TN muoi cacbonat cua kim loai kiem

2 123 0
Felix Bloch

Felix Bloch

Tải lên: 11,535 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/2 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2013, 19:10

Bài tập về CO 2 (SO 2 ) tác dụng với dung dịch kiềm- muối cacbonat Câu 1. Cho a mol CO 2 hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch chứa 2a mol NaOH. Dung dịch thu đợc có giá trị pH là bao nhiêu? A. Không xác định B. > 7 C. < 7 D. = 7 Câu 2. Trong phản ứng: CO 3 2- + H 2 O ơ HCO - 3 + OH - . Vai trò của CO 3 2- là A. axit và H 2 O là bazơ B. bazơ và H 2 O là axit C. lỡng tính và H 2 O là trung tính D. chất oxi hoá và H 2 O là chất khử Câu 3. Phản ứng nào dới đây đồng thời giải thích sự hình thành thạch nhũ trong hang động và sự xâm nhập thực của nớc ma với đá vôi? A. CaCO 3 + H 2 O + CO 2 Ca (HCO 3 ) 2 B. Ca(HCO 3 ) 2 CaCO 3 + H 2 O + CO 2 C. CaCO 3 + 2HCl CaCl 2 + H 2 O + CO 2 D. CaCO 3 t CaO + CO 2 Câu 4: Cho từ từ dung dịch HCl cho đến d vào dung dịch Na 2 CO 3 . Hiện tợng xảy ra là A. lập tức có khí thoát ra. B. không có hiện tợng gì. C.đầu tiên không có hiện tợng gì sau sau mới có khí bay ra. D. có kết tủa trắng xuất hiện. Câu5: Cho 5,6 lit khí CO 2 ở đktc vào 300 ml dung dịch NaOH 1M sau phản ứng thu đợc dung dịch A. Trong dung dịch chứa những chất gì? A. NaOH, Na 2 CO 3 B. Na 2 CO 3 C. Na 2 CO 3 , NaHCO 3 D. NaHCO 3 Câu 6: Thể tích dung dịch NaOH 2M tối thiểu để hấp thụ hết 6,72 lít SO 2 (đktc) là A. 150 ml. B. 300 ml. C. 250 ml. D. 450 ml. Câu 7: Hấp thụ hoàn toàn 12,8g SO 2 và 250ml dung dịch NaOH 1M. Khối lợng muối tạo thành là: A. 15,6g và 5,3g B. 18g và 6,3g C. 15,6g và 6,3g. D. 16,5 g và 5,3 g Câu8: Nung hoàn toàn 30 gam đá vôi sau đó dẫn khí thu đợc vào 500 ml dung dịch NaOH 1,5M thu đợc dung dịch X. a) Trong dung dịch X chứa những chất gì ? A. Na 2 CO 3 , NaHCO 3 B. NaOH, Na 2 CO 3 C. Na 2 CO 3 D. NaHCO 3 b) Tổng khối lợng các chất tan có trong dung dịch X sau phản ứng là: A. 21,8 gam B. 37,8 gam C. 41,8 gam D. 51,8 gam Câu9: Cho 5,6 lit khí SO 2 (ở đktc) vào 300 ml dung dịch NaOH 1M sau phản ứng thu đợc dung dịch A. Tổng khối lợng muối thu đợc trong dung dịch A là ( Na = 23, S = 32, O = 16, H = 1) A. 27,1 gam. B. 46,4 gam. C. 21,7 gam. D. 44,6 gam. Câu 10: Cho 12,8g đồng tác dụng với H 2 SO 4 đặc, nóng d, khí sinh ra cho vào 200ml dung dịch NaOH 2M. Hỏi muối nào đợc tạo thành và khối lợng là bao nhiêu? A. Na 2 SO 3 và 24,2g B. Na 2 SO 3 và 25,2g. C. NaHSO 3 15g và Na 2 SO 3 26,2g D. Na 2 SO 3 và 23,2g Câu 11: Dẫn 8,96 lít CO 2 (đktc) vào 200 ml dd Ca(OH) 2 1,5M. Khối lợng kết tủa là: A. 10 gam B. 20 gam C. 30 gam D. 40 gam. Câu 12: Cho 2,24 lit khí CO 2 ở đktc vào 20 lit dung dịch Ca(OH) 2 ta thu đợc 6 gam kết tủa. Nồng độ mol/lit của dung dịch Ca(OH) 2 là giá trị nào sau đây: A. 0,002M B. 0,0035M C. 0,004M D. 0,0045M Câu 13: Hấp thụ hoàn toàn 2,688 lít khí CO 2 ở đktc vào 2,5 lit dung dịch Ba(OH) 2 nồng độ a mol/lit thu đợc 15,76 gam kết tủa . Giá trị của a là A. 0,048 B. 0,032 C. 0,04 D. 0,06 Câu 14: Cho V lít khí CO 2 (đktc) hấp thụ hoàn toàn bởi 2,0 lít dung dịch Ba(OH) 2 0,015M thu đợc 1,97g BaCO 3 kết tủa. V có giá trị là: A) 0,224 lít B) 1,12 lít C) 0,448 lít D) 0,244 lit hay 1,12 lít. Câu 15: Cho V lit khí CO 2 ở đktc hấp thụ hoàn toàn bởi 2 lit dung dịch Ba(OH) 2 0,0225M thấy có 2,955 gam kết tủa. Thể tích V có giá trị nào trong số các giá trị sau đây: A. 0,336 lit hay 1,68 lit B. 0,168 lit hay 0,84 lit C. 0,436 lit hay 1,68 lit D. 0,336 lit hay 2,68 lit Câu 16: Dẫn 6,72 lít CO 2 (đktc) vào 500 ml dung dịch Ca(OH) 2 , sau phản ứng hoàn toàn thu đợc 10 gam kết tủa. Nồng độ mol/ lít của Ca(OH) 2 là:A. 0,4M B. 0,3M C. 0,2M D. 0,4M hoặc 0,2M Câu 17. Thổi Vlit (đktc) khí CO 2 vào 300ml dung dịch Ca (OH) 2 0,02M thì thu đợc 0,2 gam kết tủa. Giá trị của V là: A. 44,8 ml hoặc 89,6ml B. 224ml C. 44,8ml hoặc 224ml D. 44,8ml Câu 18. Dẫn V lít (đktc) khí CO 2 qua 100ml dung dịch Ca(OH) 2 1 M thu đợc 6gam kết tủa. Lọc bỏ kết tủa, lấy dung dich nớc lọc đun nóng lại thu đợc kết tủa nữa. V bằng bao nhiêu? A. 3,136lit B. 1,344lit C. 1,344 lit D. 3,360 lit hoặc 1,120 lit Câu 19. Thổi khí CO 2 vào dung dịch chứa 0,02 mol Ba (OH) 2 . Giá trị khối lợng kết tủa biến thiên trong khoảng nào khi CO 2 biến thiên trong khoảng từ 0,005mol đến 0,024 mol? A. 0gam đến 3,94 gam B. 0 gam đến 0,985 gam C. 0,985 gam đến 3,94 gam D. 0,985gam đến 3,152 gam Câu 20. Sục 2,24 lit CO 2 (đktc) vào 100ml dd Ca (OH) 2 0,5M và KOH 2M. Khối lợng kết tủa thu đợc sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn là bao nhiêu gam? A. 500gam B. 30,0gam C. 10,0gam D. 0,00gam Câu 21. Cho 100 gam CaCO 3 tác dụng với axit HCl d. Khí thoát ra đợc hấp thụ bằng 200gam dung dịch NaOH 30%. Khối lợng muối natri trong dung dịch thu đợc là bao nhiêu gam? A. 10,6 gam Na 2 CO 3 B. 53 gam Na 2 CO 3 và 42 gam NaHCO 3 C. 16,8 gam NaHCO 3 D. 79,5 gam Na 2 CO 3 và 21 gam NaHCO 3 Câu 22. Tính khối lợng kết tủa tạo thành khi trộn lẫn dung dịch chứa 0,0075 mol NaHCO 3 với dung dịch chứa 0,01 mol Ba (OH) 2 A. 0,73875 gam B. 1,47750gam C. 1,97000 gam D. 2,95500gam Câu 23: Hoà tan 9, 875 gam một muói hiđrocacbonat (muối m) vào nớc và cho tác dụng với dung dịch H 2 SO 4 vừa đủ, cô cạn dung dịch đợc 8, 25 gam một muối sunfat trung hoà khan. Công thức phân tử X là: A. Ca(HCO 3 ) 2 B. KHCO 3 C NH 4 HC O 3 D. Mg(HC O 3 ) 2 Câu 24: Cho 55 gam hỗn hợp 2 muối Na 2 SO 3 và Na 2 CO 3 tác dụng hết với H 2 SO 4 loãng thu đợc hỗn hợp khí A có tỷ khối hơi đối với hiđro là 24. % khối lợng mỗi muối trong hỗn hợp đầu là. A. 22,9% ; 77,1% B. 22,7% ; 77,3% C. 27,1% ; 72,9% D. 29,7% ; 70,3% Câu 25. Khi nung đến hoàn toàn 20 gam quặng đôlômit CaCO 3 . MgCO 3 thoát ra 5,6 lit khí (ở 0 0 C và 0,8atm). Hàm lợng %CaCO 3 . MgCO 3 trong quặng là A. 80 B. 75 C. 85 D. 92 Câu 26. Nung nóng 100 gam hỗn hợp gầm Na 2 CO 3 và NaHCO 3 cho đến khối lợng không đổi còn lại 69 gam chất rắn. Thành phần % khối lợng mỗi chất trong hỗn hợp đầu là. A. 63% và 37% B. 84% và 16% C. 42% và 58% D. 21% và 79% Câu 27: Nung 13,4 gam hỗn hợp 2 muối cacbonat của 2 kim loại hoá trị 2, thu đợc 6,8 gam chất rắn và khí X . L- ợng khí X sinh ra cho hấp thụ vào 75 ml dung dịch NaOH 1M, khối lợng muối khan thu đợc sau phản ứng là. A. 5,8 gam B. 6,5 gam C. 4,2 gam D. 6,3 gam Câu 28: Hoà tan hoàn toàn 1,08g kim loại M trong H 2 SO 4 đặc nóng, lợng khí thoát ra đợc hấp thụ hoàn toàn bởi 45ml dung dịch NaOH 0,2M thấy tạo ra 0,608g muối. Kim loại M là; A. Zn B. Cu C. Fe D. Ag Câu 29: Cho 18,4 gam muối cacbonat của 2 kim loại hoá trị II vào dung dịch HCl có d, sau phản ứng thu đợc 4,48 lít khí ở đktc. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu đợc số gam muối khan là ( cho Cl= 35,5; C=12; O=16) A. 20,6 gam. B. 24,2 gam. C. 9,6 gam. D. 33 gam. Câu 30: Cho 115g hỗn hợp gồm ACO 3 , B 2 CO 3 , R 2 CO 3 tác dụng hết với dung dịch HCl thấy thoát ra 0,448 lít CO 2 (đktc). Khối lợng muối clorua tạo ra trong dung dịch là: A. 115,22g B. 151,22g C. 116,22g D. 161,22g. Câu 31. Cho 6 lít hỗn hợp CO 2 và N 2 (đktc) đi qua dung dịch KOH tạo ra 2,07 gam K 2 CO 3 và 6 gam KHCO 3 . Thành phần % thể tích của CO 2 trong hỗn hợp là A. 42% B. 56% C. 28% D. 50% Câu 32. Thêm từ từ từng giọt dung dịch chứa 0,05mol HCl vào dung dịch chứa 0,06 mol Na 2 CO 3 . Thể tích khí CO 2 (đktc) thu đợc bằng bao nhiêu lit? A. 0,000 lit C. 1,120 lit B. 0,560 lit D. 1,344lit Câu 33: Cho từ từ cho đến hết 100 ml dung dịch HCl 2 M vào 100 ml dung dịch Na 2 CO 3 1,5 M, sau phản ứng thu đợc V lít khí ở đktc. Giá trị của V là A.2,24 B. 1,68 C. 1,12 D. 0 Câu 34: Cho từ từ cho đến hết dung dịch A chứa 0,5 mol HCl vào dung dịch B có chứa 0,2 mol Na 2 CO 3 và 0,3 mol NaHCO 3 . Thể tích khí bay ra ở đktc là A. 6,72 lít. B. 8 lít. C. 5,6 lít. D. 8,96 lít. Câu 35. Trộn 150ml dd Na 2 CO 3 1M và K 2 CO 3 0,5M với 250ml dd HCl 2M thì thể tích khí CO 2 sinh ra ở đktc là bao nhiêu lít? A. 2,52 lít B. 5,04 lít C. 3,36 lít D. 5,60 lít . 16% C. 42% và 58% D. 21% và 79% Câu 27: Nung 13,4 gam hỗn hợp 2 muối cacbonat của 2 kim loại hoá trị 2, thu đợc 6,8 gam chất rắn và khí X . L- ợng khí X. toàn 1,08g kim loại M trong H 2 SO 4 đặc nóng, lợng khí thoát ra đợc hấp thụ hoàn toàn bởi 45ml dung dịch NaOH 0,2M thấy tạo ra 0,608g muối. Kim loại M
- Xem thêm -

Xem thêm: TN muoi cacbonat cua kim loai kiem, TN muoi cacbonat cua kim loai kiem, TN muoi cacbonat cua kim loai kiem

Bình luận về tài liệu tn-muoi-cacbonat-cua-kim-loai-kiem

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP