Quản lý đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại huyện yên minh, tỉnh hà giang

98 31 0
  • Loading ...
1/98 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/12/2019, 14:38

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐẶNG NGỌC SƯƠNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TẠI HUYỆN YÊN MINH, TỈNH HÀ GIANG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG THỰC HÀNH Hà Nội – 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐẶNG NGỌC SƯƠNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TẠI HUYỆN YÊN MINH, TỈNH HÀ GIANG Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 60 34 04 10 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG THỰC HÀNH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN THANH CHƯƠNG XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ CHẤM LUẬN VĂN Hà Nội - 2015 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu độc lập Các số liệu, tư liệu dựa nguồn tin cậy, có thực dựa thực tế tiến hành khảo sát Tôi xin chịu hồn tồn trách nhiệm cơng trình nghiên cứu Tác giả luận văn Đặng Ngọc Sương LỜI CẢM ƠN Để hồn thành luận văn này, tơi nhận quan tâm giúp đỡ tận tình nhiều mặt tổ chức cá nhân Cho phép tơi bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến: TS Nguyễn Thanh Chương, người tận tình hướng dẫn giúp đỡ tơi suốt q trình nghiên cứu hoàn thành luận văn; Lãnh đạo Trường Đại học kinh tế - ĐHQGHN, tồn thể thầy giáo tham gia giảng dạy suốt trình học tập trường, thầy giáo khoa Kinh tế Chính trị Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội nhiệt tình giúp đỡ tơi suốt q trình học tập hồn thành luận văn này; UBND huyện n Minh, Phòng Lao động - Thương binh Xã hội, Trung tâm dạy nghề huyện Yên Minh, UBND thị trấn xã địa bàn huyện Yên Minh; Tôi xin chân thành cảm ơn nhà khoa học, bạn bè, đồng nghiệp, người thân động viên, chia sẻ giúp đỡ tơi hồn thành luận văn Xin trân trọng cảm ơn! Hà Giang, ngày tháng năm 2016 Tác giả luận văn Đặng Ngọc Sương MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT i DANH MỤC BẢNG .ii DANH MỤC SƠ ĐỒ .iii MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN .7 1.1 Tổng quan số cơng trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài 1.2 Cơ sở lý luận 1.2.1 Một số khái niệm .9 1.2.2 Nội dung quản lý, đào tạo nghề 20 1.2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý đạo tạo nghề 24 1.3 Cơ sở thực tiễn 32 1.3.1 Kinh nghiệm số địa phương nước 32 1.3.2.Một số học kinh nghiệm quản lý đào tạo nghề cho lao động nông thôn số địa phương nước 36 CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 38 2.1 Nguồn tài liệu .38 2.2 Phương pháp nghiên cứu 38 2.1.2 Các câu hỏi đề tài cần giải 38 2.2.3 Phương pháp xử lý thông tin 39 2.2.4 Phương pháp phân tích 39 2.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu .40 2.4 Dự báo nhu cầu lao Đào tạo nghề gắn với giải việc làm cho người lao động địa bàn huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang đến năm 2020 40 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TẠI HUYỆN YÊN MINH, TỈNH HÀ GIANG GIAI ĐOẠN 2010 ĐẾN 2014 42 3.1 Những nhân tố ảnh hưởng đến đào tạo nghề huyện Yên Minh, tỉnh Hà giang 42 3.1.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên 42 3.1.2 Sản xuất nông - lâm nghiệp 43 3.1.3 Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, giao thông, xây dựng 46 3.1.4 Chương trình xây dựng nơng thơn .48 3.1.5 Thương mại, dịch vụ, du lịch 49 3.1.6 Tài chính, tín dụng .50 3.1.7 Phát triển thành phần kinh tế 51 3.1.8 Công tác quản lý tài nguyên môi trường 52 3.1.9 Giáo dục - đào tạo .52 3.1.10 Văn hóa, thơng tin, truyền thông .53 3.1.11 Khoa học, công nghệ 54 3.1.12 Giải vấn đề xã hội .54 3.2 Thuận lợi 55 3.3 Khó khăn 56 3.4 Bài học kinh nghiệm công tác quản lý ĐTN địa bàn huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang 58 CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TẠI HUYỆN YÊN MINH, TỈNH HÀ GIANG 60 4.1 Quan điểm, định hướng mục tiêu hoàn thiện quản lý đào tạo nghề cho lao động nông thôn huyện Yên Minh 60 4.1.1 Một số quan điểm định hướng chủ đạo 60 4.1.2 Phương hướng hồn thiện cơng tác quản lý ĐTN cho LĐNT 61 4.2.3 Đào tạo nghề gắn với giải việc làm 66 4.2 Một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản lý đào tạo nghề cho lao động nông thôn 78 4.2.1 Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán tầng lớp nhân dân công tác ĐTN cho LĐNT 79 4.2.2 Tổ chức điều tra, khảo sát nhu cầu học nghề người lao động nhu cầu tuyển dụng lao động doanh nghiệp 79 4.2.3 Phát triển nhân lực tham gia quản lý, ĐTN cho LĐNT 80 4.2.4 Phát triển đổi giáo trình, nội dung đào tạo 80 4.2.5 Tăng cường sở vật chất thiết bị dạy nghề 81 4.2.6 Tăng cường phối hợp quan, đơn vị công tác ĐTN cho LĐNT 81 4.2.7.Tăng cường kiểm soát đảm bảo chất lượng dạy nghề 82 4.2.8 Phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực 82 4.2.9 Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát 83 4.2.10.Với Chính phủ, ngành UBND tỉnh Hà Giang 83 4.2.11 Với UBND Huyện Yên Minh 83 4.2.12.Với sở đào tạo nghề .84 KẾT LUẬN 85 TÀI LIỆU THAM KHẢO .87 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT STT 10 11 12 13 Ký hiệu ĐTN CNH CMKT CSDN CSXH GQVL HĐH HTX LĐNT NNL PTNN TTGDTX TTHTCĐ Nguyên nghĩa Dạy nghề Cơng nghiệp hóa Chun mơn kỹ thuật Cơ sở dạy nghề Chính sách xã hội Giải việc làm Hiện đại hóa Hợp tác xã Lao động nơng thơn Nguồn nhân lực Phát triển nông nghiệp Trung tâm giáo dục thường xuyên Trung tâm học tập cộng đồng i DANH MỤC BẢNG STT Bảng Bảng 1.1 Bảng 4.1 Nội dung Tiêu chí phân biệt khu vực nơng thơn khu vực thành thị Liên kết hoạt động ĐTN gắn với GQVL CSDN doanh nghiệp DANH MỤC SƠ ĐỒ ii Trang 18 77 STT Sơ đồ Sơ đồ 1.1 Sơ đồ 1.2 Sơ đồ 1.3 Nội dung Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý đào tạo nghề Các yếu tố bên ảnh hưởng đến quản lý ĐTN Các yếu tố bên ảnh hưởng đến quản lý ĐTN iii Trang 25 30 31 Phân luồng học sinh từ cấp THCS, định hương nghề nghiệp từ sớ cho em, từ nhận thức đến hành vì, làm cho em thấy giá trị học nghề, điều kiện để tỉnh thực tốt sách phát triển khu cơng nghiệp tập trung Thực tốt Đề án 844 "Gắn việc học văn hóa với học nghề Trung tâm giáo dục thường xuyên 4.2.3.4 Chuyển dịch cấu kinh tế, phát triển khu công nghiệp tập trung nghề thủ công mỹ nghệ Chuyển dịch cấu kinh tế điều kiện tiên để phát triển kinh tế xã hội, tạo việc làm cho người lao động Thông qua chuyển dịch cấu kinh tế để chuyển dịch lao động sang ngành, nghề có hàm lượng kiến thức khoa học kỹ thuật cao, tạo xuất lao động thu nhập tăng lên cho xã hội Chuyển dịch cấu ngành nông nghiệp: phát triển cây, phù hợp với điều kiện địa phương với phương châm là: không sử dụng nhiều diện tích đất, sức lao động, tài nguyện thiên nhiên, thân thiện với mội trường đặc biệt an tồn vệ sinh thực phẩm, áp dụng cơng nghệ sinh học Trong lĩnh vực cần lựa chọn giống hoa, rau, củ có chất lượng cao, sản phẩm phải đáp ứng nhu cầu thị trường chất lượng, mẫu mã (hàng năm huyện phải nhập từ tỉnh thành khác lớn) Các vật nuôi tập trung quy mô công nghiệp, áp dụng tiêu chuẩn vệ sinh mội trường chăn nuôi, sử dụng công nghệ cao để áp dựng chăn ni, nhằm giảm chí phí, tăng suất tạo sản phẩm đồng Chuyển dịch cấu Công nghiệp-Xây dựng: cần xây dựng khuyến kích doanh nghiệp đẩy mạnh mở rộng sản xuất, tăng cường công tác chế biến sâu, áp dụng công nghệ tiến tiến vào sản xuất chấm rứt tình trạng xuất tài nguyên dạng sơ chế Xây dựng sách thu hút đầu tư vào lĩnh vực sản xuất sản phẩm, chế tạo đồ gia dụng, khí phục vụ sản xuất nông nghiệp, (lĩnh sản xuất sản phẩm chí có so với tiềm năng) 74 Đối với ngành xây dựng, phải tạo sách toán vốn cho doanh nghiệp (Nhà nước nợ nhiều cơng trình chưa tốn cho doanh nghiệp), đồng thời khuyến khích doanh nghiệp mở rộng tạo quỹ đất phục vụ quốc kế dân sinh Sử dụng nguồn vốn ưu đãi cho vay cán viên chức, hộ nghèo, doanh nghiệp xây dựng để xây dựng nhà đầu tư sở hạ tầng khu đô thị Phát triền nghề thủ công mỹ nghệ, làng nghề chuyền thống (huyện chưa có sản phẩm lưu niệm sản phẩm làm qùa tặng cho khách du lịch) Đây lĩnh vực có tiềm lớn (nguyên vật, vật liệu để sản xuất lớn), chưa khai thác, huyện cần xây dựng phát triển nghề thủ công mỹ nghệ gắn với du lịch cộng đồng Chuyển dịch cấu ngành thương mại-dịch vụ: năm gân đây, ngành thương mai-du lịch có mức tăng trưởng tốt, song chưa tạo sức mua lớn, số lượng cửa hàng bán lẻ có quy mơ nhỏ lẻ nhiều, chưa có khách sạn chưa đạt từ trở lên, số lượng khu du lịch nhỏ so với tiềm Do huyện cần xây dựng ban hành sách khuyến kích, thu hút tạo điều kiện mặt bằng, thủ tục hành chính, sách thuế, đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp, tư nhân, nhà đầu tư nước quốc tế có hội mở rộng kinh doanh, xây dựng khu nghỉ dưỡng, khách sạn, nhà hàng, khu vui chơi, giải trí phục vụ du lịch 4.2.3.5 Tạo mối liên kết chặt chẽ CSDN với doanh nghiệp, dạy nghề gắn với thị trường lao động Kinh tế huyện Yên Minh chủ yếu dựa vào nguồn nhân lực giá rẻ, lực lượng lao động trẻ, động, tỉ lệ người dân biết chữ cao Tuy nhiên, trình độ tay nghề lao động Hà Giang không cao, khoảng cách đào tạo nghề mơi trường làm việc thực tế xa Do vậy, CSDN cần xây dựng mối quan hệ chặt chẽ lâu dài với doanh nghiệp tạo 75 điều kiện thuận lợi cho nhà trường việc tìm hiểu nhu cầu người sử dụng lao động, thiết kế chương trình học sát với u cầu cơng việc thực tế Có làm chương trình đào tạo thường xuyên cập nhật đổi phù hợp với nhu cầu sản xuất CSDN khơng nhiều chi phí thời gian tiền bạc để tìm kiếm theo đuổi chương trình thực hành phù hợp Doanh nghiệp giảm chi phí thời gian tiền bạc để đào tạo lại lực lượng lao động tuyển Doanh nghiệp có trách nhiệm việc đào tạo nghề cho nguồn nhân lực (tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho lao động doanh nghiệp; phối hợp với CSDN để đào tạo đặt hàng đào tọa), có trách nhiệm đóng góp kinh phí cho đào tạo nghề Đồng thời tham gia trực tiếp vào hoạt động đào tạo nghề ( Xác định nhu cầu học nghề, xây dựng tiêu chuẩn kỹ nghề, chương trình đào tạo, đánh giá kết học tập học viên…) Doanh nghiệp có trách nhiệm cung cấp thông tin nhu cầu việc làm (thời gian, số lượng cần tuyển dụng theo nghề trình độ, yêu cầu thể lực, lực, kỹ nghề…) chế độ người lao động hưởng (môi trường điều kiện làm việc, tiền lương, thưởng, chỗ ăn, ở…) cho CSDN Đồng thời thông tin phản hồi cho CSDN chất lượng, kỹ tay nghề học viên để CSDN điều chỉnh bổ sung cho hồn thiện Các CSDN quyền sở thu thập thông tin nhu cầu người học nghề, đồng thời định hướng học nghề cho học viên theo nhu cầu lao động doanh nghiệp Các CSDN phải theo dõi, thu thập thông tin học viên sau tốt nghiệp, có tổng kết rút kinh nghiệm hàng để xác định nhu cầu định hướng đào tạo Để xác định mặt mạnh, yếu điều chỉnh chiến lược đào tạo, nội dung giảng dạy cho phù hợp, CSDN cần tăng cường phối hợp nhà trường doanh nghiệp để phân tích, đánh giá chất lượng lao động Đây việc làm 76 cần thiết nhà trường có đào tạo hàng năm nhiều lao động tới đâu mà không nghiên cứu, điều tra tính hiệu chưa thấy lợi ích Thơng qua nghiên cứu, tìm hiểu, lắng nghe phản hồi DN đơn vị sử dụng NNL, trường có hội, nhìn nhận lại nhiều phương diện từ nội dung đào tạo, phương pháp dạy học, chiến lược phát triển đến đánh giá chất lượng NNL DN, trường dựa vào thơng số tính chun nghiệp, kỹ nghề, tác phong, kỹ giao tiếp, khả xử lý tình huống, trình độ ngoại ngữ, Từ đó, định hướng để nhà trường doanh nghiệp gắn kết để đào tạo NNL, đảm bảo chất lượng, đầy đủ số lượng để phục vụ phát triển kinh tế địa phương giải việc làm cho người lao động Bảng 4.1 Liên kết hoạt động ĐTN gắn với GQVL CSDN doanh nghiệp Hoạt động CSDN Tổ chức tuyển sinh tư vấn học nghề theo quy định Nội dung liên kết Tuyển sinh chương trình đào tạo, giáo tiêu, nội dung đào viên CSDN Quản lý tồn q trình đến CSDN để tham gia khóa học Xây dựng mục Bố trí giáo viên, kỹ thuật nghiệp Tuyển mơi gởi lao động Xây dựng mục tiêu đào tạo, trình Hoạt động doanh tạo Nhân Tổ chức, quản lý đào tạo CSDN giám Cử chuyên gia tham gia góp ý, chỉnh sửa nội dung mục tiêu đào tạo theo yêu cầu sản xuất Cử cán kỹ thuật, cơng nhân có tay nghề cao hướng dẫn thực hành sản xuất Tham gia giám sát đào tạo trường tổ chức quản 77 lý thực tập sản xuất sát thực tập doanh nghiệp Ngân sách khoản thu theo quy định Sử dụng sở vật chất, thiết bị có Tổ chức tồn kỳ thi doanh nghiệp Đóng góp kinh phí đào tạo Tài từ lợi nhuận, quỹ phát triển Cơ sở vật chất, doanh nghiệp… Nhà xưởng thiết bị, thiết bị dạy nghề Đánh giá kết học tập Tìm kiếm thị trường việc làm, cung cấp thông tin, giới thiệu sinh viên đến dây chuyền sản xuất có Phối hợp tổ chức thi xưởng doanh nghiệp Tiếp nhận số sinh viên Việc làm tốt nghiệp (theo nhu cầu thực tế doanh nghiệp doanh nghiệp 4.2 Một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản lý đào tạo nghề cho lao động nông thôn Từ tồn hạn chế quản lý ĐTN cho LĐNT địa bàn huyện Yên Minh thời gian qua định hướng, tiêu, nhiệm vụ cần thực thời gian tới; để tiếp tục hồn thiện cơng tác quản lý ĐTN cho LĐNT, nâng cao hiệu công tác ĐTN địa bàn huyện tác giả đưa số giải pháp chủ yếu huyện Yên Minh cần thực liệt, đồng giải pháp, cụ thể sau: 4.2.1 Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán tầng lớp nhân dân công tác ĐTN cho LĐNT Việc nhận thức chất vấn đề vô quan trọng, ảnh hưởng đến tồn q trình thực kết vấn đề Chủ trương sách Đảng Nhà nước đưa nhằm phục vụ nhân dân mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đất nước Nhưng thực tế chứng minh sách khơng xuất phát từ nhu cầu lợi ích nhân dân, khơng tun 78 truyền sâu rộng để nhân dân hiểu thấu đáo sách thất bại hồn tồn đạt hiệu khơng cao Do qua thực tế trình độ LĐNT kết ĐTN cho LĐNT địa bàn huyện, để công tác ĐTN cho LĐNT đạt kết hiệu cao huyện Yên Minh cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cán nhân dân địa bàn sách ĐTN cho LĐNT, nhận thức ĐTN cho LĐNT hội để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho địa phương, nâng cao chất lượng, suất lao động Hình thức tun truyền thực thơng qua hội nghị triển khai, sơ kết, tổng kết, hội nghị tập huấn, phát tờ rơi, phát tin qua hệ thống loa truyền xã, phường để nhân dân biết hiểu tường tận sách … từ chủ động tham gia lựa chọn học nghề đạt hiệu cao 4.2.2 Tổ chức điều tra, khảo sát nhu cầu học nghề người lao động nhu cầu tuyển dụng lao động doanh nghiệp Công tác điều tra, khảo sát nhu cầu phải thực thường xuyên; nắm nhu cầu thực tế (theo nghề, nhóm nghề, vị trí cơng việc…) người dân địa phương doanh nghiệp địa bàn để có định hướng đào tạo ngành nghề phù hợp cho người lao động theo thực tế nhu cầu thị trường lao động Để nâng cao hiệu quản lý ĐTN cho LĐNT cần phải có “vào cuộc” mạnh mẽ hệ thống trị từ huyện đến sở; quan tâm tổ chức, kiểm tra, giám sát, tư vấn học nghề để người học học nghề phù hợp, tích cực tham gia học nghề, kiếm tiền nghề học 4.2.3 Phát triển nhân lực tham gia quản lý, ĐTN cho LĐNT - Kiện toàn Ban Chỉ đạo 1956 cấp huyện, xã, bổ sung cán chuyên trách quản lý đào tạo nghề cấp thôn, bản; Giám đốc trung tâm học tập cộng đồng phải cán chuyên trách quản lý công tác đào tạo nghề, phó chủ tịch xã người kiêm nhiệm thời gian thực quản lý ít, 79 chưa thực sát sao, đội ngũ cán quản lý TTHTCĐ người làm việc kiêm nhiệm, đội ngũ giáo viên, giảng viên chủ yếu làm việc sở tự nguyện, khơng có quy chế ràng buộc, nhiều người chưa có nghiệp vụ sư phạm; phòng chun mơn cấp huyện bố trí biên chế cán chuyên trách theo dõi quản lý ĐTN cho LĐNT; Cán theo dõi quản lý từ huyện đến xã, thôn tập huấn nghiệp vụ thực theo dõi, quản lý công tác ĐTN đảm bảo kết ĐTN cho LĐNT có tiến Quản lý chặt cơng tác tuyển sinh tổ chức lớp học, không giao khoán cho sở dạy nghề, phải thường xuyên kiểm tra, giám sát để tránh móc nối người dạy người học Công tác ĐTN cho LĐNT phải xuất phát từ nhu cầu sử dụng lao động thực sở sản xuất, kinh doanh- dịch vụ địa bàn; từ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa phương; đồng thời dựa nhu cầu thực tế nghề nghiệp người dân, không coi công tác ĐTN cho LĐNT hoạt động có tính phong trào, thời 4.2.4 Phát triển đổi giáo trình, nội dung đào tạo Đổi chương trình, giáo trình, nội dung phương pháp đào tạo theo hướng mềm hóa, đa dạng hóa chương trình, tạo nhiều hội học tập cho lực lượng lao động nơng thơn Sự đổi phải có tính kế thừa phát huy sáng tạo, cần ý: Phải xây dựng giáo trình dạy nghề đáp ứng tiêu chuẩn dạy nghề quốc gia Sử dụng phương pháp tiên tiến dạy học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo đảm bảo tính truyền thống kế thừa phát triển học vấn rộng, đảm bảo kiến thức bản, cập nhật với tiến khoa học công nghệ, tăng lực thực hành nghề, lực tự học phù hợp với yêu cầu kinh tế 80 4.2.5 Tăng cường sở vật chất thiết bị dạy nghề Cổ phần hóa, tư nhân hóa sở dạy nghề nhà nước quản lý, tạo điều kiện cho tổ chức cá nhân xây dựng CSDN để mở rộng quy mô đào tạo nghề Nguồn đầu tư xây dựng sở dạy nghề thiết bị dạy nghề phải đa dạng, phải lấy từ nhiều nguồn khác ngân sách Nhà nước, khoản đóng góp người học, người sử dụng lao động nguồn tài trợ cho dạy nghề Mở rộng hành lang pháp lý để CSDN phép phối hợp, liên kết với sở đào tạo hàn lâm, tạo nguồn thu để CSDN phục vụ tái đầu tư, bổ sung cở, trang thiết bị Tăng cường phối hợp với quyền địa phương khai thác hiệu sở vật chất, trang thiết bị thực hành sẵn có địa phương để phục tốt cơng tác đào tạo tổ chức đào tạo nghề di động cho LĐNT địa phương 4.2.6 Tăng cường phối hợp quan, đơn vị công tác ĐTN cho LĐNT - ĐTN cho LĐNT phải gắn với giải việc làm, chuyển dịch cấu lao động; gắn với xóa đói, giảm nghèo góp phần bảo đảm an sinh xã hội nông thôn; gắn với xây dựng nơng thơn Vì vậy, trách nhiệm với công tác quản lý ĐTN cho LĐNT riêng ai, khơng phải riêng quan làm Cho nên trình thực hiện, cần có phối hợp chặt chẽ quyền cấp huyện, cấp xã, thôn, trung tâm học tập cộng đồng, sở đào tạo doanh nghiệp, đặc biệt vai trò nhân dân, người lao động tham gia học nghề: Tất tập thể cá nhân có trách nhiệm quản lý, đào tạo, giám sát q trình đào tạo, để thực có hiệu Đề án 1956 Chính phủ Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 81 2020 Đặc biệt, dạy nghề LĐNT phải gắn kết chặt chẽ với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nơng thôn giai đoạn 2016 – 2020 4.2.7.Tăng cường kiểm soát đảm bảo chất lượng dạy nghề UBND cấp, đơn vị chủ quản, sở dạy nghề có trách nhiệm đảm bảo chất lượng dạy nghề phạm vi quản lý Đồng thời giao rõ trách nhiệm cho quan chức đơn vị tổ chức thực quy định nhà nước quản lý dạy nghề như: Nghị định số 70/2009/NĐ-CP ngày 21/8/2009 Chính phủ “Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước dạy nghề”; Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” Tăng cường kiểm định sở dạy nghề kiểm định chương trình Các sở dạy nghề chịu trách nhiệm đảm bảo chất lượng dạy nghề; đảm bảo chuẩn hóa “đầu ra”, “đầu vào”; tự kiểm định chất lượng dạy nghề chịu đánh giá định kỳ quan kiểm định chất lượng dạy nghề 4.2.8 Phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực - Khai thác, sử dụng triệt để nguồn lực sẵn có địa phương cơng tác ĐTN chỗ Huy động nguồn lực khác để đầu tư ĐTN cho LĐNT; đẩy mạnh nâng cao hiệu công tác cho vay vốn giải việc làm cho lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo đối tượng sách xã hội khác Phối hợp tổ chức mở lớp ĐTN cho LĐNT theo tiêu, kế hoạch phê duyệt Ưu tiên lựa chọn nghề có khả đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động doanh nghiệp địa bàn nghề có khả ứng dụng vào lao động, sản xuất trực tiếp địa phương Mặt khác, để người LĐNT trở thành lao động đại, song song với việc truyền đạt kiến thức, kỹ nghề nghiệp cần trang bị cho họ kiến thức tiêu chuẩn an toàn sản phẩm, thị trường, kiến thức kinh doanh điều kiện hội nhập 82 4.2.9 Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát - Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra tình hình triển khai nội dung Đề án dạy nghề xã, quản lý chặt chẽ cơng tác tuyển sinh trì lớp học khơng để xảy tình trạng học hộ, đánh trống ghi tên, học viên tham gia lớp Phát giáo viên, học viên vi phạm nội quy lớp học xử lý nghiêm Tổ chức rà soát, theo dõi LĐNT đào tạo nhằm đánh giá hiệu công tác dạy nghề, sử dụng hiệu nguồn kinh phí dạy nghề Trung ương, UBND tỉnh cấp nguồn kinh phí khác 4.2.10.Với Chính phủ, ngành UBND tỉnh Hà Giang Đề nghị Chính phủ, Nhà nước Bộ Lao động Thương binh Xã hội, UBND tỉnh Hà Giang nghiên cứu điều chỉnh nâng định mức hỗ trợ ĐTN cho LĐNT số nghề yêu cầu kỹ thuật cao, bổ sung số nghề LĐNT có nhu cầu mà chưa có danh mục nghề đào tạo ban hành để thuận lợi cho địa phương trình đạo thực nhiệm vụ ĐTN Bên cạnh cần tiếp tục cấp vốn theo chương trình mục tiêu hàng năm sớm để địa phương chủ động triển khai thực 4.2.11 Với UBND Huyện Yên Minh UBND huyện tiếp tục quan tâm đầu tư cho chương trình ĐTN nâng cao chất lượng ĐTN cho LĐNT Cần bổ sung thêm vốn ngân sách huyện để tăng cường công tác tuyên truyền, tư vấn học nghề, huy động nguồn lực chỗ, huy động vào đồng quan, ban ngành đoàn thể nhân dân Tổ chức khảo sát lại nhu cầu học nghề LĐNT nhu cầu tuyển dụng lao động doanh nhiệp địa bàn để xây dựng kế hoạch tổ chức mở lớp dạy nghề phù hợp, hiệu Đồng thời xem xét bổ sung biên chế cho phòng chun mơn bố trí cán chun trách công tác ĐTN cho LĐNT 83 4.2.12.Với sở đào tạo nghề Tiếp tục củng cố, mở rộng quy mơ hình thức dạy nghề, xây dựng chương trình dạy nghề cho người lao động phù hợp với nghề tình hình thực tế người lao động địa phương Liên kết với sở đào tạo nghề khác doanh nghiệp để thực đào tạo ngành nghề cho người lao động phù hợp với nhu cầu thực tế địa phương Cần linh hoạt trình đào tạo, mở rộng chương trình đào tạo dài hạn, ngắn hạn ngành nghề khác để đáp ứng nhu cầu học tập người lao động địa phương KẾT LUẬN Như vậy, sau thời gian nghiên cứu, luận văn hoàn thành đề tài với kết sau: Đề tài góp phần hệ thống hóa lý luận thực tiễn quản lý đào tạo nghề 84 cho LĐNT, khẳng định vai trò quan trọng cơng tác ĐTN quản lý ĐTN công CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn đất nước Thực tiễn hoạt động ĐTN số địa phương minh chứng cho điều đó, thành cơng cơng tác ĐTN, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đóng góp lớn q trình phát triển kinh tế - xã hội địa phương quốc gia Ở Việt Nam, công tác ĐTN cho người lao động đặc biệt lực lượng LĐNT có chuyển biến rõ nét thu kết ban đầu đáng khích lệ, từ Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1956 Đề án “ĐTN cho LĐNT đến năm 2020” quan tâm cấp, ngành đến công tác ĐTN, nâng cao chất lượng ĐTN quan tâm đạo sát Từ trình nghiên cứu, tìm hiểu cơng tác ĐTN quản lý đào tạo nghề cho LĐNT địa bàn huyên Yên Minh, tỉnh Hà Giang tác giả có số kết luận sau: Thứ nhất: Vai trò cơng tác quản lý ĐTN cho LĐNT vô quan trọng trình phát triển kinh tế - xã hội huyện Yên Minh nói riêng tỉnh Hà Giang nói chung Thứ hai: Những năm qua, công tác ĐTN cho LĐNT huyện đạt kết định, góp phần nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo đặc biệt với xã xây dựng nông thôn nâng cao số điểm Tuy nhiên công tác ĐTN cho LĐNT nhiều tồn tại, yếu cần sớm giải quyết: ngành nghề đào tạo hạn chế, ĐTN chưa đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp thị trường lao động nên tỷ lệ lao động doanh nghiệp tuyển dụng sau học nghề đạt thấp Thứ ba: Đề tài đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản ĐTN cho LĐNT huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang Giải pháp mà đề tài đưa phù hợp với tình hình phát triển chung huyện Các giải pháp góp 85 phần khắc phục giải tồn tại, khó khăn, yếu mà công tác ĐTN cho LĐNT địa bàn huyện gặp phải Khi triển khai công tác ĐTN năm tới cần lựa chọn ưu tiên giải pháp trọng yếu phù hợp với tình hình cụ thể giai đoạn phát triển TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban Tư tưởng – Văn Hoá Trung ương, 2007, Việt Nam –WTO, cam kết liên quan đến nông dân, nông nghiệp, nông thôn doanh nghiệp Hà Nội: Nhà xuất trị quốc gia 86 Ban Văn hóa-Xã hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Giang, 2013 Báo cáo kết giám sát công tác đào tạo nghề địa bàn tỉnh Hà Giang năm 2011, 2012 tháng đàu năm 2013 Chính phủ, 2012 Quyết định phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia việc làm dạy nghề giai đoàn 2012-2015 Đàm Hữu Đắc, 2008 Đào tạo nghề theo nhu cầu doanh nghiệp Thực trạng giải pháp Tạp chí Giáo dục thời đại, số 43, trang 20-21 UBND tỉnh Hà Giang, 2013 Đề án số 844/ĐA-UBND “Gắn giáo dục với dạy nghề cho học viên trung tâm giáo dục thường xuyên (TTGDTX), giai đoạn 2013 - 2015, định hướng đến 2020” Trần Khánh Đức, 2002 Giáo dục kỹ thuật- nghề nghiệp phát triển nguồn nhân lực Hà Nội:NXB Giáo dục Phạm Mạnh Hà, 2011 Vai trò Nhà nước giải việc làm cho LĐNT tỉnh Ninh Bình trình CNH, HĐH Chuyên đề chuyên sâu cấp Tiến sỹ Dương Đức Lân, 2004 Nâng cao chất lượng đào tạo nghề thông qua việc tăng cường mối quan hệ trường, ngành Tạp chí Lao động Xã hội, số 230+ 231 + 232, tháng 1/2004 Dương Đức Lân, 2005 Phát triển dạy nghề theo hướng hội nhập với khu vực giới Tạp chí Lao động Xã hội, số 274, tháng 12/2005 10.Thảo Linh, 2013 Kết thực sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn vùng dân tộc thiểu số từ năm 2010 đến 2013 Trang thơng tin điện tử Ban nội Trung ương 11 Nguyễn Hoàng Nam, 2009 Quản lý nhà nước ĐTN Phú Thọ giai đoạn Luận văn thạc sỹ kinh tế Trường ĐH Kinh tế 12.Nguyễn Hữu Ngoan, 2007 Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao góp phần đẩy mạnh cơng nghiệp hố, đại hố nơng nghiệp, nơng thơn.Tạp chí Cộng sản – chun đề sở, số (6 - 2007), trang 28 87 13.Quốc hội Khoá XI, 2006 Luật Dạy nghề số 76/2006/QH11 ngày 29/11/2006 14.Thủ tướng Chính phủ, 2009 Quyết định số 1956/QĐ-TTG ngày 27/11/2009 phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” 15.Tô Huy Rứa, 2008 Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đổi Việt Nam - số vấn đề lý luận thực tiễn Tạp chí Cộng sản, số 794, (12 2008), trang 25 16.Cao Văn Sâm, 2007 Đẩy mạnh hợp tác quốc tế nguồn lực quan trọng phát triển dạy nghề Tạp chí Lao động Xã hội, số 309 (tháng 4/2007) 17.Đặng Kim Sơn, 2008 Nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam, hôm mai sau Hà Nội: NXB Chính trị quốc gia 18.Phan Chính Thức, 2001 Phát triển đào tạo nghề góp phần đáp ứng nhu cầu nhân lực cho nghiệp CNH-HĐH hướng tới kinh tế tri thức Tạp chí Lao động Xã hội, số chuyên đề III, trang 30-33 19.Tổng cục dạy nghề, 2014 Báo cáo hội nghị sơ kết năm triển khai kế hoạch năm 2014 Dự án “Đổi phát triển dạy nghề” thuộc CTMTQG việc làm dạy nghề 20.Tổng cục Dạy nghề, 2005 Hệ thống dạy nghề Việt Nam tiến trình hội nhập với nước khu vực giới Đề tài cấp Bộ, Hà Nội 21.Nguyễn Minh Vịnh, 2013 Hỗ trợ Nhà nước nhằm giải việc làm cho người lao động nông nghiệp q trình thị hố huyện Từ Liêm – thành phố Hà Nội Luận văn Thạc sỹ kinh tế Trường ĐH Kinh tế 88 ... sở lý luận thực tiễn quản lý đào tạo nghề cho lao động nông thôn Chương 2: Phương pháp nghiên cứu Chương 3: Thực trạng quản lý đào tạo nghề cho lao động nông thôn huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang. .. giá đầy đủ thực trạng Quản lý đào tạo nghề cho lao động nông thôn đưa số giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý đào tạo nghề cho lao động nông thôn địa bàn huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang thời gian tới... tác quản lý đào tạo nghề cho lao động nông thôn địa bàn huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang thời gian qua; - Trên sở đó, đưa số giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý đào tạo nghề cho lao động nông thôn
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại huyện yên minh, tỉnh hà giang , Quản lý đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại huyện yên minh, tỉnh hà giang , NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. NGUYỄN THANH CHƯƠNG, Hà Nội - 2015, DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT, Ý nghĩa khoa học của đề tài nghiên cứu, TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN, Sơ đồ 1.2 Các yếu tố bên trong ảnh hưởng đến quản lý ĐTN, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, TỈNH HÀ GIANG GIAI ĐOẠN 2010 ĐẾN 2014, GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TẠI HUYỆN YÊN MINH, TỈNH HÀ GIANG, giữa CSDN và doanh nghiệp

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn