ke hoach boi duong thuong xuyen

3 1,002 0 Gửi tin nhắn cho James Goodnight
James Goodnight

James Goodnight

Tải lên: 11,522 tài liệu

  • Loading...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2013, 12:10

Sở giáo dục và đào tạo nghệ an cộng hoà xã hội chũ nghĩa việt nam Trờng thpt quỳ hợp 1 Độc lập Tự do Hạnh phúc Chơng trình bồi dỡng thờng xuyên Chu kỳ III .năm 2004 2008 Giáo viên: Nguyễn văn Vinh Tổ: Toán - Tin Trờng thpt Quỳ hợp 1 I mục đích: 1. Kiến thức: - nắm đợc cơ sở lý luận - một số thông tin mới về các phơng pháp trắc nghiệm khách quan. - Cải tiến phơng pháp. lập kế hoạch học tập và bồi dỡng thờng xuyên - Đánh giá giờ học toán ở trờng phổ thông. 2. Kỷ năng: - Xây dựng và thử nghiệm cách soan giao an điện tử , giáo án theo ch- ơng trình mới đổi của bộ giáo duc và đào tạo. - thực hành xây dựng ngân hàng câu hỏi về trắc nghiệm khách quan đúng sai. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn dựa trên chơng trình THPT. - Xây dựng ngân hàng đề thi trắc nghiệm dùng chung cho các khối thi kiểm tra hoc kỳ và thi khảo sát chat lợng . 3. Thái độ: - Thờng xuyên nghiên cứu nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn nhằm đổi mới phơng pháp kiểm tra đánh giá, và theo kip với xu thế phat triển của nền giáo dục. II Nội dung: 1. Ph ơng pháp đánh giá giờ học TD trong tr ờng phổ thông : - Đánh giá soạn giáo án. - Đánh giá bài học . - Đánh giá từng phần bài học. - Đánh giá về sử dụng thời gian và LVĐ. 2. Cải tiến ph ơng pháp lập kế hoạch giáo dục thể chất trong tr ờng học. - kế hoạch dài hạn. - nội dung công tác GDTC và huấn luyện thể thao trong trờng học. - Mục tiêu và kế hoạch thi đấu. - Tổ chức thi đấu. 3.Vận dụng ph ơng pháp trắc nghiệm khách quan trong đánh giá chất l ợng giáo dục thể chất trong tr ờng học. - Khái niệm và phân loại trắc nghiệm. - So sánh trắc nghiệm tự luận hay luận đề và trắc nghiệm khách quan. Sở giáo dục và đào tạo nghệ an cộng hoà xã hội chũ nghĩa việt nam Trờng thpt quỳ hợp 1 Độc lập Tự do Hạnh phúc Chơng trình bồi dỡng thờng xuyên Chu kỳ III .năm 2004 2008 Giáo viên: Trâng Bá Hải Tổ: Toán - Tin Trờng thpt Quỳ hợp I Thời gian Nội dung học tập Địa điểm T8 - 2004 - Học tập các văn bản hớng dẫn của sở GD - ĐT Trờng THPT - Học tập t tởng Hổ Chí Minh Quỳ Hợp 1 - Nghiên cứu tài liệu thí điểm SGK lớp 10 - Trao đổi thảo luận tài liệu T9 - 2004 - Viết thu hoạch sau khi nghiên cứu SGK thí điểm10 NT T10 - 2004 - Tự nghiên cứu, rút ra đổi mới phơng pháp dạy. NT - Trao đổi thảo luận nhóm tổ. T11 - 2004 - Soạn bài và áp dụng phơng pháp dạy mới NT - Thao giảng tổ nhóm rút kinh nghiệm T12 - 2004 - Tự nghiên cứu. tiếp tục dự giờ rút kinh nghiệm NT T1 - 2005 - Học tập chuyên đề đổi mới cách dạy cách học ( do sở GD - ĐT ) tổ chức. Trờng THPT Quỳ châu - Viết bài thu hoạch T2 2005 - Dự giờ nhóm để rút kinh nghiệm. NT - thảo luận tổ nhóm để rút mkinh nghiệm T3 - 2005 - Dự giờ nhóm để rút kinh nghiệm. NT - thảo luận tổ nhóm để rút mkinh nghiệm T4,5,6-2006 - Tự học tập nghiên cứu chuyên đề bồi dởng thờng xuyên ( theo tài liệu đổi mới cách dạy cách học) của thầy giáo Nguyễn Tài Công). NT T7,8 - 2005 - Tự nghiên cứu NT T9,10,11-2005 - Dự giờ rut kinh nghiệm,nhóm tổ NT T12 - 2005 - Tiếp thu chuyên đề bồi dỡng thờng xuyên do Bộ Giáo dục - Đào tạo tổ chức Trung tâm giáo duc th- ờng xuyên Nghệ An T1,5- 2006 - Ap dụng, đổi mới phơng pháp giảng dạy trong các giờ lên lớp. Trờng THPT Quỳ Hợp 1 - Trao đổi ở nhóm, tổ để rút kinh nghiệm. NT T 6 - 2006 - Tự nghiên cứu tài liệu T 7,8 - 2006 - Học tập chuyên đề về phơng pháp mới ( thay sách giáo khoa lớp 10 ) do Sở GD - ĐT tổ chức - Viết bài thu hoạch. Tại Trờng THPT Quỳ châu T9,12 - 2006 - Tự nghiên cứu SGK lớp 11 - Trau dồi kiến thức Tại Trờng THPT Quỳ Hợp 1 - Trao đổi ở tổ nhóm chuyên môn - Ap dụng thực hiện đổi mới nội dung và phơng pháp trong các giờ dạy. - Dự giờ theo kế hoạch của trờng. T1->T6-2007 - Tự nghiên cứu NT - Dự giờ để học tập và rút kinh nghiệm T7->T8 - 2007 - Học tập chuyên đềvề phơng pháp mới ( thay SGK lớp 11) do sở tổ chức và thầy .Phạm Mạnh Quyết giảng dạy Tại Trờng THPT Nội Trú Quỳ Châu - Viết bài thu hoạch. T9->T12 - Tự nghiên cứu tài liệu Tại Trờng THPT Quỳ Hợp 1 - Dự giờ rút kinh nghiệm. T1->T6 - 2008 - Tự nghiên cứu tài liệu chuyên đề thay sách giáo khoa 11 NT - Dự giờ rút kinh nghiệm. T7,8 - 2008 - Học tập chuyên đề về phơng pháp đổi mới ( thay SGK lớp 12) do sở tổ chức. - Viết thu hoạch. T9->T12-2008 - Tự nghiên cứu tài liệu. Trờng THPT Quỳ Hợp 1 - Phối hợp với tổ nhóm chuyên môn. - Dự giờ rút kin nghiệm Ngời lập kế hoạch Trần Bá Hải
- Xem thêm -

Xem thêm: ke hoach boi duong thuong xuyen, ke hoach boi duong thuong xuyen, ke hoach boi duong thuong xuyen

Bình luận về tài liệu ke-hoach-boi-duong-thuong-xuyen

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP