dự báo tài chính công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật điện lực dầu khí việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn