CÂU hỏi TRẮC NGHIỆM TIN học 8 (FULL SGK)

23 18 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2019, 15:57

Trường THCS Phường Tin học CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TIN HỌC (FULL SGK) Bài 1: MÁY TÍNH VÀ CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH Câu 1: Chương trình máy tính theo bước: A Viết chương trình ngơn ngữ lập trình B Dịch chương trình thành ngơn ngữ máy C Viết chương trình ngơn ngữ lập trình dịch chương trình thành ngơn ngữ máy D Viết chương trình giấy gõ vào máy tính Câu 2: Tại cần viết chương trình? A viết chương trình giúp người B điều khiển máy tính C cách đơn giản hiệu D Cả A, B C Câu 3: Con người dẫn cho máy tính thực cơng việc nào? A thơng qua từ khóa B thơng qua tên C thông qua lệnh D thông qua Câu 4: Viết chương trình là: A hướng dẫn máy tính B thực cơng việc C hay giải toán cụ thể D Cả A, B C Câu 5: Theo em hiểu viết chương trình : A Tạo câu lệnh xếp theo trình tự B Viết đoạn văn xếp theo chương trình C Viết câu lệnh mà em học D Tạo câu lệnh để điều khiển Robot Câu 6: Ngơn ngữ lập trình là: GV: Trần Vũ Cương Page Trường THCS Phường Tin học A ngôn ngữ dùng để viết chương trình máy tính B ngơn ngữ dùng để viết chương trình máy tính C dãy bit (dãy số gồm 1) D chương trình dịch Câu 7: Mơi trường lập trình gồm: A chương trình soạn thảo B chương trình dịch C cơng cụ trợ giúp tìm kiếm, sửa lỗi… D Cả A, B C Câu 8: Ngôn ngữ sử dụng để viết chương trình là: A Ngơn ngữ lập trình B Ngơn ngữ máy C Ngơn ngữ tự nhiên D Ngơn ngữ tiếng Việt Câu 9: Chương trình dịch dùng để: A Dịch từ ngơn ngữ lập trình sang ngơn ngữ máy B Dịch từ ngơn ngữ lập trình sang ngôn ngữ tự nhiên C Dịch từ ngôn ngữ máy sang ngơn ngữ lập trình D Dịch từ ngơn ngữ máy sang ngôn ngữ tự nhiên Câu 10: Ngôn ngữ lập máy là: A ngôn ngữ dùng để viết chương trình máy tính B ngơn ngữ dùng để viết chương trình máy tính C câu lệnh tạo từ hai số D chương trình dịch BÀI 2: LÀM QUEN VỚI CHƯƠNG TRÌNH VÀ NGƠN NGỮ LẬP TRÌNH GV: Trần Vũ Cương Page Trường THCS Phường Tin học Câu 1: Ngơn ngữ lập trình gồm: A tập hợp kí hiệu quy tắc viết lệnh B tạo thành chương trình hồn chỉnh C thực máy tính D Cả A, B C Câu 2: Từ khóa dùng để khai báo là: A Program, Uses B Program, Begin, End C Programe, Use D Begin, End Câu 3: Trong ngơn ngữ lập trình, từ khóa tên: A Có ý nghĩa B Người lập trình phải tn theo qui tắc ngơn ngữ lập trình C Có thể trùng D Các câu Câu 4: Để dễ sử dụng, em nên đặt tên chương trình : A ngắn gọn B dễ hiểu C dễ nhớ D A, B C Câu 5:Cấu trúc chung chương trình gồm phần? A B C Câu 6: Phần khai báo gồm câu lệnh dùng để : A Khai báo tên chương trình B Khai báo thư viện C Khai báo tên chương trình khai báo thư viện D Khai báo từ khóa Câu 7: Để chạy chương trình em nhấn tổ hợp phím: GV: Trần Vũ Cương Page D Trường THCS Phường A Alt+F9 Tin học B Ctrl+F9 C Shift+F9 D Alt+F2 Câu 8: Từ khoá ngơn ngữ lập trình là: A từ dành riêng B cho mục đích sử dụng định C cho mục đích sử dụng định D A B Câu 9: Tên chương trình đặt? A học sin B sinh viên C người lập trình D A B Câu 10: Cách đặt tên sau không ? A Tugiac B CHUNHAT C End D a_b_c BÀI 3: CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH VÀ DỮ LIỆU Câu 1: Câu lệnh Writeln(‘y=’ , 15 div +5); in kết quả: A B y= C y=3 D 20 Câu 2: Kiểu số nguyên có phạm vi giá trị từ A đến 127 B – 215 đến 215 – C đến 255 D -100000 đến 100000 Câu 3: Chọn phép toán sai phép toán viết ngơn ngữ lập trình Pascal đây: A x≥(m+5)/(2∗a)x≥(m+5)/(2∗a) B x>=(m+5)/(2∗a)x>=(m+5)/(2∗a) C x>=(m+5)/2∗ax>=(m+5)/2∗a D Tất phép toán Câu 4: Trong Pascal khai báo sau đúng? GV: Trần Vũ Cương Page Trường THCS Phường A var tb: real; Tin học B 4hs: integer; C Const x: real; D Var r =30; Câu 5:Trong ngơn ngữ lập trình Pascal, kiểu liệu kiểu sau có miền giá trị lớn nhất? A Byte B Longint C Word D Integer Câu 6: Biến x nhận giá trị -5, 100, 15, 20 Hãy chọn kiểu liệu phù hợp với biến x? A Char B LongInt C Integer D Word Câu 7: Biến X nhận giá trị 1; 100; 150; 200 biến Y nhận giá trị 1; 0.2; 0.3; 10.99 Khai báo khai báo sau nhất? A Var X,Y: byte; B Var X, Y: real; C Var X: real; Y: byte; D Var X: byte; Y: real; Câu 8: Câu lệnh Writeln('15*4-30+12=',15*4-30+12) in hình kết gì? A 15*4-30+12 B 42 C 15*4-30+12=42 D =42 Câu 9: Bốn bạn A, B, C, D đưa kết phép chia hai số nguyên 14 Hãy chọn kết đúng: A 14/5=2; 14 div 5=2; 14 mod 5=4; B 14/5=2.8; 14 div 5=2; 14 mod 5=4; C 14/5=2.8; 14 div 5=4; 14 mod 5=2 D 14/5=3; 14 div 5=2; 14 mod 5=4 Câu 10: Các phép tốn viết ngơn ngữ lập trình Pascal phép tốn đúng: A {3*a + [ 4*c – 7*(a +2*c)] -5*b} B a*x*x – b*x + 7a : C (10*a + 2*b) / (a*b) D - b: (2*a*c) GV: Trần Vũ Cương Page Trường THCS Phường Tin học BÀI 4: SỬ DỤNG BIẾN VÀ HẰNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH Câu 1: Tìm điểm sai khai báo sau: Const Max :=2010; A Dư dấu (=) B Tên khơng nhỏ kí tự C Từ khóa khai báo sai D Dư dấu hai chấm (:) Câu 2: Khai báo sau đúng?\ A Var x, y: Integer; B Var x, y=Integer; C Var x, y Of Integer; D Var x, y := Integer; Câu 3: Trong Pascal, từ khóa để khai báo biến là: A Const B Begin C Var D Uses Câu 4: Trong Pascal, từ khóa để khai báo là: A Const B Begin C Var D Uses Câu 5: Để khai báo biến x thuộc kiểu xâu kí tự ta khai báo: A Var x: String; C Var x: Char; B Var x: Integer; D Var x: Real; Câu 6: Giả sử A khai báo biến với kiểu liệu xâu, X biến với kiểu liệu số thực Phép gán sau không hợp lệ không? A X:=4.1; B X:=324.2; C A:= ‘3242’; D A:=3242 ; Câu 7: Khai báo sau có ý nghĩa gì? Var a: Real; b: Char; A Biến a thuộc kiểu liệu số thực biến b thuộc kiểu liệu kí tự B Biến a thuộc kiểu liệu số nguyên biến b thuộc kiểu liệu xâu kí tự C Biến a thuộc kiểu liệu số nguyên biến b thuộc kiểu liệu kí tự GV: Trần Vũ Cương Page Trường THCS Phường Tin học D Các câu sai Câu 8: Biến là: A Là đại lượng có giá trị khơng thay đổi q trình thực chương trình B Là đại lượng có giá trị ln thay đổi trình thực chương trình C Là đại lượng dùng để tính tốn D Là đại lượng dùng để khai báo tên chương trình Câu 9: Cách khai báo sau đúng: A const k= 'tamgiac'; C Const dien tich; B Var g :=15; D var chuvi : byte; Câu 10: Đại lượng đặt tên dùng để lưu trữ liệu, có giá trị khơng đổi suốt q trình thực chương trình gọi là: A Tên B Từ khóa C Biến D Hằng BÀI 5: TỪ BÀI TOÁN ĐẾN CHƯƠNG TRÌNH Câu 1: Q trình giải tốn máy tính gồm bước? A B C D Câu 2: Thứ tự bước giải tốn máy tính: A Xác định tốn → Viết chương trình → Mơ tả thuật tốn B Xác định tốn → Mơ tả thuật tốn → Viết chương trình C Mơ tả thuật tốn → Xác định tốn → Viết chương trình D Viết chương trình → Xác định tốn → Mơ tả thuật tốn Câu 3: Hãy cho biết kết sau thực thuật toán sau: Bước Tam←x; GV: Trần Vũ Cương Page Trường THCS Phường Tin học Bước x←y; Bước y← tam; A Giá trị biến x giá trị biến y B Hoán đổi giá trị hai biến x y C Giá trị biến y giá trị biến x D Khác Câu 4: Hãy xác đinh tốn sau: "Tìm số lớn dãy n số tự nhiên cho trước"? A INPUT: Dãy n số tự nhiên OUTPUT: Số lớn dãy n số B INPUT: Dãy n số tự nhiên OUTPUT: Số số lớn dãy n số C INPUT: Số lớn dãy n số OUTPUT: Dãy n số tự nhiên D INPUT: Số số lớn dãy n số OUTPUT: Dãy n số tự nhiên Câu 5: Hãy chọn phát biểu Đúng: A Các bước giải tốn máy tính là: Mơ tả thuật tốn → Xác định tốn → Viết chương trình B Cần phải xác định toán trước giải toán máy tính C Máy tính có hiểu chương trình viết ngơn ngữ tự nhiên D Với tốn cụ thể, phải lựa chọn ngơn ngữ lập trình phù hợp xây dựng thuật tốn giải tốn Câu 6: Hãy chọn phát biểu Sai? A Việc thực bước giải tốn máy tính cần thiết, toán phức tạp B Xác định toán xác định rõ điều kiện cho trước kết cần thu C Dãy hữu hạn thao tác cần thực để giải toán gọi thuật toán GV: Trần Vũ Cương Page Trường THCS Phường Tin học D Đối với toán cụ thể có thuật tốn để giải tốn máy tính Câu 7: Xác định tốn: “ kiểm tra n có phải số nguyên tố hay không? ” A Input: Nhập số n; Output: n số nguyên tố n không số nguyên tố B Input: n số nguyên tố n không số nguyên tố; Output: Nhập số n C Input: n số nguyên tố; Output: Nhập số n D Input: Nhập số n; Output: n số nguyên tố Câu 8: Thuật toán là: A Dãy thao tác cần thực theo trình tự xác định để thu kết cần thiết từ điều kiện cho trước B Một thao tác cần thực để thu kết cần thiết từ điều kiện cho trước C Dãy thao tác cần thực để thu kết cần thiết từ điều kiện cho trước D Tất sai Câu 9: Mơ tả thuật tốn là: A Liệt kê bước thực công việc B Liệt kê cách thực công việc C Liệt kê bước thực công việc D Tất Câu 10: Mơ tả thuật tốn pha trà mời khách + B1: Tráng ấm, chén nước sôi GV: Trần Vũ Cương Page Trường THCS Phường Tin học + B2: Rót nước sơi vào ấm đợi khoảng đến phút + B3: Cho trà vào ấm + B4: Rót trà chén để mời khách A B1- B3-B4- B2 B B1- B3- B2-B4 C B2-B4-B1-B3 D B3-B4-B1-B2 BÀI 6: CÂU LỆNH ĐIỀU KIỆN Câu 1: Phát biểu sau lấy làm biểu thức điều kiện cấu trúc rẽ nhánh ? A A:= B B A > B C N mod 100 D “A nho hon B” Câu 2: Câu lệnh điều kiện dạng đầy đủ là: A If < Điều kiện> then < Câu lệnh >; Else < Câu lệnh >; B If < Điều kiện> then < Câu lệnh >; C If < Điều kiện> then < Câu lệnh >, < Câu lệnh >; D If < Điều kiện > then < Câu lệnh > Else < Câu lệnh >; Câu 3: Hãy cho biết giá trị biến X sau thực câu lệnh: if (45 mod ) = then X :=X+2; ( Biết trước giá trị biến X = 5) A B C D 11 C D Câu 4: Ta có lệnh sau: x:= 8; If x>5 then x := x +1; Giá trị x bao nhiêu? A GV: Trần Vũ Cương B Page 10 Trường THCS Phường Tin học Câu 5: Các câu lệnh Pascal sau viết đúng: A If x:= then a = b; B If x > 4; then a:= b; C If x > then a:=b else m:=n; D If x > then a:=b; else m:=n; Câu 6: Để tìm giá trị lớn số a, b ta viết: A Max:=a; If b>Max then Max:=b; B If a>b then Max:=a else Max:=b; C Max:=b; If a>Max then Max:=a; D Cả câu Câu 7: Hãy chọn cách dùng sai Muốn dùng biến X lưu giá trị nhỏ giá trị hai biến A, B dùng cấu trúc rẽ nhánh sau : A if A 8 THEN b:=3 ELSE b:=5; Khi a nhận giá trị b nhận giá trị nào? A B C D Câu 9: Chọn câu lệnh Pascal hợp lệ câu sau: A If x : = a + b then x : = x + 1; B If a > b then max = a; C If a > b then max : = a else max : = b; D If := then x : = 100; Câu 10: Hãy cho biết giá trị biến X sau thực câu lệnh: X:= 10; IF (91 mod ) = then X :=X+20; A 10 GV: Trần Vũ Cương B 30 C Page 11 D Trường THCS Phường Tin học BÀI 7: CÂU LỆNH LẶP Câu 1: Kiểu liệu biến đếm lệnh lặp For – do: A Cùng kiểu với giá trị đầu giá trị cuối B Chỉ cần khác kiểu với giá trị đầu C Cùng kiểu với biến câu lệnh D Không cần phải xác định kiểu liệu Câu 2: Hoạt động sau lặp với số lần lặp biết trước? A Giặt tới B Học thuộc C Gọi điện tới có người nghe máy D Ngày đánh lần Câu 3: Chọn cú pháp câu lệnh lặp là: A for < biến đếm > : = < giá trị đầu > to < giá trị cuối > < câu lệnh >; B for < biến đếm > := < giá trị cuối > to < giá trị đầu > < câu lệnh >; C for < biến đếm > = < giá trị đầu > to < giá trị cuối >; < câu lệnh >; D for < biến đếm > = < giá trị đầu > to < giá trị cuối > < câu lệnh >; Câu 4: Câu lệnh For to kết thúc : A Khi biến đếm nhỏ giá trị cuối cuối C Khi biến đếm nhỏ giá trị đầu B Khi biến đếm lớn giá trị D Khi biến đếm lớn giá trị đầu Câu 5: Cho câu lệnh sau câu lệnh : A for i:=1 to 10; x:=x+1; B for i:=1 to 10 x:=x+1; C for i:=10 to x:=x+1; D for i =10 to x:=x+1; Câu 6: Với ngơn ngữ lập trình Passcal câu lệnh lặp for i:=1 to 10 x:=x+1; biến đếm i phải khai báo kiểu liệu nào? GV: Trần Vũ Cương Page 12 Trường THCS Phường A Integer Tin học B Real C String D Tất kiểu Câu 7: Đoạn chương trình sau giải tốn nào? For I:=1 to M If (I mod = 0) and (I mod = 0) then T := T + I; A Tổng số chia hết cho phạm vi từ đến M B Tổng số chia hết cho phạm vi từ đến M C Tổng số chia hết cho phạm vi từ đến M D Tổng số chia hết cho phạm vi từ đến M Câu 8: Xác định số vòng lặp cho tốn: tính tổng số nguyên từ đến 100 A B 100 C 99 D Tất sai Câu 9: Trong lệnh lặp For – do: A Giá trị đầu phải nhỏ giá trị cuối B Giá trị đầu phải nhỏ giá trị cuối C Giá trị đầu phải lớn giá trị cuối D Giá trị đầu phải giá trị cuối Câu 10: Sau thực đoạn chương trình sau: S:=10; For i:=1 to S:=S+i; Giá trị biến S bao nhiêu? A 20 B 14 C 10 D BÀI 8: LẶP VỚI SỐ LẦN CHƯA BIẾT TRƯỚC GV: Trần Vũ Cương Page 13 Trường THCS Phường Tin học Câu 1: Vòng lặp While – kết thúc A Khi điều kiện cho trước thỏa mãn B Khi đủ số vòng lặp C Khi tìm Output D Tất phương án Câu 2: Việc mà câu lệnh While cần thực gì? A Thực < câu lệnh > sau từ khóa Do B Kiểm tra giá trị < điều kiện > C Thực câu lệnh sau từ khóa Then D Kiểm tra < câu lệnh > Câu 3: Cho biết câu lệnh sau Do thực lần đoạn chương trình sau: i := 5; While i>=1 i := i – 1; A lần B lần C lần D lần Câu 4: Hãy cho biết kết đoạn chương trình đây: a:=10; While a < 11 write (a); A Trên hình xuất số 10 B Trên hình xuất 10 chữ a C Trên hình xuất số 11 D Chương trình bị lặp vơ tận Câu 5: Câu lệnh sau giải toán nào: While M N If M > N then M:=M-N else N:=N-M; A Tìm UCLN M N B Tìm BCNN M N C Tìm hiệu nhỏ M N GV: Trần Vũ Cương D Tìm hiệu lớn M N Page 14 Trường THCS Phường Tin học Câu 6: Hoạt động sau lặp với số lần lặp chưa biết trước? A Ngày tắm hai lần B Học thuộc C Mỗi tuần nhà sách lần D Ngày đánh lần Câu 7: Cú pháp lệnh lặp với số lần chưa biết trước: A While < điều kiện > to < câu lệnh >; B While < điều kiện > to < câu lệnh > < câu lệnh >; C While < điều kiện > ;< câu lệnh >; D While < điều kiện > < câu lệnh >; Câu 8: Tính tống S = + + + … + n + … S>10 Điều kiện sau cho vòng lặp while – đúng: A While S>=108 B While S < 108 C While S < 1.0E8 D While S >= E8 Câu 9: Pascal sử dụng câu lệnh lặp sau để lặp với số lần chưa biết trước: A For…do B While…do C If then D If…then…else Câu 10: Hãy đưa kết đoạn lệnh: x:=1; While x=5 C Hoa hau D Khơng có kết BÀI 9: LÀM VIỆC VỚI DÃY SỐ Câu 1: Số phần tử khai báo bao nhiêu? Var hocsinh : array[12 80] of integer; A 80 B 70 C 69 Câu 2: Khai báo mảng khai báo sau đây: GV: Trần Vũ Cương Page 15 D 68 Trường THCS Phường Tin học A var tuoi : array[1 15] of integer; B var tuoi : array[1.5 10.5] of integer; C var tuoi : aray[1 15] of real; D var tuoi : array[1 … 15 ] of integer; Câu 3: Cú pháp khai báo dãy số sau nhất? A Var < tên dãy số > : array [ < số cuối > < số đầu >] of < kiểu liệu >; B Var < tên dãy số > : array [ < số đầu > < số cuối > ] of < kiểu liệu >; C Var < tên dãy số > : array [ < số cuối > : < số đầu > ] of < kiểu liệu >; D Var < tên dãy số > : array [ < số đầu > < số cuối >] for < kiểu liệu >; Câu 4: Để nhập liệu từ bàn phím cho mảng A có 10 phần tử số nguyên ta dùng lệnh sau đây? A For i:=1 to 10 Readln(A[i]); B For i:= to 10 Writeln(A[i]); C Dùng 10 lệnh Readln(A); D Cả (A), (B), (C) sai Câu 5: Các cách nhập liệu cho biến mảng sau, cách nhập không hợp lệ? A readln(B[1]); B readln(dientich[i]); C readln(B5); D read(dayso[9]); Câu 6: Em chọn phát biểu nói liệu kiểu mảng: A Dữ liệu kiểu mảng tập hợp phần tử khơng có thứ tự phần tử có kiểu liệu B Dữ liệu kiểu mảng tập hợp phần tử có thứ tự phần tử mảng có kiểu liệu khác C Dữ liệu kiểu mảng tập hợp phần tử có thứ tự phần tử có kiểu liệu D Tất ý sai GV: Trần Vũ Cương Page 16 Trường THCS Phường Tin học Câu 7: Cách khai báo biến mảng sau đúng? A Var X: Array[3 4.8] of Integer; B Var X: Array[10 1] of Integer; C Var X: Array[4 10] of Real; D Var X: Array[10 , 13] of Real; Câu 8: Phát biểu số mảng phù hợp nhất? A Dùng để truy cập đến phần tử mảng B Dùng để quản lí kích thước mảng C Dùng vòng lặp với mảng D Dùng vòng lặp với mảng để quản lí kích thước mảng Câu 9: Chọn câu phát biểu kiểu liệu mảng? A Có thể dùng tất kiểu liệu để làm kiểu liệu mảng B Kiểu liệu mảng kiểu số nguyên, số thực, kiểu logic, kiểu ký tự C Kiểu liệu mảng kiểu phần tử mảng, Integer Real D Kiểu liệu mảng phải định nghĩa trước thơng qua từ khóa VAR Câu 10: Cho khai báo mảng sau: Var a : array[0 30] of integer ; Để in giá trị phần tử thứ 20 mảng chiều A hình ta viết: A Write(A[20]); B Write(A(20)); C Readln(A[20]); D Write([20]); BÀI 10: LÀM QUEN VỚI GIẢI PHẪU CƠ THỂ NGƯỜI BẰNG PHẦN MỀM ANATOMY Câu 1: Để tìm hiểu hệ xương ta nháy chuột vào biểu tượng có chữ: GV: Trần Vũ Cương Page 17 Trường THCS Phường Tin học A EXCRETOR SYSTEM B NERVOUS SYSTEM C SKELETAL SYSTEM D MUSCULAR SYSTEM Câu 2: thao tác trực tiếp hình mơ hệ xương là: A Dịch chuyển mơ hình lên xuống B Xoay mơ hình xung quanh trục C Phóng to, thu nhỏ mơ hình D Tất đáp án Câu 3: Để quan sát chi tiết hệ giải phẫu thể người ta thực hiện: A Nháy đúp chuột vào phận B Nháy chuột vào phận C Nháy chuột phải vào phận D Tất sai Câu 4: Trên hình Learn, để tìm hiểu hệ ta nháy chuột vào dòng chữ: A NERVOUS SYSTEM B SKELETAL SYSTEM C MUSCULAR SYSTEM D REPRODUCTIVE SYSTEM Câu 5: Chức hệ là: A Bám vào xương B Co dãn C làm cho xương chuyển động D tất đáp án Câu 6: Khi xem hệ muốn bổ sung thêm hệ khác ta nháy vào: A Nút dấu cộng phía bên trái hình B Nút mũi tên phía bên trái hình C Nút ngơi nhà phía bên trái hình D Tất GV: Trần Vũ Cương Page 18 Trường THCS Phường Tin học Câu 7: Khi sử dụng phần mềm anatomy sử dụng chức mô đưa phim hoạt hình mơ tả chi tiết tồn hoạt động hệ: A Hệ xương B Hệ C Hệ tuần hoàn D Tất Câu 8: Trên hình Learn chọn dòng chữ RESPIRATORY SYSTEM để tìm hiểu hệ: A Hệ B Hệ xương C Hệ hô hấp D Hệ sinh dục Câu 9: Trong phần mềm anatomy, sử dụng chức mơ giống hệ tuần hồn là: A Hệ tiết B Hệ tiêu hóa C Hệ hơ hấp D Tất đáp án Câu 10: Hệ sau sử dụng chức mơ thí nghiệm với lửa đưa đến gần ngón tay: A Hệ thần kinh B Hệ tiết C Hệ hơ hấp D Hệ xương BÀI 11: GIẢI TỐN VÀ VẼ HÌNH PHẲNG VỚI GEOGEBRA Câu 1: Màn hình làm việc phần mềm GeoGebra gồm: A Bảng chọn B Thanh công cụ C Khu vực thể đối tượng D Tất ý Câu 2: Phần mềm GeoGebra phần mềm: A Giúp luyện gõ bàn phím nhanh xác B Giúp vẽ hình xác C Có khả vẽ hình học động D Cả B C Câu 3: Để vẽ đoạn thẳng với độ dài cho trước em lựa chọn công cụ nào? GV: Trần Vũ Cương Page 19 Trường THCS Phường A Tin học B C D Câu 4: Để tạo tia qua hai điểm cho trước em thực hiện: A Chọn công cụ B Nháy chuột chọn hai điểm hình C Chọn công cụ nháy chuột lên điểm trống hình lên đối tượng để tạo điểm thuộc đối tượng D Cả A B Câu 5: Để thoát khỏi phần mềm, em chọn cách sau đây? A File -> Exit B Alt + F4 C Hồ sơ -> Đóng D Cả B C Câu 6: Ta có: B1: vẽ cạnh tâm B2: ẩn tâm B3: nối điểm lại với B4: lấy đối xứng điểm đầu cuối cạnh qua tâm Để vẽ hình bình hành, biết cạnh tâm ta thực nào? A B1 – B4 – B2 – B3 B B1 – B4 – B3 – B2 C B2- B3 – B4 – B1 D B1- B2- B4 – B3 Câu 7: Để hiển thị lưới khu vực vẽ hình em thực thao tác nào? A Tùy chọn -> Lưới B Hiển thị -> Lưới C Công cụ -> Lưới D Cửa sổ -> Lưới Câu 8: Trong phần mềm GeoGebra, gõ lệnh Slove [ 2x – 2=0] kết đưa gì? A { x= 2} GV: Trần Vũ Cương B { x = 1} C { x=3 } Page 20 D {x =4} Trường THCS Phường Tin học Câu 9: Kết lệnh Expand [(x-3)2] A X2 – 6x +9 B X3 + x + C X2 + 6x +9 D (x -2) (x +2) Câu 10: Kết câu lệnh Mod[ x2 + 2, x +1] là: A B -1 C D BÀI 12: VẼ HÌNH KHƠNG GIAN VỚI GEOGEBRA Câu 1: Để cửa sổ không gian 3D ta thực hiện: A chọn Hiển thị, sau chọn Hiển thị dạng 3D B chọn Hiển thị, sau chọn vùng làm việc C chọn Hiển thị, sau chọn CAS D chọn Hiển thị, sau chọn Hiển thịSpreadsheet Câu 2: Trong cửa sổ 3D GeoGebra có: A Các công cụ làm việc với không gian 3D B Hệ trục tọa độ tương ứng với trục x, y, z C Mặt phẳng chuẩn, ln hình làm việc D Tất đáp án Câu 3: Để xoay hình khơng gian ta thực A nhấn giữ nút chuột phải đồng thời rê chuột B chuyển chế độ chọn C chọn công cụ quay GV: Trần Vũ Cương , kéo thả chuột hình , kéo thả chuột hình Page 21 Trường THCS Phường Tin học D Tất cách Câu 4: Để tạo điểm khơng gian GeoGebra: A Kích hoat cửa sổ không gian 3D, chọn công cụ B Nháy chuột lên vị trí mặt phẳng chuẩn C Nháy đúp chuột lên vị trí mặt phẳng chuẩn D Cả A B Câu 5: Để di chuyển điểm không gian GeoGebra ta nháy chuột lên điểm thực hiện: A Kéo thả điểm lên xuống B Kéo thả điểm di chuyển sang ngang C Kéo thả điểm di chuyển xiên chéo D Cả A B Câu 6: Để vẽ hình lăng trụ đứng sử dụng cơng cụ: A Trải hình lăng trụ đứng B Tạo hình lăng trụ xiên C Cả A B D Cả A B sai Câu 7: Để vẽ hình chóp sử dụng: A Cơng cụ vẽ hình chóp B Cơng cụ trải hình chóp C Cơng cụ vẽ hình chóp D Tất đáp án Câu 8: Các bước tạo hình chóp ABCDEFFGH với cơng cụ tạo hình lăng trụ xiên: 1- Sử dụng cơng cụ đa giác, tạo hình đa giác ABCD mặt phẳng chuẩn 2- Dùng công cụ GV: Trần Vũ Cương vẽ điểm nằm phía điểm A Page 22 Trường THCS Phường Tin học 3- Chọn cơng cụ nháy chuột lên vị trí bên hình đa giác, sau nháy chọn điểm vừa tạo điểm A( điểm F) Các bước thực là: A 1-2-3 B 3-2-1 C 1-3-2 D -1 -3 Câu 9: Để vẽ hình lập phương với điểm tự do: A Chọn công cụ B Nháy chuột chọn điểm để tạo hình khối lập phương C Cả A B D Nháy chuột phải chọn điểm để tạo hình khối lập phương Câu 10: Để khởi dộng phần mềm GeoGebra ta thực hiện: A Nháy đúp vào biểu tượng GeoGebra hình B Nháy chuột phải chọn open C Chọn start→ Program all chọn GeoGebra D Tất đáp án GV: Trần Vũ Cương Page 23 ... Câu lệnh >; Else < Câu lệnh >; B If < Điều kiện> then < Câu lệnh >; C If < Điều kiện> then < Câu lệnh >, < Câu lệnh >; D If < Điều kiện > then < Câu lệnh > Else < Câu lệnh >; Câu 3: Hãy cho biết... While < điều kiện > to < câu lệnh >; B While < điều kiện > to < câu lệnh > < câu lệnh >; C While < điều kiện > ;< câu lệnh >; D While < điều kiện > < câu lệnh >; Câu 8: Tính tống S = + + + …... While S>=1 08 B While S < 1 08 C While S < 1.0E8 D While S >= E8 Câu 9: Pascal sử dụng câu lệnh lặp sau để lặp với số lần chưa biết trước: A For…do B While…do C If then D If…then…else Câu 10: Hãy
- Xem thêm -

Xem thêm: CÂU hỏi TRẮC NGHIỆM TIN học 8 (FULL SGK), CÂU hỏi TRẮC NGHIỆM TIN học 8 (FULL SGK)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn