lý thuyết hóa phần 1

4 52 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/12/2019, 22:29

LÝ THUYẾT HÓA HỌC (PHẦN 1) Câu Cho phát biểu sau: 1) Các amin độc 2) Các amin tan tốt nước, có tính bazo 3) Dung dịch benzenamin khơng đổi màu quỳ tím 4) Có thể nhận biết anilin metylamin nước brom Số phát biểu sai : A B C D Câu Cho cácphátbiểu sau: 1) Đốt cháy amin no, mạch hở cho số mol H2O lớn số mol CO2 4) Các aminoaxit có nhiệt độ nóng chảy cao, tan tốt nước 2) Amino axit hợp chất hữu đơn chức, chứa nhóm –COOH nhóm –NH2 3) Các amino axit làm đổi màuquỳ tím Số phát biểu là: A B C D Câu Cho chất: (1) dung dịch KOH (đun ng); (2) H2/ xú c tá c Ni, t°; (3) dung dịch H2SO4 loãng (đun ng); (4) dung dịch Br2; (5) Cu(OH)2 nhiệt đô ̣ phòng (6) Na Triolein nguyên chất phản ứ ng với chất số chất trên? A B C D Câu Cho phát biểu sau: 1) Glucozơ bị khử dung dịch AgNO3 NH3 2) Phân tử khối amino axit (1 nhóm – NH2, nhóm – COOH) ln ln số lẻ 3) Dung dịch CH3NH2 làm quỳ tím chuyển sang màu hồng 4) Triolein tristearin làm màu dung dịch nước brom 5) Tơ tằm thuộc loại tơ thiên nhiên Số phát biểu A B C D Câu Cho phát biểu sau (1) Các amin có tính bazơ (2) Tính bazơ amin mạnh amoniac (3) Công thức tổng quát amin no, mạch hở CnH2n+2+kNk (4) Để tách riêng hỗn hợp khí CH4 CH3NH2 hóa chất cần dùng dung dịch HCl dung dịch NaOH (5) Để làm lọ đựng anilin rửa dung dịch HCl, sau rửa lại H2O Số phát biểu là: A B C D 4.http://hoctap.dvtienich.com/ Câu Có số phát biểu cacbonhiđrat sau: (1) Saccarozơ có tham gia phản ứng tráng bạc (2) Hiđro hóa hồn tồn glucozơ (xúc tác Ni, đun nóng) tạo sobitol (3) Glucozơ saccarozơ chất rắn có vị ngọt, dễ tan nước (4) Tinh bột xenlulozơ polisaccarit, bị thủy phân tạo thành glucozơ (5) Trong dung dịch, glucozơ saccarozơ hòa tan Cu(OH)2, tạo phức màu xanh lam Số phát biểu A B C D Câu Có phát biểu: (1) Protein bị thủy phân đun nóng với dung dịch axit, dung dịch bazơ nhờ xúc tác enzim (2) Nhỏ vài giọt dung dịch axit nitric đặc vào ống nghiệm đựng dung dịch lòng trắng trứng (anbumin) có kết tủa vàng (3) Hemoglobin màu protein có dạng hình cầu (4) Dung dịch protein có phản ứng màu biure (5) Protein đông tụ cho axit, bazơ vào đun nóng Số phát biểu A B C D Câu Cho phát biểu sau: (1) Amino axit hợp chất có tính lưỡng tính (2) Trong mơi trường kiềm, đipeptit mạch hở tác dụng với Cu(OH)2 cho hợp chất màu tím (3) Trong phân tử tetrapeptit mạch hở có liên kết peptit (4) Tất protein tan nước tạo thành dung dịch keo (5) H2N-CH(CH3)-CO-NH-CH2-COOH đipeptit (6) Ở điều kiện thường, metylamin đimetylamin chất khí có mùi khai Số phát biểu là: A B C D Câu Cho phát biểu sau: (a) Tơ nilon – 6,6 điều chế phản ứng trừng ngưng (b) Thủy phân hoàn toàn tinh bột môi trường axit thu α - glucozơ (c) Ở điều kiện thích hợp, glucozo tác dụng với H2 tạo sobitol (d) Chất béo trieste axit hữu với glixerol (e) Liên kết peptit liên kết –CO–NH– đơn vị α - aminoaxit Số phát biểu A B C D Câu 10 Cho phát biểu sau: 1) Các peptit có phản ứng màu biure 2) Fructozơ có phản ứng với dung dịch AgNO3 NH3 sinh Ag 3) Đốt cháy hoàn toàn este no, đơn chức, mạch hở thu CO2 H2O với số mol 4) Mỡ động vật dầu thực vật không tan nước nhẹ nước Số phát biểu A B C D 2.://hoctap.dvtienich.com/ Câu 11 Cho phát biểu sau: (a) Chất béo nhẹ nước, không tan nước tan dung môi hữu không phân cực (b) Chất béo trieste glixerol với axit béo (c) Phản ứng thủy phân chất béo môi trường kiềm phản ứng thuận nghịch (d) Tristearin có nhiệt độ nóng chảy cao nhiệt độ nóng chảy triolein Số phát biểu A B C D Câu 12 Cho nhận xét sau : (a) Tinh bột xenlulozơ hai đồng phân cấu tạo (b) Hai đồng phân amino axit C3H7NO2 tạo tối đa đipeptit (c) Khi đun nóng glucozơ (hoặc fructozơ) với dung dịch AgNO3 NH3 thu Ag (d) Thủy phân hoàn toàn tinh bột xenlulozơ chất cho loại monosaccarit (e) Nồng độ glucozơ máu người bình thường khoảng 5% (f) Tất dung dịch protein có phản ứng màubiure Số nhận xét A B C D Câu 13 Cho phát biểu sau: (a) Saccarozơ thành phần chủ yếu đường mía (b) Glucozơ có thể người động vật (c) Tinh bột xenlulozơ polime thiên nhiên (d) Chất béo thức ăn quan trọng người (e) Chất béo chứa chủ yếu gốc axít béo khơng no thường chất rắn nhiệt độ phòng (f) Trong mật ong có chứa nhiều fructozơ Số phát biểu A B C D Câu 14 Cho số tính chất: (1) chất kết tinh khơng màu; (2) có vị ngọt; (3) tan nước; (4) hoà tan Cu(OH)2; (5) làm màu nước brom; (6) tham gia phản ứng tráng bạc; (7) bị thuỷ phân môi trường kiềm loãng nóng Số tính chất fructozơ là: A B C D Câu 15 Cho số tính chất: (1) có dạng sợi; (2) tan nước; (3) tan nước Svayde; (4) tham gia phản ứng tráng bạc; (5) phản ứng với axit nitric đặc (xúc tác axit sunfuric đặc); (6) bị thuỷ phân dung dịch axit đun nóng Các tính chất xenlulozơ là: A (1), (2), (3) và(4) B (3), (4), (5) và(6) C (1), (3), (5) và(6) D (2), (3), (4) và(5) Câu 16 Cho phát biểu sau (a) Metyl amin chất khí, làm xanh quỳ tím ẩm (b) Các đipeptit không hòa tan Cu(OH)2 nhiệt độ thường (c) Axit cacboxylic có liên kết hidro với nước (d) Các chất béo có gốc axit béo khơng no thường chất lỏng Số phát biểu làhttp://hoctapA B C D Câu 17 Cho phát biểu sau : a Hiđro hóa triolein (lỏng) có xúc tác Ni, đun nóng thu tristearin (rắn) b Ở nhiệt độ thường, Cu(OH)2 tan dung dịch saccarozơ c Axit glutamic hợp chất lưỡng tính d Các peptit có từ hai liên kết peptit trở lên tham gia phản ứng màubiure Số phát biểu : A B C D Câu 18 Cho nhận định sau: (1) Cho dầu ăn vào nước, lắc đều, sau thu dung dịch đồng (2) Các chất béo rắn chứa chủ yếu gốc axit béo no (3) Triolein phenol tác dụng với dung dịch NaOH, làm màunước brom (4) Glucozơ saccarozơ tham gia phản ứng tráng gương Số nhận định là: A B C D Câu 19 Cho phát biểu sau anilin (C6H5NH2): (1) Ở điều kiện thường, anilin chất lỏng, tan nước (2) Anilin có tính bazơ, tính bazơ yếu amoniac (3) Dung dịch anilin khơng làm đổi màu q tím (4) Anilin tácdụng với nước Br tạo kết tủa trắng (5) Anilin dùng làm nguyên liệu công nghiệp phẩm nhuộm azo Số phát biểu A B C D Câu 21 Cho phát biểu sau (1) Tất peptit có phản ứng màubiure (2) Cho HNO3 vào dung dịch protein tạo thành dung dịch màu vàng (3) Muối phenylamoni clorua không tan nước (4) Ở điều kiện thường metylamin, đimetylamin chất khí có mùi khai Số phát biểu là: A B C D Câu 22 Có phát biểu sau: (a) Thủy phân chất béo môi trường kiềm thu glixerol (b) Triolein làm màu nước brom.://hoctap.dvtienich.com/ (c) Chất béo không tan nước nhẹ nước (d) Benzyl axetat este có mùi chuối chín (e) Đốt cháy etyl axetat thu số mol nước số mol khí cacbonic Số phát biểu A B C D Câu 23 Cho phát biểu sau: (a) Phản ứng thủy phân este môi trường bazơ phản ứng thuận nghịch (b) Xà phòng hóa chất béo ln thu glyxerol xà phòng (c) Tripanmitin tristearin chất béo rắn (d) Chất béo trieste axit béo với propan-1,2,3-triol Số phát biểu sai A B C D Câu 24 Cho mệnh đề sau: (1) Thủy phân este môi trường kiềm gọi phản ứng xà phòng hóa (2) Các este có nhiệt độ sơi thấp so với axit ancol có số nguyên tử cacbon (3) Trimetyl amin amin bậc ba (4) Có thể dùng Cu(OH)2 để phân biệt Ala-Ala vàAla-Ala-Ala (5) Tơ nilon - 6,6 trùng hợp hexametylenđiamin axit ađipic (6) Chất béo lỏng dễ bị oxi hóa oxi khơng khí chất béo rắn Số mệnh đề : A B C D Câu 25 Cho phát biểu sau: (a) Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm axit no, mạch hở, đơn chức este no, mạch hở, đơn chức thu số mol CO số mol H2O; (b) Phântử khối hợp chất hữu chứa nguyên tố C, H, O số chẵn; (c) Số nguyên tử hiđro phân tử amin số lẻ; (d) Dung dịch fructozơ bị oxi hóa H2 (xúc tác Ni, t°) tạo sobitol; (e) Saccarozơ khơng có phản ứng tráng bạc Số phát biểu A B C D Câu 26 Cho phát biểu sau: (a) Ở nhiệt độ thường, Cu(OH)2 tan dung dịch glixerol (b) Ở nhiệt độ thường, C2H4 oxi hóa nước brom (c) Đốt cháy hồn tồn este no mạch hở ln thu số mol CO2 số mol H2O (d) Tất aminoaxit có tính lưỡng tính dung dịch có pH=7 Số phát biểu khơng A B C D Câu 27 Cho phát biểu sau cacbohiđrat: (1) Phân tử amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh.; (2) Có thể phân biệt ba dung dịch: glucozơ, saccarozơ, fructozơ nước brom (3) Thuỷ phân hoàn toàn xenlulozơ tinh bột môi trường axit thu glucozơ (4) Hiđro hoá saccarozơ với xúc tác Ni, t° thu sobitol.; (5) Trong dung dịch, glucozơ tồn dạng mạch hở mạch vòng Số phát biểu A B C D Câu 28 Cho nhận định sau: (1) Các amin bậc có tính bazơ mạnh amin bậc (2) Khi thủy phân khơng hồn tồn phân tử peptit nhờ xúc tác H+/OH- thu peptit có mạch ngắn (3) Alanin, anilin, lysin khơng làm đổi màu q tím (4) Các aminoaxit có tính lưỡng tính (5) Các hợp chất peptit, glucozơ, glixerol, saccarozơ có khả tạo phức với Cu(OH)2 (6) Aminoaxit hợp chất hữu đa chức, phân tử chứa đồng thời nhóm amino vànhóm cacboxyl Các nhận định không là: A 3, 4, B 1, 2, 4, C 1, 2, 3, 5, D 2, 3, Câu 29 Cho phát biểu sau: (1) Este tạo ancol no đơn chức hở axit khơng no đơn chức (có liên kết đơi C = C) hở có cơng thức phân tử chung C nH2n–2O2 (n ≥ 4) (2) Ở nhiệt độ thường chất béo chứa chủ yếu (C17H33COO)3C3H5 chất lỏng (3) Glucozơ saccarozơ tác dụng với H2 (xúc tác Ni, đun nóng) tạo sobitol (4) Phản ứng thủy phân chất béo môi trường kiềm phản ứng thuận nghịch Số phát biểu A B C D Câu 30 Cho nhận định sau: (a) Phản ứng thủy phân este môi trường axit phản ứng thuận nghịch (b) Thủy phân este NaOH dư thu ancol (c) Các este không tham gia phản ứng tráng bạc (d) Thủy phân este môi trường kiềm (KOH) thu muối Tổng số nhận định là: A B C D Câu 31 Cho mệnh đề sau: Glucozơ vừa chất khử, vừa chất oxi hóa Gluxit hợp chất mà phân tử tạo nên từ nhiều gốc glucozơ Phản ứng thủy phân este môi trường kiềm phản ứng bất thuận nghịch Lipit este axit béo với rượu Các amino axit hợp chất lưỡng tính Lòng trắng trứng tạo màu vàng với Cu(OH)2 Tơ visco thuộc loại tơ poli amit Số mệnh đề không là: A B C D Câu 32 Cho phát biểu sau: (1) Tinh bột xenlulozơ đồng phân (2) Có thể phânbiệt glucozơ vàfructozơ phản ứng với dung dịch AgNO3 NH3 (3) Trong dung dịch, saccarozơ, glucozơ vàfructozơ hòa tan Cu(OH)2 nhiệt độ thường (4) Trong thực tế, glucozơ tồn chủ yếu dạng mạch hở (5) Thủy phân hoàn toàn tinh bột xenlulozơ thu glucozơ.http://hoctap.dvtienich.com/ (6) Dung dịch I2 hồ tinh bột có phản ứng hóa học tạo sản phẩm màu xanh Số phát biểu A B C D Câu 33 Cho phát biểu sau: (a) Xà phòng hóa vinyl axetat, thu muối anđehit (b) Polietilen điều chế phản ứng trùng ngưng (c) Ở điều kiện thường, anilin chất khí (d) Amilopectin tinh bột có cácliên kết α-1,4-glicozit (e) Triolein tham gia phản ứng cộng H2 xúc tác Ni nhiệt độ Số phát biểu A B C D Câu 34 Khảo sát amino axit qua tính chất sau: (1) Ở trạng thái lỏng điều kiện thường (2) Hợp chất hữu lưỡng tính (3) Tương đối dễ tan nước, có nhiệt độ nóng chảy cao (4) Tham gia phản ứng trùng ngưng (5) Tham gia phản ứng este hóa (6) Tham gia phản ứng màu biure Số tính chất A B C D Câu 35 Cho phát biểu sau: (a) Glucozơ fructozơ bị khử H2 (b) Trong mơi trường axit, glucozơ fructozơ chuyển hố lẫn (c) Có thể phân biệt glucozơ fructozơ phản ứng với dung dịch AgNO3 NH3 (d) Trong dung dịch, glucozơ fructozơ hoà tan Cu(OH)2 nhiệt độ thường cho dung dịch màu xanh lam Số phát biểu A B C D Câu 36 Cho phát biểu sau: (a) Tơ nilon-6,6 điều chế từ hexametylenđiamin axit axetic (b) Các este điều chế từ axit cacboxylic ancol (c) Các hợp chất peptit bền môi trường bazơ bền môi trường axit (đ) Anilin phản ứng với axit HCl tạo muối phenylamoni clorua (f) Dầu ăn mỡ bơi trơn có thành phần nguyên tố Số nhận định là: A B C D Câu 37 Cho phát biểu (a) Có thể tạo tối đa đipeptit từ phản ứng trùng ngưng hỗn hợp Alanin vàGlyxin (b) Muối đinatri glutamat thành phần bột (c) Tơ lapsan bền mặt học, bền với nhiệt, axit, kiềm nilon nên dùng để dệt vải may mặc (d) Đipeptit tripeptit phân biệt thuốc thử Cu(OH)2 Số phát biểu không là.dvtienich.com/A B C D Câu 38 Cho phát biểu sau đây: Glucozo gọi đường nho có nhiều nho chín Chất béo đieste glyxerol với axit béo Phân tử amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh Ở nhiệt độ thường, triolein trạng thái rắn Trong mật ong chứa nhiều fructozo Tinh bột lương thực người Sự kết tủa protein nhiệt gọi đông tụ Số phát biểu A B C D Câu 39 Có số nhận xét cacbohiđrat sau: (1) Saccarozơ, tinh bột xenlulozơ bị thuỷ phân (2) Glucozơ, fructozơ, saccarozơ có khả tham gia phản ứng tráng bạc (3) Tinh bột xenlulozơ đồng phân cấu tạo (4) Phân tử xenlulozơ cấu tạo nhiều gốc β-glucozơ (5) Thuỷ phân tinh bột môi trường axit sinh fructozơ Trong cácnhận xét trên, số nhận xét là: A B C D Câu 40 Cho phát biểu sau: Sự kết tủa protein nhiệt gọi đơng tụ Sợi bơng tơ tằm phân biệt cách đốt chúng Dùng dung dịch HCl tách riêng benzen khỏi hỗn hợp gồm benzen anilin Để nhận biết glucozơ vàf ructozơ dùng dung dịch AgNO3 NH3 đun nóng Gạo nếp dẻo gạo tẻ gạo nếp chứa nhiều amilopectin Glucozơ có vị fructozơ Số nhận xét là: A B C D Câu 41 Cho phát biểu sau : (1) Liên kết nhóm CO với nhóm NH đơn vị α-amino axit gọi liên kết peptit (2) Anilin có tính bazo làm xanh q tím (3) Anilin có phản ứng với nước Brom dư tạo p-Bromanilin (4) Tất amin đơn chức chứa số lẻ nguyên tử H phân tử (5) Các amin khí có mùi tương tự amoniac, độc (6) Nhờ tính bazo, anilin tác dụng với dung dịch brom (7) Hợp chất H2NCOOH amino axit đơn giản (8) Thêm vài giọt phenolphtalein vào dung dịch đimetylamin thấy xuất màu xanh Số phát biểu sai : A B C D Câu 42 Có phát biểu sau (1) Trong công nghiệp, glixerol dùng để sản xuất chất béo.(2) Trong y học, glucozơ dùng làm thuốc tăng lực (3) Để khử mùi cá người ta thường dùng dung dịch dấm ăn (4) Chất béo lỏng cáctriglixerit chứa gốc axit không no phân tử (5) Cả xenlulozơ vàamilozơ dùng để sản xuất tơ sợi dệt vải (6) Dung dịch amino axit làm đổi màu quỳ tím (7) Cácpeptit tácdụng với Cu(OH)2 môi trường kiềm tạo hợp chất có màutím đỏ tím Số phát biểu A B C D Câu 43 Cho phát biểu sau: (a) Chất béo nhẹ nước, không tan nước, tan nhiều dung mơi hữu (b) Hidro hóa hồn tồn chất béo rắn ta thu chất béo lỏng (c) Xà phòng sản phẩm phản ứng este hóa glixerol muối natri axit béo (d) Có thể dùng nước brom để phân biệt glucozơ fructozơ (e) Trong dung dịch, fructozơ tồn chủ yếu dạng mạch hở (g) Metylamin chất khí, mùi khai, dễ tan nước (h) Thủy phân khơng hồn tồn peptit: Gly-Ala-Gly-Ala-Gly thu tối đa đipeptit Số phát biểu A B C D Câu 44 Cho phát biểu sau (1) Glucozơ thể tính khử phản ứng hóa học (2) Nhỏ vài giọt dung dịch iot vào dung dịch hồ tinh bột, sau đun nóng thấy dung dịch có màu xanh tím (3) Ở nhiệt ̣ thường: glucozơ, fructozơ, saccarozơ, amilozơ chất rắn kết tinh dễ tan nướ c dung dịch củ a chúng hòa tan Cu(OH)2 tạ o thành dung dịch màu xanh lam (4) Xenlulozo nguyên liệu sử dụng để điều chế thuốc nổ khơng khói, tơ axetat, tơ visco Số câu phát biểu không : A B C D Câu 45 Cho phát biểu sau cacbohiđrat: (a) Glucozơ saccarozơ chất rắn có vị ngọt, dễ tan nước (b) Tinh bột xenlulozơ polisaccarit (c) Trong dung dịch, glucozơ vàs accarozơ hòa tan Cu(OH)2, tạo phức màu xanh lam (d) Khi thủy phân hoàn toàn hỗn hợp gồm tinh bột saccarozơ môi trường axit, thu loại monosaccarit (e) Khi đun nóng glucozơ (hoặc fructozơ) với dung dịch AgNO3 NH3 thu Ag (g) Glucozơ saccarozơ tácdụng với H2 (xúc tácNi, đun nóng) tạo sobitol Số phát biểu là: A B C D Câu 46 Cho nhận định sau: (1) Trong phân tử glucozơ fructozơ chứa nhóm hiđroxyl (-OH) (2) Glucozơ fructozơ cho phản ứng tráng gương (3) Ở điều kiện thường, Cu(OH)2 phân biệt glucozơ glyxerol (4) Glucozơ oxi hóa Br2 dung dịch, thu axit gluconic axit bromhiđric.://hoctap.dvtienich.com/ (5) Trong dung dịch, fructozơ tồn chủ yếu dạng β vòng cạnh cạnh (6) Trong công nghiệp dược phẩm, saccarozơ dùng để pha chế thuốc Số nhận định A B C D Câu 47 Cho phát biểu sau: (1) Oxi hóa glucozơ dung dịch AgNO3/NH3, đun nóng thu axit gluconic (2) Ở nhiệt độ thường, anilin chất lỏng, tan không tan nước (3) Glyxerol hòa tan Cu(OH)2 điều kiện thường tạo phức xanh lam (4) Thủy phân mol chất béo cần mol NaOH dung dịch (5) Tinh bột vàxenlulozơ đồng phâncủa (6) Các aminoaxit có tính lưỡng tính Số phát biểu A B C D Câu 48 Cho phát biểu sau: (a) Trong phântử tetrapeptit mạch hở có liên kết peptit (b) Dung dịch lysin làm xanh quỳ tím (c) Anilin tác dụng với nước brom tạo thànhkết tủa trắng (d) Peptit Gly–Ala có phản ứng màu biure với Cu(OH)2 (e) Thủy phân hoàn toàn protein đơn giản thu α-aminoaxit (f) Cáchợp chất peptit bền môi trường bazơ bền môi trường axit Số phát biểu là: A B C D Câu 49 Cho phát biểu sau: (a) Thủy phân hoàn toàn vinyl axetat NaOH, thu natri axetat anđehit fomic (b) Polietilen điều chế phản ứng trùng ngưng (c) Ở điều kiện thường anilin chất khí (d) Tinh bột thuộc loại đisaccarit (e) Khi thủy phân anbumin lòng trắng trứng, thu α-amino axit (f) Ở điều kiện thích hợp, triolein tham gia phản ứng cộng H2 Số phát biểu A B C D Câu 50 Cho phát biểu nhóm cacbohidrat: a) Nhóm gọi gluxit hay saccarit có cơng th ức chung C n(H2O)m b) Khử hồn tồn glucozo thu hexan chứng tỏ glucozo có nguyên t C phân t d ạng m ạch h c) Fructozo chuyển thành glucozo môi trường kiềm d) Ở dạng mạch hở, fructozo glucozo đồng phân vị trí nhóm ch ức e) Trong thể người, tinh bột thủy phân thành glucozo nh enzym Số phát biểu ? A B C D ... dung dịch axit đun nóng Các tính chất xenlulozơ là: A (1) , (2), (3) và(4) B (3), (4), (5) và(6) C (1) , (3), (5) và(6) D (2), (3), (4) và(5) Câu 16 Cho phát biểu sau (a) Metyl amin chất khí, làm xanh... phòng hóa chất béo ln thu glyxerol xà phòng (c) Tripanmitin tristearin chất béo rắn (d) Chất béo trieste axit béo với propan -1, 2,3-triol Số phát biểu sai A B C D Câu 24 Cho mệnh đề sau: (1) Thủy... thời nhóm amino vànhóm cacboxyl Các nhận định khơng là: A 3, 4, B 1, 2, 4, C 1, 2, 3, 5, D 2, 3, Câu 29 Cho phát biểu sau: (1) Este tạo ancol no đơn chức hở axit không no đơn chức (có liên kết
- Xem thêm -

Xem thêm: lý thuyết hóa phần 1, lý thuyết hóa phần 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn