Phát triển nông nghiệp ở huyện thamh miện, tỉnh hải dương

105 17 0
  • Loading ...
1/105 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/12/2019, 14:37

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ o0o - NGUYỄN KHÁNH TỒN PHÁT TRIỂN NƠNG NGHIỆP Ở HUYỆN THANH MIỆN TỈNH HẢI DƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG THỰC HÀNH Hà Nội - 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ o0o - NGUYỄN KHÁNH TỒN PHÁT TRIỂN NƠNG NGHIỆP Ở HUYỆN THANH MIỆN TỈNH HẢI DƯƠNG Chuyên ngành: Quản lý Kinh tế Mã số: 60 34 04 10 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG THỰC HÀNH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: GS.TS PHAN HUY ĐƯỜNG XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ CHẤM LUẬN VĂN Hà Nội - 2015 LỜI CẢM ƠN Trước tiên, xin trân trọng cảm ơn Giáo sư, Tiến sĩ Phan Huy Đường tạo điều kiện, động viên, hướng dẫn giúp đỡ tơi hồn thành tốt luận văn này.Trong suốt q trình nghiên cứu, thầy kiên nhẫn hướng dẫn, trợ giúp động viên nhiều.Sự hiểu biết sâu sắc khoa học, kinh nghiệm thầy tiền đề giúp tơi đạt thành tựu kinh nghiệm quý báu Xin trân trọng cảm ơn thày, cô giáo Khoa Kinh tế trị, Phòng Đào tạo, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội tạo điều kiện thuận lợi cho tơi suốt q trình học tập nhà trường nghiên cứu, thực luận văn Tôi xin cảm ơn bạn bè gia đình ln cổ vũ, động viên tơi vượt qua khó khăn để hồn thành tốt luận văn Tôi xin trân trọng cảm ơn! LỜI CAM ĐOAN Đề tài cơng trình nghiên cứu riêng tơi, kết nghiên cứu có tính độc lập riêng, không chép tài liệu chưa công bố nội dung đâu; số liệu, nguồn trích dẫn luận văn thích nguồn gốc rõ ràng, minh bạch Tơi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm lời cam đoan Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2015 Tác giả MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN iii LỜI CAM ĐOAN .iv DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT .i DANH MỤC BẢNG i DANH MỤC SƠ ĐỒ ii DANH MỤC BIỂU ĐỒ MỞ ĐẦU .1 Tính cấp thiết đề tài Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục đích nghiên cứu 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Căn vào điểm mạnh, điểm yếu tác giả xây dựng nhóm giải pháp nhằm phát triển nông nghiệp huyện Thanh Miện tỉnh Hải Dương thời gian tới Đối tượng phạm vi nghiên cứu .2 3.1 Đối tượng nghiên cứu 3.2 Phạm vi nghiên cứu Kết cấu luận văn CHƯƠNG TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU,CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN CẤP HUYỆN 1.1.Tình hình nghiên cứu 1.1.1 Về chủ trương, đường lối Đảng, sách Nhà nước 1.1.2 Các tài liệu chun khảo cơng trình nghiên cứu 1.2 Nông nghiệp phát triển nông nghiệp 1.2.1 Các khái niệm có liên quan 1.2.2 Những đặc trưng phát triển nông nghiệp 1.2.3 Chủ thể phát triển nông nghiệp 10 1.3 Chỉ tiêu đánh giá phát triển nông nghiệp 11 1.3.1 Tốc độ tăng giá trị sản xuất nông nghiệp 11 1.3.2 Cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp theo ngành .11 1.3.3 Năng suất lao động nông nghiệp 12 1.3.4 Giá trị tạo đất nông nghiệp .12 1.3.5 Thu nhập bình qn lao động nơng nghiệp 12 1.3.6 Thực tiêu chí nơng thơn 13 1.4 Nội dung phát triển nông nghiệp .13 1.4.1 Xây dựng chiến lược kế hoạch phát triển nông nghiệp .14 1.4.2 Tổ chức triển khai, thực kế hoạch, sách phát triển nông nghiệp 15 1.4.3 Kiểm tra, giám sát đánh giá cơng tác thực thi sách phát triển nông nghiệp 17 1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển nông nghiệp 18 1.5.1 Nhóm yếu tố điều kiện tự nhiên 18 1.5.2 Nhóm yếu tố tổ chức – kỹ thuật 19 1.5.3 Nhóm yếu tố kinh tế - xã hội .19 1.6 Mơ hình phát triển nơng nghiệp số nước học rút cho phát triển nông nghiệp huyện Thanh miện, tỉnh Hải dương 21 1.6.1 Mơ hình phát triển nơng nghiệp số nước 21 1.6.2 Một số học cho huyện Thanh miện, tỉnh Hải dương phát triển nông nghiệp 26 CHƯƠNG .29 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .29 2.1 Thiết kế nghiên cứu 29 2.1.1 Chọn điểm nghiên cứu .29 2.1.2 Quy trình nghiên cứu 29 2.1.3 Chỉ tiêu nghiên cứu 30 2.2 Thu thập thông tin 30 2.2.1 Thu thập thông tin thứ cấp .30 2.2.2 Thu thập thông tin sơ cấp 31 2.2.3 Phương pháp tổng hợp thông tin 32 2.2.4 Phương pháp phân tích thơng tin liệu 32 CHƯƠNG .34 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP .34 Ở HUYỆN THANH MIỆN TỈNH HẢI DƯƠNG HIỆN NAY 34 3.1 Khái quát vài nét huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương 34 3.1.1 Đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội 34 3.1.2 Kết sản xuất nông nghiệp địa bàn huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương 36 3.2 Phân tích thực trạng phát triển nơng nghiệp huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương 45 3.2.1 Xây dựng chiến lược kế hoạch phát triển nông nghiệp .45 3.2.2 Tổ chức triển khai, thực kế hoạch, sách 51 3.2.3 Kiểm tra, giám sát đánh giá công tác thực thi sách phát triển nơng nghiệp 57 3.2.4 Đánh giá người dân kế hoạch phát triển nông nghiệp huyện Thanh Miện 60 3.3 Điểm mạnh, điểm yếu nguyên nhân điểm yếu 62 3.3.1 Điểm mạnh .62 3.3.2 Điểm yếu 62 3.3.3 Nguyên nhân điểm yếu .63 CHƯƠNG .65 QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP Ở HUYỆN THANH MIỆN TỈNH HẢI DƯƠNG 65 4.1 Quan điểm mục tiêu, định hướng phát triển nông nghiệp địa bàn huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương 65 4.1.1 Quan điểm, mục tiêu .65 4.1.2 Định hướng phát triển nông nghiệp địa bàn huyện Thanh Miện đến năm 2020 67 4.2 Các giải pháp đẩy mạnh phát triển nông nghiệp địa bàn huyện Thanh miện, tỉnh Hải dương đến năm 2020 tầm nhìn 2030 68 4.2.1 Nhóm giải pháp triển khai thực chế sách để phát triển nơng nghiệp 68 4.2.2 Nhóm giải pháp kinh tế 74 4.2.3 Nhóm giải pháp phát triển nguồn nhân lực, nghiên cứu ứng dụng khoa họccông nghệ bảo vệ môi trường 82 4.2.4 Nhóm giải pháp hồn thiện máy quản lý phát triển nơng nghiệp địa bàn huyện 85 4.2.5 Một số giải pháp khác .86 KẾT LUẬN .87 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 88 PHỤ LỤC Phụ lục 01: Phiếu điều tra nông dân Phụ lục 02: Phiếu điều tra cán DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT Ký hiệu Nguyên nghĩa BVMT Bảo vệ mơi trường CNH-HĐH Cơng nghiệp hố - Hiện đại hố CN-TTCN Cơng nghiệp- Tiểu thủ cơng nghiệp GTNT Giao thông nông thôn HĐND Hội đồng nhân dân HTX KBNN Kho bạc nhà nước KT-XH Kinh tế - Xã hội NSNN Ngân sách nhà nước 10 PTNN Phát triển nông nghiệp 11 TTLT Thông tư liên tịch 12 UBND Ủy ban nhân dân Hợp tác xã DANH MỤC BẢNG i TT Bảng Bảng 3.1 Bảng 3.2 Bảng 3.3 Bảng 3.4 Bảng 3.5 Bảng 3.6 Bảng 3.7 Bảng 3.8 Bảng 3.9 10 11 Bảng 3.10 Bảng 3.11 Bảng 3.12 12 Bảng 3.13 13 Bảng 3.14 14 Bảng 3.15 15 Bảng 3.16 Nội dung Cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp theo ngành Giá trị trồng trọt Giá trị chăn nuôi Giá trị ni trồng thủy sản Thu nhập bình qn lao động Tình hình thực mục tiêu quốc gia xây dựng nơng thơn Quy trình xây dựng lập kế hoạch phát triển nông nghiệp Một số tiêu phát triển nông nghiệp huyện Thanh Miện Đánh giá cán huyện công tác lập kế hoạch phát triển nơng nghiệp Phân cơng thực kế hoạch, sách Kết thực kế hoạch Đánh giá cán huyện công tác lập kế hoạch Công tác kiểm tra, giám sát đánh giá thực thi sách phát triển nơng nghiệp Kết sơ công tác kiểm tra, giám sát Đánh giá cán công tác kiểm tra, giám sát đánh giá thực sách phát triển nơng nghiệp Đánh giá người dân kế hoạch phát triển nông nghiệp huyện Trang 35 37 38 40 40 41 43 45 48 49 51 53 55 56 57 59 DANH MỤC SƠ ĐỒ STT Sơ đồ Nội dung Sơ đồ 2.1 Quy trình nghiên cứu ii Trang 28 DANH MỤC BIỂU ĐỒ STT Biểu đồ Nội dung Trang Biểu đồ 3.1 Giá trị sản xuất nông nghiệp huyện Thanh Miện 34 Biểu đồ 3.2 Năng suất lao động nông nghiệp 37 Những năm qua, huyện dành vốn đầu tư ngân sách, đẩy mạnh xã hội hóa để huy động nguồn lực nên kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội nơng thơn có nhiều đổi Tuy nhiên, điều kiện ngân sách huyện khó khăn, thực lực dân có hạn, quy mơ, độ bền tính đồng cơng trình hạn chế, chắp vá khoảng cách lạc hậu ngày doãng xa so với phát triển khu thị Để khắc phục tình trạng xin đề xuất số vấn đề sau: Với điều kiện ngân sách có hạn, khơng nên đầu tư dàn trải đều, bình quân, nơi, lĩnh vực ít, theo chế “xin - cho”, ban phát từ xuống Thay vào xuất phát từ sở, từ thực tiễn, lựa chọn thứ tự ưu tiên, để dồn sức đầu tư có trọng tâm, trọng điểm trước hết cơng trình phục vụ phát triển sản xuất thủy lợi, giao thông, đến phục vụ đời sống y tế, nước đến phục vụ văn hóa, thể thao Trong đầu tư, xây dựng phải có tầm nhìn trước 10 năm, 20 năm để không bị lạc hậu Trong thực sách đầu tư, mặt ưu tiên nguồn vốn cho xã khó khăn để nghèo bền vững, mặt khác sở quy hoạch duyệt, huy động nguồn vốn (vốn ngân sách, vốn doanh nghiệp, vốn nhân dân, vốn khai thác từ quỹ đất) trọng đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thị trấn, thị tứ theo hướng đại gắn với phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, lấy làm “điểm nhấn” phát triển kinh tế- xã hội, chuyển dịch cấu lao động nông thôn, để lôi kéo khu vực xung quanh phát triển Tiếp tục thực sách huy động vốn đóng góp dân với phương châm “ nhà nước nhân dân làm” để xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn Chú trọng huy động nhà doanh nghiệp, nhà hảo tâm người địa phương ủng hộ có hình thức ghi danh để biểu dương người có nhiều đóng góp tiền cho địa phương Hiện nay, xuất nhiều người quê hương miền Tổ quốc có điều kiện ủng hộ xã, huyện hàng trăm triệu, chí hàng tỷ đồng xây dựng trường học, nhà văn hóa, xây dựng nhà tình nghĩa cho người nghèo Chính quyền cấp cần có sách kịp thời khuyến khích hình thức 81 4.2.3 Nhóm giải pháp phát triển nguồn nhân lực, nghiên cứu ứng dụng khoa học- công nghệ bảo vệ môi trường 4.2.3.1 Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ cho nông nghiệp, nông thôn Trong điều kiện nguồn lực đất đai nơng nghiệp tỉnh có xu hướng giảm phải dành cho mục đích khác, dân số tiếp tục tăng, để nơng nghiệp phát triển bền vững, vấn đề vô quan trọng với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nơng nghiệp để có khả tiếp cận khoa học kỹ thuật phải đẩy mạnh nghiên cứu đặc biệt ứng dụng nhanh thành tựu khoa học công nghệ mới, đại vào sản xuất tạo sức đột phá suất, chất lượng, hiệu Để làm tốt việc này, số vấn đề cần quan tâm thời gian tới sau: *Tập trung nghiên cứu, ứng dụng vấn đề trọng tâm, tạo bứt phá khoa học công nghệ đưa vào sản xuất Đó vấn đề: Trong giai đoạn phát triển, vai trò khoa học cơng nghệ phải xác định cho giống trồng, vật nuôi phù hợp với huyện cho suất, chất lượng, hiệu kinh tế cao để đưa vào sản xuất.Kết hợp chặt chẽ phát triển giống có suất cao vào sản xuất với trọng tiếp cận, chọn lựa giống phù hợp với thổ nhưỡng để có kế hoạch triển khai cho nông nghiệp phát triển bền vững Kết hợp cách hợp lý yêu cầu phát triển vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa lớn với u cầu nơng nghiệp hữu cơ, sở ứng dụng công nghệ sinh học đại, quy trình ni trồng tiên tiến, công nghệ chế biến, bảo quản đạt tiêu chuẩn quốc tế; công nghệ tiến xây dựng hệ thống thủy lợi, cấp nước sinh hoạt Nghiên cứu, phát triển sản xuất phân bón hữu cơ, phân bón sinh học, phân bón có độ phân giải chậm phục vụ cho phát triển nông nghiệp sinh thái Thực phổ cập quy trình phòng trừ sâu bệnh tổng hợp, quy trình canh tác tiên tiến, chương trình “3 giảm, tăng”, VAC truyền thống vào sản xuất 82 Đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng tất vấn đề khoa học- kỹ thuật nông nghiệp kinh tế- xã hội nông thôn.Trong nghiên cứu ứng dụng khoa học- kỹ thuật, trọng nâng cao lực tiếp cận ứng dụng công nghệ sinh học Trong nghiên cứu ứng dụng khoa học kinh tế- xã hội định hướng nhiều vào vấn đề xúc như: đói nghèo, mơi trường, tranh chấp đất đai dự báo nông thôn Thanh Miện trình đẩy mạnh CNH, HĐH thị hóa Tăng đầu tư ngân sách cho phát triển khoa học công nghệ đổi chế quản lý, nâng cao hiệu nghiên cứu khoa học Nâng mức đầu tư ngân sách cho khoa học công nghệ theo tinh thần đạo Trung ương từ 1% tổng chi ngân sách lên 2% Trong chi cho nghiên cứu khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn cao gấp đôi theo tinh thần Nghị TW khóa X Thực việc đổi việc nghiên cứu khoa học từ khâu đề xuất, tuyển chọn, nghiệm thu, đánh giá nhân rộng kết thực nhiệm vụ khoa học trọng điểm xác định cho giai đoạn, nhiệm vụ khoa học công nghệ hàng năm nên xây dựng theo hai hướng: từ tổ chức, cá nhân hoạt động thực tiễn đề xuất lên từ nhiệm vụ khoa học kỹ thuật chương trình phát triển kinh tế xã hội mà Huyện đặt hàng Đối với đề tài khoa học công nghệ đề xuất từ tổ chức, cá nhân, phải xem xét kỹ hàm lượng khoa học, khả ứng dụng thực tiễn để triển khai Tăng cường nhóm đề tài theo đơn đặt hàng Huyện, ưu tiên vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn thực đấu thầu để tìm quan có khả nghiên cứu thực Thực thí điểm chế nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ tổ chức sản xuất nơng nghiệp theo mơ hình “ liên kết nhà” Nhà nước đặt hàng nghiên cứu khoa học công nghệ nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Nhà khoa học triển khai nghiên cứu; nhà nông áp dụng vào sản xuất; Nhà doanh nghiệp chế biến tiêu thụ Phát triển mạnh công tác khuyến nông củng cố mạng lưới dịch vụ kỹ thuật nông thôn 83 Đây hệ thống chân rết để đưa tiến khoa học kỹ thuật vào sản xuất nơng nghiệp Do đó, cần tiếp tục củng cố hệ thống khuyến nông, hệ thống thú y, bảo vệ thực vật huyện, cấp xã, bảo đảm xã có cán khuyến nơng, thú y, bảo vệ thực vật theo quy định Thường xuyên đào tạo nâng cao kiến thức khoa học công nghệ cho đội ngũ này, để họ thực tốt vai trò hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt, chăn ni; phòng chống dịch bệnh, chăm sóc vật ni trồng xã, phường, thị trấn 4.2.3.2 Tăng cường hoạt động bảo vệ môi trường Các giải pháp đảm bảo môi trường thể giải pháp kinh tế, xã hội xây dựng nông nghiệp phát triển bền vững Ngoài ra, xin đề xuất số việc sau: Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cán bộ, đảng viên nhân dân ý thứ bảo vệ môi trường nông thôn Các cấp ủy, quyền phải trọng lãnh đạo, đạo, tổ chức hướng dẫn nhân dân thực pháp luật, biện pháp bảo vệ môi trường, trước hết thực vận động “ nông thôn xanh, sạch, đẹp” Khẩn trương chuyển trang trại chăn nuôi tập trung, làng nghề gây ô nhiễm khỏi khu dân cư; phổ biến triển khai rộng rãi áp dụng biogas; triển khai thực đề án nước vệ sinh mơi trường nơng thơn Tiếp tục hồn thiện quy định bảo vệ môi trường theo hướng hoạt động sản xuất kinh doanh, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội phải gắn với việc thực nhiệm vụ bảo vệ cải thiện môi trường nông thôn Chỉ đạo, xử lý dứt điểm nơi xúc môi trường, trước hết khu vực giết mổ gia súc, gia cầm tập trung; doanh nghiệp, khu công nghiệp sản xuất sản phẩm mà chất phế thải, nước thải, bụi khơng khí liên quan lớn đến môi trường; rác thải, nước thải bệnh viện; dòng kênh có chiều hướng ô nhiễm huyện 84 Tăng cường mạng lưới quan trắc môi trường, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm theo quy định luật pháp Củng cố tăng cường lực máy quản lý nhà nước cấp bảo vệ môi trường Kiên không cho sản xuất sở sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp gây nhiễm mơi trường Phát huy vai trò sơ việc giám sát mức độ thực đơn vị 4.2.4 Nhóm giải pháp hồn thiện máy quản lý phát triển nơng nghiệp địa bàn huyện Tăng cường tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên máy quản lý phát triển nông nghiệp huyện nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết vai trò, đổi tổ chức hoạt động phát triển nơng nghiệp có tính tất yếu, phù hợp với điều kiện sản xuất nông nghiệp huyện Thanh Miện Mặt khác, xây dựng đổi máy quản lý huyện cần ý đến đặc điểm kinh tế-xã hội địa phương, phải thực tự nguyện, quản lý phải thực dân chủ bình đẳng tự chịu trách nhiệm Mơ hình xây dựng phát triển UBND huyện Thanh Miện mang ý chí chủ quan, gò ép hình thức nặng nề tính bao cấp trước Kinh tế hợp tác xã: UBND huyện Thanh Miện cần tập trung vào hoạt động mà kinh tế hộ nông dân cá thể tự đảm nhận được, dịch vụ vốn, dịch vụ vật tư nông nghiệp, dịch vụ kỹ thuật chế biến nông sản với quy mô nhỏ tiêu thụ sản phẩm cho người sản xuất Từng bước hình thành hình thức tổ chức gắn kết đơn vị nuôi trồng, khai thác với chế biến tiêu thụ, hình thức liên doanh liên kết nước quốc tế UBND huyện cần đạo cho địa phương tiến hành rà soát, phân loại thực xếp, hợp tác xã xã sau: - Đối với hợp tác xã làm ăn có hiệu quả, tổ chức tốt hoạt động dịch vụ cho kinh tế hộ gia đình kinh doanh có lãi, khơng có nhu cầu thay đổi quy mô hợp tác xã cần tập trung đầu tư củng cố phát triển, thực 85 sách khuyến khích hợp tác xã hoạt động, bổ sung thêm ngành nghề Trong trường hợp có nhu cầu khả thành lập tổ hợp tác, nhóm dịch vụ chuyên sâu hợp tác xã thành lập thêm hợp tác xã khác nhằm phát triển đa dạng hóa ngành nghề dịch vụ nơng nghiệp Thực tốt trả lương cho cán hợp tác xã theo kết sản xuất kinh doanh để khuyến khích họ n tâm với cơng việc - Đối với hợp tác xã hoạt động hiệu cần tiến hành đại hội xã viên, cho đăng ký lại xã viên Qua có thành viên thực tự nguyện, tự giác, chấp hành góp vốn có khả góp sức cho hợp tác xã tham gia Tiến hành điều chỉnh quy mô, hướng kinh doanh sở dân chủ thống thành viên Mọi hoạt động hợp tác xã, Đảng quyền có vai trò định hướng, phải tuyệt đối coi trọng quyền tự thành viên tham gia - Tiếp tục xử lý tồn động vốn quỹ, tài sản, công nợ thực tốt cơng tác quản lý tài hợp tác xã nơng nghiệp theo chế độ kế tốn áp dụng cho hợp tác xã; giải nợ hợp tác xã theo sách nhà nước ban hành 4.2.5 Một số giải pháp khác Theo tinh thần Nghị Trung ương khóa X nơng nghiệp, nông dân, nông thôn, cần tập trung thực số công việc sau: Tiếp tục củng cố máy quản lý nhà nước nông nghiệp, nông thôn từ huyện đến sở Đặc biệt nâng cao lực quản lý cấp xã Triển khai đạo Trung ương, thành lập ban nông nghiệp cấp xã có cán chun trách nơng nghiệp, nơng thơn Xây dựng kế hoạch đào tạo nâng cao trình độ kiến thức phát triển bền vững cho đội ngũ cán quản lý nhà nước cấp, Xây dựng hệ thống thông tin thị trường dự báo thị trường cho nông dân để họ lựa chọn phương án sản xuất phù hợp đặc biệt hiệp định thương mại tự xuyên Thái Bình Dương (TPP) mà Việt Nam tham gia thức có hiệu lực 86 KẾT LUẬN Thực quan điểm, chủ trương Đảng, sách, pháp luật Nhà nước tỉnh Hải Dương trình phát triển kinh tế - xã hội nói chung, phát triển nơng nghiệp nói riêng, huyện Thanh Miện tỉnh Hải Dương cụ thể hoá vào chương trình, đề án, kế hoạch, quy hoạch phát triển đạt nhiều thành tựu toàn diện kinh tế, văn hố, xã hội, mơi trường Sản xuất nông nghiệp tăng trưởng ổn định, an ninh lương thực bảo đảm, đời sống vật chất tinh thần cư dân nông thôn cải thiện, xã hội nơng thơn nhìn chung ổn định, có nhiều việc làm thiết thực để bảo vệ môi trường sinh thái…Tuy nhiên, trình phát triển, bên cạnh mặt tích cực, ngành nơng nghiệp huyện Thanh Miện tỉnh Hải Dương nhiều yếu kém, khuyết điểm thách thức phát triển nơng nghiệp Vì vậy,phân tích tác giả luận văn nguyên nhân hạn chế phát triển Nơng nghiệp từ đề xuất hệ thống quan điểm, phương hướng hệ thống giải pháp góp phần nhỏ bé để nơng nghiệp huyện Thanh Miện tỉnh Hải Dương phát triển thời gian tới 87 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 11 Ban Cán Đảng UBND tỉnh Hải Dương, 2014 Báo cáo số 06 BC/BCSĐ, ngày 18/9/2014, báo cáo kết năm (2009- 2014) thực chương trình Tỉnh ủy thực Kết luận Hội nghị lần thứ 6, BCH Trung ương Đảng (khóa IX) 11 Ban Cán Đảng, UBND tỉnh Hải Dương, 2013 Báo cáo kết 10 năm thực Nghị Trung ương (khóa IX) “ Tiếp tục đổi mới, phát triển nâng cao hiệu kinh tế tập thể; tiếp tục phát triển kinh tế hợp tác xã; khuyến khích tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân” 11 Ban Chỉ đạo nghiên cứu tổng kết chương trình kinh tế xã hội huyện, 2005 Báo cáo đề tài khoa học tổng kết chương trình phát triển nông nghiệp Thanh Miện theo hướng sản xuất giai đoạn 2010- 2015 11 Ban Chấp hành Đảng huyện Thanh Miện, 2011 Chương trình phát triển kinh tế nơng nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tỉnh huyện Thanh Miện, chương trình, đề án thực nghị Đại hội Đảng huyện Thanh Miện lần thứ XXII 11 Ban Chấp hành Đảng huyện Thanh Miện, 2011 Chương trình hành động thực Nghị Trung ương (khóa X) nơng nghiệp, nơng dân, nơng thơn 11 Ban Chấp hành Trung ương khóa IX, 2002 Nghị Hội nghị lần thứ đẩy nhanh CNH, HĐH nơng nghiệp, nơng dân, nơng thơn thời kì 2001-2010 11 Cục Thống kê Hải Dương, 2014 Niên giám thống kê Hải Dương 2014 11 Tạ Quang Dũng, 2008 Vì nông dân Hải Dương bỏ hoang hàng trăm đất, Báo Nhân dân, số 8/2008, trang 15-16 11 Tạ Quang Dũng, 2009 Hải Dương: Bỏ trâu thịt mua trâu máy Báo Nhân dân, số 5/2009, trang 22-23 88 111 Đảng Cộng sản Việt Nam, 2005 Văn kiện Đảng thời kỳ đổi (Đại hội V, VI, VII, VIII, IX) phát triển kinh tế- xã hội Hà Nội: Nxb Chính trị Quốc gia 111 Phan Huy Đường, 2006 Tiêu thụ Nông sản Việt Nam Hội nhập Quốc tế Hà Nội: NXB Lao động xã hội 111 Phan Huy Đường, 2013 Giải pháp Gia tăng giá trị Nông sản VN chuỗi Giá trị Tồn cầu.Tạp chí Kinh tế trị giới, số 78, trang 15-16 111 Huyện ủy Thanh Miện, 2015 Văn kiện Đại hội Đảng huyện Thanh Miện lần thứ XXIII 111 Huyện ủy Thanh Miện, 2013 Báo cáo Tổng kết 15 năm thực Nghị Trung ương (khóa VIII) khoa học công nghệ 111 Huyện ủy Thanh Miện, 2015 Báo cáo kết kiểm tra thực Chương trình Giải việc làm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực huyện Thanh Miện giai đoạn 2010-2015 111 Huyện ủy Thanh Miện, 2008 Chương trình hành động thực Nghị Trung ương (khóa X) nơng nghiệp, nơng dân, nông thôn 111 Nhật Linh, 2008 Ấn Độ với cách mạng nơng nghiệp, Tạp chí Cộng sản, số 783, tr 53-58 111 Đỗ Đức Quân, 2008 Phát triển bền vững đồng Bắc trình phát triển, xây dựng khu công nghiệp Học viện Chính trị- Hành Quốc gia Hồ Chí Minh 111 Chu Hữu Quý, 1996 Phát triển kinh tế xã hội nơng thơn, nơng nghiệp Việt Nam Hà Nội: Nxb Chính trị Quốc gia 111 Đỗ Tiến Sâm, 2008 Vấn đề tam nông Trung Quốc, thực trạng giải pháp Viện Nghiên cứu Trung Quốc- Viện Khoa học xã hội Việt Nam 111 Sở Giao thông vận tải tỉnh Hải Dương, 2013 Báo cáo số nội dung liên quan đến lĩnh vực phát triển giao thông nông thôn địa bàn huyện Thanh Miện 111 Sở Giáo dục- Đào tạo, 2015 Tổng hợp thống kê kết phổ cập giáo dục độ tuổi, tiêu chuẩn sở vật chất năm 2007 89 111 Sở Lao động Thương binh xã hội, 2015 Báo cáođánh giá thực chương trình giảm nghèo giai đoạn 2010-2015 địa bàn huyện Thanh Miện 111 Trung tâm Thông tin, Đào tạo tư vấn phát triển- Viện chiến lược phát triểnBộ Kế hoạch Đầu tư, 2005 Báo cáo tổng hợp quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội huyện Thanh Miện, giai đoạn 2006- 2020 111 Đào Thế Tuấn, 2008 Nông nghiệp, nông dân, nông thôn- vấn đề thiếu phát triển bền vững, Tạp chí Cộng sản, số 787, tr 56-59 111 UBND huyện Thanh Miện, 2015 Báo cáo đánh giá phát triển KTXH giai đoạn 2010-2015 111 UBND tỉnh Hải Dương, 2008 Quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp tỉnh Hải Dương đến năm 2015 định hướng đến năm 2020 111 UBND tỉnh Hải Dương, 2007 Đề án quy hoạch phát triển khu công nghiệp tỉnh Hải Dương đến năm 2010, 2015 định hướng đến năm 2020 111 UBND tỉnh Hải Dương, 2015 Báo cáo đánh giá thực chương trình giảm nghèo giai đoạn 2010-2015 111 UBND tỉnh Hải Dương, 2015 Báo cáo Tổng kết sản xuất nông nghiệp năm (2010-2015) 111 UBND tỉnh, 2013 Báo cáo thuyết minh tổng hợp điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến 2020 111 Võ Tòng Xn, 2008 Nơng nghiệp nơng dân Việt Nam phải làm để hội nhập kinh tế quốc tế, Tạp chí Cộng sản, số 785, trang 20-22 90 PHỤ LỤC Phụ lục 01: Phiếu điều tra nơng dân Về tình hình sản xuất nơng nghiệp • Thơng tin chung hộ -Họ tên chủ hộ………………………… -Tuổi:……… Giới tính……………………… -Trình độ văn hố………………………………… - Trình độ chun mơn…………………………… - Địa chỉ: Thôn… Xã…………… Huyện • TT Tình hình nhân Họ tên Tuổi Nam, nữ Số ngày lao động năm Tình hình đất đai TT Loại đất Diện tích Bố trí sử dụng Khả m2 đổi chuyển Tình hình sản xuất hộ Cây trồng Khoản mục 1-Diện tích 2-Năng suất Đơn vị tính m2 kg/sào Lúa Ngô Đậu tương Lạc Rau 3- Sản lượng 4- Tổng chi - Giống - Phân bón - Thuốc BVTV - Công phun BVTV - Công làm đất - Cơng gieo trồng - Cơng chăm sóng - Cơng thu hoạch 5- Giá trị sản lượng - Thu nhập kg 1000 đồng 1000 đồng 1000 đồng 1000 đồng thuốc 1000 đồng 1000 đồng 1000 đồng 1000 đồng 1000 đồng 1000 đồng 1000 đồng Đánh giá hiệu phát triển nơng nghiệp địa phương Tiêu chí 1Câu hỏi Kế hoạch phát triển nông lược nghiệp huyện mang lại hiệu phát kinh tế tốt cho người nông triển dân Cán huyện, xã thể nghiệp không Không đồng ý đồng ý Chiến nông Rất 2- nhiệt tình việc hỗ trợ nơng dân kiến thức, cách thức thực kế hoạch phát triển nông nghiệp Cán huyện, xã thể kiến thức chun mơn tốt q trình đào tạo, hướng dẫn kiến thức cho người nông dân Việc tuân thủ kế hoạch phát 3- Bình 4- 5- Rất thường Đồng ý đồng ý triển nông nghiệp huyện cho thấy lợi ích việc nâng cao hiệu sản xuất Thanh Miện, ngày … tháng … năm 201… Người điều tra Người điều tra Phụ lục 02: Phiếu điều tra cán Về tình hình cơng tác phát triển nông nghiệp huyện Thanh Miện Thông tin chung cán - Họ tên : - Tuổi:……… Giới tính……………………… - Trình độ văn hố………………………………… - Trình độ chun mơn…………………………… - Đơn vị công tác: Đánh giá công tác phát triển nông nghiệp huyện Thanh Miện Tiêu chí Xây 1Câu hỏi Rất 2- không Không đồng ý đồng ý Các để xây dựng kế hoạch dựng phát triển nông nghiệp sử dụng cách triệt để trình lập kế hoạch phát triển Kế hoạch phát triển có tính phù hợp, hiệu cao trạng nơng nghiệp huyện Thanh Miện 3- Bình 4- 5- Rất thường Đồng ý đồng ý Các nguyên tác q trình xây dựng kế hoạch phát triển nơng nghiệp tuân thủ đầy đủ Nội dung kế hoạch chi tiết, logic đầy đủ Các đơn vị giao nhiệm vụ thực kế hoạch phát triển nông nghiệp cho thấy tinh thần làm việc nghiêm túc, nỗ lực việc thực tiêu, kế hoạch giao Cơ cấu tổ chức, phân công nhiệm vụ cho cán hợp lý Các cán thực kế hoạch phát triển nông nghiệp thể Thực sáng tạo, chủ động việc nghiên cứu, tìm biện pháp để thực tốt nhiệm vụ, kế hoạch giao Công tác khuyến nông, khuyến ngư chuyển giao KHKT thực hiệu Công tác tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn người dân thực sách phát triển nơng nghiệp trọng thực tốt Kiểm Cán kiểm tra, đánh giá thể tra công bằng, nghiêm khắc đánh trình làm việc Cán kiểm tra, đánh giá thể giá hiểu biết đầy đủ nội dung kiếm tra, đánh nội dung công việc đánh giá Quy trình, tiêu phương thức kiểm tra, đánh giá áp dụng hợp lý Cán kiểm tra, giám sát, đánh giá thể tận tâm q trình thu thập thơng tin phục vụ việc kiểm tra, đánh giá Các báo cáo kiểm tra, đánh giá trình bày chi tiết, dễ hiểu kịp thời, giúp lãnh đạo UBND huyện đưa định quản lý hiệu Thanh Miện, ngày … tháng … năm 201… Người điều tra Người điều tra ... PHÁP ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP Ở HUYỆN THANH MIỆN TỈNH HẢI DƯƠNG 65 4.1 Quan điểm mục tiêu, định hướng phát triển nông nghiệp địa bàn huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương ... sở lý luận thực tiễn phát triển nông nghiệp huyện - Dựa sở lý luận nghiên cứu thực trạng phát nông nghiệp huyện Thanh Miện tỉnh Hải Dương để tìm điểm yếu, điểm mạnh công tác phát triển nông nghiệp. .. Mơ hình phát triển nơng nghiệp số nước học rút cho phát triển nông nghiệp huyện Thanh miện, tỉnh Hải dương 1.6.1 Mơ hình phát triển nơng nghiệp số nước 1.6.1.1 Mơ hình phát triển nơng nghiệp Ixraen
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển nông nghiệp ở huyện thamh miện, tỉnh hải dương , Phát triển nông nghiệp ở huyện thamh miện, tỉnh hải dương

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn