De + Dap an thi HSG cap truong - Sinh 8 (2009).

Felix Bloch
Felix Bloch(11536 tài liệu)
(18 người theo dõi)
Lượt xem 96
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 3 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2013, 12:10

Mô tả:  CAM LỘ ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG  Thời gian: 120 phút Câu 1( 1.0 điểm )  !"#$%đúng hay sai&'(')*)+' ,- A)./01'.': Động mạch chứa máu đỏ tươi còn Tĩnh mạch chứa máu đỏ thẫm (Ơ ̉ thú ) B)234)1'546!+"7) '+85)8!9:;3</3'28)= .88!0/>? ,546!)=!#@8!/ #- C)A)/01')B3</=CDE 9F/01'>'G)3</B=CD/H& D) I=,.J)*5)$%K0/45>%L?)=!#@E!/)H3'& Câu 2.( 1.0 điểm ) ")*M/N'284OP4/'M 5!)+,>%64Q R/H!- Câu 3.( 2.0 điểm ) S3 !I7(/'M J>F/)!H,%$T>%UQ /01'- Câu 4.( 1.0 điểm ) V ')=FQ L8)W'>T'S)'X!. >%Y54)Y)6Z& Câu 5. ( 2.0 điểm ) [#,7'\)8])!3B,/'[Q )'8&VB ,)'8,+)]/$'X)Y9!W)1'8%3</8^) 8U'& Câu 6. ( 1.0 điểm ) [#/'(')*"! L ,K_%#R//'M 7!`'7 )=0 R<')).)080 =!]/%#a Câu 7. ( 1.0 điểm ) +' ,3'Lb/+#=R'8%c/) >?4(')D/54)X88]))1'/' =R'8T'<54)=D$+' 7B)01/& Câu 8. ( 1.0 điểm ) 5#8!Q d/01'Ke9:B9c9fXgh'/01'$%i.88!3 !-=R')= )%4H='X/7'^)j!#\))0I/>%R/H!='X/k- !.,R/H!)=]$?>T' !#\))0I/9)!0P3\)l!()*/'^8)m,7(/ !K !#\))0I/ R/H! e :B c fX e - - - - :B + - + + c + - - + fX + - + - n5!Kj+k$%4(6/L0I/)*9R/H!7/0/3\)- n5!Kj -k$%4(6/"8)*9R/H!3</7/0/3\)- Hãy xác định nhóm máu của 4 người trên  Câu 9KTính số liệu điền vào các ô còn trống ở bảng sau S 4o8 pW'$0P/j/k %4HL'L0q/ -$0P/j3 $k e e i e J =,)m' '4') $!E') +,)r dst t us9ss v4 ist wt J9iw t sx9w Trong đo ́ K0P/)('7Ue i y$0I/)S9)S4o8Z0Pe J >%)z4L'L0q/K=,)m'9 $'4')9/$!E')9>%j3 $k Cho biết thành phần dinh dưỡng trong 100g là: g+,)rK=,)m'{x9|/y/$!E'){xw9u/y$'4'){i9J/>%!/54udd3 $- gv4K=,)m'{iw/y/$!E'){t/y$'4'){u9w/>%!/54|w3 $ }}}--\)}}}}  HƯỚNG DẪN CHẦM ĐỀ CHỌN HSG CẤP TRƯỜNG g~JttgJtt| Câu 1( 1.0 điểm )  !"#$%đúng #sai&'(')*)+' ,- A)./01'.': Động mạch chứa máu đỏ tươi còn Tĩnh mạch chứa máu đỏ thẫm ( thú ) SaiVBK.động mạch phổi6 8!U)?8 t9Js B)234)1'546!+") '+85)8!9:;3</3'28)= .88! 0/>?,546!)=!#@8!/ #- ĐúngVBK:;LO/.88!KO để truyềng.88!$%.88!!#X,-t9Js C)A)/01')B3</=CDE 9F/01'>'G)3</B=CD/H& ĐúngVBK)•B=C>)DgầnyV'G)•B=C>)Dxa-t9Js D) I=,.J6Z/$%K0/45>%L?)=!#@E!/)H3'& SaiVBKI=,.J6Z/$%KCảm ứng>%L?)=!#@t9Js Câu 2. (1 .0 điểm) Phân tích những đặc điểm phù hợp giữa cấu tạo và chức phận của hồng cầu. Bn+/KBL€ 9 $C8J8N) %8)Z/L'^)*)'\4EcQ >T' J >% J t9Js 5!)+,Kp</." '(87T))'X!)WZ/$0P/,)=,/3'$%8>'^- t9Js .m8,/$,7' p\)P4$U/$r,>T' J >% J y/'c4>!#2>%)= , `'3*LGL%/- t9Js .W$0P/'@! V!#20P'@!3*,I)23'$ ,]/'@!9 3v,L%' t9Js Câu 3: ( 2.0 điểm) Sự khác nhau cơ bản giữa 2 vòng tuần hoàn lớn và nhỏ của người. Vòng TH lớn Vòng TH nhỏ g!= 3U')'8$%8!U)0I'9E!5)4) )b)"8)5))=')m,]/8+Q g!= 3U')'8$%8!U)?89E!5) 4))b)"8)5)4(')m,]/8+ `' t9s g!)=D>@)'8$%8!`)?89)m,)€ 8+Q`>@)"8€4(' g!)=D>@)'8$%8!`)0I'9)m, z4`'`>@)"8€)='- t9s g= ,`'5)L'G= D:>%Il! - g= ,`'5)L'G= D4\ /9 t9s g!/54E'9L'L0q/,:•8<9 R/)1')(' J 95))(')b:gg‚)'89 )('= /,%'- g,E')bp-p>%,8!>%0 >@ '89)(' J >%,4\ /gg‚/,%' t9s Câu 4.( 1.0 điểm ) Vai trò của dịch mật đối với sự tiêu hóa và sụ hấp thụ thức ăn? g+,8<')=01/3'28,mƒ'8L)Y#>%L=!]),+)]/ t9Js g"U/'„)8qj$'4')k9/'c4)'X!. >%54)!)6Z'4')- t9Js g))=O/01/=!])- t9Js g'c4./8D>F/I8<> t9Js Câu 5. ( 1.0 điểm ) [#,7'\)8])!3B,/'[Q )'8&VB ,)'8,+)]/$'X)Y9!W)1'8%3</8^) 8U'& g])!3B,+)]/'8/R8u4 …t9-  ,J)"8€{t9iy,J)"8)5){t9Jy'[!/{t9d t9Js g"8€,Kt9i9/•t9xy"8)5),t9u/•t9s t9Js g1'/' /•/I''@!9Q4YR',+)]/ t9Js g0P/8!!<')'8'@!K'\8izit$0P/8!Q I)2 t9Js Câu 6. ( 1.0 điểm ) [#/'(')*"! L ,K_%#R//'M 7!`'7 )=0 R<')).)080 =!]/%#a g%8>'^N/>%,7 )=0 )B'^)]8<')=01/ ,I'^)I)29I)23. )(''^)= 8<')=01/- t9s g2)(''^))BI)24(')'\)8R<' t9Js gR<'7 #I'†)!'^)$0P/Q I)2gg‚'^)Q I)2†)('= /,%'- t9Js Câu 7. ( 1.0 điểm ) +' ,3'Lb/+#=R'8%c/) >?4(')D/54)X88]))1'/' =R'8T'<54)=D$+' 7B)01/& gp'+#I)2)= ,`'5)8+2'Z/$0P/9R/)1')('= '@! J t9s gn, J )*)Y'@!)=,/8!X[3*)*)=!/3!<54,+)]/8+ r)('$,+'7T) J = 3U'I)2- t9Js gb/%,$0P/ J )=,/8!)=D$+'7B)01/)B4<548T')=D$+'7B )01/ t9Js Câu 8. ( 1.0 điểm ) Nhóm máu từng người như sau: An .88! : O Bình .88! : AB Cúc .88! : A ( hoặc B ) Yên .88! : B ( hoặc A ) Ec/i/01'{t9Js'28 Câu 9KTính số liệu điền vào các ô còn trống ở bảng sau S 4o8 pW'$0P/j/k %4HL'L0q/ -$0P/j3 $k e e i e J =,)m' '4') $!E') +,)r dst t us9ss v4 ist wt J9iw t sx9w  g<‡'>' ˆ )=‰ Š ! Š /{0,25 đ x 6 = 1,5 đ -----------\)----------- . g<‡'>' ˆ )=‰ Š ! Š /{0,25 đ x 6 = 1,5 đ -- -- - -- - -- - ) -- -- - -- - -- - . !#))0I/9)!0P3)l!()*/' ^8 )m,7(/ !K !#))0I/ R/H! e :B c fX e - - - - :B + - + + c + - - + fX + - + - n5!Kj + k$%4(6/L0I/)*9R/H!7/0/3)-

— Xem thêm —

Xem thêm: De + Dap an thi HSG cap truong - Sinh 8 (2009)., De + Dap an thi HSG cap truong - Sinh 8 (2009)., De + Dap an thi HSG cap truong - Sinh 8 (2009).

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu de-dap-an-thi-hsg-cap-truong-sinh-8-2009

Đăng ký

Generate time = 0.14695501327515 s. Memory usage = 18.56 MB