phong trao Tây Son ( tiet 54)

21 142 1 Gửi tin nhắn cho Nicolas Léonard Sadi Carno
Nicolas Léonard Sadi Carno

Nicolas Léonard Sadi Carno

Tải lên: 11,616 tài liệu

  • Loading...
1/21 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2013, 18:10

* Lựa chọn đáp án đúng cho câu hỏi sau đây: B. phong trào Tây Sơn lấy ruộng đất của địa chủ chia cho nông dân Nhân dân khắp nơi hăng hái hưởng ứng phong trào Tây Sơn vì: A. phong trào Tây Sơn chống lại chính quyền họ Nguyễn, lấy của nhà giàu chia cho người nghèo. C. phong trào Tây Sơn nhằm củng cố chính quyền họ Nguyễn D. phong trào Tây Sơn lấy ruộng đất công chia cho nông dân II. Tây sơn lật đổ chính quyền họ nguyễn và đánh tan quân xâm lược xiêm Bài 25 - Tiết 54 - Tháng 9.1773: Hạ thành Quy Nhơn. 1. Lật đổ chính quyền họ Nguyễn. Lược đồ tây sơn khởi nghĩa chống các thế lực phong kiến và chống quân xâm lược nước ngoài. Quy nhơn - Tháng 9.1773: Hạ thành Quy Nhơn. 1. Lật đổ chính quyền họ Nguyễn. - Giữa năm 1774: Kiểm soát từ Quảng Nam đến Bình Thuận. Quảng nam Bình thuận Lược đồ tây sơn khởi nghĩa chống các thế lực phong kiến và chống quân xâm lược nước ngoài. Lược đồ tây sơn khởi nghĩa chống các thế lực phong kiến và chống quân xâm lược nước ngoài. - ở phía Bắc có quân Trịnh, phía Nam có quân Nguyễn đều là các lực lượng thù địch. - Thế và lực quân Trịnh còn mạnh. - Nếu đánh nhà Nguyễn, nghĩa quân sẽ có sự hậu thuẫn lớn của nhân dân Đàng Trong. Vì sao Nguyễn Nhạc quyết định tạm hoà với quân Trịnh? Em có nhận xét gì về kế sách này? - Năm 1777: Lật đổ chính quyền họ Nguyễn. - Tháng 9.1773: Hạ thành Quy Nhơn. 1. Lật đổ chính quyền họ Nguyễn. - Giữa năm 1774: Kiểm soát từ Quảng Nam đến Bình Thuận. trao đổi trong nhóm 2. Chiến thắng Rạch Gầm Xoài Mút (1785). a. Nguyên nhân: b. Diễn biến. - Giữa năm 1784: Quân Xiêm xâm lược nước ta. Nguyễn ánh cầu cứu quân Xiêm. Lược đồ quân xiêm xâm lược nước ta 2. Chiến thắng Rạch Gầm Xoài Mút (1785). a. Nguyên nhân. b. Diễn biến. - Giữa năm 1784: Quân Xiêm xâm lược nước ta. - Tháng 1.1785: Nguyễn Huệ tiến quân vào Gia Định Lược đồ chiến thắng rạch gầm-xoài mút Lược đồ quân xiêm xâm lược nước ta Ngµy 19. 1.1785: TrËn R¹ch GÇm Xoµi Mót.– S ô n g t i ề n C ồ n B à K i ề u C ồ n B à K i ề u C ồ n C ồ n B ố n T h ô n B ố n T h ô n C ù l a o C ù l a o T h ớ i S ơ n T h ớ i S ơ n T h ớ i T h ạ c h T h ớ i T h ạ c h R ạ c h C h à L à R ạ c h G ầ m R ạ c h X o à i M ú t ( X o à i H ộ t ) Chợ giưa B i n h đ ứ c M ĩ t h o K i m s ơ n . đây: B. phong trào Tây Sơn lấy ruộng đất của địa chủ chia cho nông dân Nhân dân khắp nơi hăng hái hưởng ứng phong trào Tây Sơn vì: A. phong trào Tây Sơn. người nghèo. C. phong trào Tây Sơn nhằm củng cố chính quyền họ Nguyễn D. phong trào Tây Sơn lấy ruộng đất công chia cho nông dân II. Tây sơn lật đổ chính
- Xem thêm -

Xem thêm: phong trao Tây Son ( tiet 54), phong trao Tây Son ( tiet 54), phong trao Tây Son ( tiet 54)

Bình luận về tài liệu phong-trao-tay-son-tiet-54

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP