giáo án toán 6 ( 3 cột )

126 742 12
Nicolas Léonard Sadi Carno

Nicolas Léonard Sadi Carno

Tải lên: 11,616 tài liệu

  • Loading...
1/126 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2013, 03:10

CHƯƠNG I: ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN Ngày soạn : 05/08/08 Tiết 1: Bài 1 : TẬP HP . PHẦN TỬ CỦA TẬP HP A/ Mục tiêu: Kiến thức: hs được làm quen với khái niệm tập hợp thông qua các ví dụ thường gặp; nhận biết được một đối tượng cụ thể thuộc hay không thuộc một tập hợp. Kó năng: hs biết viết một tập hợp theo cách diễn đạt bằng lời của bài toán; biết sử dụng kí hiệu ∈ và ∉ . Tư duy : rèn cho hs tư duy linh hoạt khi dùng các cách biểu diễn khác nhau để viết một tập hợp. B/ Chuẩn bò : bảng phụ C/ Tiến hành : a.n đònh b.Kiểm tra bài cũ : _ Gv dặn dò hs chuẩn bò ĐDHT, các loại vở ghi cần thiết _ GV giới thiệu nội dung chương trình của năm học , nội dung chủ yếu của chương I. c. Bài mới : PHẦN GHI BẢNG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HỌAT ĐỘNG CỦA HS 1.Các ví dụ (Xem SGK) 2. Cách viết. Các kí hiệu : Thường đặt tên bằøng chữ cái in hoa VD : Tập hợp A các số tự nhiên nhỏ hơn 3 A= { } 0;1; 2 hay A= { } 2; 0;1 Các số 0;2;1 là các phần tử của tập hợp A. Khi đó: 0 ∈ A ; 2 ∈ A ;5 ∉ A Gv yêu cầu hs nêu tên các đồ vật có trên bàn gv. ⇒ tập hợp các đồ vật đặt trên bàn gv. _ gv giới thiệu tập hợp các hs của lớp 6B. _ gv cho hs lấy một số vd thực tế ngay trong trường . * Để viết một tập hợp nào đó chúng ta làm như thế nào ? → cùng nhau tìm hiểu mục 2. _ Gv cho hs quan sát các vd sau : + Tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn 3 : A= { } 0;1; 2 + Tập hợp các mùa trong năm : B= { xuân, hạ, thu , đông} ⇒ Yêu cầu hs : + Nhận xét gì về cách đặt tên ? + Cách viết 2 tập hợp có những gì chung ? _ Các số 1;2 và 3 là các phần tử của tập hợp A . ⇒ hãy nêu các phần tử của B _ Gv giới thiệu các kí hiệu ∈ và ∉ . Cách đọc và Khăn bàn, lọ hoa, phấn _ hs tự lấy vd ( tập hợp các cây, tập hợp các ghế đá …) + dùng chữ cái in hoa đặt tên + Các chữ, số nằm trong dấu { }. Giáo án :Tốn 6 Trang1 Bài tập củng cố: 3 ∉ M; 0 ∈ M ; x ∈ M ; 1 5 ∈ M ; 17 ∈ M cách sử dụng. _ GV yêu cầu hs cho vd về tập hợp , lấy 2 phần tử không thuộc tập hợp đó . Bài tập : Chỉ ra cách viết sai trong các cách viết sau: Cho M= { } 1;2;3; .10 ; 3 ∉ M; 0 ∈ M ; 6 ∈ M ; a ∉ M; x ∈ M ; 1 5 ∈ M ; 17 ∈ M . ⇒ Xuân , hạ , thu , đông VD : B= { } 5;7;9;11;13 ,6 ∉ B ,10 ∉ B ⇒ 3 ∉ M; 0 ∈ M ; x ∈ M ; 1 5 ∈ M ; 17 ∈ M. Ngoài ra, tập hợp A có thể viết : A= { } / 3x N x∈ < _ GV cho hs đọc nội dung chú ý (sgk/ 5 ) GV giới thiệu cách dùng tính chất đặc trưng của các phần tử trong tập hợp đó . Giới thiệu : A={x ∈ Ν / x< 3} _ Các tập hợp A,B,M đã xét ở trên đều đựoc viết dưới dạng liệt kê các phần tử. _ Hs đọc nội dung chú ý ở (SGK/5) ?1 ? 2 Củng cố: BT 1/ 6 (SGK) A= { } 9;10;11;12;13 hoặc A= { } / 8 14x N x∈ < < 12 A∈ ; 16 ∉ A BT 3/ 6 (SGK): x ∉ A ; y ∈ B ; b ∈ A ; b ∈ B BT 5/ 6 (SGK): a. A ={tháng 4; tháng 5; tháng 6} b. B= {tháng 4;tháng 6; tháng 9; tháng 11} * Như vậy , để viết một tập hợp ta thường có mấy cách ? _ Ngoài ra, để minh họa cho một tập hợp A ở trên ta có thể dùng _ Gv yêu cầu hs làm ?1 ; ? 2 GV gọi 2 hs lên trình bày. Gv yêu cầu hs làm BT 1/ 6 (SGK) Gv yêu cầu hs làm BT 3/ 6 (SGK) Gv yêu cầu hs làm BT 5/ 6 (SGK) Có 2 cách : + Liệt kê các phần tử của tập hợp + Chỉ ra tính chất đặc trưng các phần tử của tập hợp ?1 D= { } 0;1; 2;3; 4;5;6 hoặc D ={ x ∈ N/ x<7} ? 2 C = { } , , , , ,n h a t r g _ HS làm BT 1/ 6 ( SGK) _ HS làm BT 3/ 6 ( SGK) _ HS làm BT 5/ 6 ( SGK) Giáo án :Tốn 6 Trang2 .1 . 2 .3 Hướng dẫn tự học: Bài vừa học: _ Để viết một tập hợp thường có mấy cách? _ Sử dụng đúng kí hiệu ;∈ ∉ .Học thuộc chú ý. _ BTVN : làm BT từ 1 → 8 trang 3;4 (SBT) _ BTKK: Tìm các tập hợp bằng nhau trong các tập hợp: A = { } 9;5;3;1;7 B là tập hợp các số tự nhiên x sao cho 5* x = 0 C là tập hợp các số tự nhiên lẻ nhỏ hơn 10 D là tập hợp các số tự nhiên x mà x: 3 = 0 Bài sắp học: _Viết tập hợp N các số tự nhiên. _Tập hợp N* có gì khác so với tập hợp N? _Biểu diễn các số 2;3;5 lên tia số . Giáo án :Tốn 6 Trang3 Ngày soạn: 05/08/08 Tiết 2: TẬP HP CÁC SỐ TỰ NHIÊN A/ Mục tiêu: Kiến thức: hs hiểu được các số tự nhiên, nắm được các qui ước về thứ tự trong N; biết biểu diễn một số tự nhiên trên tia số; cách so sánh hai số tự nhiên trên tia số. Kó năng: hs phân biệt được các tập hợp N, N*; biết sử dụng kí hiệu ,≤ ≥ ; biếùt viết số liền sau, số liền trước của một số tự nhiên. Tư duy : rèn cho hs tính chính xác khi sử dụng các kí hiệu. B/ Chuẩn bò : bảng phụ C/ Tiến hành : a.n đònh b.Kiểm tra bài cũ : Hs1 : _ Cho VD về tập hợp. _ Lưu ý khi viết một tập hợp. _ Làm BT 3 / 3 (SBT) A= { } , ,m n p ; B= { } , ,m x y n ∈ A ; p ∉ B; m ∈ A ; m ∈ B c. Bài mới: HS2: _ Nêu cách viết một tập hợp. _ Viết tập hợp A các số tự nhiên lớn hơn 6 và nhỏ hơn 10 theo 2 cách đã học. _ A= { } 7;8;9 hoặc A= { } / 6 10x N x∈ < < PHẦN GHI BẢNG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. Tập hợp N và N* : Tập hợp các số tự nhiên kí hiệu là N. N= { } 0;1; 2;3; . Mỗi số tự nhiên biểu diễn bởi một điểm trên tia số. Tập hợp các số tự nhiên khác 0, kí hiệu N* Hãy lấy VD về số tự nhiên ? _ Gv giới thiệu tập hợp N. _ Hãy cho biết các phần tử của N ? _ Các số tự nhiên được biểu diễn bởi tia số. GV yêu cầu HS lên vẽ tia số và biểu diễn một vài số tự nhiên. _ Mỗi số tự nhiên được biểu diễn bởi một điểm trên tia số . Gồm vô số : 0;1 ; 2; 3;… ⇒ Các số 0;1;2;3 ;… là các phần tử của tập hợp N N* = { } 1; 2;3; . Củng cố : Điền kí hiệu thích hợp ,∈ ∉ vào ô vuông: 12 ∈ N; 3 4 ∉ N;5 ∈ N* ;0 ∉ N*; 0 ∈ N;5 ∈ N _ GV giới thiệu tập hợp N* N*= { } / 0x N x∈ ≠ hoặc N* = { } 1; 2;3; . BT củng cố : (ghi bảng phụ) Điền kí hiệu thích hợp ,∈ ∉ vào ô vuông: 12 N; 3 4 N;5 N* ;0 N*; 0 N; 5 N 12 ∈ N ; 3 4 ∉ N ; 5 ∈ N* ; 0 ∉ N* ;0 ∈ N; 5 ∈ N Giáo án :Tốn 6 Trang4 2. Thứ tự trong tập hợp số tự nhiên: a. trong hai số tự nhiên khác nhau, có một số nhỏ hơn số kia. a ≤ b tức là a< b hoặc a=b a ≥ b tức là a>b hoặc a= b _GV yêu cầu HS nhận xét vò trí điểm 2 và điểm 4 trên tia số. So sánh hai số . _ GV giới thiệu tổng quát với hai số tự nhiên khác nhau a và b, a>b hoặc a< b. _ GV giới thiệu kí hiệu ;≤ ≥ + Điểm 2 nằm bên trái điểm 4 + 2< 4 a ≤ b nghóa là a< b hoặc a =b( Tương tự với a ≥ b) BT : Cho A = { } / 6 9x N x∈ < ≤ . Hãy viết tập hợp A dưới dạng liệt kê. Gv gọi 1 hs lên trình bày . ⇒ A = { } 6; 7;8;9 b. Nếu a<b , b<c thì a<c . VD: a<9, 9 < 12 thì a<12 c. Mỗi số tự nhiên có một số liền sau duy nhất. d. Số 0 là số tự nhiên nhỏ nhất. Không có số tự nhiên lớn nhất. _ Gv giới thiệu tính chất bắc cầu :a<b,b<c thì a<c . _ Tìm số liền sau của số 5 ? Số 5 có bao nhiêu số liền sau? _ Tìm số liền trước của số 9 ? _Tìm số tự nhiên nhỏ nhất ? Số tự nhiên lớn nhất. ⇒ số liền sau của 5 là số 6 . Số 5 chỉ có một số liền sau. ⇒ Số liền trước của 9 là số 8 ⇒ Số 0 là số tự nhiên nhỏ nhất. Không có số tự nhiên lớn nhất. e. Tập hợp các số tự nhiên có vô số phần tử. * Tập hợp số tự nhiên có vô số phần tử. Củng cố : ? 28 ;29;30 99;100;101 GV yêu cầu Hs làm ? . Gọi 1 hs lên trình bày. _ GV yêu cầu hs làm BT 6;7/ 7_8 (SGK) _ HS làm BT 6;7/ 7_8 (SGK) Hướng dẫn tự học: Bài vừa học: Học theo vở ghi và SGK _Làm BT7;9;10/8 (SGK); BT 14;15(SBT) dành cho HSG_K Bài sắp học: Xem trước bài “Ghi số tự nhiên” Ngày soạn: 08/08/08 Tiết 3: GHI SỐ TỰ NHIÊN A/ Mục tiêu: Kiến thức: hs hiểu được thế nào là hệ thập phân, phân biệt số và chữ số trong hệ thập phân. Hiểu rõ trong hệ thập phân, giá trò của mỗi chữ số thay đổi theo vò trí. Giáo án :Tốn 6 Trang5 Kó năng: hs biết đọc và viết các số La Mã từ 1 đến 30. Tư duy : hs thấy được ưu điểm của hệ thập phân trong việc ghi số và tính toán. B/ Chuẩn bò : bảng phụ, bảng số La Mã từ 1 đến 30; bảng các chữ số. C/ Tiến hành : a.n đònh b.Kiểm tra bài cũ : HS1: Viết tập hợp N và N* . Giải BT 7/ 8 (sgk) HS2: Viết tập hợp B các số tự nhiên x không vượt quá 6 bằøng 2 cách. c. Bài mới : PHẦN GHI BẢNG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. Số và chữ số : Để ghi số tự nhiên ta dùng 10 chữ số : 0;1;2;… 9 _ Mỗi số có thể có một hoặc nhiều chữ số. VD : 7 là số có 1 chữ số ; 212 là số có 3 chữ số. _ GV gọi một vài hs cho vd về số tự nhiên. Chỉ rõ số tự nhiên đó có mấy chữ số? Là những số nào? _ GV giới thiệu 10 chữ số dùng để ghi số tự nhiên ( bảng phụ ghi sẵn) _ Với 10 chữ số trên ta có thể ghi được bao nhiêu số tự nhiên? Mỗi số tự nhiên có thể có bao nhiêu chữ số ?Hãy lấy VD. HS lấy VD về số tự nhiên. ⇒ + Có thể được vô số số tự nhiên. + Mỗi số tự nhiên có thể có : 1;2;3 ;… chữ số HS tự cho VD Chú ý : (Học SGK/ 9) Số đã cho số trăm chữ số hàng trăm 3895 38 8 số chục c/s hàng chục các chữ số 389 9 3;8;9;5 * Củng cố : Viết số tự nhiên có số 135; chữ số hàng đơn vò là 7. (ĐS : 1357) _ GV nêu chú ý trong SGK( phần a) * GV lấy Vd số 3895 như SGK _ Hãy cho biết các chữ số của số 3895? Chữ số hàng chục? Chữ số hàng trăm? _ Gv giới thiệu số trăm, số chục _ Gvyêu cầu hs làm BT bên . _ Với 10 chữ số : 0;1;2;…9 ta ghi được mọi số tự nhiên theo nguyên tắc một đơn vò ở mỗi hàng gấp 10 lần đơn vò của hàng thấp hơn liền sau. Số đó là 1357 2/ Hệ thập phân : Trong hệ thập phân cứ 10 đơn vò ở 1 hàng thì làm thành một đơn vò ở hàng liền trước nó VD: 214 = 200 + 10 +4 = 2.100 + 1.10+ 4 ab = a.10 + b với a ≠ 0 abc = a.100 +b.10 +c với a ≠ 0 _ Cách ghi số nói trên là cách ghi số trong hệ thập phân. Trong hệ thập phân, mỗi chữ số trong một số ở những vò trí khác nhau thì có giá trò khác nhau. VD: 214 = 200 + 10 +4 = 2.100 + 1.10+ 4 _ Tương tự hãy biểu diễn các số ab ; abc ; abcd ab = a.10 +b abc = a.100+b.10 +c abcd = a.1000+b.100+c.10+d Giáo án :Tốn 6 Trang6 BT ? Số tự nhiên lớn nhất có 3 chữ số :999 Số tự nhiên lớn nhất có 3 chữ số khác nhau : 987 Chú ý : Cách ghi số La Mã Chữ số I V X Giá trò tương ứng trong hệ thập phân 1 5 10 _ GV yêu cầu HS làm BT ? _ GV giới thiệu đồng hồ có ghi số La Mã _ GV giới thiệu ba chữ số La Mã : I ; V ; X và cách viết số La Mã như SGK. _ Phân nhóm hs viết các số La Mã từ 1 đến 30 vào bảng con.GV kiểm tra và sửa cho hs. GV giới thiệu bảng các số La Mã từ 1 đến 30. ? ĐS: 999 987 _ HS viết các số La Mã từ 1 đến 30 Củng cố : Bài 12/10 (SGK) : A= { } 2; 0 Bài 13a/10 (SGK): 1000 *Củng cố bài : GV yêu cầu hs nhắc lại các chú ý SGK. Làm BT 12;13 a (SGK) _HS nhắc lại nội dung các chú ý. _ Làm BT 12;13 a (SGK) Giáo án :Tốn 6 Trang7 Hướng dẫn tự học: Bài vừa học: _Học theo vở ghi và SGK _Làm các BT : 13b;14;15 (SGK);19;21 SBT Bài sắp học: “Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con” Ngày soạn: 10/08/08 Tiết 4 : SỐ PHẦN TỬ CỦA MỘT TẬP HP. TẬP HP CON. A/ Mục tiêu: Kiến thức: hs hiểu được mỗi tập hợp có thể có bao nhiêu phần tử, khi nào tập hợp A là con của tập hợp B, A =B. Kó năng: hs sử dụng kí hiệu , ,⊂ ⊃ ∅ một cách chính xác. Tư duy :linh hoạt khi dùng những cách khác nhau để viết một tập hợp. B/ Chuẩn bò : bảng phụ C/ Tiến hành : a.n đònh b.Kiểm tra bài cũ : _ HS1 giải BT 19 SBT _ HS2 giải BT 21 SBT c. Bài mới : PHẦN GHI BẢNG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. Số phần tử của một tập hợp : Cho các tập hợp: A = { } 5 có 1 phần tử ; B = { } ,x y có 2 phần tử C = { } 1; 2;3; .;100 có 100 phần tử N = { } 0;1; 2;3; . có vô số phần tử. p dụng: ?1 Tập hợp D = { } 0 có 1 phần tử ; Tập hợp E = { bút, thước }có 2 phần tử ; Tập hợp H = { } / 10x N x∈ ≤ có 11 phần tử . ? 2 Không có số tự nhiên x nào để x+5 = 2 * Chú ý: Học SGK/12 _ GV cho VD về tập hợp như SGK Cho các tập hợp A = { } 5 ;B = { } ,x y ,C = { } 1; 2;3; .;100 ; N = { } 0;1; 2;3; . . Hãy cho biết mỗi tập hợp trên có bao nhiêu phần tử ? _ GV yêu cầu HS làm BT ?1 GV yêu cầu HS làm BT ? 2 Nếu gọi A là tập hợp các số tự nhiên x mà x+5 =2 thì A có bao nhiêu phần tử ? _ Ta gọi A là tập hợp rỗng. Kí hiệu A = ∅ Tập hợp A có 1 phần tử ; Tập hợp B có 2 phần tử ; Tập hợp C có 100 phần tử ; Tập hợp N có vô số phần tử ?1 Tập hợp D có 1 phần tử ; Tập hợp E có 2 phần tử ; Tập hợp H có 11 phần tử . Không có số tự nhiên x nào để x+5 = 2 Vậy một tập hợp có thể có bao nhiêu phần tử ? Một tập hợp có thể có 1 phần tử , có nhiều phần Giáo án :Tốn 6 Trang8 2./ Tập hợp con: _ GV yêu cầu hs đọc nội dung chú ý trong SGK * Củng cố : HS làm BT 17 /13 (SGK) Cho hình vẽ SGK (dùng phấn màu viết hai phần tử x,y). Hãy viết các tập hợp E,F .Nêu nhận xét tử , có vô số phần tử hoặc không có phần tử nào . BT 17/13 (SGK) a. A= { } 0;1; 2; .;19; 20 có 21 phần tử b. B= ∅ không có phần tử nào . F E E= { } ,x y ; F= { } , , ,c d x y E ⊂ F hay F ⊃ E E là tập hợp con của tập hợp F hoặc E được chứa trong F hoặc F chứa E. về các phần tử của E và F ? Mọi phần tử của tập hợp E đều thuộc tập hợp F, ta nói E là tập hợp con của F. _ Khi nào tập hợp A là con của tập hợp B ? Gv yêu cầu hs đọc đònh nghóa SGK. _ GV giới thiệu ,⊂ ⊃ Củng cố :GV yêu cầu hs làm BT sau ( bảng phụ ) E= { } ,x y ; F = { } , , ,x y c d Mọi phần tử của tập hợp E đều thuộc tập hợp F ⇒ Hs nêu đònh nghóa SGK BT củng cố : m ∉ A (S);0 ∈ A(S) ; x ⊂ A(S) ; { } ,x y A⊂ (Đ) ; { } x A⊂ (Đ) ;y ∈ A (Đ) Cho A= { } , ,x y m . Các cách viết sau Đúng hay Sai ? m ∉ A ;0 ∈ A ; x ⊂ A ; { } ,x y A⊂ ; { } x A⊂ ;y ∈ A m ∉ A (S);0 ∈ A(S) ; x ⊂ A(S) ; { } ,x y A⊂ (Đ) ; { } x A⊂ (Đ) ;y ∈ A (Đ) ?3 m ⊂ A; m ⊂ B ; B ⊂ A ; A ⊂ B * Chú ý : SGK _Kí hiệu ∈ chỉ mối quan hệ giữa phần tử và tập hợp. _ Kí hiệu ⊂ chỉ mối quan hệ giữa 2 tập hợp GV yêu cầu hs làm BT ?3 _ Khi B ⊂ A và A ⊂ B , ta nói A= B _ GV yêu cầu HS đọc nội dung chú ý SGK BT ?3 : m ⊂ A; m ⊂ B ; B ⊂ A ; A ⊂ B HS đọc nội dung chú ý SGK Hướng dẫn tự học: Bài vừa học: _ Học phần in đậm SGK/12;13 Làm các BT : 19;20/13 (SGK) BTKK: Cho N là tập hợp các số tự nhiên, A là tập hợp các số chẵn; B là tập hợp các số lẻ; C là tập hợp các số tự nhiên tận cùng bằng 0;D là tập hợp các số tự nhiên tận cùng bằng 0;2;4;6;8. a. Những tập hợp nào là tập hợp con của N? của A? của D? b. Tìm hai tập hợp bằng nhau. Giáo án :Tốn 6 Trang9 .c .d .x .y Bài sắp học : Chuẩn bò các BT : 21;22;23;24;/14 (SGK) cho tiết luyện tập. Ngày soạn: 11/08/08 Tiết 5: LUYỆN TẬP. A/ Mục tiêu: Kiến thức: hs biết tìm số phần tử của một tập hợp, lưu ý trường hợp các phần tử của một tập hợp được viết dưới dạng dãy số có qui luật. Kó năng: Viết tập hợp , viết tập hợp con của một tập hợp cho trước, sử dụng chính xác các kí hiệu , ,⊂ ∈ ∅ . Tư duy :vận dụng kiến thức toán học vào trong một số bài toán thực tế. B/ Chuẩn bò : bảng phụ C/ Tiến hành : a.n đònh b.Kiểm tra bài cũ : HS1: _Mỗi tập hợp có thể co bao nhiêu phần tử?Tập hợp rỗng là tập hợp như thế nào ? _ Giải BT 29 SBT HS2: _ Khi nào tập hợp A gọi là con của tập hợp B? _ Giải BT 32/7 SBT c. Bài mới: PHẦN GHI BẢNG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Dạng 1: Tìm số phần tử của một tập hợp: Bài 21/14(SGK) A= { } 8;9;10; .; 20 có (20-8)+ 1 = 13 phần tử Tổng quát : Tập hợp các số tự nhiên từ a đến b có b -a +1 phần tử. B= { } 10;11;12; .;99 có 99-10 +1 = 90 phần tử Bài 23/14(SGK) D= { } 21; 23; .;99 có (99 –21):2 +1 = 40 phần tử E= { } 32;34; .;96 có (96 –32) :2+1 = 33 phần tử Tổng quát: Tập hợp các số chẵn( hoặc lẻ) từ số a đến số b có : ( b –a ):2 + 1 phần tử. GV yêu cầu hs làm BT 21/14 (SGK) Gợi ý: A là tập hợp các số tự nhiên từ 8 đến 20. Hướng dẫn hs cách tìm như SGK _ Yêu cầu hs tìm số phần tử của tập hợp B. GV yêu cầu hs làm BT 23/14 theo nhóm. _ Nêu công thức tổng quát trong bài 23/14 GV gọi đại diện một nhóm lên giải. Số phần tử của tập hợp B : 99-10 +1 = 90 phần tử HS làm BT23/14 theo nhóm. Một đại diện của nhóm trình bày. Giáo án :Tốn 6 Trang10 . 19. 16 = (2 0- 1) . 16 = 20. 16 – 16 = 32 0 – 16 =30 4 46. 99 = (1 00- 1). 46 =100. 46 - 46 = 460 0- 46 = 4554 35 .98 = (1 00- 2) .35 =35 .100 -35 .2 = 35 00-70 =34 30 Giáo án :Tốn 6. 37 /20 (SGK): 19. 16 = (2 0- 1) . 16 = 20. 16 – 16 = 32 0 – 16 =30 4 46. 99 = (1 00- 1). 46 =100. 46 - 46 = 460 0- 46 = 4554 35 .98 = (1 00- 2) .35 =35 .100 -35 .2 = = 35 00-70 =34 30
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án toán 6 ( 3 cột ), giáo án toán 6 ( 3 cột ), giáo án toán 6 ( 3 cột )

Bình luận về tài liệu giao-an-toan-6-3-cot

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP