De + Dap an thi HSG cap truong - Sinh 8 (2009).

3 107 0
Felix Bloch

Felix Bloch

Tải lên: 11,535 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/3 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2013, 12:10

 CAM LỘ ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG  Thời gian: 120 phút Câu 1( 1.0 điểm )  !"#$%đúng hay sai&'(')*)+' ,- A)./01'.': Động mạch chứa máu đỏ tươi còn Tĩnh mạch chứa máu đỏ thẫm (Ơ ̉ thú ) B)234)1'546!+"7) '+85)8!9:;3</3'28)= .88!0/>? ,546!)=!#@8!/ #- C)A)/01')B3</=CDE 9F/01'>'G)3</B=CD/H& D) I=,.J)*5)$%K0/45>%L?)=!#@E!/)H3'& Câu 2.( 1.0 điểm ) ")*M/N'284OP4/'M 5!)+,>%64Q R/H!- Câu 3.( 2.0 điểm ) S3 !I7(/'M J>F/)!H,%$T>%UQ /01'- Câu 4.( 1.0 điểm ) V ')=FQ L8)W'>T'S)'X!. >%Y54)Y)6Z& Câu 5. ( 2.0 điểm ) [#,7'\)8])!3B,/'[Q )'8&VB ,)'8,+)]/$'X)Y9!W)1'8%3</8^) 8U'& Câu 6. ( 1.0 điểm ) [#/'(')*"! L ,K_%#R//'M 7!`'7 )=0 R<')).)080 =!]/%#a Câu 7. ( 1.0 điểm ) +' ,3'Lb/+#=R'8%c/) >?4(')D/54)X88]))1'/' =R'8T'<54)=D$+' 7B)01/& Câu 8. ( 1.0 điểm ) 5#8!Q d/01'Ke9:B9c9fXgh'/01'$%i.88!3 !-=R')= )%4H='X/7'^)j!#\))0I/>%R/H!='X/k- !.,R/H!)=]$?>T' !#\))0I/9)!0P3\)l!()*/'^8)m,7(/ !K !#\))0I/ R/H! e :B c fX e - - - - :B + - + + c + - - + fX + - + - n5!Kj+k$%4(6/L0I/)*9R/H!7/0/3\)- n5!Kj -k$%4(6/"8)*9R/H!3</7/0/3\)- Hãy xác định nhóm máu của 4 người trên  Câu 9KTính số liệu điền vào các ô còn trống ở bảng sau S 4o8 pW'$0P/j/k %4HL'L0q/ -$0P/j3 $k e e i e J =,)m' '4') $!E') +,)r dst t us9ss v4 ist wt J9iw t sx9w Trong đo ́ K0P/)('7Ue i y$0I/)S9)S4o8Z0Pe J >%)z4L'L0q/K=,)m'9 $'4')9/$!E')9>%j3 $k Cho biết thành phần dinh dưỡng trong 100g là: g+,)rK=,)m'{x9|/y/$!E'){xw9u/y$'4'){i9J/>%!/54udd3 $- gv4K=,)m'{iw/y/$!E'){t/y$'4'){u9w/>%!/54|w3 $ }}}--\)}}}}  HƯỚNG DẪN CHẦM ĐỀ CHỌN HSG CẤP TRƯỜNG g~JttgJtt| Câu 1( 1.0 điểm )  !"#$%đúng #sai&'(')*)+' ,- A)./01'.': Động mạch chứa máu đỏ tươi còn Tĩnh mạch chứa máu đỏ thẫm ( thú ) SaiVBK.động mạch phổi6 8!U)?8 t9Js B)234)1'546!+") '+85)8!9:;3</3'28)= .88! 0/>?,546!)=!#@8!/ #- ĐúngVBK:;LO/.88!KO để truyềng.88!$%.88!!#X,-t9Js C)A)/01')B3</=CDE 9F/01'>'G)3</B=CD/H& ĐúngVBK)•B=C>)DgầnyV'G)•B=C>)Dxa-t9Js D) I=,.J6Z/$%K0/45>%L?)=!#@E!/)H3'& SaiVBKI=,.J6Z/$%KCảm ứng>%L?)=!#@t9Js Câu 2. (1 .0 điểm) Phân tích những đặc điểm phù hợp giữa cấu tạo và chức phận của hồng cầu. Bn+/KBL€ 9 $C8J8N) %8)Z/L'^)*)'\4EcQ >T' J >% J t9Js 5!)+,Kp</." '(87T))'X!)WZ/$0P/,)=,/3'$%8>'^- t9Js .m8,/$,7' p\)P4$U/$r,>T' J >% J y/'c4>!#2>%)= , `'3*LGL%/- t9Js .W$0P/'@! V!#20P'@!3*,I)23'$ ,]/'@!9 3v,L%' t9Js Câu 3: ( 2.0 điểm) Sự khác nhau cơ bản giữa 2 vòng tuần hoàn lớn và nhỏ của người. Vòng TH lớn Vòng TH nhỏ g!= 3U')'8$%8!U)0I'9E!5)4) )b)"8)5))=')m,]/8+Q g!= 3U')'8$%8!U)?89E!5) 4))b)"8)5)4(')m,]/8+ `' t9s g!)=D>@)'8$%8!`)?89)m,)€ 8+Q`>@)"8€4(' g!)=D>@)'8$%8!`)0I'9)m, z4`'`>@)"8€)='- t9s g= ,`'5)L'G= D:>%Il! - g= ,`'5)L'G= D4\ /9 t9s g!/54E'9L'L0q/,:•8<9 R/)1')(' J 95))(')b:gg‚)'89 )('= /,%'- g,E')bp-p>%,8!>%0 >@ '89)(' J >%,4\ /gg‚/,%' t9s Câu 4.( 1.0 điểm ) Vai trò của dịch mật đối với sự tiêu hóa và sụ hấp thụ thức ăn? g+,8<')=01/3'28,mƒ'8L)Y#>%L=!]),+)]/ t9Js g"U/'„)8qj$'4')k9/'c4)'X!. >%54)!)6Z'4')- t9Js g))=O/01/=!])- t9Js g'c4./8D>F/I8<> t9Js Câu 5. ( 1.0 điểm ) [#,7'\)8])!3B,/'[Q )'8&VB ,)'8,+)]/$'X)Y9!W)1'8%3</8^) 8U'& g])!3B,+)]/'8/R8u4 …t9-  ,J)"8€{t9iy,J)"8)5){t9Jy'[!/{t9d t9Js g"8€,Kt9i9/•t9xy"8)5),t9u/•t9s t9Js g1'/' /•/I''@!9Q4YR',+)]/ t9Js g0P/8!!<')'8'@!K'\8izit$0P/8!Q I)2 t9Js Câu 6. ( 1.0 điểm ) [#/'(')*"! L ,K_%#R//'M 7!`'7 )=0 R<')).)080 =!]/%#a g%8>'^N/>%,7 )=0 )B'^)]8<')=01/ ,I'^)I)29I)23. )(''^)= 8<')=01/- t9s g2)(''^))BI)24(')'\)8R<' t9Js gR<'7 #I'†)!'^)$0P/Q I)2gg‚'^)Q I)2†)('= /,%'- t9Js Câu 7. ( 1.0 điểm ) +' ,3'Lb/+#=R'8%c/) >?4(')D/54)X88]))1'/' =R'8T'<54)=D$+' 7B)01/& gp'+#I)2)= ,`'5)8+2'Z/$0P/9R/)1')('= '@! J t9s gn, J )*)Y'@!)=,/8!X[3*)*)=!/3!<54,+)]/8+ r)('$,+'7T) J = 3U'I)2- t9Js gb/%,$0P/ J )=,/8!)=D$+'7B)01/)B4<548T')=D$+'7B )01/ t9Js Câu 8. ( 1.0 điểm ) Nhóm máu từng người như sau: An .88! : O Bình .88! : AB Cúc .88! : A ( hoặc B ) Yên .88! : B ( hoặc A ) Ec/i/01'{t9Js'28 Câu 9KTính số liệu điền vào các ô còn trống ở bảng sau S 4o8 pW'$0P/j/k %4HL'L0q/ -$0P/j3 $k e e i e J =,)m' '4') $!E') +,)r dst t us9ss v4 ist wt J9iw t sx9w  g<‡'>' ˆ )=‰ Š ! Š /{0,25 đ x 6 = 1,5 đ -----------\)----------- . g<‡'>' ˆ )=‰ Š ! Š /{0,25 đ x 6 = 1,5 đ -- -- - -- - -- - ) -- -- - -- - -- - . !#))0I/9)!0P3)l!()*/' ^8 )m,7(/ !K !#))0I/ R/H! e :B c fX e - - - - :B + - + + c + - - + fX + - + - n5!Kj + k$%4(6/L0I/)*9R/H!7/0/3)-
- Xem thêm -

Xem thêm: De + Dap an thi HSG cap truong - Sinh 8 (2009)., De + Dap an thi HSG cap truong - Sinh 8 (2009)., De + Dap an thi HSG cap truong - Sinh 8 (2009).

Bình luận về tài liệu de-dap-an-thi-hsg-cap-truong-sinh-8-2009

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP