Câu hỏi thi cuối kỳ học phần truyền động cơ khí 1

2 27 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/12/2019, 14:22

Câu Hỏi Thi Cuối Kỳ Học Phần Tuyền Động Cơ Khí Câu1: Hãy nêu (khơng chứng minh ) định lý ăn khớp bánh Chứng minh biên dạng thân khai thỏa mãn định lý ăn khớp (thỏa mãn tỷ số truyền không đổi ) Câu2: Thế ăn khớp đúng, ngăn khớp trùng, ăn khớp khít? Giải thích rõ điều kiện ăn khớp đúng, ngăn khớp trùng, ăn khớp khít cặp bánh thân khai Câu3: Trình bày thơng số chế tạo bánh thân khai? Câu4: Vẽ kết cấu bánh trụ Độ xác truyền bánh răng? Câu6: Lực tác dụng truyền bánh trụ thẳng? Nêu dạng hỏng tiêu tính tốn truyền bánh răng? Câu7: tính thiết kế truyền bánh trụ thẳng theo sức bền uốn ? Câu8: Phân biệt hệ bánh ( thường, vi sai, hành tinh ,hỗn hợp, vi sai kín)? Câu9: Giới thiệu truyền bánh vít trục vít? Vẽ kết cấu trục vít, bánh vít? Câu10: trình bày thơng số hình học chủ yếu thiệu truyền bánh vít ? Câu11: nêu dạng hỏng, tiêu tính tốn, cách tính nhiệt thiệu truyền bánh vít? Câu12: Tính kiểm tra truyền thiệu truyền trục vít theo sức bền uốn ? Câu13: Giới thiệu truyền xích? Vận tốc, tỷ số truyền, lực tác dụng truyền xích? Câu14: Các loại truyền xích? Thơng số hình học chủ yếu truyền xích ống lăn? Câu15: Nêu dạng hỏng, tiêu tiêu tính tốn, cách tính (thiết kế) truyền xích ống lăn theo độ bền mòn? Câu 16; Giới thiệu truyền đai, phân loại truyền đai? Các thơng số hình học chủ yếu truyền đai? Câu17: trình bày tượng trược truyền đai? Đường cong trược đường cong hiệu suât? Câu18: Nêu dạng hỏng , tiêu tính tốn, cách tính kiểm tra truyền đai dẹt? Câu19: Tình bày cách tính tốn (thiết kế ) truyền đai thang? Câu20: Nêu dạng hỏng , tiêu tính tốn? Tính truyền vít - đai ốc theo độ bền? Câu21: Trình bày cách tính kiểm tra xác trục bậc ? Câu22: Trình bày cách tính thiết kế gần trục bậc ? Câu 23: Giới thiệu ổ lăn, phân loại, kích thước chủ yếu ổ lăn, độ xác chế tạo ổ lăn Câu24: Nêu dạng hỏng , tiêu tính tốn, cách tính kiểm tra ổ lăn theo khả tải tĩnh? Câu 25: Trình bày cách tính chọn (tính thiết kế ) ổ lăn theo khả tải động? Câu26: giới thiệu khớp nối, phân loại? Cách tính chọn khớp nối? Câu27: Giới thiệu truyền vít - đai ốc? thơng số hình học chủ yếu truyền vít - đai ốc? Câu 28: Giới Thiệu trục, phân loại trụ, kích thước chủ yếu trục bậc?
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu hỏi thi cuối kỳ học phần truyền động cơ khí 1, Câu hỏi thi cuối kỳ học phần truyền động cơ khí 1

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn