Ứng dụng CNTT trong giảng dạy môn Ngữ Văn lớp 8 - GV: Nguyễn Thị Ngà

23 271 6 Gửi tin nhắn cho Luis Alvarez
Luis Alvarez

Luis Alvarez

Tải lên: 11,354 tài liệu

  • Loading...
1/23 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2013, 16:10

ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy phân môn Văn học lớp 8 PHềNG GIO DC V O TO ễNG TRIU TRNG THCS NGUYN C CNH ----- ----- SNG KIN KINH NGHIM ng dng cụng ngh thụng tin trong ging dy mụn ng vn lp 8 THCS Tỏc gi: Nguyn Th Ng T: Vn-S-Ngoi ng NM HC 2008-2009 Nguyễn Thị Ngà Trờng THCS Nguyễn Đức Cảnh 1 ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy phân môn Văn học lớp 8 I. PHN M U: I.1.L DO CHN TI: Chỳng ta ang sng trong nhng nm u ca th k XXI- Giai on phỏt trin vt bc ca khoa hc cụng ngh núi chung v s bựng n ca cụng ngh thụng tin núi riờng. Tt c ó v ang tỏc ng mnh m vo s phỏt trin ca cỏc ngnh trong i sng xó hi. Trong bi cnh ú giỏo dc ph thụng cng ó ỏp ng c phn no nhng ũi hi cp thit ca s nghip cụng nghip húa, hin i húa t nc, ú l: ng dng cụng ngh thụng tin v cỏc trang thit b dy hc hin i vo vic i mi phng phỏp dy hc nhm phỏt huy mnh m t duy sỏng to, k nng thc hnh, to hng thỳ hc tp cho hc sinh nõng cao cht lng gi hc. L giỏo viờn ging dy nhiu nm tụi nhn thy, nhng nm gn õy Cụng ngh thụng tin cú tỏc ng mnh m, h tr c lc vo vic i mi phng phỏp dy hc hu ht cỏc trng ph thụng, cỏc b mụn khoa hc t nhiờn, khoa hc xó hi. c bit nm hc 2008-2009 ton ngnh tp trung thc hin cú hiu qu nhng nhim v ca b Giỏo dc v o trong ú nhim v trng tõm l: tớch cc ng dng cụng ngh thụng tin phc v cụng tỏc dy hc v qun lý giỏo dc. Mụn Ng vn cng nh cỏc mụn hc khỏc, mun t c hiu qu cao v ỏp ng c nhng ũi hi cp thit ca xó hi thỡ phi ng dng Cụng ngh thụng tin v cỏc trang thit b hin i vo cỏc gi dy bi Cụng ngh thụng tin cú tớnh u vit v li ớch vt tri so vi cỏc phng tin dy hc hin i khỏc (nú l thnh tu cú tớnh t phỏ ca loi ngi, l cụng c vụ cựng hiu qu cho vic khai thỏc t liu phc v cho bi ging). c bit s dng Giỏo ỏn in t trong ging dy mụn Ng vn l bc ci tin ln giỳp giỏo viờn mang li cho hc sinh nhiu thụng tin h tr cho bi ging cỏc em d dng phỏt huy s sỏng to ca mỡnh trong khỏm phỏ, tỡm hiu v cm th v giỏ tr ca tỏc phm vn hc, t ú cỏc em cú kh nng vn dng kin thc ó hc vo thc t cuc sng mt cỏch linh hot. ú l iu m mi giỏo viờn ging dy Ng vn c bit quan tõm, ng thi cng l mc tiờu, yờu cu ca t nc trong giai on mi. Th nhng khu vc Mo Khờ- ụng Triu hin nay ,ni cú nn cụng nghip phỏt trin mnh m, khoa hc cụng ngh phỏt trin nhanh, trỡnh dõn Nguyễn Thị Ngà Trờng THCS Nguyễn Đức Cảnh 2 ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy phân môn Văn học lớp 8 trớ ngy mt tin b, thỡ hc sinh cng ln li cng ngi hc vn, khụng yờu thớch mụn Ng vn. Thc t cho thy, v nh cỏc em rt ớt u t thi gian nghiờn cu hc hi, tỡm tũi kin thc Vn hc ,trờn lp cỏc em thng ngi phỏt biu, ớt sỏng to: tc l kh nng c lp sỏng to v cm th Vn hc ca cỏc em rt hn ch. ỏp ng kp thi ũi hi v i mi phng phỏp dy hc núi chung, phng phỏp dy Ng vn Trung hc c s núi riờng v phự hp tỡnh hỡnh xó hi cng nh phự hp vi thc tin a phng , nhm nõng cao hiu xut mt gi lờn lp, tụi ó xõy dng v nghiờn cu ti: ng dng cụng ngh thụng tin trong ging dy phõn mụn Vn hc lp 8. I.2:MC CH NGHIấN CU TI: Nm hc 2008-2009 mụn Ng vn lp 8 cng nh cỏc mụn hc khỏc trong nh trng ph thụng, u thu c nhng thnh qu ỏng k sau nhng nm thay sỏch v i mi phng phỏp dy hc nhng vn cũn khụng ớt nhng hn ch. Vy lm th no khc phc nhng hn ch trong phng phỏp ging dy mụn Ng vn núi chung v phõn mụn Vn hc núi riờng, to hiu qu cao trong mi gi dy, tụi ó nghiờn cu v thc hin ti: ng dng cụng ngh thụng tin trong ging dy phõn mụn Vn hc lp 8. ti tụi nghiờn cu da trờn c s nhim v nm hc 2008-2009 ca b Giỏo dc-o to,ca s Giỏo dc Qung Ninh v s ch o ca phũng Giỏo dc-o to huyn ụng Triu, ca trng THCS Nguyn c Cnh. Mc ớch ti tụi nghiờn cu l phỏt huy tớnh tớch cc, ch ng ,sỏng to v nng lc cm th Vn hc ca hc sinh, di s hng dn ca thy, vi s h tr ca Cụng ngh thụng tin, hc sinh d dng tỡm hiu, khỏm phỏ kin thc c bn, khỏi quỏt v cm th giỏ tr ni dung- ngh thut ca tỏc phm Vn hc, d dng so sỏnh liờn h vi thc ti, t ú cỏc em cú nhn thc ỳng n v cuc sng v v p tõm hn con ngi, cỏc em t bi dng tỡnh cm ca mỡnh, gúp phn to nờn mi quan h tt p gia con ngi vi con ngi trong xó hi. I.3.THI GIAN- A IM: * Thi gian nghiờn cu: mt nm hc (2008-2009) * i tng v a im nghiờn cu: Hc sinh lp 8A Trng THCS Nguyn c Cnh. Nguyễn Thị Ngà Trờng THCS Nguyễn Đức Cảnh 3 ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy phân môn Văn học lớp 8 I.4. ểNG GểP V L LUN- THC TIN: * V lớ lun: Mụn Ng vn vi nhim v c bit quan trng l cung cp phng tin hc sinh cú kh nng hc tt cỏc mụn hc khỏc, ng thi bi dng t tng tỡnh cm cho cỏc em. Vỡ vy ti nghiờn cu ca tụi: ng dng Cụng ngh thụng tin trong ging dy phõn mụn Ng vn lp 8khụng ch gúp phn lm cho bi ging Vn hc hay hn, sinh ng hn, ton din hn, phỏt huy kh nng t duy sỏng to ca hc sinh trong quỏ trỡnh khỏm phỏ tỡm hiu giỏ tr ni dung- ngh thut ca tỏc phm nhanh hn; hc sinh bit hng ti t tng tỡnh cm cao p,cú nng lc cm th giỏ tr chõn- thin- m m ti nghiờn cu trờn cũn gúp phn ỏp ng c phn no yờu cu cp thit v i mi phng phỏp dy hc theo tinh thn ca ngh quyt TW2 khúa VIII ó ra (khc phc li truyn th mt chiu, .tng bc ỏp dng cỏc phng tin hin i vo quỏ trỡnh dy hc), c bit: ti nghiờn cu trờn ó gúp phn lm sỏng rừ hiu qu vic ng dng Cụng ngh thụng tinvo i mi phng phỏp dy hc theo quan im ch o thc hin nhim v nm hc ca b Giỏo dc v o to nm hc 2008-2009. * V thc tin: Hin nay, khu vc Mo Khờ- ụng Triu l mt trung tõm cụng nghip ln, trỡnh dõn trớ ngy cng cao, hu ht cỏc gia ỡnh v hc sinh u ó tip cn vi Cụng ngh thụng tin. Do ú vic nghiờn cu v s dng ti ng dng Cụng ngh thụng tin trong ging dy phõn mụn Ng vn lp 8 l phự hp vi thc tin a phng. õy l c mt quỏ trỡnh u t ton tõm ton lc la chn, thit k v ging dy cỏc bi ging bng Giỏo ỏn in t cú tỏc dng lm cho gi Vn hc thờm sinh ng, hp dn, giỳp hc sinh yờu thớch, say mờ hc tp nghiờn cu, nõng cao kin thc Vn hc c trong chng trỡnh sỏch giỏo khoa v m rng kin thc qua h thng thụng tin. Nh vy ti nghiờn cu ca tụi khụng ch ỏp ng c nguyn vng ca nhõn dõn v mc tiờu giỏo dc a phng m cũn gúp phn thỳc y phong tro ng dng Cụng ngh thụng tin trong ging dy trng THCS Nguyn c Cnh cng nh cỏc trng khỏc trong huyn ụng triu- Qung Ninh phỏt trin ngy cng rng khp. II.Phn ni dung Nguyễn Thị Ngà Trờng THCS Nguyễn Đức Cảnh 4 ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy phân môn Văn học lớp 8 II.1.Chng I: TNG QUAN. gúp phn hon thnh nhim v nm hc ng thi ỏp ng kp thi nhng ũi hi bc thit ca xó hi cng nh ca ngnh Giỏo dc v phự hp vi tỡnh hỡnh thc tin a phng Mo Khờ- ụng Triu, tụi ó mnh dn a ra nhng bin phỏp tin hnh ca ti nghiờn cu:ng dng Cụng ngh thụng tin trong ging dy phõn mụn Vn hc lp 8.Ni dung ca ti l c mt quỏ trỡnh iu tra, nghiờn cu, thc nghim vic la chn, thit k v ging dy trờn mỏy vi tớnh mt s bi kiu bi thuc phõn mụn Vn hc lp 8 v kt qu thu c sau mt nm trc tip ging dy. õy l mt trong nhng vn m cỏc thy cụ giỏo trc tip ging dy trng ph thụng cng nh ton ngnh Giỏo dc v ton xó hi c bit quan tõm hin nay. II.2.Chng 2 :NI DUNG VN NGHIấN CU: II.2.1. S lc v c im mụn Ng vn lp 8A: * Nhng thun li: Nm hc 2008-2009 tụi c nh trng phõn cụng ging dy mụn Ng vn lp 8A vi tng s 40 hc sinh. Phn ln cỏc em l con cỏn b, cụng nhõn m, c gia ỡnh rt quan tõm to iu kin u t c v thi gian v phng tin nờn cỏc em cú y sỏch v, ti liu phc v vic hc tp mụn Ng vn. a s cỏc em ngoan, ham hc v khỏ thnh tho v tin hc. Bn thõn tụi l giỏo viờn dy Ng vn nhiu nm, thng xuyờn hc hi bi dng v chuyờn mụn nghip v, v vn i mi phng phỏp dy hc, c bit l s kiờn trỡ hc tp bi dng v nghiờn cu v vic ng dng Cụng ngh thụng tin trong ging dy, nờn tụi ó ỳc rỳt c mt s kinh nghim trong ging dy b mụn Ng vn núi chung v kinh nghim ng dng Cụng ngh thụng tintrong ging dy phõn mụn Vn hc núi riờng. Ngoi ra tụi cũn c Ban giỏm hiu Trng THCS Nguyn c Cnh , t chuyờn mụn ch o v giỳp kp thi: cú chng trỡnh thm lp d gi, trao i kinh nghim v ng dng Cụng ngh thụng tin trong ging dy phõn mụn Ng vn lp 8 mt cỏch thng xuyờn v cú hiu qu. Nguyễn Thị Ngà Trờng THCS Nguyễn Đức Cảnh 5 ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy phân môn Văn học lớp 8 * Khú khn: - Mt s gia ỡnh do mi lm kinh t nờn cha thc s quan tõm n vic hc tp ca con em mỡnh. - Mt s gia ỡnh cú iu kin ó sm nh hng cho con tp trung nhiu vo cỏc mụn t nhiờn nờn vụ tỡnh to cho cỏc em li hc v khụng yờu thớch mụn Ng vn. - Ngoi xó hi, nhiu hin tng tiờu cc ny sinh t ngi ln m hc sinh lp 8 tui rt hiu ng, d tip xỳc vi cỏc thnh phn khụng lnh mnh dn n mi chi, li hc. - Phng phỏp dy hc truyn thng ó n sõu vo t tng nhiu bc cha m nờn ớt nhiu cng nh hng ti vic chun b bi nh v vic hc bi trờn lp ca hc sinh. * Kt qu kho sỏt u nm hc 2008- 2009: + iu tra, kho sỏt v tõm lý hc sinh: Lp 8A: Tng s 40 hc sinh: Cú - 8 hc sinh thớch gi Vn hc - 32 hc sinh khụng thớch gi Vn hc. + Kho sỏt cht lng mụn Ng vn lp 8A Tng s: 40 hc sinh - Loi gii: Khụng - Loi khỏ: 10 - Loi TB: 16 - Loi yu: 14 Vi thc trng trờn, tụi ó khc phc mi khú khn, phỏy huy nhng thun li v phng tin hin i h tr cho dy v hc ú l ng dng Cụng ngh thụng tin vo i mi phng phỏp dy hc trong gi Ng vn núi chung v gi vn hc núi riờng. cỏc em tớch cc sỏng to hn trong vic tip thu, nõng cao v vn dng kin thc vo thc tin cuc sng. II.2.2: Ni dung v cỏc bin phỏp tin hnh ti: ng dng Cụng ngh thụng tin vo ging dy phõn mụn Vn hc lp 8. * Ging dy Vn hc truyn thng trc õy, thy úng vai trũ ch ng, tớch cc. trong gi hc, ch yu thy ging gii thuyt trỡnh, trũ th ng lng nghe, ghi chộp v nh mt cỏch mỏy múc: i vi phng phỏp ny, h thng Nguyễn Thị Ngà Trờng THCS Nguyễn Đức Cảnh 6 ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy phân môn Văn học lớp 8 cõu hi khụng theo cỏc cp m gn nh theo mu sn nờn trũ ớt c phỏt huy s c lp sỏng to ca chớnh mỡnh m hiu qu gi hc phn ln do ngh thut din ging ca thy quyt nh. * Nhng nm gn õy, mụn Ng vn cng nh cỏc mụn hc khỏc cú s i mi ton din c cu trỳc chng trỡnh SGK v phng phỏp ging dy. i vi phng phỏp ging dy Vn hc hin nay thy l ngi hng dn t khõu chun b n quỏ trỡnh dy trờn lp v sau tit hc. Ngay t khõu hng dn t chc tỡm hiu, khỏm phỏ kin thc, thy ó rt coi trng v to tỡnh hung trũ trao i vi nhau hoc trao i vi thy v ni dung kin thc. M kin thc trong gi vn hc l kin thc mang tớnh cht ng tõm liờn quan n ni dung bi ging hoc kin thc liờn quan n cỏc phõn mụn Vn hc- Ting Vit- Tp lm vn hoc kin thc lch s c liờn kt trong gi ging dy vn hc. c bit, h thng cõu hi c phõn theo cp nờn thy cú th quan tõm n tng i tng, thy cú th kt hp nhiu phng phỏp, nhiu hỡnh thc dy hc trong mt bi. Sau tit hc thy phi hng dn hc sinh chi tit vic chun b bi nh v lm cỏc bi tp cho tit hc sau. * Hin nay, Cụng ngh thụng tinc ng dng vo ging dy mt s mụn hc trong ú cú mụn Ng vn.Nhng ng dng Cụng ngh thụng tin trong ging dy phõn mụn Ng vn lp 8 khụng phi l s thay i v phng phỏp ging dy Vn hc m ch l gúp phn i mi phng phỏp dy Vn hc l s kt hp hi hũa gia truyn thng v hin i, gia s thnh tho khộo lộo v linh hot ca ngi thy vi s h tr ca mỏy múc hin i h tr cho bi ging gi hc thờm sinh ng, hp dn, hc sinh hng thỳ hc tp, phỏt huy c tớnh tớch cc, ch ng, sỏng to ca cỏc em trong vic tip thu, m rng khc sõu kin thc: t cỏc hỡnh tng ngh thut trong tỏc phm, gi vn hc cũn giỳp cỏc em hiu sõu v lch s, hiu nhng kin thc c bn liờn quan n tỏc phm vn hc. T ú, cỏc em bit so sỏnh, ỏnh giỏ nhng thnh cụng v ngh thut ca tng tỏc phm. c bit, cỏc em bit cm th v hỡnh tng vn hc trong tng tỏc phm c th, bit khỏi quỏt- so sỏnh liờn h vi cỏc tỏc phm vn hc tng giai on khỏc nhau. NI DUNG V PHNG PHP TIN HNH VIC NG DNG CễNG NGH THễNG TIN TRONG GING DY VN HC LP 8. Trc ht tụi xỏc nh ng dng Cụng ngh thụng tin trong ging dy Vn hc khụng phi l ỏp dng cho tt c cỏc kiu bi m giỏo viờn phi chn bi Nguyễn Thị Ngà Trờng THCS Nguyễn Đức Cảnh 7 ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy phân môn Văn học lớp 8 ging thớch hp nh hng mc tiờu, xỏc nh kin thc trng tõm ca bi dy. Sau ú tỡm v chn lc t liu minh ha b sung, khc sõu kin thc (t liu cú th quột t sỏch ,bỏo, tp chớ hoc trong cỏc bng a CD-VCD hay trờn mng In ter net .). Tip theo l xõy dng v thit k bi ging trờn mỏy vi tớnh:õy l bc c bn quyt nh thnh cụng ca gi dy, hot ng ny ũi hi nhiu k thut s dng mỏy tớnh, c bit l phn mm power point, viụlet. Ni dung v b cc ca giỏo ỏn Vn hc thit k trờn mỏy vi tớnh ũi hi phi chớnh, xỏc, khoa hc, cú tớnh thm m cao: cỏc mc, kin thc trng tõm v hỡnh nh c liờn kt trờn cỏc slide power point theo ý tng ca giỏo viờn. Cui cựng l th hin kch bn trờn mỏy vi tớnh: giỏo viờn va hng dn, t chc hc sinh hot ng va kt hp vi ging bỡnh thu hỳt s chỳ ý v phỏt huy tớnh tớch cc sỏng to ca hc sinh i vi bi ging. Vớ d 1: Dy tit 25: Ng Vn 8: Bi: Thụng tin v ngy trỏi t nm 2000 Bc 1: Chn bi ging v xỏc nh kin thc trng tõm ca bi. õy l thao tỏc õu tiờn khi xõy dng mt bi dy vn hc trờn mỏy vi tớnh, l bc khi u cho s thnh cụng nờn tụi nh hng mc tiờu bi dy v h thng kin thc trng tõm l rt phự hp vi vic thit k v ging dy trờn mỏy vi tớnh: Bi: Thụng tin v ngy trỏi t nm 2000 l mt vn bn nht dng, nu ch dy theo phng phỏp truyn thng thỡ hc sinh khụng th cm nhn y tỏc hi ca vic s dng bao bỡ ni lụng vi mụi trng v sc khe con ngi nờn tụi ó chn phng phỏp: kt hp gia phng phỏp dy Vn hc truyn thng v vic ng dng cụng ngh thụng tin hng dn hc sinh khỏm phỏ, tỡm hiu, c lp suy ngh v trao i tho lun i n thng nht v ni dung bi hc: Mụi trng l vn núng bng nht, nú mang tớnh ton cu, mt trong nhng nguyờn nhõn dn n ụ nhim mụi trng l vic s dng bao bỡ ni lụng v x lớ rỏc thi bao bỡ ni lụng. T vic hiu rừ tỏc hi, mt trỏi ca vic s dng Nguyễn Thị Ngà Trờng THCS Nguyễn Đức Cảnh 8 ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy phân môn Văn học lớp 8 bao bỡ ni lụng, hc sinh vn ng mi ngi hn ch s dng bao bỡ ni lụng v cú ý thc bo v mụi trng. Bc 2: Tỡm hiu v la chn ti liu b sung, m rng kin thc cho bi dy: T vic xỏc nh kin thc trng tõm, la chn phng phỏp ging dy phự hp tụi d dng tỡm kim, thu thp v la chn t liu minh ha v khc sõu kin thc cho hc sinh. gúp phn th hin rừ tớnh cht cp nht thụng tin trong cuc sng ca vn bn nht dng, tụi ó la chn v sp xp t liu theo th t: + Mt s hỡnh nh v thúi quen s dng bao bỡ ni lụng trong cuc sng. + Mt s hỡnh nh v tỏc hi ca bao bỡ ni lụng i vi mụi trng v sc khe ca con ngi. + Mt s bin phỏp v bo v mụi trng. * Nhng t liu minh ha cho kin thc ca bi u m bo tớnh chớnh xỏc, khoa hc, tớnh thm m cao, cú tỏc dng tụ m cho ni dung, khc sõu kin thc nhng ch va , khụng ln ỏt ni dung bi ging. Bc 3: Xõy dng bi ging trờn mỏy vi tớnh. õy l mt trong nhng bc c bn, quyt nh s thnh cụng ca bi ging nờn khi thit k bi dy, tụi thc s u t suy ngh, tỡm tũi xõy dng kch bn tht hon ho, m bo tớnh chớnh xỏc, tớnh khoa hc v tớnh thm m trong tt c cỏc Slide power point. Chỳ ý: Tờn bi, tờn mc v kin thc trong tõm phi gi li cỏc slide. Bc 4: Ni dung v phng phỏp tin hnh ging bi: Thụng tin v ngy trỏi t nm 2000: th hin kch bn trờn mỏy vi tớnh, tụi ó kt hp linh hot cỏc phng phỏp ging dy truyn thng v s thnh tho cỏc thao tỏc trờn mỏy vi tớnh, m bo s hi hũa, linh hot, khộo lộo gia li dn dt hc sinh khỏm phỏ, tỡm hiu kin thc ca giỏo viờn vi cỏc phn kin thc tng ng cỏc Slide. Phn I. Giỏo viờn kim tra bi c v nh hng ni dung tit hc: Slide1: Gm cõu hi kim tra bi c v phng ỏn tr li. => Sau khi cho hc sinh nhn xột phn tr li ca bn GV ỏnh giỏ phn tr li ca hc sinh v nờu nh hng ni dung tit hc. Nguyễn Thị Ngà Trờng THCS Nguyễn Đức Cảnh 9 ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy phân môn Văn học lớp 8 Slide 2: GV gii thiu bi bng cõu hi nờu vn . ? Trong cuc sng thng ngy, em v gia ỡnh thng s dng tỳi ni lụng vo nhng vic gỡ? - GV nhn xột v gii thiu hỡnh nh v thúi quen dựng tỳi ni lụng ng thc n, thc phm . ( Minh ha cho phn tr li ca hc sinh) GV cht ý v nờu vn : dựng tỳi ni lụng rt tin li khi i ch, mua hng . nhng tỳi ni lụng c sn xut t cht liu gỡ? Nú cú tỏc hi nh th no, chớnh l vn m hụm nay chỳng ta s i tỡm hiu . Phn II: GV hng dn hc sinh tỡm hiu bi: Slide 3: I, GV hng dn hc sinh: Tỡm hiu chung v vn bn: GV nờu cõu hi v phng ỏn tr li v xut x, kiu loi vn bn v phng thc biu t chớnh. Slide 4: GV hng dn hc sinh c v gii ngha t khú. - GV nờu cõu hi v phng ỏn tr li mt s thut ng khoa hc liờn quan n cht liu v c im ca bao bỡ ni lụng. Slide 5: II, Phõn tớch vn bn: 1.GV hng dn hc sinh tỡm hiu b cc vn bn: Gm cõu hi v phng ỏn tr li v b cc vn bn, ranh gii v ni dung tng phn trong vn bn. Slide 6: 2 GV hng dn hc sinh phõn tớch vn bn. Chốn hỡnh nh hc sinh c quan sỏt: Nguyễn Thị Ngà Trờng THCS Nguyễn Đức Cảnh 10 [...]... nhanh, trỡnh dõn Nguyễn Thị Ngà Trờng THCS Nguyễn Đức Cảnh2 ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy phân môn Văn học lớp 8 IV. TI LIU THAM KHO, PH LỤC: IV.1: Tài liệu tham khảo: - Những vấn đề chung về đổi mới giáo dục trung học cơ sở môn Ngữ văn. - Tài liệu Ngữ văn nâng cao lớp 8. - Sách giáo viên lớp 8 tập I+II. - Giáo dục bảo vệ môi trường trong môn Ngữ văn THCS. - Tài liệu bồi dưỡng... KINH NGHIỆM“ Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy môn ngữ văn lớp 8 THCS” Tác giả: Nguyễn Thị Ngà Tổ: Văn- Sử-Ngoại ngữ NM HC 20 0 8- 2009 Nguyễn Thị Ngà Trờng THCS Nguyễn Đức Cảnh1 ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy phân môn Văn học lớp 8 Slide 13: mt s hình ảnh để học sinh quan sát và câu hỏi để học sinh thảo luận- liên hệ thực tiễn. ? Các bức tranh trên phản ánh... đầu năm học thì bộ môn Ngữ văn lớp 8A có sự tiến bộ rõ rệt: Từ một lớp không có học sinh giỏi và số học sinh yếu kém chiếm tỷ lệ 14/40, sau khi thực hiện đề tài Ứng dụng Công nghệ thông tin trong giảng dạy phân môn Văn học học lớp 8 thì số học sinh xếp loại trung bình Nguyễn Thị Ngà Trờng THCS Nguyễn Đức Cảnh19 ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy phân môn Văn học lớp 8 trớ ngy mt tin.. .ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy phân môn Văn học lớp 8 I.4. ểNG GểP V L LUẬN- THỰC TIỄN: * Về lí luận: Môn Ngữ văn với nhiệm vụ đặc biệt quan trọng là cung cấp phương tiện để học sinh có khả năng học tốt các môn học khác, đồng thời bồi dưỡng tư tưởng tình cảm cho các em. Vì vậy đề tài nghiên cứu của tôi: Ứng dụng Công nghệ thông tin trong giảng dạy phân môn Ngữ văn lớp 8 không... những hạn chế trong phương pháp giảng dạy môn Ngữ văn nói chung và phân môn Văn học nói riêng, tạo hiệu quả cao trong mỗi giờ dạy, tôi đã nghiên cứu và thực hiện đề tài: Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy phân môn Văn học lớp 8. Đề tài tôi nghiên cứu dựa trên cơ sở nhiệm vụ năm học 20 0 8- 2009 của bộ Giáo dục-Đào tạo,của sở Giáo dục Quảng Ninh và sự chỉ đạo của phòng Giáo dục-Đào tạo huyện... cục văn bản, ranh giới và nội dung từng phần trong văn bản. Slide 6: 2 GV hướng dẫn học sinh phân tích văn bản. Chèn hình ảnh để học sinh được quan sỏt: Nguyễn Thị Ngà Trờng THCS Nguyễn Đức Cảnh10 ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy phân môn Văn học lớp 8 PHềNG GIO DC V O TO ĐÔNG TRIỀU TRƯỜNG THCS NGUYỄN ĐỨC CẢNH    SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM“ Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng. .. ứng được nguyện vọng của nhân dân và mục tiêu giáo dục ở địa phương mà còn góp phần thúc đẩy phong trào Ứng dụng Công nghệ thông tin trong giảng dạy ở trường THCS Nguyễn Đức Cảnh cũng như các trường khác trong huyện Đông triều- Quảng Ninh phát triển ngày càng rộng khắp. II.Phn ni dung Nguyễn Thị Ngà Trờng THCS Nguyễn Đức Cảnh4 ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy phân môn Văn học lớp. .. cực. trong giờ học, chủ yếu thầy giảng giải thuyết trình, trò thụ động lắng nghe, ghi chép và nhớ một cách máy móc: đối vi phng phỏp ny, h thng Nguyễn Thị Ngà Trờng THCS Nguyễn Đức Cảnh6 ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy phân môn Văn học lớp 8 - Phng phỏp m thoại, trao đổi- thảo luận với giáo viên và học sinh về tâm lí học sinh sau khi học văn bản có Ứng dụng Công nghệ thông tin. -. .. hỗ trợ cho dạy và học đó là Ứng dụng Công nghệ thông tin vào đổi mới phương pháp dạy học trong giờ Ngữ văn nói chung và giờ văn học nói riêng. Để các em tích cực sáng tạo hơn trong việc tiếp thu, nâng cao và vận dụng kiến thức vào thực tiễn cuộc sống. II.2.2: Nội dung và các biện pháp tiến hành đề tài: Ứng dụng Công nghệ thông tin vào giảng dạy phân môn Văn học lớp 8 . * Giảng dạy Văn học truyền... tạo nên mối quan hệ tốt đẹp giữa con người với con người trong xã hội. I.3.THỜI GIAN- ĐỊA ĐIỂM: * Thời gian nghiên cứu: một năm học (20 0 8- 2009) * Đối tượng và Địa điểm nghiên cứu: Học sinh lớp 8A Trường THCS Nguyễn Đức Cnh. Nguyễn Thị Ngà Trờng THCS Nguyễn Đức Cảnh3 ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy phân môn Văn học lớp 8 Slide12: Gv hng dn hc sinh quan sát tranh và nhận xét: . ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy phân môn Văn học lớp 8 PHềNG GIO DC V O TO ễNG TRIU TRNG THCS NGUYN C CNH -- -- - -- -- - SNG KIN. ging bi: Thu mỏu. Nguyễn Thị Ngà Trờng THCS Nguyễn Đức Cảnh 13 ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy phân môn Văn học lớp 8 Trong quỏ trỡnh ging
- Xem thêm -

Xem thêm: Ứng dụng CNTT trong giảng dạy môn Ngữ Văn lớp 8 - GV: Nguyễn Thị Ngà, Ứng dụng CNTT trong giảng dạy môn Ngữ Văn lớp 8 - GV: Nguyễn Thị Ngà, Ứng dụng CNTT trong giảng dạy môn Ngữ Văn lớp 8 - GV: Nguyễn Thị Ngà

Bình luận về tài liệu ung-dung-cntt-trong-giang-day-mon-ngu-van-lop-8-gv-nguyen-thi-nga

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP