MỘT SỐ BÀI TẬP ANCOL-ANDEHIT-AXIT

3 94 6
Đặng Thị Hoàng Yến

Đặng Thị Hoàng Yến

Tải lên: 11,504 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/3 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2013, 23:10

Một số Bài tập ancol - andehit - axit Gv: Trần Đức Ninh Cõu 1: C 4 H 9 OH cú s ng phõn ancol l A. 2. B. 3. C. 4. D. 5. Cõu 2: un ancol cú cụng thc CH 3 -CH(OH)-CH 2 -CH 3 vi H 2 SO 4 c 170 0 C, thu c sn phm chớnh cú CTCT nh sau A. CH 2 =C(CH 3 ) 2 . B. CH 3 -CH=CH-CH 3 . C. CH 2 =CH-CH 2 -CH 3 . D. CH 3 -CH 2 -O-CH 2 -CH 3 . Cõu 3: Cho mt ancol X tỏc dng vi CuO nung núng, thu c mt anehit no n chc, mch h. CTTQ ca ancol l A. C n H 2n+2 O. B. C n H 2n+1 OH. C. C n H 2n+1 CH 2 OH. D. C n H 2n-1 CH 2 OH. Cõu 4: Cụng thc tng quỏt ca ancol no, a chc, mch h l A. C n H 2n O a . B. C n H 2n+2-m (OH) m . C. C n H 2n-2 O a . D. C n H 2n+2 O m . Câu 5: Anken sau CH 3 -CH(CH 3 )-CH=CH 2 là sản phẩm loại nớc của ancol nào dới đây. A. 2-metylbutan-1-ol B. 2-metylbutan-2-ol C. 3-metylbutan-1-ol D. 2,2-đimetylpropan-1-ol Câu 6 : un mt hn hp hai ancol no n chc vi H 2 SO 4 14O o C thu c 10,8 gam nc v 36 gam hn hp ba ete cú s mol bng nhau. Gi s hiu sut phn ng t 100%. Hai ancol trờn cú th l: A. CH 3 OH v C 2 H 5 OH B. CH 3 OH v C 3 H 7 OH C.C 2 H 5 OH v C 3 H 7 OH D. C 2 H 5 OH v C 4 H 9 OH Cõu 7: un núng hn hp 2 ancol n chc A v B vi H 2 SO 4 m c nhiêt 140 o C, ta c hn hp 3 ete. t chỏy mt trong 3 ete thu c trờn thỡ thy to ra 13,2g CO 2 v 7,2g H 2 O. Vy hn hp 2 ru ban u l: A. CH 3 OH v C 2 H 5 OH. B. C 2 H 5 OH v C 3 H 7 OH. C. C 3 H 7 OH v C 4 H 9 OH. D. Tt c u sai. Cõu 8: un núng hn hp 2 ancol n chc A v B vi H 2 SO 4 m c nhiet 140 o C, ta c hn hp 3 ete. t chỏy 0,1 mol 1 trong 3 ete thu c trờn thỡ thy to ra s mol H 2 O - s mol CO 2 bng 0,4 mol Vy hn hp 2 ancol ban u l: A. CH 3 OH v C 3 H 5 OH. B. C 2 H 5 OH v C 2 H 3 OH. C. CH 3 OH v C 3 H 7 OH. D. Tt c u sai. Cõu 9: Hp cht hu c X ( phõn t cú vũng benzen) cú cụng thc phõn t l C 7 H 8 O 2 , tỏc dng c vi Na v vi NaOH . Bit rng khi cho X tỏc dng vi Na d, s mol H 2 thu c bng s mol X tham gia phn ng v X ch tỏc dng c vi NaOH theo t l s mol 1:1. Cụng thc cu to thu gn ca X l: A. C 6 H 5 CH(OH) 2 B. HOC 6 H 4 CH 2 OH C. CH 3 C 6 H 3 (OH) 2 D. CH 3 OC 6 H 4 OH Cõu 10 : Cho m gam mt ancol (ru) no, n chc X qua bỡnh ng CuO (d), nung núng. Sau khi phn ng hon ton, khi lng cht rn trong bỡnh gim 0,32 gam. Hn hp hi thu c cú t khi i vi hiro l 15,5. Giỏ tr ca m ? A. 0,92. B. 0,32. C. 0,64. D. 0,46. Cõu 11 : Oxi hoỏ 1,2 gam CH 3 OH bng CuO t 0 , sau mt thi gian thu c hh sn phm X (gm HCHO, H 2 O v CH 3 OH d). Cho ton b X tỏc dng vi lng d dd AgNO 3 /NH 3 , c 12,96 gam Ag. Hiu sut ca phn ng oxi hoỏ CH 3 OH l A. 76,6%. B. 80,0%. C. 65,5%. D. 70,4%. Cõu 12 : Cho 15,6 gam hn hp hai ancol (ru) n chc, k tip nhau trong dóy ng ng tỏc dng ht vi 9,2 gam Na, thu c 24,5 gam cht rn. Hai ancol ú l : A. C 3 H 5 OH v C 4 H 7 OH. B. C 2 H 5 OH v C 3 H 7 OH. C. C 3 H 7 OH v C 4 H 9 OH. D. CH 3 OH v C 2 H 5 OH Cõu 13: un 2 ancol n chc vi H 2 SO 4 c 140 0 C c hn hp 3 ete. Ly 0,72g mt trong 3 ete em t chỏy hũan ton thu c 1,76gam CO 2 v 0,72g H 2 O. Hai ancol ú l? A. CH 3 OH v C 2 H 5 OH B. C 2 H 5 OH, C 3 H 7 OH C. C 3 H 7 OH, C 4 H 9 OH D. C 2 H 3 OH, C 3 H 5 OH Cõu 14: Cho 15,4g hn hp gm ancol etylic v etilenglicol tỏc dng va vi Na thỡ thoỏt ra 4,48 lớt H 2 (ktc) v dung dch mui. Cụ cn dung dch mui ta thu c cht rn cú khi lng l? A. 22,2g B. 24,4g C. 15,2g D. 24,2g Cõu 15: Cho 1,97g fomalin (X) tỏc dng vi dd AgNO 3 /NH 3 to ra axit v 5,4g Ag. Tớnh C% ca dd X bit PƯ hon ton A 38,07 B 19,04 C 35,18 D 18,42 Cõu 16/ Cho 0,1 mol hn hp hai anehit n chc, k tip nhau trong dóy ng ng phn ng ht vi Ag 2 O trong dung dch NH 3 d, un núng, thu c 25,92g Ag. Cụng thc cu to ca hai anehit l A. HCHO v C 2 H 5 CHO. B. HCHO v CH 3 CHO. C. C 2 H 5 CHO v C 3 H 7 CHO. D. CH 3 CHO v C 2 H 5 CHO. Cõu 17/ Cho 14,6g hh 2 anehit no n chc ng liờn tip nhau t/d ht vi H 2 to ra 15,2g hh 2 ru. CT ca 2 anehit l A. HCHO, CH 3 CHO B. CH 3 CHO, C 2 H 5 CHO C. C 2 H 5 CHO, C 3 H 7 CHO D. C 3 H 7 CHO, C 4 H 9 CHO Cõu 18/ Cho 0,92 gam mt hn hp gm C 2 H 2 v CH 3 CHO tỏc dng va vi AgNO 3 trong dung dch NH 3 thu c 5,64 gam hn hp rn. Phn trm khi lng ca C 2 H 2 v CH 3 CHO tng ng l A. 28,26% v 71,74%. B. 26,74% v 73,26%. C. 25,73% v 74,27%. D. 27,95% v 72,05%. Cõu 19/ Oxi hoỏ 10,2g hn hp hai anehit no n chc liờn tip nhau trong dóy ng ng, ngi ta thu c hn hp hai axit c trung ho hon ton vi 200ml dung dch NaOH 1M. Cụng thc ca hai anehit l A. HCHO v CH 3 CHO B. HCHO v C 2 H 5 CHO C. C 2 H 5 CHO v C 3 H 7 CHO D. CH 3 CHO v C 2 H 5 CHO Cõu 20: Chia hn hp 2 anờhit no n chc thnh 2 phn bng nhau: - t chỏy hũan ton phn 1 thu c 0,54g H 2 O - Phn 2 cng H 2 (Ni, t 0 C) thu c hn hp A. Nu t chỏy hon ton A thỡ th tớch khớ CO 2 thu c ( ktc) l? A. 0,112 lớt B. 0,672lớt C. 1,68 lớt D. 2,24 lớt Cõu 21: Cho 0,1 mol anehit X tỏc dng vi lng d AgNO 3 (hoc Ag 2 O) trong dung dch NH 3 , un núng thu c 43,2g Ag. Hidro húa X thu c Y, bit 0,1 mol Y phn ng va vi 4,6g Na. CTCT thu gn ca X l? A. CH 3 CHO B. OHC-CHO C. HCHO D. CH 3 CH(OH)CHO Cõu 22: Cho 2,9g mt anờhit phn ng phn ton vi lng d AgNO 3 /NH 3 thu c 21,6g Ag. CTCT thu gn ca anờhit l? A. CH 3 CHO B. HCHO C. CH 2 =CHCHO D. OHC-CHO Cõu 23/ Cho s chuyn hoỏ sau: C 2 H 6 asCl , 2 A + o tNaOH , B + o tCuO, C Vy C l cht no sau õy ? A. Ru etylic B. Anehit axetic C. Anehit fomic D. Ru metylic Cõu 24/ Cho s chuyn hoỏ sau: A + o tHgSOOH ,/ 42 B + o tNiH ,/ 2 C Vy A, B, C ln lt l A. C 2 H 4 , C 2 H 5 OH, CH 3 CHO B. C 2 H 2 ,C 2 H 5 OH,CH 3 CHO C. C 2 H 2 , CH 3 CHO, C 2 H 5 OH D. C 2 H 5 OHáCH 3 CHO, C 2 H 2 Cõu 25/ Cho 6,6g mt anehit X n chc, mch h phn ng vi lng d Ag 2 O/NH 3 un núng. Lng Ag sinh ra cho tỏc dng vi HNO 3 loóng, thoỏt ra 2,24(l) khớ NO duy nht(ktc). Cụng thc thu gn ca X l A. CH 2 =CHCHO B. CH 3 CHO C. HCHO D CH 3 CH 2 CHO Cõu26 / t chỏy hon ton a mol mt anehit X (mch h) to ra b mol CO 2 v c mol H 2 O (bit b = a + c). Trong phn ng trỏng gng, mt phõn t X ch cho 2 electron. X thuc dóy ng ng anehit A. no, n chc. B. khụng no cú hai ni ụi, n chc. C. khụng no cú mt ni ụi, n chc. D. no, hai chc. Cõu 27/ Anehit benzoic cú cụng thc cu to thu gon l A. C 6 H 5 CHO B. C 6 H 5 CH 2 =CH-CHO C. (CHO) 2 D. C 6 H 4 (CHO) 2 Cõu 28/ Dóy gm cỏc cht u tỏc dng vi AgNO 3 (hoc Ag 2 O) trong dung dch NH 3 , l: a) adh axetic, butin-1, etilen. b) adh axetic, axetilen, butin-2. c) axit fomic, vinylaxetilen, propin. d) adh fomic, axetilen, etilen. Câu 29 . Cỏc hp cht CH 3 COOH (1), C 2 H 5 OH(2) v C 6 H 5 OH (3) xp th t tng tớnh tớnh axit dóy no l ỳng? A. (2)< (1)<(3) B. (3)< (1)<(2) C. (1)< (3)<(2) D.(2)< (3)<(1) Câu 30 . Axit fomic cú th tỏc dng vi tt c cỏc cht no trong dóy sau? A. Mg, Cu, dd NH 3 , NaHCO 3 B. Mg, Ag, CH 3 OH/ H 2 SO 4 c, núng C. Mg, dd NH 3 , NaHCO 3 D. Mg, dd NH 3 , dd NaCl Câu 31 . Axit acrylic cú th tỏc dng vi tt c cỏc cht no sau õy? A. Na, Cu, Br 2 , dd NH 3 , dd NaHCO 3 , CH 3 OH (H 2 SO 4 c) B. Mg, H 2 , Br 2 , dd NH 3 , dd NaHCO 3 , CH 3 OH (H 2 SO 4 c) C. Ca, H 2 , Cl 2 , dd NH 3 , dd NaCl, CH 3 OH (H 2 SO 4 c) D. Ba, H 2 , Br 2 , dd NH 3 , dd NaHSO 4 , CH 3 OH (H 2 SO 4 c) Câu 32 . Hai cht hu c X v Y cú cựng cụng thc C 3 H 4 O 2 . X tỏc dng vi Na 2 CO 3 v ru etylic v tham gia phn ng trựng hp. Y phn ng vi dung dch KOH, khụng c vi Kali. X v Y ln lt cú cụng thc cu to l: A. C 2 H 5 COOH v CH 3 COOH B. HCOOH v CH 2 =CH COO-CH 3 C. CH 2 =CH- COO-CH 3 v CH 3 -COO-CH=CH 2 D. CH 2 =CH- COOH v HCOO- CH=CH 2 Câu 33 . Khi cho axit axetic tỏc dng vi cỏc cht sau, phn ng no xy ra?(1) KOH. (2)Mg. (3) Cu (4) CuO(5) Na 2 CO 3 (6) Na 2 SO 4 (7) HCl (8) C 2 H 5 OH (9) AgNO 3 /NH 3 (10) Cu(OH) 2 A. (1), (4), (5), (6), (10) B. (1), (2), (4), (5), (6), (8) C. (1), (2), (4), (5), (8), (10) D.(1), (2), (5), (9). Câu 34 . Trung ho 9 gam mt axit no, n chc bng mt lng va NaOH thu c 12,3 gam mui. Axit ú l: A. HCOOH B. CH 3 COOH C. C 2 H 5 COOH D. C 3 H 7 COOH Câu 35 .Cho a gam hn hp HCOOH v C 2 H 5 OH tỏc dng ht vi Na thu c 1,68 lớt khia H 2 (ktc). Giỏ tr a l: A. 4,6g B. 5,5g C. 6,9g D. 7,2g Câu 36 . A, B l 2 axit no n chc, mch h, k tip tip nhau trong dóy ng ng. Cho hn hp gm 4,6 gam A v 6 gam B tỏc dng ht vi Na thu c 2,24 lớt H 2 lớt (ktc). Cụng thc phõn t A v B ln lt l: A. HCOOH v CH 3 COOH. B. CH 3 COOH v C 2 H 5 COOHC. C 2 H 5 COOH v C 4 H 9 COOH D. C 3 H 7 COOH v C 4 H 9 COOH Câu 37. Số đồng phân axit cacboxylic, mạch hở của C 4 H 6 O 2 ( kể cả đồng phân hình học) là: A. 2 B. 3 C. 4 D .5 Câu 38. Trung hoà 0,1 mol một ax hữu cơ X cần 100 ml dd NaOH 1M, thu đợc dd chứa 9,4 gam 1 muối của axit hữu cơ. X là: A. axit acrylic B. axit crotonic C. axit axetic D. axit metacrylic Câu 39. 3,15 gam một hh gồm axit axetic, axit acrylic, axit propionic vừa đủ để làm mất màu hoàn toàn dd chứa 3,2 gam Br 2 . Để trung hoà htoàn 3,15 gam cũng hh trên cần 90 ml dd NaOH 0,5M. Thành phần % khối lợng từng axit trong hh lần lợt là: A. 25,00%; 25,00%; 50,00% B. 19,04%; 35,24%; 45,72% C. 19,05%; 45,71%; 35,24% D. 45,71%; 35,25%; 19,04% Câu 40 Số đồng phân axit của C 5 H 10 O 2 là A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 Câu 41. Đốt cháy htoàn 1,2 gam một axit cacboxylic X thu đợc 0,896 lít khi CO 2 (đktc) và 0,72 gam H 2 O. Tên goi của X là: A. axit fomic B. axit propionic C. axit axetic D. axit n-butiric Câu 42. Oxi hoá 10,2 gam hổn hợp hai anđehit kế tiếp nhau trong dãy đồng đẵng, ngời ta thu đợc hổn hợp hai axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở. Để trung hoà hổn hợp axit này cần dùng 200 ml dd NaOH 1M. Công thức của hai anđehit là: A. HCHO và CH 3 CHO B. CH 3 CHO và C 2 H 5 CHO C. C 2 H 5 CHO và C 3 H 7 CHO D. C 3 H 7 CHO và C 4 H 9 CHO Câu 43. Thêm 26,4 gam một axit cacboxylic X mạch thẳng thuộc dãy đồng đẵng của axit axetic vào 150 gam dd axit axetic 6,0%. Để trung hoà hổn hợp thu đợc cần 300 ml dd KOH 1,5M. CTCT của X là: A. HCOOH B. CH 3 CH 2 COOH C. (CH 3 ) 2 CHCOOH D. CH 3 CH 2 CH 2 COOH Câu 45 Khối lợng axit axetic chứa trong giấm ăn thu đợc khi lên men 100 ml rợu 8 o thành giấm ăn là: ( biết khối lợng riêng của rợu etylic là 0,8g/ml và hiệu suất của phản ứng là 80%). A. 8,3478 gam B. 6,7783 gam C. 6,6783 gam D. 8,4378 gam Câu 46. Cho 90 gam CH 3 COOH tác dụng với 69 gam C 2 H 5 OH ( H 2 SO 4 đặc xúc tác). Khi phản ứng đạt đến trạng thái cân bằng thì 66% lợng axit đã chuyển hoá thành este. Khối lợng este sinh ra là: A. 174,2 gam B. 87,12 gam C. 147,2 gam D. 78,1 gam . Một số Bài tập ancol - andehit - axit Gv: Trần Đức Ninh Cõu 1: C 4 H 9 OH cú s ng. COOH Câu 37. Số đồng phân axit cacboxylic, mạch hở của C 4 H 6 O 2 ( kể cả đồng phân hình học) là: A. 2 B. 3 C. 4 D .5 Câu 38. Trung hoà 0,1 mol một ax hữu
- Xem thêm -

Xem thêm: MỘT SỐ BÀI TẬP ANCOL-ANDEHIT-AXIT, MỘT SỐ BÀI TẬP ANCOL-ANDEHIT-AXIT, MỘT SỐ BÀI TẬP ANCOL-ANDEHIT-AXIT

Bình luận về tài liệu mot-so-bai-tap-ancol-andehit-axit

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP