LOGARIT cơ bản đề bài

6 47 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/12/2019, 19:18

Cô Lưu Huệ Phương - Chuyên luyện thi Đại học mơn Tốn Link facebook: https://www.facebook.com/cophuongtoan297/ GIÁO VIÊN: LƯU HUỆ PHƯƠNG CHUN ĐỀ MŨ_LOGARIT - NĂM HỌC 2018-2019 MƠN: TỐN 12 Câu Cho a, b số thực dương khác Mệnh đề sau đúng? B b  a loga b A a  a loga b Câu Câu C b  bloga b D a  a logb a Cho a  0, a  x, y hai số thực dương Khẳng định sau khẳng định ? A log a  x  y   log a x  log a y B log a  x  y   log a x.log a y C log a  xy   log a x  log a y D log a  xy   log a x.log a y Cho a  0, a  x, y hai số thực dương Khẳng định sau khẳng định ? x  log a x  log a y y x log a x C log a  y log a y A log a x  log a x  log a y y x log a y D log a  y log a x B log a Câu Cho x số thực khác Khẳng định sau khẳng định đúng? A log x  2log x B log x  2log x C log x  log x D log x   log x  Câu Cho a  , a  số nguyên dương m , n , p , q lớn Khẳng định sau khẳng định đúng? m p n q A log n a p q  B log n a p q  m p n q C log n a p q  Câu m q n p C log a2  ab    log a b B log a2  ab    log a b D log a2  ab   log a b Cho hai số thực a, b  khác Khẳng định sau khẳng định đúng?     A log a a b3   3log a b C log a a b  Câu n p m q Cho hai số thực a, b  khác Khẳng định sau khẳng định đúng? A log a2  ab    2log a b Câu D log n a p q  1  log a b     B log a a b3   3log a b D log a a b  1  logb a Cho hai số thực dương thoả mãn a  b2  98ab Khẳng định sau khẳng định đúng? ab  log a  l og b A 2log  a  b   log a  og b B log 2 Đăng ký học online livestream Toán mục tiêu chinh phục 8+ Link đăng ký: https://mclass.vn/luu-hue-phuong/ ab  log a  log b 10 C log Câu ab   log a  log b  10 D log a  b  98ab   a  b   100ab  2log  a  b   log 100ab  2log 2 ab  2log a  log b 10 Biết log a x  logb y  N Khi N A log ab x y B log a b xy C log ab xy D log a b x y Câu 10 Hỏi Biết log a x  logb y  logc z  N Khi N A log abc xyz B log xyz abc C log xyz  a  b  c  D log abc  x  y  z  Câu 11 Biết 3x  y  12 z Tính S  xy  yz  zx B S  A S  C S  12 xyz D S  a b Câu 12 Cho a  b  thỏa mãn 2log  a  b   log a  log b  Tính A a  b B a a   b b C a  3 2 b Câu 13 Cho số thực a, b, c khác thỏa mãn 9a  4b  6c Tính S  B S  36 A S  B S  C S  C S  a  3 2 b c c  a b Câu 14 Cho số thực a, b, c khác thỏa mãn 3a  4b  12c Tính S  A S  D D S  c c  a b D S  a b c Câu 15 Cho số thực a, b, c khác thỏa mãn 27  125  15 Tính S  3ab  bc  ca B S  A S  Câu 16 C S  D S  [2D2-2] Cho hai số thực x, y thỏa mãn log  x  y   log  x  y   Giá trị nhỏ S x y? A Câu 17 B D [2D2-2] Cho số thực a, b, c khác thỏa mãn alog2  2, blog4  4, c log6  Tính giá trị biểu thức P  alog2  blog4  clog6 A P  24 B P  Câu 18 C 2 C P    D P  [2D2-2] Cho số thực a, b, c khác thỏa mãn a log2  blog4  Tính giá trị biểu thức S  alog2  blog4 2 Cô Lưu Huệ Phương - Chuyên luyện thi Đại học môn Toán Link facebook: https://www.facebook.com/cophuongtoan297/ B P  32 A P  27  5 Câu 19 [2D2-2] Cho hai số thực a, b Đặt X  khẳng định đúng? A X  Y Câu 20 B X  2Y D P  152 a b  2 a  2 b , Y  Khẳng định sau D X  2Y C X  Y [2D2-2] Cho hai số thực a, b thỏa mãn a  b  Khẳng định sau khẳng định đúng? A log a b   logb a Câu 21 C P  128 B log a b   logb a C log a b  logb a  D log a b  logb a  [2D2-2] Cho hai số thực a, b thỏa mãn a  b  Khẳng định sau khẳng định đúng? 1 1 1 1 A B C 1 1   D  1 log a b logb a log a b logb a log a b logb a log a b logb a Câu 22 Cho hai số thực dương a, b thỏa mãn  a  b  Khẳng định sau khẳng định A log a b   logb a B log a b   logb a C log a b  logb a  D log a b  logb a  Câu 23 Cho hai số thực dương  a  b  Khẳng định sau khẳng định đúng? 1 1 1 1 A B C 1    1  D log a b log a b logb a log a b logb a log a b log b a logb a Câu 24 Cho số thực dương a, b, c thỏa mãn a  1, b  1, c  a  b  c Khẳng định sau khẳng định sai     B log a c  a  log b c  b      D logcb a  logc b a  2logc b a.logc b a A log b c  a  log a c  b  C log c c  a  log c c  b  log c     Câu 25 Cho a, b, x số thực dương khác phát biểu sau ( I ) : log ab xb  log a x; ( II ) : log a ab logb a   log b x  ; x logb a ( III ) : log a b.logb x.log x a  Tìm phát biểu A Chỉ (I) (II) B Chỉ (II) (III) C Chỉ (I) (III) D Cả (I), (II), (III) a b c Câu 26 Cho số thực a, b, c thỏa mãn  Khẳng định sau sai? Đăng ký học online livestream Toán mục tiêu chinh phục 8+ Link đăng ký: https://mclass.vn/luu-hue-phuong/  A a  b log  c log  B a  2b log  2c log  C a log5  b  c log5  D a log7  b log7  c  Câu 27 Cho số thực a, b, c d thỏa mãn 3a.7b  9c.49 d Khẳng định sau khằng định đúng? A a  2c b  2d B a  c b  d C (a  2c) ln  (2d  b) ln D (a  2c) ln  (2d  b) ln Câu 28 Cho số a, b, c số thực dương thỏa mãn alog3  27, blog7 11  47, clog11 25  11 Giá trị biểu thức alog3  blog7 11  clog11 25 là? A 343 B 469 2 C 87 D 138 Câu 29 Cho hàm số f  x   log 2002 x Hỏi N  f 11  f 13  f 14  có giá trị là? A B Câu 30 Cho logb a  Tính m  log A m 3 a b B m   C D C m  3 D m  3 a ? b Câu 31 Cho log  a, log3  b Tính m  log9 90 theo a b A m  2a   ab 4a B m  2a   ab 2a C m  2a   ab 4a D m  2a   ab 2a Câu 32 Cho log2  a , log3 20  b Tính m  log30 60 theo a b A m  a  2b  1  ab  a  1 B m  a  2b  1  ab  a  1 C m  a  2b  1  ab  a  1 D m  a  2b  1  2ab  a  1 Câu 33 Cho log3  a Tính m  log9 16 theo a b A m  8a B m  2a C m  4a Câu 34 Cho log2  a , log3  b Tính m  log6 63 theo a b a  2b  1 a  b  1 a   b A m  B m  C m  a 1 a 1 a 1 D m  4a D m  a  b  1 a 1 Câu 35 Cho log  a , log3 100  b Tính m  log15 300 theo a b A m  2ab  a  2b   2a  2ab B m  2ab  a  2b   2a  2ab Cô Lưu Huệ Phương - Chuyên luyện thi Đại học mơn Tốn Link facebook: https://www.facebook.com/cophuongtoan297/ C m   2a  2ab  a  2ab  2b D m   a  2ab  2b  2a  2ab Câu 36 Cho log3  a , log3  b Tính m  log 45 40 theo a b A m  b2 ab B m  a2 ab C m  ab b2 D m  ab a2 Câu 37 Cho hai số thực x, y thỏa mãn log( x  y )  log( x  y)  Giá trị nhỏ S  x  y là? A 20 Câu 38 Cho a  log5 Tính m  log A m  C 10 B 10 4a   12a B m  D 100 12a   4a Câu 39 Cho a  log 5, b  log3 Tính log 60 4a   12a C m  D m  30 theo a b A log 60 30  2(ab  a  b) ab  b  2a B log 60 30  ab  a  b 2(ab  b  2a) C log 60 30  2(ab  a  b) ab  a  2b D log 60 30  ab  a  b 2(ab  a  2b) Câu 40 Cho a  log 3, b  log Tính log A log C log 60  15 15 60  Câu 41 Cho a  10 A c  10  2ab  a  1 b1 1 log a 15 60 theo a b B log 2ab  a  ab 1 log b , b  10 1 log c D log 60  15 15 60   2ab  a  1 ab  2ab  a  1 a1 B c  10 1 log  ab  C c  10 1 log a b D c  10 B ab   a  b   1 log b a C ab   a  b   1 D ab   a  b   Câu 43 Cho a  log10 50 , b  log20 40 Khẳng định sau khẳng định đúng? A 3a  2b  ab  Khẳng định sau khẳng định đúng? Câu 42 Cho a  log12 18, b  log 24 54 Tìm hệ thức độc lập a b A ab   a  b   1 12a  4a  B 3a  2b  5ab  C 2a  3b  ab  D 2a  3b  5ab  Đăng ký học online livestream Toán mục tiêu chinh phục 8+ Link đăng ký: https://mclass.vn/luu-hue-phuong/ Câu 44 Tính giá trị biểu thức A  A 1   log x log3 x B  log 2017 x , với x  2017! C A    Câu 45 Cho f  x   log x Tính giá trị S  f  2017   f    2017  A S  B S  C S  log 2017 Câu 46 Cho biết a, b, c  thỏa mãn a 2b3  c Giá trị biểu thức A B C D A  D S  log 2017  log a c log b c D Câu 47 Cho x, y số thực dương thỏa mãn log x  log y  log  x  y  Giá trị nhỏ log x  log y A C B D Câu 48 Cho x, y hai số thực dương thỏa mãn ln x  ln y  ln  x  y  Giá trị nhỏ x  y là? A 2  B  2 C  D  Câu 49 Gọi A, B hai điểm có hồnh độ tương ứng x1 , x2 thuộc đồ thị hàm số y  log a x  C  Đường thẳng qua trung điểm đoạn thẳng AB song song với trục hoành cắt đồ thị  C  điểm có hồnh độ x3 Khẳng định sau đúng? A x1  x2  x3 B x1  x2  x32 C x1 x2  x3 D x1 x2  x32 Câu 50 Cho số thực a, b, c thỏa mãn a, b, c  đặt x  log a b  logb a, y  logc b  logb c, z  log a c  logc a Giá trị biểu thức x2  y  z  xyz là? A B C HẾT D
- Xem thêm -

Xem thêm: LOGARIT cơ bản đề bài, LOGARIT cơ bản đề bài

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn