Một số vật nuôi trong gia đình

27 316 0
Aristarchus

Aristarchus

Tải lên: 11,472 tài liệu

  • Loading...
1/27 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2013, 14:10

Gi¸o ¸n Lµm quen m«i tr­êng xung quanh §Ò tµi Mét sè vËt nu«i trong gia ®×nh (Líp MÉu gi¸o Lín) Mục tiêu bài giảng *Kiến thức: Nhận biết đặc điểm, lợi ích của một số con vật nuôi trong gia đình. *Kỹ năng: Phân nhóm các con vật theo đặc điểm - So sánh nhận xét được sự giống nhau và khác nhau của những con vật đó. *Thái độ: Biết chăm sóc và bảo vệ các con vật nuôi trong gia đình Ban ngày thanh thản ung dung Ban đêm truy lùng, sục sạo chẳng ngơi Những quân trộm cắp của người Ra công tìm tòi, săn bắt chẳng tha Đó bé là con gì? Con mÌo Con mÌo MÌo lµ con vËt nu«i trong gia ®×nh nh­ng chóng thuéc nhãm nµo ? KÓ tªn c¸c con vËt thuéc nhãm gia sóc. Con chã Con chã . sè vËt nu«i trong gia ®×nh (Líp MÉu gi¸o Lín) Mục tiêu bài giảng *Kiến thức: Nhận biết đặc điểm, lợi ích của một số con vật nuôi trong gia đình. *Kỹ năng:. con vật theo đặc điểm - So sánh nhận xét được sự giống nhau và khác nhau của những con vật đó. *Thái độ: Biết chăm sóc và bảo vệ các con vật nuôi trong gia
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số vật nuôi trong gia đình, Một số vật nuôi trong gia đình, Một số vật nuôi trong gia đình

Bình luận về tài liệu mot-so-vat-nuoi-trong-gia-dinh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP