Bai 21- Moi truong doi lanh

16 677 8 Gửi tin nhắn cho Aage Niels Bohr
Aage Niels Bohr

Aage Niels Bohr

Tải lên: 11,585 tài liệu

  • Loading...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2013, 09:10

tr­êng thcs h­¬ng canh T¹i líp 7A Kiểm tra bài cũ Trên trái đất có mấy môi trường? Kể tên và cho biết đã học những môi trường nào?Nêu vị trí của những môi trường đó? Trả lời Stt Môi trư ờng vị trí khí hậu động thực vật 1 đới nóng Từ CTB - CTN Nóng đa dạng,phong phú 2 đới ôn hoà Từ hai chí tuyến- Vòng cực Ôn hoà Phong phú 3 Hoang mạc Dọc hai đường CT Khắc nghiệt Nghèo nàn 4 đới lạnh 5 Miền núi Stt Môi trư ờng vị trí khí hậu động thực vật 1 2 3 4 5 TiÕt 23: M«i tr­êng ®íi l¹nh H×nh 21.1 l­îc ®å m«i tr­êng ®íi l¹nh ë vïng B¾c cùc H×nh 21.2 l­îc ®å m«i tr­êng ®íi l¹nh ë vïng Nam cùc Hãy quan sát 2 lược đồ, xác định vị trí giới hạn của môi trường đới lạnh? a/ vị trí địa lý 1/ Đặc điểm của môi trường - Giống nhau: Đều nằm từ vòng cực đến hai cực - Khác nhau: + Bắc cực có diện tích nhỏ hơn và là toàn bộ đại dương BBD. + Nam Cực: Có diện tích lớn hơn và là lục địa. TiÕt 23: M«i tr­êng ®íi l¹nh Qua nhận xét trên em thấy hai môi trường đới lạnh có điểm gì giống nhau và khác nhau? 1/ §Æc ®iÓm cña m«i tr­êng a/ VÞ trÝ ®Þa lý: N»m tõ hai vßng cùc ®Õn hai cùc. - BBC: §¹i d­îng BBD, S = 13triÖu Km 2 -NBC: Lôc ®Þa Nam Cùc, S = 14 triÖu km 2 TiÕt 23: M«i tr­êng ®íi l¹nh b/ c i m khÝ h uĐặ đ ể ậ 1/ §Æc ®iÓm m«i tr­êng a/ V trị í a lýđị Em hãy xác định vị trí của Hon-man trên bản đồ rồi làm việc theo nhóm với nội dung sau? Nhi t ệ Nhi t ệ độ độ (0 (0 0 0 C) C) Th¸ng cã Th¸ng cã nhiÖt ®é nhiÖt ®é cao nhÊt cao nhÊt (0 (0 0 0 C) C) Th¸ng cã Th¸ng cã nhi t ệ độ nhi t ệ độ thÊp nhÊt thÊp nhÊt (0 (0 0 0 C) C) Biªn ®é Biªn ®é nhiÖt nhiÖt NhËn NhËn xÐt xÐt L ngượ L ngượ M aư M aư (mm) (mm) Th¸ng cã Th¸ng cã l­îng m­a l­îng m­a nhiÒu nhÊt nhiÒu nhÊt (mm) (mm) Th¸ng cã l­ Th¸ng cã l­ îng m­a îng m­a thÊp nhÊt thÊp nhÊt (mm) (mm) L­îng L­îng m­a m­a trung trung b×nh n¨m b×nh n¨m NhËn NhËn xÐt xÐt Nhi t Nhi t (0 (0 0 0 C) C) Tháng có nhiệt độ Tháng có nhiệt độ cao nhất (0 cao nhất (0 0 0 C) C) Tháng có nhi t Tháng có nhi t thấp nhất (0 thấp nhất (0 0 0 C) C) Biên độ Biên độ nhiệt nhiệt Nhận xét Nhận xét 10 10 o o C / tháng 7 C / tháng 7 -30 -30 O O C / tháng 2 C / tháng 2 40 40 o o c c Nhiệt độ thấp. Nhiệt độ thấp. Biên độ nhiệt cao Biên độ nhiệt cao L ng L ng M a M a (mm) (mm) Tháng có lượng Tháng có lượng mưa nhiều nhất mưa nhiều nhất (mm) (mm) Tháng có lượng Tháng có lượng mưa thấp nhất mưa thấp nhất (mm) (mm) Lượng mưa Lượng mưa trung bình trung bình năm năm Nhận xét Nhận xét 20mm / tháng 7, 8 20mm / tháng 7, 8 3mm / tháng 2 3mm / tháng 2 133mm / 133mm / năm năm Mưa rất ít, Mưa rất ít, chủ yếu dạng chủ yếu dạng tuyết rơi tuyết rơi Tiết 23: Môi trường đới lạnh 1/ Đặc điểm môi trường b/ c i m khí h u a/ V tr ớ a lý Dựa vào bảng trên kết hợp SGK nêu đặc điểm khí hậu của môi trường đới lạnh? Tiết 23: Môi trường đới lạnh b/ c i m khí h u 1/ Đặc điểm môi trường - Lạnh lẽo quanh năm + Mùa hè ngắn (từ 2-3 tháng), nhiệt độ không vượt quá 10 0 C. + Mùa đông kéo dài (từ 8-9 tháng) nhiệt độ xuống thấp từ -10 đến -50 0 C. Thường có bão tuyết. - Lượng mưa thấp (dưới 500mm), chủ yếu dạng tuyết rơi. - Gió đông cực. Vụ cựng khc nghit, bng úng quanh nm Theo em khớ hu giỏ lnh v khc nghit gia Bc cc v Nam cc cú ging nhau khụng? Ti sao? Tiết 23: Môi trường đới lạnh a/ V tr ớ a lý Nguyờn nhõn no khin 2 vựng cc cú khớ hu lnh giỏ? - Nêu điểm khác nhau giữa núi băng và băng trôi? Nêu điểm khác nhau giữa núi băng và băng trôi? - Băng ở hai cực tan ra tác động như thế nào tới mực nước đại Băng ở hai cực tan ra tác động như thế nào tới mực nước đại dương và giao thông biển? dương và giao thông biển? - Vậy chúng ta phải làm gi để góp phần hạn chế hiện tượng băng Vậy chúng ta phải làm gi để góp phần hạn chế hiện tượng băng tan quá nhiều ở hai cực? tan quá nhiều ở hai cực? 1/ §Æc ®iÓm m«i tr­êng TiÕt 23: M«i tr­êng ®íi l¹nh 2/ Sự thích nghi của động vật, thực vật với môi trường a, Thực vật Nêu đ c đi m th c ặ ể ự vật đ i l nh?ớ ạ Quan sát ảnh trên em hãy so sánh thực vật của đài nguyên Bắc Âu với đài nguyên Bắc Mĩ? 2. Sự thích nghi của thực vật và động vật với 2. Sự thích nghi của thực vật và động vật với môi trường môi trường a. Thực vật a. Thực vật  Rất nghèo nàn chủ yếu rêu, địa y. Rất nghèo nàn chủ yếu rêu, địa y.  Phát triển vào mùa hạ. Phát triển vào mùa hạ.  Cây còi cọc, thấp lùn. Cây còi cọc, thấp lùn. 1. §Æc ®iÓm m«i tr­êng Tại sao thực vật ở đây lại có đặc điểm như vậy? TiÕt 23: M«i tr­êng ®íi l¹nh 1/ §Æc ®iÓm m«i tr­êng a/ V trị í a lýđị b/ c i m khÝ h uĐặ đ ể ậ
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 21- Moi truong doi lanh, Bai 21- Moi truong doi lanh, Bai 21- Moi truong doi lanh

Bình luận về tài liệu bai-21-moi-truong-doi-lanh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP