LUYEN TU VA CAU LOP 3 CA NAM

58 800 7
  • Loading ...
1/58 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2013, 18:10

. bài tập 1 của tiết Luyện từ và câu tu n 3. - Thu và kiểm tra vở của 3 đến 5 HS viết bài tập 3, tiết Luyện từ và câu tu n 3. - Nhận xét và cho điểm HS. 2 làm bài. - Chữa bài và cho điểm HS. Bài 3 - Gọi1 HS đọc đề bài 3. - Gọi 2 đến 3 HS đặt câu theo mẫu Ai là gì? nói về Tu n trong truyện Chiếc áo len. - Nhận
- Xem thêm -

Xem thêm: LUYEN TU VA CAU LOP 3 CA NAM, LUYEN TU VA CAU LOP 3 CA NAM, LUYEN TU VA CAU LOP 3 CA NAM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn