Quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP phát triển nhà đồng bằng sông cửu long – chi nhánh phú thọ

102 54 0
  • Loading ...
1/102 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/12/2019, 13:30

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ o0o - DƯƠNG VĂN TỒN QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG – CHI NHÁNH PHÚ THỌ LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG THỰC HÀNH Hà Nội - 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ o0o - DƯƠNG VĂN TOÀN QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG – CHI NHÁNH PHÚ THỌ Chuyên ngành: Quản lý Kinh tế Mã số: 60 34 04 10 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG THỰC HÀNH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:TS PHẠM QUANG VINH XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ CHẤM LUẬN VĂN Hà Nội - 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu tơi thực hướng dẫn cô giáo hướng dẫn khoa học Các số liệu trích dẫn sử dụng luận văn trung thực, có nguồn gốc rõ ràng đáng tin cậy LỜI CẢM ƠN Để hồn thành chương trình cao học viết luận văn này, nhận hướng dẫn, giúp đỡ góp ý nhiệt tình q thầy Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội Trước hết, xin chân thành cảm ơn đến quý thầy cô trường Đại học Kinh tế, tận tình hướng dẫn, giúp đỡ cho tơi quá trình học tập Tơi xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến TS Phạm Quang Vinh dành nhiều thời gian tâm huyết hướng dẫn nghiên cứu giúp tơi hồn thành luận văn tớt nghiệp Mặc dù tơi có nhiều cớ gắng nỗ lực, tìm tòi, nghiên cứu để hồn thiện luận văn, nhiên khơng thể tránh khỏi thiếu sót, mong nhận đóng góp tận tình q thầy các bạn MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG DANH MỤC SƠ ĐỒ PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG TỔNG QUAN VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÍN DỤNG VÀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Tín dụng 1.1.1 Khái niệm .6 1.1.2 Đặc điểm 1.1.3 Các nguyên tắc tín dụng 1.1.4 Vai trò tín dụng 1.1.5 Các loại hình tín dụng Ngân hàng thương mại .16 1.2 Rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại 19 1.2.1 Khái niệm rủi ro 19 1.2.2 Các loại rủi ro hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP thương mại 20 1.2.3 Rủi ro tín dụng: 22 1.3 Quản lý rủi ro tín dụng các Ngân hàng TMCP thương mại 27 1.3.1 Khái niệm .27 1.3.2 Đặc điểm Quản lý rủi ro tín dụng 27 1.3.3 Vai trò Quản lý rủi ro tín dụng .28 1.3.4 Nợi dung quản lý rủi ro tín dụng 29 CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU RỦI RO NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 2.1 Phương pháp luận: 40 2.2 Phương pháp nghiên cứu tài liệu: 40 2.3.Câu hỏi nghiên cứu: .41 2.4 Phương pháp thu thập thông tin, số liệu: .41 2.5 Hệ thống tiêu nghiên cứu: .42 Tác giả tổng hợp, xây dựng hệ thống các tiêu để làm sở, cứ, thước đo việc đánh giá, nhận xét tình hình thực tiễn hoạt đợng MHB chi nhánh Phú Thọ Bao gồm: 42 * Hệ thống tiêu đánh giá kết hoạt động kinh doanh ngân hàng 42 * Hệ thống các tiêu đánh giá hiệu quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng 42 2.6 Địa điểm thời gian nghiên cứu: 42 2.7 Khung nghiên cứu áp dụng 43 CHƯƠNG THỰC TRẠNG VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CƯU LONG – CHI NHÁNH PHÚ THỌ (nay BIDV – Chi nhánh Hùng Vương) 3.1 Khái quát Ngân hàng TMCP Phát triển Nhà Đồng Sông Cửu Long Ngân hàng TMCP Phát triển Nhà Đồng Sông Cửu long - Chi nhánh Phú Thọ 44 3.1.1 Giới thiệu chung Ngân hàng TMCP Phát triển Nhà đồng Sông cửu long 44 3.1.2 Ngân hàng TMCP Phát triển nhà đồng sông Cửu Long – chi nhánh Phú Thọ(nay BIDV – Chi nhánh Hùng Vương) 45 3.2 Tình hình hoạt đợng Quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Phát triển Nhà Đồng Sông Cửu long - Chi nhánh tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2010 – 2014(nay BIDV – Chi nhánh Hùng Vương) 50 3.2.1 Khái quát kết hoạt động 50 3.2.2 Thực trạng Quản lý rủi ro tín dụng .55 3.3 Đánh giá cơng tác quản lý rủi ro tín dụng MHB Chi nhánh Phú Thọ .64 3.3.1 Kết đạt 64 3.3.2 Những tồn tại, hạn chế 66 3.3.3 Nguyên nhân tồn hạn chế quản lý rủi ro tín dụng 68 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG BIDV – CHI NHÁNH HÙNG VƯƠNG 4.1 Mục tiêu, định hướng phát triển BIDV Chi nhánh Hùng Vương 71 4.1.1 Mục tiêu năm 2015: .71 4.1.2 Định hướng mục tiêu phát triển giai đoạn 2015 - 2020: 71 4.1.3 Yêu cầu đới với quản lý rủi ro tín dụng BIDV – Chi nhánh Hùng Vương 72 4.2 Giải pháp quản lý rủi ro tín dụng BIDV Chi nhánh Hùng Vương .73 4.2.1 Hoàn thiện thực tớt quy trình cho vay .73 4.2.2 Nâng cao lực trình đợ CBTD 74 4.2.3 Hoàn thiện chế đảm bảo tiền vay 75 4.2.4 Chủ động giải các khoản nợ có vấn đề 75 4.2.5 Nâng cao khả thu thập xử lý thông tin Ngân hàng .76 4.2.6 Xây dựng mơ hình quản lý rủi ro tập trung thực tốt công tác kiểm tra, giám sát, hỗ trợ khách hàng sau vay vốn 77 4.2.7 Tăng cường kiểm toán nội bộ Ngân hàng 77 4.2.8 Liên kết đồng bợ với các tổ chức tín dụng .78 4.2.9 Thực minh bạch cơng khai hóa thơng tin 79 4.2.10 Bảo hiểm tiền vay .79 4.3 Một số kiến nghị 80 4.3.1 Kiến nghị với hệ thống BIDV 80 4.3.2 Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam .81 KẾT LUẬN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC BẢNG DANH MỤC SƠ ĐỒ PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG TỔNG QUAN VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÍN DỤNG VÀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Tín dụng 1.1.1 Khái niệm .6 1.1.2 Đặc điểm 1.1.3 Các nguyên tắc tín dụng 1.1.4 Vai trò tín dụng 1.1.4.1 Vai trò tín dụng đới với kinh tế 1.1.4.2 Tác đợng tín dụng ngân hàng đối với tồn phát triển ngân hàng thương mại 13 1.1.4.3 Vai trò tín dụng ngân hàng đới với người cấp tín dụng 14 1.1.5 Các loại hình tín dụng Ngân hàng thương mại .16 1.2 Rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại 19 1.2.1 Khái niệm rủi ro 19 1.2.2 Các loại rủi ro hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP thương mại 20 1.2.3 Rủi ro tín dụng: 22 1.2.3.2 Đặc điểm rủi ro tín dụng 22 1.2.3.3 Nguyên nhân rủi ro tín dụng 23 1.2.3.3.1 Nguyên nhân thuộc ngân hàng .23 1.2.3.3.2 Ngun nhân tḥc phía khách hàng 25 1.2.3.3.3 Nguyên nhân khách quan khác 25 1.2.3.4 Vai trò ảnh hưởng rủi ro tín dụng 26 1.3 Quản lý rủi ro tín dụng các Ngân hàng TMCP thương mại 27 1.3.1 Khái niệm .27 1.3.2 Đặc điểm Quản lý rủi ro tín dụng 27 1.3.3 Vai trò Quản lý rủi ro tín dụng .28 1.3.4 Nợi dung quản lý rủi ro tín dụng 29 1.3.4.1 Nhận diện rủi ro tín dụng .29 1.3.4.2 Đánh giá rủi ro tín dụng 29 1.3.4.2.1 Phân loại nợ 29 1.3.4.2.2 Các mơ hình đánh giá rui ro tín dung áp dụng tương đới phổ biến: 31 1.3.4.3 Các nhân tổ ảnh hưởng đến quản lý rủi ro tín dụng 33 1.3.4.3.1 Nhân tố chủ quan 33 1.3.4.3.1.1 Từ phía ngân hàng .33 1.3.4.3.1.2 Từ phía khách hàng 34 1.3.4.3.2 Nhân tố khách quan .34 1.3.4.4 Các biện pháp quản lý rủi ro tín dụng 35 1.3.4.4.1 Xây dựng vị rủi ro tín 35 1.3.4.4.2 Xây dựng sách khách hàng hoạt đợng tín dụng 35 1.3.4.4.3 Xây dựng quy trình tín dụng phù hợp 36 1.3.4.4.4 Xây dựng hệ thống các công cụ đo lường rủi ro tín dụng đến khách hàng 36 1.3.4.4.5 Trích lập dự phòng rủi ro tín dụng 37 1.3.4.4.6 Xây dựng hệ thống thông tin cảnh báo rủi ro .37 1.3.5 Các tiêu chí đánh giá Quản lý rủi ro tín dụng 38 CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU RỦI RO NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 2.1 Phương pháp luận: 40 2.2 Phương pháp nghiên cứu tài liệu: 40 2.3.Câu hỏi nghiên cứu: .41 2.4 Phương pháp thu thập thông tin, số liệu: .41 2.5 Hệ thống tiêu nghiên cứu: .42 Tác giả tổng hợp, xây dựng hệ thống các tiêu để làm sở, cứ, thước đo việc đánh giá, nhận xét tình hình thực tiễn hoạt đợng MHB chi nhánh Phú Thọ Bao gồm: 42 * Hệ thống tiêu đánh giá kết hoạt động kinh doanh ngân hàng 42 * Hệ thống các tiêu đánh giá hiệu quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng 42 2.6 Địa điểm thời gian nghiên cứu: 42 2.7 Khung nghiên cứu áp dụng 43 CHƯƠNG THỰC TRẠNG VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CƯU LONG – CHI NHÁNH PHÚ THỌ (nay BIDV – Chi nhánh Hùng Vương) 3.1 Khái quát Ngân hàng TMCP Phát triển Nhà Đồng Sông Cửu Long Ngân hàng TMCP Phát triển Nhà Đồng Sông Cửu long - Chi nhánh Phú Thọ 44 3.1.1 Giới thiệu chung Ngân hàng TMCP Phát triển Nhà đồng Sông cửu long 44 3.1.2 Ngân hàng TMCP Phát triển nhà đồng sông Cửu Long – chi nhánh Phú Thọ(nay BIDV – Chi nhánh Hùng Vương) 45 3.1.2.1 Giới thiệu chung: 45 - Địa trụ sở: Số 1464 – Đường Hùng Vương – Phường Tiên Cát – Việt Trì – Phú Thọ 45 3.1.2.2 Những ngành nghề hoạt đợng .46 3.1.2.3 Cơ cấu tổ chức .46 Sơ đồ 3.1: Sơ đồ tổ chức các Phòng ban MHB Chi nhánh Phú Thọ 47 quy định trách nhiệm rõ ràng 4.2.2 Nâng cao lực trình độ CBTD Con người nhân tố quan trọng hoạt động kinh doanh ngân hàng Hiệu hoạt động cho vay phụ thuộc nhiều vào khả phân tích, xét đoán tình kinh nghiệm các CBTD Đặc biệt với quy trình nay, cá nhân các CBTD thường người có vai trò việc thẩm định tính hiệu các hồ sơ xin vay tự phải thực kiểm soát tới quá trình hoạt đợng dự án việc thu hồi xử lý nợ - Kỹ giao tiếp: một kỹ quan trọng việc tiếp xúc, tìm hiểu khách hàng, kỹ giao tiếp tớt có khả thu thập thơng tin nhiều hơn, xác từ phía khách hàng thu hút, lôi kéo nhiều khách hàng tới với sản phẩm, dịch vụ ngân hàng; - Kỹ thẩm định: kỹ yêu cầu CBTD phải biết thu thập khai thác thông tin từ nhiều nguồn, nhiều kênh khác phục vụ cho công tác thẩm định, đáng giá khoản vay; - Kỹ đàm phán: CBTD phải biết thương lượng với khách hàng các vấn đề liên quan đến việc tuân thủ các điều khoản quy định chế độ, thể lệ cho vay trước ký hợp đồng, thuyết phục khách hàng tuân theo yêu cầu ngân hàng đem lại lợi ích cho hai phía; - Kỹ phân tích: CBTD phải biết nhận định, đánh giá tình hình mợt cách có sở khoa học, kết hợp với tình hình thực tiễn diễn ra, từ rút kinh nghiệm tìm biện pháp tốt để không ngừng nâng cao hiệu hoạt động cho vay; - Kỹ tổng hợp: Trên tất các liệu thu thập CBTD phải có khả tổng hợp điểm mạnh, điểm yếu khách hàng đồng thời nêu quan điểm điểm - Kỹ phán đoán: Trên nhận định khách hàng tại, 74 phương pháp suy diễn sở khoa học, cán bợ thẩm định tín dụng đưa nhận định tương lai Kỹ giúp cho cán bộ thẩm định đưa định cho vay hay không cho vay - Kỹ viết: CBTD phải có khả tổng hợp thơng tin để viết báo cáo, tờ trình có tính thuyết phục, lơgic trình lên lãnh đạo phê duyệt, giảm quá trình xử lý kỹ thuật thời gian tác ngiệp giải hồ sơ Từ yêu cầu cao đối với CBTD, thời gian tới BIDV – Chi nhánh Hùng Vương phải xây dựng cho mợt chiến lược để phát triển nguồn nhân lực tín dụng như: + Chính sách tuyển dụng: Chặt chẽ, đảm bảo khách quan, công + Tổ chức các khoá đào tạo nghiệp vụ để nâng cao lực CBTD + Với lãnh đạo chi nhánh, trưởng, phó các phòng ban, bợ phận các CBTD nằm diện quy hoạch Chi nhánh cần đào tạo chun sâu bới dưỡng rèn luyện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ 4.2.3 Hoàn thiện chế đảm bảo tiền vay Tài sản đảm bảo nguồn trả nợ thứ hai ngân hàng, chấp hành đầy đủ các quy định đảm bảo tiền vay hạn chế rủi ro tín dụng mà tạo điều kiện thuận lợi cho việc xử lý tài sản đảm bảo để thu hồi các khoản nợ khó đòi Cụ thể:Tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ thẩm định, định giá tài sản cho cán bộ thẩm định, xây dựng các khung giá riêng cho Ngân hàng để tránh việc định giá tài sản một cách chủ quan 4.2.4 Chủ động giải khoản nợ có vấn đề Khi phát khoản vay có dấu hiệu bất thường , CBTD cần tìm biện pháp khắc phục ngăn chặn suy giảm tiếp tục rủi ro tiềm tàng xảy ra: - Rà soát bảo đảm hồ sơ tín dụng, hồ sơ đảm bảo tiền vay(Hồ sơ khoản vay) đầy đủ, đúng, bảo đảm pháp lý đảm bảo quyền lợi cho ngân hàng 75 - Xác định rõ nguyên nhân khoản nợ có vấn đề, đàm phán yêu cầu khách hàng phải có kế hoạch tháo gỡ cụ thể, xác định rõ nguồn, khả trả nợ - Thực phân loại khoản vay theo các nguyên nhân khách đề phương án giải cho hồ sơ Các phương án giải xem xét tổng quát sau: + Yêu cầu bổ sung tài sản đảm bảo + Cho vay thêm: xét thấy phương án, dự án có khả phát triển nguyên nhân chủ yếu thiếu vớn cho vay tái cấu khoản vay + Chuyển nợ quá hạn: Chuyển nợ quá hạn khoản nợ tới hạn không đủ điều kiện cấu, đồng thời bám sát các nguồn thu khoản nợ, thường xuyên kiểm tra giá trị tài sản đảm bảo + Bán tài sản bảo đảm khoản vay: thực cưỡng chế buộc người vay trả nợ khách hàng không hợp tác, thực biện pháp để thu hồi nợ thu hồi tài sản đảm bảo để lý, chí kiện tòa khách hàng có biểu lừa đảo + Bán nợ cho công ty xử lý nợ xấu nhà nước VAMC Việc bán nợ giúp cho ngân hàng có thời gian xơ cấu lại danh mục nợ xấu có thời gian xử lý, thời gian bán Ngân hàng trực tiếp tìm cách xử lý thu hồi, đồng thời tái cấp vốn từ khoản vay bán để kinh doanh, tránh vốn chết không sinh lời 4.2.5 Nâng cao khả thu thập xử lý thông tin Ngân hàng + Thu thập thông tin từ nhiều nguồn: Từ khách hàng, trung tâm thơng tin tín dụng (CIC), nghành, địa phương, thơng tin đại chúng, intơnet + Thành lập bộ phận tư vấn thơng tin tín dụng với nhiệm vụ: - Thu thập lưu giữ thông tin các khách hàng vay vớn: tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính, tài sản có, quá trình quan hệ ngân hàng, hồ sơ cá nhân chủ doanh nghiệp 76 - Thu thập phân tích các yếu tố vĩ mô vi mô tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh đơn vị - Tư vấn pháp luật, công nghệ, kỹ thuật cho bộ phận tín dụng 4.2.6 Xây dựng mơ hình quản lý rủi ro tập trung thực tốt công tác kiểm tra, giám sát, hỗ trợ khách hàng sau vay vốn Trong thời gian tới BIDV Chi nhánh Hùng Vương cần xây dựng hồn thiện mơ hình quản lý rủi ro tín dụng tập trung từ khâu thẩm định cho vay kiểm soát điều kiện giải ngân Theo các hồ sơ vay quản lý tập trung mợt phòng Chi nhánh kiểm soát tồn bợ điều kiện vay trước giải ngân, có đảm bảo sách tín dụng tuân thủ kiểm soát chéo các khâu, phòng ngừa sớm rủi ro 4.2.7 Tăng cường kiểm tốn nội Ngân hàng Ngoài việc kiểm tra thường xuyên vay khách hàng để đảm bảo khoản vay khơng bị sử dụng sai mục đích Chi nhánh cần thường xuyên đề nghị kiểm toán nội bộ BIDV kiểm toán thường xuyên Kiểm toán nội bộ cần kiểm tra các vấn đề sau: - Kiểm tra báo cáo tài ngân hàng bảng tổng kết tài sản theo quý nhằm phát kịp thời sai sót, gian lận để có biện pháp sử lý - Rà soát lại tồn bợ quy trình tín dụng xem CBTD có sơ hở, yếu hay bỏ sót khâu khơng Kiểm tra đợt xuất vụ việc, mặt khâu có vấn đề dẫn tới rủi ro, từ lọc CBTD phẩm chất tiêu cực, gây thất thoát tài sản làm uy tín Chi nhánh - Quản lý chặt chẽ khách hàng có sớ dư nợ lớn, phân tích đánh giá khách hàng để có định hướng quản lý dư nợ đầu tư thời kỳ Ngoài cần giám sát chặt chẽ đới với khách hàng có gia hạn nợ lớn nhiều lần Công tác kiểm toán nội bộ giúp ngân hàng phát các dấu hiệu 77 rủi ro nghiệp vụ riêng lẻ để có biện pháp xử lý kịp thời, đồng thời công tác giúp cho giám đốc chi nhánh nhân biết các rủi ro tiềm tàng xuất tương lai, giúp Ban lãnh đạo chi nhánh quản lý tớt rủi ro Chi nhánh Tuy nhiên để cơng tác đạt kết tớt đòi hỏi bộ phận kiểm toán nội bộ: - Phải làm việc độc lập, trung thực, phát sai phải xử lý nghiêm minh - Ngân hàng không ngừng nâng cao chất lượng kiểm toán viên cách kiểm toán viên nội bộ phải đào tạo tốt, đảm bảo có lực chun mơn cao - Chu kỳ kiểm toán không thông báo trước mà phải kiểm tra đột xuất để các bộ phận kiểm toán che đậy các sai phạm 4.2.8 Liên kết đồng với tổ chức tín dụng Hiện nay, hầu hết các NHTM Việt Nam xây dựng cho ngân hàng chế, quy định riêng việc hạn chế rủi ro mà chưa có liên kết chặt chẽ với Điều một phần các ngân hàng ngại hy sinh quyền lợi ngân hàng mình, ngại chia sẻ thơng tin với ngân hàng khác Và việc chưa có liên kết chặt chẽ các ngân hàng nguyên nhân gây rủi ro cho các ngân hàng Vì vậy, các TCTD nên xây dựng mối liên kết bền chặt với Việc liên kết mang lại cho các ngân hàng lời ích sau: - Có thơng tin q báu nhìn nhận, đánh giá khách hàng đắn, toàn diện hơn, nhanh Thông qua việc trao đổi thông tin các ngân hàng nên việc thu thập thông tin khách hàng vay vốn đầy đủ hơn, đánh giá uy tín, tính cách khách hàng dễ dàng qua hợp đồng tín dụng mà khách hàng vay thực các ngân hàng khác, xem việc trả nợ có thời hạn khơng, có chấp hành đầy đủ các quy định đưa hợp đồng tín dụng… 78 - Ngăn ngừa tham lợi bất khách hàng - Tăng cường mới đồn kết các TCTD, góp phần làm cho hệ thớng NHTM Việt Nam ngày phát triển giai đoạn nay, giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế, mở cửa ngành tài - ngân hàng, các ngân hàng nước thâm nhập vào thị trường Việt Nam Vì vậy, các NHTM Việt Nam cần nâng cao lực cạnh tranh không bị đào thải khỏi thị trường việc liên kết các ngân hàng cải thiện nâng cao lực cạnh tranh các NHTM Việt Nam - Liên kết các ngân hàng hạn chế lãng phí nguồn lực Mợt ví dụ điển hình trước hầu hết các NHTM Việt Nam có hệ thống máy ATM riêng, khách hàng sử dụng thẻ ngân hàng phải sử dụng máy ATM ngân hàng đó, điều gây lãng phí nguồn lực Hiện nay, việc liên kết các ngân hàng tiết kiệm nguồn lực mà tạo thuận tiện cho khách hàng giao dịch với ngân hàng - Nâng cao kiến thức nghiệp vụ tài - ngân hàng thơng qua việc trao đổi thông tin các ngân hàng Hiện nay, các NHTM Việt Nam liên kết với một số lĩnh vực: cung cấp thông tin cho khách hàng, tham gia liên minh thẻ, kết nới mạng máy pos, đới với các khách hàng có nhu cầu vớn lớn các ngân hàng cho vay theo hình thức cho vay đồng tài trợ… 4.2.9 Thực minh bạch cơng khai hóa thông tin Đây tiền đề để nâng cao chất lượng quản lí rủi ro Việc minh bạch hóa cơng khai thơng tin khơng thực hiệ các NHTM với NHNN, nội bộ NHTM mà NHTM với các nhà đầu tư, với công luận 4.2.10 Bảo hiểm tiền vay Bảo hiểm rủi ro có vị trí đặc biệt hệ thớng quản lí rủi ro tín dụng 79 ngân hàng Cơ sở bảo hiểm ngân hàng các nghĩa vụ chi trả bảo hiểm cho các ngân hàng gặp rủi ro Quản lí rủi ro tín dụng bảo hiểm các bộ phận thiếu quan điểm an ninh kinh tế ổn định kinh doanh Bảo hiểm tiền vay một sản phẩm chuẩn đối với các ngân hàng thị trường quốc tế 4.3 Một số kiến nghị Hiệu tín dụng thực chất phụ thuộc vào nhiều yếu tố, chủ quan khách quan Yếu tố chủ quan thuộc thân ngân hàng yếu tố khách quan lại tḥc khách hàng, mơi trường kinh tế, trị, xã hợi sách Đảng Nhà nước Do để thực có hiệu các biện pháp nâng cao hiệu tín dụng chi nhánh khơng phải có nỗ lực chi nhánh mà cần phải có phới hợp các ban ngành Có mợt mơi trường pháp lý vững chắc, mơi trường kinh doanh thuận lợi tất nhiên hoạt đợng tín dụng có hiệu Qua tình hình nghiên cứu thực tiễn, người viết xin đề xuất một số ý kiến sau: 4.3.1 Kiến nghị với hệ thống BIDV 4.3.1.1 Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội - Hệ thớng chấm điểm xếp hạng tín dụng BIDV xây dựng với tham gia tư vấn Công ty kiểm toán quốc tế Eern&Young, nhà tư vấn đông thời nhà tư vấn MHB trước Chính hệ thớng chấm điểm xếp hạng tín dụng nợi bợ hai hệ thớng Ngân hàng BIDV MHB có nhiều điểm tương đồng, có chung hạn chế thực tế cần phải hồn thiện, là: + Cần phải tách bạch người chịu trách nhiệm thực phê duyệt kết chấm điểm xếp hạng tín dụng nợi bợ nhằm nâng cao tính khách quan kiểm soát chéo, khơng cán bợ tín dụng người thực tồn bợ cơng việc Có kết chấm điểm minh bạch xác 80 + Cần tích hợp chương trình chấm điểm xếp hạng tín dụng nợi bợ với phần mềm quản lý tín dụng khác để đảm bảo đồng bợ quá trình thực hiện, đưa kết xếp hạng tín dụng nợi bợ làm tảng cơng tác tín phát triển tín dụng 4.3.1.2 Củng cố hồn thiện hệ thống thơng tin tín dụng Hệ thớng thơng tin tín dụng BIDV đảm bảo tính tập trung liệu mà chưa thuận tiện khai thác Điều dẫn đến thơng tin chia sẻ chưa thơng śt, nhiều liệu tín dụng báo cáo tín dụng phải lập thủ cơng, thời gian khai thác, chưa đáp ứng yêu cầu Ngân hàng đại Điều khiến cho cơng tác quản lý rủi ro tín dụng tiêu tớn thời gian nguồn lực vào công tác liệu, không kịp thời 4.3.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Để cho hoạt đợng tín dụng có hiệu quả, NHNN cần hồn thiện chế, sách cho vay, quy định tạo mơi trường pháp lý cho hoạt đợng tín dụng cho phù hợp với thời kỳ - Nâng cao chất lượng quản lý điều hành: + Nâng cao vai trò định hướng quản lý tư vấn cho các ngân hàng thương mại thông qua việc thường xuyên tổng hợp, phân tích thơng tin thị trường, đưa các nhận định dự báo khách quan, mang tính khoa học, đặc biệt liên quan đến hoạt động tín dụng để các ngân hàng thương mại có sở tham khảo, định hướng việc hoạch định sách tín dụng cho vừa đảm bảo phát triển hợp lý vừa phòng ngừa rủi ro + Về chế tín dụng, ngân hàng nhà nước cần tiếp tục rà soát lại tồn bợ các quy định chế đợ thể lệ tín dụng hành Đồng thời, cần hoàn thiện các quy chế quy định môi trường pháp lý cho hoạt đợng tín dụng Ngân hàng nhà nước nên ban hành mợt hệ thớng văn mang tính chất khung pháp lý chung tổng hợp tất các loại hình tín dụng Không nên 81 quy định một cách quá chi tiết thuộc vào một nghiệp vụ kinh doanh một tổ chức tín dụng để hạn chế việc can thiệp sâu không phù hợp với chế thị trường, tạo chủ đợng cho các tổ chức tín dụng kinh doanh + Ngân hàng nhà nước cần phối hợp với các bợ ngành có liên quan quá trình xử lý nợ xấu, tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc thủ tục phát tài sản + Nghiên cứu, ban hành các quy định cụ thể để các ngân hàng thương mại áp dụng chuẩn xác, kịp thời các cơng cụ bảo hiểm cho hoạt đợng tín dụng Đồng thời tổ chức đào tạo, hướng dẫn các nghiệp vụ để các ngân hàng thương mại vừa đa dạng hóa các sản phẩm tín dụng vừa phòng ngừa phân tán rủi ro hoạt đợng tín dụng - Tăng cường cơng tác tra, giám sát: + Ngân hàng nhà nước cần tăng cường việc kiểm soát các ngân hàng thương mại thông qua hình thức giám sát từ xa tra chỗ Hệ thống ngân hàng nhà nước cần phải phối hợp một cách chặt chẽ quản lý kinh doanh Xây dựng bộ máy tra ngân hàng nhà nước phải có chất lượng + Thực thường xuyên công tác tra, giám sát nhiều hình thức để kịp thời phát ngăn chặn vi phạm tiêu cực hoạt đợng tín dụng nhằm đưa hoạt đợng tín dụng ngân hàng vào theo quỹ đạo luật pháp - Nâng cao chất lượng trung tâm thơng tin tín dụng (CIC): + Thực tế trung tâm thơng tin tín dụng (CIC) coi kênh thơng tin thức để các ngân hàng vào tra cứu tình hình quan hệ tín dụng, tài các doanh nghiệp Hiển nhiên rằng, chất lượng thông tin cao việc cập nhật thơng tin doanh nghiệp đầy đủ xác cơng tác đánh giá đưa định tín dụng đới với các 82 doanh nghiệp xác đáng Chính vậy, việc hồn thiện hoạt động trung tâm CIC cần thiết Thực tế thơng tin tình hình tài các khách hàng kho liệu CIC thông tin các Ngân hàng cung cấp, thông tin hầu hết các thông tin chưa kiểm toán, khác biệt lớn so với các thông tin mà các khách hàng cung cấp cho quan thuế Vì vậy, thơng tin tài mà các Ngân hàng mong ḿn có các thông tin kiểm toán các thông tin mà doanh nghiệp cung cấp cho quan thuế + Ngân hàng nhà nước nên kiểm tra việc báo cáo, khai thác thông tin các ngân hàng đồng thời nên có biện pháp xử lý kiên quyết, kịp thời đối với ngân hàng vi phạm chế đợ báo cáo thơng tin tín dụng khách hàng như: báo cáo thiếu, báo cáo thông tin sai lệch, báo cáo thông tin không cập nhật Bên cạnh có biện pháp khuyến khích các ngân hàng xử lý thơng tin tín dụng từ CIC mợt tài liệu bắt ḅc phải có quá trình thẩm định cho vay 83 KẾT LUẬN Trước các yêu cầu công cuộc phát triển đất nước, với phương châm phát huy tới đa nguồn nợi lực, tín dụng ngân hàng một giải pháp quan trọng vớn Hệ thớng ngân hàng nói chung MHB Chi nhánh Phú Thọ(nay BIDV Chi nhánh Hùng Vương) nói riêng có nhiều cớ gắng việc góp phần tăng trưởng kinh tế đặc biệt công tác tín dụng, hoạt đợng ổn định - hiệu Để có thành tích vừa qua, bên cạnh thuận lợi tình hình phát triển kinh tế đất nước, có đóng góp tích cực các cán bợ ngân hàng Vì việc nghiên cứu các giải pháp nâng chất lượng tín dụng ln đề tài vừa có tính cấp thiết vừa có tính lâu dài Bám sát mục tiêu, phạm vi nghiên cứu, Luận văn thực các nhiệm vụ đề ra: Trên sở tổng hợp lý luận tín dụng ngân hàng, quản lý rủi ro tín dụng Luận văn sâu phân tích các yếu tớ ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng cơng tác quản lý rủi ro tín dụng, từ rút các giải pháp để cơng tác hoạt đợng tín dụng ngày tớt an tồn hiệu Luận văn phân tích thực trạng tình hình hoạt động kinh doanh thực trạng công tác quản lý rủi ro tín dụng MHB Chi nhánh Phú Thọ từ năm 2010 đến hết năm 2014 Luận văn sâu tìm hiểu các biện pháp, quản lý nâng cao chất lượng quản lý rủi ro tín dụng chi nhánh thời gian qua Từ sở lý luận thực tiễn MHB Chi nhánh Phú Thọ, Luận văn xây dựng các giải pháp hoàn thiện cơng tác quản lý rủi ro tín dụng BIDV Chi nhánh Hùng Vương Chi nhánh chuyển đổi từ MHB – Phú Thọ sau sáp nhập Đồng thời đưa một số kiến nghị, đề xuất với các cấp quyền, với các cấp ngân hàng thực thi các biện pháp hữu hiệu để hỗ trợ tích cực cho cơng tác tín dụng ngày mợt tớt hiệu - an toàn Mặc dù cố gắng việc nghiên cứu, thu thập tài liệu, 84 trình đợ lực kinh nghiệm thực tế chưa nhiều nên chẵn Luận văn không tránh khỏi khiếm khuyết Tôi mong nhận lời góp ý từ các thầy giáo, cô giáo, bạn bè đồng nghiệp người quan tâm đến đề tài nghiên cứu Luận văn 85 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Phan Thị Thu Hà Nguyễn Thị Thu Thảo, 2002 Giáo trình Ngân hàng thương mại Quản trị nghiệp vụ Hà Nội: Nhà xuất Thống kê Nguyễn Thị Việt Hà, 2010 Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng Ngân hàng phát triển nhà Đồng Sông Cửu Long chi nhánh Phú Thọ Luận văn thạc sỹ khoa học Ngành quản trị kinh doanh Nguyễn Đại Lai, 2011 Tìm nguyên nhân cạnh tranh không lành mạnh hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam Tạp chí Ngân hàng, Sớ 20/2011 MHB – Hồ Chí Minh, 2011 Bản công bố thông tin bán đấu giá lần đầu cơng chúng Hồ Chí Minh Michael Porter,2011 Áp dụng mơ hình năm lực lượng cạnh tranh việc xây dựng chiến lược bán lẻ các ngân hàng thương mại Việt Nam Tạp chí Ngân hàng, Sớ 19/2011 Ngân hàng MHB, 2010 Sổ tay quản lý rủi ro Hà Nội Ngân hàng nhà nước, 2009 Kết đoàn tra theo QĐ số 149/QĐ – NHNN ngày 7/8/09 Ngân hàng nhà nước Chi nhánh tỉnh Phú Thọ Phú Thọ Ngân hàng nhà nước, 2011 Kết đoàn tra theo QĐ số 41/QĐ – NHNN ngày 14/3/11 Ngân hàng nhà nước Chi nhánh tỉnh Phú Thọ Phú Thọ Pete s.Rose, 1999 Giáo trình quản trị ngân hàng thương mại Hà Nợi: Nhà xuất tài 10 Q́c hợi , 2010 Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Luật số 46/2010/QH12 Hà Nội 11 Quốc hội , 2010 Luật Tổ chức tín dụng – Luật số 47/2010/QH12 Hà Nợi 12 Nguyễn Văn Tiến, 2009 Những rủi ro từ việc nhận chấp Bất đợng sản giải pháp phòng ngừa hệ thớng Ngân hàng Việt Nam Tạp chí 86 Ngân hàng, Số 15/2009 13 Trường bồi dưỡng cán bợ Ngân hàng, 2011 Tài liệu khóa học: Phân tích tín dụng Hà nợi, tháng 12/2011 14 Võ Tấn Hồng Văn, 2012 Các mơ hình quản lý rủi ro tồn diện Thời báo ngân hàng, số ngày 22/6/2012 87 PHỤ LỤC Quyết định sáp nhập số 589/QĐ-NHNN ngày 25/4/2015 Quyết định 1201/QĐ-BIDV ngày 08/5/2015 việc đổi tên Ngân hàng MHB – Chi nhánh Phú Thọ thành BIDV – Chi nhánh Phú Thọ Phú Thọ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0301502740026 Ngân hàng MHB – Chi nhánh Phú Thọ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100150619181 BIDV – Chi nhánh Hùng Vương ... sở lý luận tín dụng quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại Chương 2: Phương pháp nghiên cứu quản lý rủi ro Ngân hàng thương mại Chương 3: Thực trạng rủi ro Quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng. .. DƯƠNG VĂN TỒN QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG – CHI NHÁNH PHÚ THỌ Chuyên ngành: Quản lý Kinh tế Mã số: 60 34 04 10 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ... quát Ngân hàng TMCP Phát triển Nhà Đồng Sông Cửu Long Ngân hàng TMCP Phát triển Nhà Đồng Sông Cửu long - Chi nhánh Phú Thọ 44 3.1.1 Giới thiệu chung Ngân hàng TMCP Phát triển Nhà
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP phát triển nhà đồng bằng sông cửu long – chi nhánh phú thọ , Quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP phát triển nhà đồng bằng sông cửu long – chi nhánh phú thọ , NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI, - Địa chỉ trụ sở: Số 1464 – Đường Hùng Vương – Phường Tiên Cát – Việt Trì – Phú Thọ, Sơ đồ 3.1: Sơ đồ tổ chức các Phòng ban của MHB Chi nhánh Phú Thọ, Bảng 3.5: Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ của MHB CN Phú Thọ, TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG BIDV – CHI NHÁNH HÙNG VƯƠNG, 3 Một số kiến nghị.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn